Avatar

доц. д-р Гергана Дянкова

Email: diankova_g swu.bg


Публикации

"I AM A CITIZEN OF ...?" THEORETICAL ASPECTS OF THE APPROACH "EDUCATION FOR EUROPEAN CITIZENSHIP" IN KINDERGARTEN. , KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS. International journal scientific 2018: p.683-689. (Co-author/s: Dermendjieva S., V. Vardareva)
ETHNIC IDENTTITY AND EDUCATIONA IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS , Instenational journal Knouwledge, Scientific papers Vol.16.4.ISSN 1857-923X 2017: 1401-1406. (Co-author/s: Tasevska, D., S. Dermendjieva)
GLOBAL EDUCATION AND IDENTITY DINAMICS AT SCHOOL AGE , ANGLO-AMERICAN CONFERENCE on Multidisciplinary Studies (AACMS 2017) 2017: 135-146. (Co-author/s: Daniela Tasevska, Sofia Dermendjieva)
Превенция на агресията в училище (съставители: Г. Дянкова, М. Шехова-Канелова ). България: УИ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2017 (Съавтор/и: Н. Филипова, А. Пашова, В. Вардарева и др.)
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ И МОДЕРНИСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (Специфика работы с неполными семьями) , Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири Электронный научный журнал 2016: 13-28. (Съавтор/и: София Дерменджиева)
A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity , International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE" 2016: 59-63. (Co-author/s: Daniela Tasevska, Sofia Dermendjieva)
КУЛТУРА И ЕЗИК – КУЛТУРНИ МОСТОВЕ ИЛИ ЕЗИКОВИ ПРОПАСТИ В ЕПОХАТА НА ТРАНСКУЛТУРАЛИЗМА , "Балкански синтезе" под ред. Любиша Митрович // 2016: 83 - 90. (Съавтор/и: София Дерменджиева)
Театрализираните дейности в детската градина - типология и индикативност за формиране на говорна култура , Детската градина и началното училище - два свята на детството ЮЗУ "Неофит Рилски" - България и МПДУ - Русия 2016: 278-287.
За диспозицията "да бъдеш" и жизнеутвърждаващите измерения на празника като социален феномен , Библиотека ДИОГЕН, "Психология" 2015 2016: 139-149.
Культурне эростання особистостi педагога в контекстах етнопедагогiчного знання. , Людiна в умовах мiнливостi соцiокультурного простору: духовно-практичний вимiр. 2016: 187-191; ISBN 978-617-7346-44-8.. (Съавтор/и: Семiкiн Михайло )
Лингво-политика и лингво-екология - пресечни точки и предизвикателства в контекста на европейската идентичност. , Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата 2016: 85-98; ISBN 978-954-00-0066-4..
Толерантност в делничност и празничност. България: Фараго, 2015
Младежко лидерство - наръчник за професионалисти. България: ЕИЦ-Велико Търново, 2015 (Съавтор/и: Теодора Калейнска, Д. Тасевска, М. Калейнска)
Организационен практикум . България: ЕИЦ-Велико Търново, 2015 (Съавтор/и: Даниела Тасевска)
Словесна дiяльнiсть - професiйна компетентнiсть у дiалогiчнiй педагогiцi , "Human dimension of future pedagogues cultural and educational space harmonization: scientific achievements and prospects" 2015: 140-146, ISBN 978-617-7055-95-1.
Образовательный театр как лаборатория опит , Регiональнi культурнi, мистецькi та освiтнi практики 2014: 135-143.
Словесная деятельность и «Магические ясли» в риторической подготовке студентов профессионального направления "Педагогика" , Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири 2014: 75-82.
Методические аспекты овладения разговорной интонацией студентами – будущими актерами, как речевое средство , Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири 2014: 50-55. (Съавтор/и: Мая Младенова)
Рефлексия — педагогическая проекция в начальном образовании , Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири 2014: 68-75. (Съавтор/и: Виктория Чангалова)
Pedagogical-rhetoric effectiveness and verbal acttivity , Harmonization of the higner scool cultural and educational space: social and pedagogical aspects 2014: 103-106.
Modern Aspects Pedagogical Rhetoric in Light of Verbal-Performance Art , "Education, science, innovations" ESI’2014 2014: 45-51.
Work with proverbs in preschool - reflexive technology in the context of preschool education for european citizenship , Mистецька освiта: 2014: 211-220.
Учебни материали за обучение по проект "Квалификация на педагогическите специалисти". България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2014 (Съавтор/и: А. Пашова, К. Паев, Р. Манчева и др.)
Психология-2012. България: УИ „Св.Св. Кирил и Методий”, ВТ, 2013, 2013 (Съавтор/и: Красимира Йонкова, Пресиян Бургов, Добрин Добрев)
Театрална лаборатория за управление на етнокултурното разнообразие в училище , Дни на науката, Велико Търново 2013: 147-160.
Преодоление социальной дистанции в начальной школе , PEM: Psychology. Educology. Medicine Электронный научный журнал, Этнопсихологические исследования в медицине, социологии и сфере образования 2013: 161-167. (Съавтор/и: Виктория Чангалова)
Обучение сценической речи в мультикультурной образовтельной среде как метод формирования интеркультурной коммуникативной компетенции. , PEM: Psychology. Educology. Medicine Электронный научный журнал, Этнопсихологические исследования в медицине, социологии и сфере образования 2013: 157-161.
Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка, Наръчник за детски учители. . България: Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, София, 2013
Umenie vychovavat' a divadelne umenie v diele Jana Amosa Komenskeho , Jan Amos Komenskeky a sucasna predskolska a elementarna edukacia 2013: 99-103.
Театралното изкуство в творчеството на Ян Амос Коменски и изкуството да възпитаваме , Детската градина и началното училище в търсене на динамично равновесие 2013: 132-143.
Педагогическа ефективност на словесно-изпълнителските дейности като интерактивна билингвална технология в детската градина , Иновации и интерактивни технологии в образованието 2012: 155-159.
Психология-2011. България: УИ „Св.Св. Кирил и Методий”, ВТ, 2012, 2012 (Съавтор/и: Красимира Йонкова, Георги Маджаров, Красимира Петрова)
Педагогическото взаимодействие като споделяне и морална отговорност (или за театъра като педагогическа технология) , Диалог на педагогическите компетенции 2012: 229-242.
Операционализация на образователния театър в началния етап на основното образование , Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски" 2012: 79-89.
От авторефлексивните ресурси на притчата към професионализираното самопознание на педагога , Детската градина - отговорност за бъдещето 2012: 182-187.
Театрална лаборатория за психосоциално развитие. . България: УИ „Св.Св. Кирил и Методий”, ВТ, 2011, 2011 (Съавтор/и: Даниела Тасевска)
Образовательный театр как лаборатория переживаний , Науковий вiсник Мелiтопольского державного педагогiчного унiверситету. Серiя: Педагогiка, Мелiтополь, 2011, 2011: 72-79 .
Театрализираните дейности като специфична форма за организация на педагогическото взаимодействие в детската градина , Актуални проблеми на предучилищното възпитание 2011: 46-51.
Практикум по говорна култура. България: УИ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2005
Словесно общуване – теоретико-практически аспекти. България: УИ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2002

