Avatar

доц. д-р Диана Митова

Email: didimitova2006 swu.bg


Публикации

Problems and Challenges for Vocational Education and Training: European Trends and National Priorities , 3th ECLSS International Conference in Daugavpils, (online) Latvia 2022: р.481 . (Co-author/s: Красимир Митрев)
STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) -based entrepreneurship training, within a learning company. , ICWS 2022: XVI. International Conference on Web Scienc, Stockholm Sweden 2022: р.39-43. (Co-author/s: Красимир Митрев)
) Педагогическата компетентност на учителя по предприемачество при работа в учебна компания , компания XХХI Международна научна конференция за студенти и млади учени. Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/, 2022: . (Съавтор/и: Красимир Митрев)
Развитие умений для жизни через использования нетрадиционных методов обучения технологиям и предпринимательству , Сборник статей 1 часть , 2021XIII Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образовательными системами», 23 января – 1 февраля 2021 г 2021: 250-255 с. .
FORMING ENTREPRENEURIAL CULTURE IN THE STUDENTS, THROUGH TRAINING IN SCHOOL COMPANY , Knowledge International Journal 40 (2), 399 - 403. 2020: . (Co-author/s: Красимир Митрев)
Project-based education on Technology and Еntrepreneur. Riga, Latvia, European Union: LAP LAMBERT Academic Publishing SIA OmniScriptum Publishing Briv ibas gatv e 197, LV-1039, 2018
Interactive environment for technology and entrepreneurship learning through the means of information educational resources in the secondary education , VIII International conference Information Technology and Education Development. Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Republic of Serbia 2017: р. 20-25. (Co-author/s: Любима Зонева)
Стратегии за развитие на умения за активно слушане като социална компетентност , Сборник доклади от Втора докторантска и студентска научна сесия на Техническия факултет 2017: . (Съавтор/и: Димитрина Харизанова, Ирена Илиева, Делчо Делчев )
Оценъчни ориентири към изследователската компетентност във висшето училище , Сборник научни статии по Проект „Мониторинг върху подготовката за изследователска дейност на студенти и докторанти от ТФ“. 2017: .
Проблемно ориентирано обучение по технологии и предприемачество с помощта на информационните и комуникационни технологии. , Сборник научни статии по Проект „Мониторинг върху подготовката за изследователска дейност на студенти и докторанти от ТФ“. 2017: . (Съавтор/и: Галина Владова )
Исследовательская компетентность преподавателя в области технологий и предпринимательства , Гносеологические основы образования: международный сборник научных трудов, посвященный 90-летию со дня рождения профессора С.П. Баранова. – Елец 2017: с. 174-178.
Design of the research based training in technologies and entrepreneurship in the secondary education. International , Conference Innovations in Science and Education ; Thomson Reuters Web of Science for indexation. 2017: . (Co-author/s: Maia Angelova Stoeva, Sashko Plachkov, Lyubima Zoneva)
For the Professional Social Competences of the Contemporary Teacher in Technological Educatio , The Teacher of the Future Ninth International Scientific Conference 17 - 19 June,.2016 2016: p. 117-120.
Мотивацията в технологичното обучение. , Лаборатория за наука – 2015. Сборник с материали от докторантска и от студентска научни сесии на Факултета по педагогика 2016: с. 55-67 . (Съавтор/и: Николай Пицин , Николай Назъров)
За ключовата компетентност „Умение за учене“, в контекста на съвременното технологичното обучение , Сборник доклади от Първа докторантска и студентска научна сесия на Техническия факултет, ЮЗУ «Неофит Рилски»-Благоевград 2016: с.219-228 . (Съавтор/и: Емилиян Стоянов, Сашко Кръстев )
Приложение на методът „Шест мислещи шапки” в проектно базирано обучение“ , Сборник доклади от Първа докторантска и студентска научна сесия на Техническия факултет, ЮЗУ «Неофит Рилски»-Благоевград 2016: с. 195-202 . (Съавтор/и: Мая Стоева )
Образователен мениджмънт : дистанционно обучение / Мениджмънт на професионалната подготовка . България: ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград , 2015 (Съавтор/и: В. Георгиева и колектив)
Практическата подготовка, като част от професионално – педагогическата компетентност на бъдещите учители в технологичното обучение , Сборник научни статии 2015: .
Творческият изследователски проект, като стратегия на активно учене в технологичното обучение , сб.Гносеологические основы образования: международный сборник научных трудов, посвященный профессору С.П. Баранову. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 2015: с. 107-110 .
Професионалното обучение на възрастни в България: актуално състояние и проблеми , сб.VI международна конференция THE POWER OF KNOWLEDGE 2015: .
Професионалното обучение на възрастни в България: актуално състояние и проблеми , Sixth International Conference: Knowledge Who and What 2-4 October 2015, Thessaloniki, Agia Triada – Greece 2015: p.95-99 .
Качествени параметри на подготовката на студентите-бъдещи учители в технологичното обучение с фокус към учебни дисциплини от дидактическия цикъл , Сборник по научен проект «Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции» на ФП, ЮЗУ 2014: .
Някои аспекти за оценка на познавателните способности и уменията за изследователска дейност в технологичното обучение , сб.“Дидактически основи на изследователския подход в обучението“ 2014: . (Съавтор/и: Сашко Плачков)
Диверсификация на технологично обучение в контекста на съвременната образователна перспектива , сб. „Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа“ 2014: с.143.
Традиционни и иновативни образователни практики за технологично обучение (сравнителна интерпретация на базата на френския опит) , сб.Международна научно-практическа конференция «Проблемы воспитания в современном мире» 2014: .
Развиване на основни житейски умения у учениците чрез технологично обучение , Knowledge Management Journal Скопје, Македонија 2014: .
Електронното проектно портфолио: нова култура на учене и оценяване на учениковите постижения в технологичното обучение , Трета Международна конференция „Дигитална култура и общество“. Факултет по изкуства , Сборник с научни статии 2013: .
Нови подходи към дизайна на електронното обучение във висшето образование, чрез разработване на е-курс и дигитални дидактически ресурси по дисциплината „Управление на образователни проекти” , -В сб.Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условията на смесено (традиционно и електронно обучение) 2012: 87-103.
Сравнителни аспекти към дейностно-ориентираните подходи в технологичното обучение , VI международной заочной научно-практической конференции «Непрерывное образование учителя технологии: интегрированный подход», которая состоится 14 октября 2012 года. 2012: .
Проектно ориентирано технологично обучение: теория и методика . България: ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград , 2011
Проективная культура как часть профессионально-педагогической компетентности учителя в технологичном обучение. , сборник VI Международной научно-практической конференции „Непрерывное образование учителя Технологии: 2011: .

