Avatar

ас. д-р Десислава Иванова

Email: desi_hvr swu.bg


Публикации

Иванова Д. и Николова, Б. (2017). Психотерапевтични измерения на интервенциите базирани на осъзнатостта. , Сборник научни доклади от VIII Национален конгрес по психология. ISBN 978-954-91472 2018: 912-922.
Ivanova, D. (2018). Eye movement desensitization and reprocessing as a psychotherapeutic approach , Problems of Psychology in 21st Century, Vol. 12, № 1 2018: pp.17-23.
Giannouli, V. & Ivanova, D. (2018). Coping strategies in methamphetamine addicted persons in Bulgaria. , 26th European Congress of Psychiatry/ European Psychiatry 48S, S199-200, PW0257. 2018: .
Giannouli, V. & Ivanova, D. (2018). Exploring coping strategies in cannabis addicted users in Bulgaria. , 26th European Congress of Psychiatry/ European Psychiatry 48S, S200, PW0258. 2018: .
Giannouli, V. & Ivanova, D. (2018). Comorbidity in men with alcohol dependence in Southern Bulgaria. , 2nd Congress on Evidence Based Mental Health: From Research to Clinical Practice, Abstract Book, P007, p. 96. 2018: .
Ivanova, D. & Giannouli, V. (2018). Which are the most frequent comorbidities of alcohol dependence in women in Southern Bulgaria? , 2nd Congress on Evidence Based Mental Health: From Research to Clinical Practice, Abstract Book, P008, p. 97. 2018: .
Ivanova, D. & Giannouli, V. (2018). Which are the most frequent comorbidities of alcohol dependence in women in Southern Bulgaria? , Ann Gen Psychiatry 2018,17(Suppl1):36. SCOPUS 2018 2018: Annals of General Psychiatry 2018, 17(Suppl 1):A23.
Иванова, Д. (2016) Основана на осъзнатостта когнитивна терапия , Списание на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия (Под ред.) Салковскис, П., Лазарова, И., Василев, П., Петкова, П. 2017: 35-40.
Ivanova, D., & Giannouli, V. (2017). Lesch Type III Alcoholism in Bulgarian Women: Implications and Recommendations for Psychotherapy , International Journal of Caring Sciences September-December 2017 2017: Page 1569 -1576.
Giannouli, V., & Ivanova D. (2016). Codependency in mothers of addicted persons: Cross-cultural differences between Greece and Bulgaria , 24th European Congress o2016/ European Psychiatry. 33S. S778. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.2332, European Psychiatry 2016: S778. 2016: 782-783.
Ivanova, D., Giannouli, V. (2016). Co-dependency in mothers of addicted persons: Data from Bulgaria , 24th European Congress o2016/ European Psychiatry. 33S. S778. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.2333, European Psychiatry 2016: S778. 2016: S778. .
Мавродиев, С. и Иванова, Д. (2016). ХЕЛЕНЕ ДОЙЧ – ПСИХОАНАЛИТИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ЖЕНСКАТА ДУШЕВНОСТ , В сп.: Философия., кн. 3/ 2016 2016: стр. 329 – 335.
Мavrodiev, S., Ivanova, D. (2016). W0MEN IN PSYCHOANALYSIS (“THE FORGOTTEN” WOMEN IN PSYCHOANALYSIS) , In Markovic, Z., Bojanovic, M. D., Digic, G. (Eds.), Individual and environment: International Thematic Proceedia (pp. 207-214). Nis: University of Nis, Faculty of Philosophy, Department of Psychology. NISH, 2016 2016: 207-214.
Женков, В., Тотева С., Николов, В., Иванова Д., (2016). Характеристики на алкохолната зависимост: резултати от мултицентрово проучване на 140 пациенти с алкохолна зависимост, изследвани с типологията на алкохолизма по Леш. , В сб.: „Афективни разстройства и алкохолизъм”, (Под ред.) Тотева, С., дм. 2016: 15 – 74. (Съавтор/и: Маринова, В., Попов, М., Урумов, В., Терзииванова, П., Кайрякова Г., Кундуржиев., Т.)
Иванова Д. и Женков, В. (2016). Психотерапия при жени с алкохолна зависимост тип III в контекста на типологията на Леш. , В сб.: „Афективни разстройства и алкохолизъм”, (Под ред.) Тотева, С., дм. 2016: 116 - 132.
Стоянова, С. Миленкова, В., Чанкова, Д., Асенова, И., Манчева, Р., Николов, Б., Везенков, С., Мутафова, М., Иванова, Д. (2016).Наръчник на студентите от специалност "Психология" - магистърска програма "Училищна психология" дистанционно обучение. : България: УИ "Неофит Рилски", 2016, 2016 (Съавтор/и: Гергов, Т., Станева, Л.)
Ivanova, D., & Мavrodiev, S. (2015). Orthodox approaches in caring for dependent persons and their families (experience of one student practice) , INTERDISCIPLINARY "SOCIAL CMPETENCES, CREATIVITY AND WELLBEING" - ISSCCW- 2015, PROCEEDING OF THE INTERDISCIPLINARY SYMPOSIUM HELDS FROM 3RD TO 5TH OF JUNE 2015 PLOVDIV 2015: 252-258. (Съавтор/и: Стоил Мавродиев)
Иванова, Д. (2015). Консултиране и психотерапия на съзависимостта. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”.. България: УИ "Неофит Рилски" Благоевград, 2015
Велинов, Г. и Иванова, Д. (2015). История и развитие на екзистенциалната психотерапия. В сб.: „Психологията – Традиции и Перспективи”, том I. (Под ред.) Асенова, И., Манчева, Р., Маджаров, Е., Топузова, И. и Андонова, Й. стр. 129 – 134 , Психологията – Традиции и Перспективи 2015: 129-134. (Съавтор/и: Велинов, Г.)
Мутафова, М. Иванова, Д. и Стоянова, С. (2015). Самоотношение при зависимости и отношение към собствената външност във възрастта 20 – 45 години. В сб.: „Психологията – Традиции и Перспективи”, том II. стр. 132 – 137 , Психологията – Традиции и Перспективи 2015: 132 – 137. (Съавтор/и: Мутафова, М., Стоянова, С.)
Мавродиев, С., Иванова, Д. (2015). Сабина Шпилрайн – забравената дама на психоанализата. , В сб.: „20 години специалност „Психолотия” – пътуване към себе си”. (Под ред.) Тасевска, Д., Чавдарова, В., Моцинова - Бръчкова, М., Бургов, П. и Добрев, Д. 2015: 57-59.
Иванова, Д. и Стоянова, С. (2014).Удовлетвореност на лекари от взаимоотношението лекар-пациент , Сборник с научни доклади от Националната конференция на тема: "Психология в медицината" 2014: 31-36.
Иванова, Д. и Мавродиев, С. (2013). Различия в копинг стратегиите на майки на зависими лица – преди и след проведено обучение в компетентости за справяне със съзависимостта , Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие „Психологията – Традиции и Перспективи” 2013: 279 – 282. (Съавтор/и: Стоил Мавродиев)
Ivanova, D. (2012). Specifity of Codependent Behaviour and Some Models in the The Therapy of Codependency , Електронно издание на списание „Психологическа мисъл”, брой №1 , 2012г. (Psychological Thought, 2012, Vol. 1(1), 1-99). 2012: 1-11.
Медицински и социални аспекти на употреба, злоупотреба и зависимост , сп. „Социология и икономика”, Година II, брой 4/ 2012 2012: 86-88.
Иванова, Д. (2012). Съзависимост и психологически особености на дисфункциите в поведенческия модел на съзависимите , Сборник с доклади от Единадесета научна конференция с международно участие , "Приложната психология и социална практика”, Варна , ВСУ „Черноризец Храбър” 2012: 600-606.
Иванова, Д. (2011). Проблемът съзависимост в съвременната теория за наркоманиите , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2011: 275-285.
Мавродиев, С. и Иванова, Д. (2011). Психологични аспекти на съзависимостта , Сборник научни доклади от VI-ти Национален Конгрес по психология, София 2011: 591-596. (Съавтор/и: Стоил Мавродиев)

