Avatar

доц. д-р Диана Захариева

Email: diana_zaharieva swu.bg


Преподавател по "Живопис", "Живописни техники" и "Изкуството на ХХ век" в специалностите "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" и "Мода" в катедра "Изобразително изкуство". Участвала в над 150 художествени изложби с живописни творби. Научни интереси в областта на университетското обучение по живопис. Автор на една монография и статии с подобна проблематика. Член на Съюза на българските художници и на Съюза на учените в България.

Публикации

ЕСКИЗЪТ КАТО ИНОВАЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЖИВОПИС В УНИВЕРСИТЕТА , Международный сборник научных трудов ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2018: 50-53.
„Творческият процес в стилизацията като фактор за развитие на креативността при студенти от художествените специалности в университета“ , Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Развите креативности личности в современном мультикультурном пространстве" 2018: 276-282.
"Развитие творческого воображения студентов при помощи живописных интерпретации сюрреалистических произведении“ , ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРОФЕССОРУ С.П. БАРАНОВУ 2018: 163-166.
"Анализ и интерпретация картин студентов-эскизы и этюды" , ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ - Материалы международной научно-практической конференции г. Москва 2017: 34-40.
Ескизът в живописта и художествената педагогика. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2017
"Ескизът – история и съвременно приложение в обучението по живопис" , ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРОФЕССОРУ С.П. БАРАНОВУ 2016: 66-72.
Система от творчески задачи при обучението на студентите от педагогическите специалности по изкуствата , ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРОФЕССОРУ С.П. БАРАНОВУ 2015: 92-97. (Съавтор/и: доц. д-р Здравка Лисийска)
Усъвършенстване на професионалната и практическа подготовка на студентите от специалност „Мода“ в проектирането, моделирането и конструирането на облекло , ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАЗВИТИЕ 2015: 108-112. (Съавтор/и: доц. д-р Здравка Лисийска)
ЭСКИЗ В ОБУЧЕНИИ ЖИВОПИСИ И РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ , Журнал "Вестник современной науки"- АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА - Материалы II Международной заочной научно-практической конференции 2015: 42-50.
Качествен анализ на резултати от проведен методически експеримент включващ ескизно проучване в обучителния процес по живопис , Годишник на СУБ “Наука, образование, изкуство” 2014: 49-57.
Проблемът за пластичната изразителност в студентските ескизи и етюди , Годишник на СУБ “Наука, образование, изкуство” 2013: 109-118.
Интерпретация на модерните течения в изкуството на 20 век при обучението на студентите от специалност „Промишлени изкуства – мода” по дисциплината „Цветна задача” , Годишник на СУБ “Науката, образованието и изкуството през 21 ви век” 2012: 349-353. (Съавтор/и: доц. д-р Здравка Лисийска)
Възможности за развитие на образното мислене при студенти чрез използване на ескизи в обучението по живопис , Годишник на СУБ “Науката, образованието и изкуството през 21 ви век” 2012: 43-48.
Дидактически и творчески аспекти на ескиза в обучението по живопис , Годишник на СУБ “Науката, образованието и изкуството през 21 ви век” 2011: 112-119.
Ескизът като средство за оптимизиране на учебния процес по живопис , Годишник на СУБ “Науката, образованието и изкуството през 21 ви век” 2010: 454-458.
Ескизът – фактор за развитие на живописните способности на студентите , Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра “Изобразително изкуство” в Югозападен университет “Неофит Рилски” 2009: 105-116.