Конференции

KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ETHNIC IDENTTITY AND EDUCATIONA IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS
Период
31.03.2017 - 02.04.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, SKOPJE, MACEDONIA
Съавтор(и)
Tasevska, D., S. Dermendjieva,

THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A MODEL OF EDUCATIONAL POLICY DESIGNED TO STIMULATE THE PROCESS OF MULTI-INTEGRATION BY PROMOTING POLYCULTURAL IDENTITY
Период
17.06.2016 - 19.06.2016 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, SKOPJE, MACEDONIA
Съавтор(и)
Daniela Tasevska, Sofia Dermendjieva

Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лингво-политика и лингво-екология - пресечни точки и предизвикателства в контекста на европейската идентичност
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
Философски факултет и Факултет по педагогика - ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Кръгла маса „Образование за характер и ключови компетентности в България“

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Професионално-педагогически компетентности и личностна промяна
Период
27.04.2016 - 27.04.2016 г.
Организатор
Характер.бг

"Наука и савремени универзитет 5"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Профессионально-педагогическая рефлексия и межэтнической толерантност в детском саду
Период
13.11.2015 - 14.11.2015 г.
Организатор
Философски факултет - Университет в Ниш, Сърбия

"По-добри учители, по-качествено образование"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
27.06.2015 - 27.06.2015 г.
Организатор
Педагогически факултет ПУ "Паисий Хилендарски"

