Avatar

гл.ас. д-р Десислава Йорданова-Петрова

Email: dessita_y swu.bg


Публикации

Ο εικονικός λόγος: η περίπτωση των μετοχών παθητικού παρακειμένου στο μυθιστόρημα «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» και οι τρόποι απόδοσής τους στη βουλγαρική μετάφραση , Сборник с доклади от Международната конференция, посветена на Никос Казандзакис: Από την απεραντοσύνη του κόσμου στον περίβολο του έργου 2023: 208-219.
Към въпроса за сегашните страдателни причастия в гръцкия и българския език , сп. "Езиков свят", том 21, кн. 3 2023: 89-99.
Τα μεγεθυντικά στην ελληνική και στην βουλγαρική γλώσσα – σημεία σύγκλισης και απόκλισης , Сборник с доклади от 4-ия Конгрес на неоелинистите от балканските страни, Комотини, 2019 2022: 257-270.
Деепричастията в гръцкия език и техните функционални еквиваленти в българския език (въз основа на преводен корпус) , Научни трудове - Филология, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 2022: 297-307.
Съпоставителен анализ на членните системи в българския и гръцкия език. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" , 2020
Към въпроса за причастията в българския и гръцкия език , сп. „Езиков свят”, бр. 18, кн. 3 2020: 42-52.
Σχετικά με την κατηγορία της evidentiality στην ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα , Language contact in the Balkans and Asia Minor 2019: 125-138.
Съвременният гръцки език – динамика и перспективи , сп. „Балканистичен форум“, бр. 3 2018: 188-201.
Τα υποκοριστικά της ελληνικής και της βουλγαρικής – ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις , Сборник с доклади от 3-ия Конгрес на неоелинистите от балканските страни: „Елинизмът като културен и икономически фактор на Балканите (1453 – 2015)”, Букурещ, 17-18 октоври 2015 г. 2017: 105-113.
Учебно помагало по специализиран превод на гръцки език. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" , 2017
"Грешки в употребата на определителния член от студенти, изучаващи английски и гръцки език като втори чужд език" , Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков 2013: 91-101. (Съавтор/и: Дафина Костадинова)
"Определителният член в гръцки и неговите функционални съответствия в български (върху материал от преводен корпус)" , Сборник с доклади от Международната научна конференция “Култури и религии на балканите, в средиземноморието и изтока”, Велико Търново, 27-28 ноември 2009 2011: 352-364.
"To aoristo arthro tis neas ellinikis kai oi leitourgikes tou antistoihies stin voulgariki" , Сборник с доклади от Втория конгрес на неоелинистите от балканските страни " Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век - изследвания, проблеми на обучението и перспективи", София, 21-22 септември 2007 2010: 209-220.
"Неопределителният член в гръцки и неопределителната лексема “един” в български. Значения и функции" , Сборник с доклади от Десетата Конференция за студенти и докторанти на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 3-4 май 2007, 2009: 114-122.
"Неопределителният член в гръцки и функционалните му еквиваленти в български” , Годишник на Филологическия факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски” 2007: 282-292.
"Определителният член в български и гръцки. Проблеми на теорията и практиката" , Годишник на Филологическия факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски” 2002: 153-160.
"To oristiko arthro stin elliniki kai stin voulgariki glossa. Provlimata theorias kai praktikis" , Сборник с доклади от Първия конгрес на неоелинистите от балканските страни "Новогръцкият език на Балканите - проблеми на обучението, изследвания и перспективи", гр. София, 8-10 ноември 2001: 102-118.
"Относно някои проблеми при изучаването на гръцки език от българи" , сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 2 1999: .

