Avatar

доц. д-р Динка Златева

Email: didi210 swu.bg


Публикации

Digital technologies as an opportunity for business development , E-Journal of Enterpreneurship 2023: 43-57. (Co-author/s: Vyara Kyurova, Blagovesta Koyundzhiyska-Davidkova, Radoslav Vladov, Ion Mierlus-Мazilu)
ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЪРХУ МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ , Юбилейната научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация" 2022: 45-53.
PROMOTION STRATEGIES OF ELECTRONIC NICOTINE DELIVERY SYSTEMS: AN OVERVIEW , E-Journal of Economics and Management 2022: 40-47. (Co-author/s: Milen Filipov)
BIG DATA WORLD AND THE NEW MARKETING HORIZONS , Revista Inclusiones, vol.8, Número Especial 2021: 519-535.
BUILDING CONSUMER ENGAGEMENT THROUGH CONTENT MARKETING , E-Journal of Economics and Management 2021: 119-127.
THE DIGITAL TRANSFORMATION IN THE SERVICE OF BUSINESS , E-Journal of Economics and Management 2021: 128-136. (Co-author/s: Elena Stavrova, Lubomira Pinelova)
PLATFORM ECONOMY AS AN INEVITABLE DEVELOPMENT OF DIGITAL BUSINESS , E-Journal of Enterpreneurship 2021: 87-95. (Co-author/s: Elena Stavrova, Lubomira Pinelova)
Breaking the role of the standard of the Bulgarian language online: language adoption or language illiteracy , Bulgarian Language and Literature 2021: 528-551. (Co-author/s: Милен Филипов)
BUSINESS MODELS OF THE PLATFORM ECONOMY (IN THE CONTEXT OF MARKETING, FINANCE AND TOURISM , Macedonian international journal of “MARKETING” 2021: 120-131. (Co-author/s: Елена Ставрова, Любомира Пинелова)
DIGITAL TRANSFORMATION OF MARKETING COMMUNICATIONS , E-Journal of Economics and Management 2020: 171-181.
Globalization or balkanization of the banking business , Macedonian International Journal of Marketing 2020: 104-118. (Co-author/s: Елена Ставрова)
SOME ASPECTS OF STORYTELLING AS A PART OF CONTENT MARKETING , E-Journal of Economics and Management 2020: 117-123.
NEED OF KNOWLEDGE IN DIGITAL MARKETING IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY , Revista Inclusiones, vol.6 2019: 61 - 72. (Co-author/s: Viara Kyurova, Dilyana Yaneva)
Работилницата Улогата на иновациите како развоен двигател - Online marketing in financial innovations. Македония: European University Republic of Macedonia, Skopje, 2019 (Съавтор/и: Елена Ставрова)
Дигитализация на маркетинговите комуникации. България: Югозападен университет "Неофит Рилски", 2019
Improving the competitiveness of SMEs by fostering and promotion of non-technological innovations , Macedonian International Journal of Marketing 2018: 58-67. (Co-author/s: Елена Ставрова, Любомира Пинелова, Радослав Владов)
INNOVATIVE ASPECTS OF ONLINE MARKETING , Macedonian International Journal of Marketing 2017: 31-40. (Co-author/s: Радослав Владов)
Епохата на креативността. България: Авангард Прима, 2017 (Съавтор/и: Манол Рибов, Невена Кръстева, Преслав Димитров, Мария Станкова, Милена Филипова, Христина Бойчева)
Digital bank marketing in the context of the circular economy , 7th International Scientific Conference: “Contemporary Aspects of Circular Economy” 2017: . (Co-author/s: Елена Ставрова, Радослав Владов)
ETHICAL ASPECTS OF DIGITAL MARKETING IN THE CONTEXT OF ONLINE BANKING , 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON DIGITAL CULTURE AND SOCIETY 2017: . (Co-author/s: Елена Ставрова, Радослав Владов)
Съвременни тенденции в развитието на туризма. : Тракия - М, 2016 (Съавтор/и: Манол Рибов, Невяна Кръстева, Стоян Маринов, Мария Станкова, Соня Милева, Мариана Янева, Преслав Димитров, Лилия Терзиева, Диане Найс, Еленита Великова, Петя Иванова, Ирена Емилова, Елена Александрова, Гергана Ангелова)
Online marketing as a part of the value chain in the banking sector , Macedonian International Journal of Marketing 2016: 45-52. (Co-author/s: Елена Ставрова)
Banking innovations key channel specifics trends , Macedonian International Journal of Marketing 2016: 68-74. (Co-author/s: Елена Ставрова, Радослав Владов)
Financial innovations and banking value chain channels of distribution , 3 rd International Conference on Innovation and Entrepreneurship in Marketing & Consumer Behaviour (ICIEMC) – 2016 2016: 183-197. (Co-author/s: Елена Ставрова)
YOUTH AND THE GAMBLING , Ninth International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE 2016: . (Co-author/s: Елена Ставрова, Lindita Durmishi)
ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND ONLINE MARKETING AS FACTORS TO INCREASE THE COMPANIES’ COMPETITIVENESS , Sixth International scientific conference: The posible, the real and the virtual in the modern world: proceedings 2016: 124-124. (Co-author/s: Ани Атанасова, Виктория Калайджиева)
Комуникационна политика. България: Югозападен университет "Неофит Рилски", 2016
МАРКЕТИНГЪТ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОНЛАЙН ПОЗИЦИОНИРАНЕ , ДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО '2015” 2015: 221-226.
The role of off-line and online strategies for successful product positioning , International Scientific E-Journal “Economic Processes Management” 2015: . (Co-author/s: Диляна Янева)
STRATEGIES FOR SUCCESSFUL ONLINE PRODUCT POSITIONING. BUILDING TRUST IN ONLINE DISCOURSE , Macedonian International Journal of Marketing 2015: 47-54. (Co-author/s: Кремена Георгиева)
ONLINE ADVERTISING TRENDS IN WEB 2.0 WORLD , Fifth International Scientific Conference: „NEW SPACE IN ART AND SCIENCE” 2015: 3-11.
Изграждане на онлайн идентичност на бранда , World Forum for a Sustainable Society/ 18th Annual Conference - Social Sustainability through Competitiveness with Qualitative Growth 2015: .
Предизвикателствата на маркетинга в социалните мрежи , ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕЦИЯ „ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И ОБЩЕСТВО” - Center Newmedia, SWU - Blagoevgrad 2014: .
WAYS OF SHAPING CONSUMER ATTITUDES ON THE INTERNET , III Международна научна конференция УКРАЙНА – БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 2014: 46-52.
Техники за генериране на трафик към сайтове , Наука и общество, Годишник научни трудове на БКОНК 2014: .
Activating the consumer behavior on the Internet through the process of interaction , International Scientific Conference Cultural Corridor Via Diagonalis. Cultural Tourism Without Boundaries 2013: 307-313.
Добрите практики в пъблик рилейшънс комуникациите в пивоварния сектор в ЕС , Наука и общество, Годишник научни трудове на БКОНК 2013: 168-185.
Improving the competitive advantage of the company through information service and support. Сърбия: Faculty of Economics - University of Niš, 2012 (Co-author/s: Милена Филипова)
Особености на пъблик рилейшънс и необходимостта им в изграждането на креативен диалог на пивоварните компании с публиките , сп. "Икономика и управление" 2012: 86-114.
Методологически въпроси на системата за управление на пъблик рилейшънс в пивоварното предприятие. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2012
Проектиране и внедряване на система за управление на пъблик рилейшънс. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2012
Планиране в сферата на икономиката. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2011 (Съавтор/и: Илия Димов, Рая Мадгерова, Мариана Ушева, Диляна Янева)
Състояние и развитие на теоретичната мисъл за пъблик рилейшънс, сп. „Икономика и управление“ , сп. "Икономика и управление" 2011: 89-98.