"Human dimension of future pedagogues cultural and educational space harmonization: scientific achievements and prospects"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
11.06.2015 - 12.06.2015 г.
Организатор
Miнisterstwo освiти i науки Украiни

Мистецька освiта: традицii i новацii

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Work with proverbs in preschool - reflexive technology in in the context of preschool education for european citizenship
Период
16.10.2014 - 17.10.2014 г.
Организатор
Miнisterstwo освiти i науки Украiни, МДПУ iменi Богдана Хмельницького (м. Мелiтополь, Украiна)

Art education: from a succession of eras to the nevest technologies

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Мистецька освiта Болгарii у сучасному европейському культурному просторi
Период
16.10.2014 - 17.10.2014 г.
Организатор
Miнisterstwo освiти i науки Украiни, МДПУ iменi Богдана Хмельницького (м. Мелiтополь, Украiна)

Регiональнi культурнi, мистецькi та освiтнi практики

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образовательный театр как лаборатория опит
Период
12.09.2014 - 14.09.2014 г.
Организатор
Мiнiстерство освiти i науки Украiни и Державний вищий навначальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет iменi Григорiя Скороводи"

Harmonization of the higner school cultural and educational space: social and pedagogical aspects

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Pedagogical-rhetoric effectiveness and Verbal activity
Период
12.06.2014 - 13.06.2014 г.
Организатор
Miнisterstwo освiти i науки Украiни, МДПУ iменi Богдана Хмельницького (м. Мелiтополь, Украiна)

"Education, science, innovations" ESI’2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Modern Aspects Pedagogical Rhetoric in Light of Verbal-Performance Art
Период
09.06.2014 - 10.06.2014 г.
Организатор
Eвропейски политехнически университет - Перник

Регiональнi культурнi, мистецькi та освiтнi практики

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образовательный театр как лаборатория опит
Период
12.03.2014 - 14.03.2014 г.
Организатор
Miнisterstwo освiти i науки Украiни, МДПУ iменi Богдана Хмельницького (м. Мелiтополь, Украiна)

Художня культура i освiта: традицii, сучаснiсть, перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Заохочення до навчання сценiчноi мови - майбутнiх акторiв
Период
24.10.2013 - 25.10.2013 г.
Организатор
Мелiтополски державний педагогiчний унiверситет, Мелiтополь, Украiна

XXII Международный Летний Университет СЛОВО. ОБРАЗ.ДЕЙСТВИЕ.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Концептуализация и реализация образовательных театра в современной школе
Период
17.06.2013 - 21.06.2013 г.
Организатор
Международная Высшаяа Школа Практической Психологии

"Педагогическото образование – кариерно развитие и конкурентоспособност"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Притчата – съвременен урок по педагогическа рефлексия
Период
02.11.2012 - 03.11.2012 г.
Организатор
катедра „Педагогика и психология”, Факултет по обществени науки, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас и Сдружение "Център за психосоциална подкрепа"

„Образователни технологии“ (300 години от рождението на Жан Жак Русо)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Операционализация на образователния театър в началния етап на основното образование
Период
28.09.2012 - 30.09.2012 г.
Организатор
Педагогически факултет – ШУ „Еп. Константин Преславски”.

Майски четения „Дни на науката 2012“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Театрална лаборатория за управление на етнокултурното разнообразие в училище
Период
31.05.2012 - 31.05.2012 г.
Организатор
Съюз на учените в България - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново.

Jan Amos Komenskeky a sucasna predskolska a elementarna edukacia.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Umenie vychovavat' a divadelne umenie v diele Jana Amosa Komenskeho
Период
11.05.2012 - 14.05.2012 г.
Организатор
Presovskej univerzity v Presove

„Иновации и интерактивни технологии в образованието”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Педагогическа ефективност на словесно-изпълнителските дейности като интерактивна билингвална технология в детската градина
Период
20.04.2012 - 21.04.2012 г.
Организатор
СНЦ „Етнотолеранс“ и Сдружение „Професионален форум за образованието”

„Детската градина – отговорност за бъдещето“ (130 години предучилищно възпитание в България)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
От авторефлексивните ресурси на притчата към професионализираното самопознание на педагога
Период
22.03.2012 - 23.03.2012 г.
Организатор
РИО- Враца, Община Враца и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – филиал Враца

“Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Методологически акценти за оптимизиране на обучението по говорна култура
Период
10.10.2011 - 12.10.2011 г.
Организатор
Мелiтополски державний педагогiчний унiверситет, Мелiтополь, Украiна

Проекти

(PR-13/16) "Иновационни практики за превенция на агресивното поведение на учениците в началното училище" - част втора

Период на провеждане
02.11.2017 - 31.05.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

Национална програма „Квалификация“ – 2017

Период на провеждане
01.09.2017 - 31.05.2018 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
МОН - Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“
Бюджет
400000,00 лв.