Конференции

III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Развитие на творческото въображение на студентите чрез живописни интерпретации на сюрреалистични произведения"
Период
30.11.2018 - 30.11.2018 г.
Организатор
ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского, гр. Липецк

Международной научно-практической конференции: «Развитие креативности личности в мультикультурном пространстве»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Творческият процес в стилизацията като фактор за развитие на креативността при студенти от художествените специалности в университета“
Период
27.04.2018 - 27.04.2018 г.
Организатор
ФГБОУ ВПО „Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина“

«Музыкальное и художественное образование: Россия, Казахстан, Болгария»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Ескизът като иновационна форма на обучение по живопис в университета“
Период
06.11.2017 - 06.11.2017 г.
Организатор
«Уральский государственный педагогический университет» Екатеринбург, Россия; Cеверо - Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева – Петропавловск, Казахстан; Юго-Западный университет им. «Неофит Рилски» Благоевград, Болгария

Международной научно-практической конференции «Педагогика начального образования: традиции и инновации»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИ ЖИВОПИСНИ ТВОРБИ – ЕСКИЗИ И ЕТЮДИ
Период
27.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
«Московский педагогический государственный университет» (МПГУ) - гр. Москва

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ескизът - история и съвременно приложение в обучението
Период
13.10.2016 - 14.10.2016 г.
Организатор
Министерство образования и науки РФ,ФГБОУ ВПО „Елецкий государственный верситет им. И. А. Бунина“ - гр. Елец

II Международной заочной научно-практической конференции "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
ЭСКИЗ В ОБУЧЕНИИ ЖИВОПИСИ И РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
Период
12.12.2015 - 12.12.2015 г.
Организатор
Вестник современной науки: Научно-теоретический журнал / гл. ред. Е. Ф. Попова – Волгоград

ІІ Научно-практической конференции с международным участием „Гносеологические основы образования“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Система творческих задач при обучение студентов падегогических специалностей ЮЗУ „Н. Рилски“ в области искусства“
Период
17.04.2015 - 18.04.2015 г.
Организатор
ФГБОУ ВПО „Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина“
Съавтор(и)
доц. д-р Здравка Лисийска

ІV Балканска научна конференция “Науката, образованието и изкуството през 21 ви век”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Възможности за развитие на образното мислене при студенти чрез използване на ескизи в обучението по живопис”
Период
30.09.2012 - 01.10.2012 г.
Организатор
СУБ Благоевград

ІІІ Балканска научна конференция “Науката, образованието и изкуството през 21 ви век”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Ескизът като средство за оптимизиране на учебния процес по живопис”
Период
09.09.2009 - 10.09.2010 г.
Организатор
СУБ Благоевград

Проекти

(RP-BG/18) "Академия по изкуствата"

Период на провеждане
15.03.2018 - 01.12.2018 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(Проект BG05M20P001-2.002-0001 ) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“
Бюджет
37000000,00 лв.

(SRP-C19 /15 Проект по наредба №9) „ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МОДНИЯ ДИЗАЙН ПРЕЗ XXI ВЕК“- научен форум - конференция

Период на провеждане
04.04.2015 - 25.09.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
2750,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0028) "ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО /Създаване/ актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Бюджет
60000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ НА МОДНА КЪЩА "DANI"

Студент
Йорданка Велинова Сапунджиева
Година
2018
ОКС
магистър

МОДА И ИЗКУСТВО /Отражението на изобразителното изкуство върху модата/

Студент
Ирина Методиева Ваклинова
Година
2017
ОКС
бакалавър

РОЛЯТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ИКОНА В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Студент
Даниела Грозева
Година
2016
ОКС
бакалавър

ЗНАЧЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА И АРХИТЕКТУРНА СРЕДА НА ГР. БАНСКО ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОПИСНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ I И II КЛАС

Студент
Екатерина Костадинова Кехайова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

“Сравнително проучване относно изследователското обучение на децата по изобразително изкуство в детската градина и началните класове”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
Дата
29.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Олена Георгиева

“Шинигами”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
Дата
28.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Соня Стоименова

“Съвременното облекло, пречупено през призмата на Древен Египет”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
Дата
28.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Стоянова

“Стратегии и реклама в новооткрита модна къща „BELISSIMA”“

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
Дата
28.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава В. Алексиева

"ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МОДНИЯ ДИЗАЙН ПРЕЗ ХХІ ВЕК" - научен форум - конференция

Вид
Книга
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Година
2016
Уеб страница
Автор(и)
Сборник с доклади