Avatar

гл.ас. д-р Десимира Юрукова

Email: desimira21 yahoo.com


Публикации

Приращението – първичен или производен способ за придобиване на вещни права? , Научни трудове на Института за държавата и правото. Актуални правни проблеми. 2016: .
Приращението по време на брака. , Сборник научни трудове: XXV Международна научна конференция за млади учени 2016. 2016: .

Конференции

Новите предизвикателства в електронната среда. Правни аспекти“,

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Електронна среда и управление на данни в комплексното административно обслужване“
Период
24.02.2017 - 24.02.2021 г.
Организатор
ЮЗУ