(III 47023) ''Косово и Метохија између националног индетитета и евроинтеграција''

Период на провеждане
03.04.2017 - 31.01.2018 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Бюджет
4,00 лв.

(277/21.02.2017) „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II“

Период на провеждане
02.02.2017 - 31.07.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ -Младежка фондация „Арете“- България
Бюджет
15000,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001 на МОН) "Студентски практики"

Период на провеждане
05.12.2016 - 31.07.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Министерство на образованието
Бюджет
504600000,00 лв.

(INTERREG) "Дунав, мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера"

Период на провеждане
20.09.2016 - 20.12.2017 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
Европейски структурни фондове
Бюджет
804000,00 лв.

(277/21.02.2016) „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II“

Период на провеждане
26.02.2016 - 31.07.2016 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ -Младежка фондация „Арете“- България
Бюджет
15000,00 лв.

(PR-13/16) "Иновационни практики в превенцията на агресивното поведение на учениците в началното училище"

Период на провеждане
11.01.2016 - 31.05.2016 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

(277/21.02.2015) МЕНТОРИ - Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция

Период на провеждане
04.03.2015 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
наставник
Финансиран от
Младежка фондация „Арете“- България
Бюджет
25000,00 лв.

(NPM – 158/2014) “Европейски младежки антени Европа 2020”

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Ministry of Youth and Sports, Bulgaria – National Youth Program “Youth Leaders”
Бюджет
25000,00 лв.

(№277/21.02.2014 ) „Въвеждане на нови форми за интеркултурно образование в ОДЗ „Здравец“ – гр.Ихтиман“

Период на провеждане
11.09.2014 - 30.04.2015 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
ЦОИДУЕМ.
Бюджет
1670,00 лв.

(№ BG051PO001-3.1.03-0001) „Квалификация на педагогическите специалисти“

Период на провеждане
01.11.2013 - 31.08.2014 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

(BG051PO001-3.1.03-0001) „Квалификация на педагогическите специалисти“. Предмет „Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка”.

Период на провеждане
01.11.2013 - 31.05.2014 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

(000000) Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"

Период на провеждане
01.09.2013 - 30.06.2014 г.
Форма на участие
ментор
Финансиран от
„Образователен и информационен център“

(000000) «Lead Yp: Лидерски подходи и овластяване на млади хора в неравностойно положение»

Период на провеждане
26.08.2013 - 30.08.2013 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
програма «Младежта в действие» на ЕК

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) “Студентски практики“

Период на провеждане
31.05.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

(BG051PO001-3.1.06) „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

Период на провеждане
30.05.2013 - 31.08.2014 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

(BG051PO001-3.1.-0001) „Квалификация на педагогическите специалисти“. Предмет „Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие“

Период на провеждане
01.03.2013 - 31.08.2013 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

(000000) "Ролеви модели на утрешния ден"

Период на провеждане
09.09.2012 - 30.06.2013 г.
Форма на участие
ментор
Финансиран от
Програма "Образователен и информационен център"

(000000) Възможности за синкретизъм на изкуствата при представяне на инструментална музика от съвременни български композитори пред детска аудитория

Период на провеждане
01.03.2012 - 22.12.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

(BG051PO001-4.1.0349) "Пътят на единението в Еленско"

Период на провеждане
01.08.2011 - 30.04.2012 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” - "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"

(000000) "Отглеждане и възпитание на дете през затворнически решетки"

Период на провеждане
01.04.2011 - 12.12.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Програма DAPHNE III, 2007-2013

(2007СВ16IPO007-2011-2-12) „Социално сближаване чрез инвестиции в човешките ресурси”

Период на провеждане
01.01.2011 - 30.04.2011 г.
Форма на участие
kлючов експерт
Финансиран от
ИПА Програма за трансгранично сътрудничество: 2007СВ16IPO007 между Р България и Р Македония.