Проекти

(2021-1-EL02- KA220-YOU-000029015) Social and Sustainable skills for young NEET population - SOSUSK

Период на провеждане
30.01.2022 - 02.01.2024 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Erasmus +", Гръцката национална агенция по Програма "Еразъм +"
Бюджет
48347,38 лв.

(2021-1-IT01- KA210-VET-000032889) Towards the Autonomy of UFM (Unaccompanied Foreign Minors) - UFM

Период на провеждане
01.12.2021 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Erasmus +", Италианската национална агенция по Програма "Еразъм +"
Бюджет
26980,26 лв.

(2021-1-BG-02- KA220-VET-000029619) Sustainability as a Recovery Tool for Small Tourism Businesses: Environmental & Social Responsibility in Tourism (Su.Re.To Tourism)

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.12.2023 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Erasmus +", Българската национална агенция по Програма "Еразъм +" - ЦРЧР
Бюджет
58546,87 лв.

(5049389) Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural heritage in the cross border area - Tourism-E

Период на провеждане
05.07.2019 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
Бюджет
1596928,64 лв.

(5017158) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the cross border area / AGRI-ABILITY

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.05.2021 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
Бюджет
11773148,20 лв.

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) (573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) (BG05M20P001-2.002-0001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
26.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
37000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
01.11.2014 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0037) „Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите между Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград“ и представители на бизнеса от Благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“

Период на провеждане
15.05.2013 - 30.05.2015 г.
Форма на участие
Член на екипа от преподаватели-експерти
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
169327,00 лв.