Конференции

3rd International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor / 3ο Διεθνές Συνέδριο για τις Γλωσσικές Επαφές στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Η άκλιτη ενεργητική μετοχή στην ελληνική και στην βουλγαρική γλώσσα – σημεία σύγκλισης και απόκλισης
Период
03.11.2023 - 04.11.2023 г.
Организатор
The Institute of Modern Greek Studies (M. Triandaphyllidis Foundation), Aristotle University of Thessaloniki

7th European Congress of Modern Greek Studies (7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ελληνο–βουλγαρικοί παραλληλισμοί όσον αφορά την παθητική μετοχή του ενεστώτα
Период
11.09.2023 - 14.09.2023 г.
Организатор
Факултет за исторически и културни изследвания на Виенския университет

Четвърта научна конференция с международно участие „Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Деепричастията в българския и гръцкия език – значения и употреба. Функционални еквиваленти на българското деепричастие в гръцкия език
Период
01.06.2023 - 02.06.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет, Катедра по български ези

Юбилейна научна конференция „Паисиеви четения 2021 г.“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Деепричастията в гръцкия език и техните функционални еквиваленти в българския език (въз основа на преводен корпус)
Период
11.11.2021 - 12.11.2021 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Причастията на страдателния перфект в гръцки и техните функционални еквиваленти в български (въз основа на преводен корпус)
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο "Νίκος Καζαντζάκης: Από την απεραντοσύνη του κόσμου στον περίβολο του έργου"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ο εικονικός λόγος: η περίπτωση των μετοχών παθητικού παρακειμένου στο μυθιστόρημα «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» και οι τρόποι απόδοσής τους στη βουλγαρική μετάφραση
Период
23.10.2020 - 24.10.2020 г.
Организатор
Тракийски университет „Демокрит“, гр. Комотини, Р Гърция

Четвърти международен конгрес на неоелинистите от балканските страни "Елинизмът и Балканите - двупосочни връзки: език, история, литература, култура (1453 - 2019)"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Τα μεγεθυντικά στην ελληνική και στην βουλγαρική γλώσσα – σημεία σύγκλισης και απόκλισης
Период
22.11.2019 - 24.11.2019 г.
Организатор
Тракийски университет "Демокрит" - гр. Комотини, Р Гърция

2nd International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Συγκριτική μελέτη των μετοχών στην ελληνική, την βουλγαρική και τη ρωσική γλώσσα
Период
08.11.2019 - 10.11.2019 г.
Организатор
The Institute of Modern Greek Studies (M. Triandaphyllidis Foundation), Aristotle University of Thessaloniki

Трета научна конференция с международно участие „Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Увеличителните имена в романа „Христос отново разпнат” на Никос Казандзакис и техните съответствия в българския превод
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Иновативни подходи в чуждоезиковото обучение / Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.learn-greek.eu κατά την διδασκαλία της ελληνικής σε Βούλγαρους σπουδαστές
Период
25.05.2018 - 27.05.2018 г.
Организатор
Тракийски университет "Демокрит" - гр. Комотини, Р Гърция
Съавтор(и)
Наталия Сотирова, Мария Христова

1st International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Σχετικά με την κατηγορία της evidentiality στην ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα
Период
03.11.2016 - 05.11.2016 г.
Организатор
The Institute of Modern Greek Studies (M. Triandaphyllidis Foundation), Aristotle University of Thessaloniki

Трети конгрес на неоелинистите от балканските страни "Елинизмът като културен и икономически фактор на Балканите (1453-2015): Език, литература, изкуство, общество"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Ta ypokoristika tis ellinikis kai tis voulgarikis - endehomenes allilepidraseis"
Период
16.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
Университетът в Букурещ, Катедра "Класическа и новогръцка филология"

"Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Грешки в употребата на определителния член от студенти, изучаващи английски и гръцки език като втори чужд език"
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Дафина Костадинова

"Новогръцкият език и култура в България - традиции и предизвикателства"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Представяне на проекта "УЕБ базиран курс по гръцки език за българи и български предприемачи", по ЕПТС "Гърция-България 2007-2013"
Период
30.11.2012 - 01.12.2012 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии
Съавтор(и)
Елена Чаушева, Борис Вунчев, Наталия Сотирова