Конференции

Международна конференция Иновации в образованието и науката, 22-24 март, 2017 - Прага, Чехия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дизайн на изследователски ориентираното обучение по технологии и предприемачество в основното образование
Период
22.03.2017 - 24.05.2017 г.
Организатор
Central Bohemia University, Building of Czech Academy of Sciences
Съавтор(и)
Сашко Плачков, Любима Зонева, Мая Стоева

Гносеологические основы образования: международный сборник научных трудов, посвященный профессору С.П. Баранову. – Елец

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Творческият изследователски проект, като стратегия на активно учене в технологичното обучение
Период
03.12.2015 - 05.12.2015 г.
Организатор
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

VI международна конференция THE POWER OF KNOWLEDGE , Институт за мениджмънт на знанието – гр. Скопие

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Професионалното обучение на възрастни в България: актуално състояние и проблеми
Период
04.10.2015 - 06.10.2015 г.
Организатор
Институт за мениджмънт на знанието – гр. Скопие, Р Македония

Проекти

(Проект по Наредба №9 ) Мониторинг върху подготовката за изследователска дейност на студенти и докторанти от инженерни и педагогически специалности на Техническия факултет

Период на провеждане
17.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" -Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
01.09.2016 - 30.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ЕС, МОН/Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Бюджет
504,00 лв.

(Проект по Наредба №9) (SRP-B13/15) "Практическото обучение – изследователско начало и конкурентно предимство за студентите от факултета по педагогика"

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН, Фонд "Научни изследвания", ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба №9
Бюджет
9000,00 лв.

(договор BG051PO001-4.3.04- 0063 ) (BG051PO001-4.3.04-063) „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет „Неофит Рилски“

Период на провеждане
01.01.2014 - 09.12.2015 г.
Форма на участие
Разработен електронен курс по „Мениджмънт на професионалната подготовка“ /Блекборд платформа
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиране от Европейския социален фонд на ЕС
Бюджет
611789,00 лв.

(Проект по Наредба №9) „Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение (регионални аспекти)”

Период на провеждане
01.01.2014 - 30.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" -Благоевград
Бюджет
6000,00 лв.

„Мотивационна динамика и интерес на студентите от Факултета по педагогика в условията на смесено (традиционно и електронно) обучение”

Период на провеждане
01.01.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН, ЮЗУ "Н.Рилски"- Благоевград
Бюджет
1,00 лв.

(Д01-3913/09.04.2013) (BG051PO001-3.1.07-0065) „Педагогически ресурси и иновации в обучението – регионални изисквания и перспективни европейски тенденции“

Период на провеждане
19.12.2012 - 14.07.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЕСФ Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
177836,00 лв.

(SRP-B13/12) „Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение“

Период на провеждане
01.01.2012 - 30.12.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН, ЮЗУ "Н.Рилски"- Благоевград
Бюджет
1,00 лв.

„Съвременен профил и позиция на българския учител в образователната система и обществото“

Период на провеждане
01.01.2011 - 30.12.2011 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н.Рилски"- Благоевград
Бюджет
1,00 лв.

Ръководени дипломанти

Интегриране на учебното съдържание по предмета „Човекът и природата“ – 5. и 6. клас в съдържателната рамка на учебния предмет „Домашна техника и икономика” – 5. и 6. клас

Студент
Мария Тумбалова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Интегриране на формалното и неформалното учене за развитие на творческите способности на учениците (прогимназиален етап)

Студент
Мария Балтова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Методически варианти за изпълнение на практически задачи, дейности и проекти в рамките на обобщена тема „Енергия и контрол на използването и“ (5 и 6 клас)

Студент
Георги Чакъров
Година
2015
ОКС
бакалавър