Ръководени докторанти

СЛОВЕСНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА БАСНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕФЛЕКСИЯ У 9-10-ГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ

Докторант
Виктория Ангелова Чангалова
Период
24.06.2015 - 19.11.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЛОВЕСНАТА ДЕЙСТВЕНОСТ ЧРЕЗ РАЗВИВАНЕ НА ИНТОНАЦИОННА ИЗРАЗИТЕЛНОСТ У СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ АКТЬОРИ

Докторант
Мая Бориславова Младенова
Период
24.06.2015 - 18.11.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

„Възможностите на образователния театър за отработване на поведенчески модели у учениците от начален етап на основно образование”

Студент
Елена Бочукова №12200342200
Година
2014
ОКС
магистър

Преодоляване на социални дистанции в мултикултурна среда чрез художествено интерпретиране на детска пейзажна лирика

Студент
Светла Петрова Дуева Фак. № ИКО - 11200341223
Година
2014
ОКС
магистър

„Етюдът като средство за стимулиране на речевата активност на децата в предучилищна възраст”

Студент
Иванка Христова, фак. № 12200341103
Година
2014
ОКС
магистър

„Стимулиране на правоизговорните умения на децата чрез прилагане на театрализирани дейности в детската градина”

Студент
Адриана Вълкова, фак. № 12200342120
Година
2014
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

"Ролята на народните танци за развитие на музикалността при 5-7-годишните деца"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
15.02.2017 г.
Автор(и)
дипломант Катерина Николова; научен р-л доц. д-р Веска Вардарева

Обявен в Държавен вестник брой 28/08.04.2016

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ШУ "Еп. К. Преславски" - гр. Шумен
Държава
България
Дата
30.08.2016 г.
Автор(и)
гл.ас. д-р Калина Йочева

Акценти в медийното образование

Вид
Монография
Издател
Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017
Държава
България
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Лозанова

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
04.07.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
д-р Росица Борисова Пенкова

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
29.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
ас. д-р Мариан Недков Ангелов

Модел за формиране на интеркултурна компетентност на студенти от специалности начална училищна педагогика с чужд (френски) език и предучилищна педагогика с чужд (френски) език

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Държава
България
Дата
09.05.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Илиева Кильовска

ЦЕННОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В МЕДИЙНОТО ОБЩЕСТВО

Вид
Монография
Издател
Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016,
Държава
България
Година
2016
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Лозанова

TIME LOAD UPON STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION

Вид
Книга
Издател
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), SCOPUS ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online)
Държава
Serbia
Година
2016
Автор(и)
Borce Kostov, Ankica Antovska

"CONCEPTUAL CHALLENGES IN UNDERSTANDING INNOVATIVE EDUCATION IN ORGANIZATIONAL CONTEXT"

Вид
Книга
Издател
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), (SCOPUS) ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online); Vol 4, № 1 (2016)
Държава
Vranje, Serbia
Година
2016
Уеб страница
Автор(и)
Mikhail Vladimirovich Klarin

„Словесно-изпълнителски интерпретации на басни за развитие на рефлексия у 9-10-годишните ученици”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.11.2015 г.
Автор(и)
Виктория Чангалова

„Оптимизиране на словесната действеност чрез развиване на интонационна изразителност у студенти – бъдещи актьори”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.11.2015 г.
Автор(и)
Мая Младенова

„Оптимизиране на актьорската психотехника чрез куклено-театрална изразност (в обучението на студентите – бъдещи актьори)”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.11.2015 г.
Автор(и)
Мирослав Стоилов

"Интерактивни проекции на играта-драматизация върху социално-личностната интелигентност на 5-6- годишните деца"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Изабела Валериева Стаматова

Социално педагогически аспекти на медийното влияние върху ценностното развитие на учениците от горна училищна възраст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
21.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Лозанова

Модели на агресивно поведение в средна училищна възраст и методи за корекция

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
30.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Кръстев

Обявен в Държавен вестник брой ДВ. Бр.28/19.03.2013..

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
06.08.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Стефанова Петкова

"Усвояване на комуникативни стратегии чрез изучаване на вълшебна приказка"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ШУ "Еп. Константин Преславски"
Държава
България
Дата
13.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Калина Йочева

"Митрополит Максим Пловдивски като църковен оратор"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
07.01.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Андриан Александров

Интерпретация на епически текст чрез изкуството на художественото слово - необходим компонент от подготовката на детски и начални учители

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
28.09.2011 г.
Автор(и)
Маргарита Александрова