Международна научна конференция “Култури и религии на балканите, в средиземноморието и изтока”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Определителният член в гръцки и неговите функционални съответствия в български (върху материал от преводен корпус)"
Период
27.11.2009 - 28.11.2009 г.
Организатор
ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Втори конгрес на неоелинистите от балканските страни "Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век - изследвания, проблеми на обучението и перспективи"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"To aoristo arthro tis neas ellinikis kai oi leitourgikes tou antistoihies stin voulgariki"
Период
21.09.2007 - 22.09.2007 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Десета Конференция за студенти и докторанти на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Неопределителният член в гръцки и неопределителната лексема “един” в български. Значения и функции"
Период
03.05.2007 - 04.05.2007 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филологически факултет

Втори международен конгрес "Преподаването на гръцкия език като чужд"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"To oristiko arthro stin elliniki kai stin voulgariki glossa. Provlimata theorias kai praktikis (syneheia)"
Период
27.09.2002 - 28.09.2002 г.
Организатор
Атински университет

Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни " Новогръцкият език на Балканите - проблеми на обучението, изследвания и перспективи"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"To oristiko arthro sta voulgarika kai sta ellinika - provlimata tis theorias kai tis praktikis"
Период
08.11.2001 - 10.11.2001 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Трети международен конгрес "Гръцкият език като втори или чужд език"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Shetika me tis diskolies pou antimetopizoun oi Voulgaroi kata tin ekmathisi tis ellinikis glossas os devteris"
Период
06.07.2000 - 09.07.2000 г.
Организатор
Университетът в гр. Патра, Гърция

Проекти

(BG05M2OP001-2.016-0019) Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий, СУ "Св. Климент Охридски", ЮЗУ "Неофит Рилски" и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния

Период на провеждане
02.07.2021 - 28.12.2023 г.
Форма на участие
Преподавател
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, финансирана от Европейски социален фонд
Бюджет
4175484,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Период на провеждане
05.09.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
100000,00 лв.

(BG051PO001 - 3.3.07 - 0002) "Студентски практики"

Период на провеждане
22.05.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

(B1.33.02) “Web-Based Greek Language Courses" - УЕБ - базиран курс по гръцки език за българи, начинаещи и предприемачи

Период на провеждане
14.03.2011 - 15.05.2013 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
ЕС
Бюджет
46033300,00 лв.

(BG 01.06.07) INTERREG III / PHARE CBC, „Културни Паралели: Уеб сайт и CD-ROM за проучването и популяризирането на културното наследство на съседните области в Гърция и България (CultParallels)”

Период на провеждане
02.03.2009 - 30.03.2010 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
ЕС
Бюджет
100000,00 лв.

(1234) INTERREG III / PHARE CBC, “Изграждане на преводна платформа от български на гръцки език и от гръцки на български език” BUL TM

Период на провеждане
01.02.2008 - 28.02.2009 г.
Форма на участие
Преводач
Финансиран от
ЕС
Бюджет
100000,00 лв.

(1234) Европейска програма за сътрудничество в областта на културата, туризма, заетостта и безработицата

Период на провеждане
02.04.2007 - 30.06.2007 г.
Форма на участие
преводач
Финансиран от
ЕС
Бюджет
100000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Превод от гръцки език на сборника с разкази "Истории от една пейка". Използвани преводни трансформации

Студент
Илинка Неделчева
Година
2018
ОКС
магистър

Превод на новелата "Мълчанието на града" от Никос Каракасис. Преводачески подходи и видове трансформации

Студент
Мария Стефчова Милева
Година
2015
ОКС
магистър

Превод на пет разказа от сборника „Отричам“ на Андонис Самаракис. Анализ на използваните преводни трансформации

Студент
Ализа Тайсир Халил
Година
2015
ОКС
магистър