Конференции

ПРОМОЦИЯТА НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- ЕЛЕМЕНТ ОТ ГЛОБАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ЖЕНИ С АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ ТИП III СПОРЕД ТИПОЛОГИЯТА НА ЛЕШ (СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА)
Период
28.10.2016 - 29.10.2016 г.
Организатор
КАТЕДРА "МЕДИКО-СОЦИАЛНИ НАУКИ" НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Алкохолизъм при жени в България според типологията на Ото-Майкъл Леш
Период
06.10.2016 - 10.10.2016 г.
Организатор
Институт за психично здраве и развитие със съдейсвието на СУ "Св. Климент Охридски"

Трансцеденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ХЕЛЕНЕ ДОЙЧ – ПСИХОАНАЛИТИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ЖЕНСКАТА ДУШЕВНОСТ
Период
21.04.2016 - 22.04.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Н.Рилски", Философски факултет, Катедра "Философия", Център за Философия и психоанализа
Съавтор(и)
Стоил Мавродиев

24th Europesn Congress of Psychiatry

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Codependency in mothers of addicted persons: Cross-cultural differences between Greece and Bulgaria
Период
12.03.2016 - 15.03.2016 г.
Организатор
European Psychiatric Assosiation
Съавтор(и)
Vaitsa Giannouli

24th Europesn Congress of Psychiatry

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Co-dependency in mothers of addicted persons: Data from Bulgaria
Период
12.03.2016 - 15.03.2016 г.
Организатор
European Psychiatric Assosiation
Съавтор(и)
Vaitsa Giannouli

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология към Философски Факултут на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград в партньорство с Аристотелов университет, Гърция
Съавтор(и)
Георги Велинов

INTERDISCIPLINARY SYMPOSIUM "SOCIAL CMPETENCES, CREATIVITY AND WELLBEING" - ISSCCW- 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
ORTHODOX APPROACHES IN CARING FOR DEPENDENT PERSONS AND THEIR FAMILIES (EXPERIENCE OF ONE STUDENT PRACTICE)
Период
03.06.2015 - 05.07.2015 г.
Организатор
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
Съавтор(и)
Стоил Мавродиев

Национална конференция на тема: "Психология в медицината"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Удовлетвореност на лекари от взаимоотношението лекар-пациент
Период
07.02.2015 - 08.02.2015 г.
Организатор
Катедра „Медицинска психология и чужди езици“, Медицински факултет,Тракийски Университет – Стара Загора

Юбилейна международна научна конференция „20 години специалност „Психология” – пътуване към себе си”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сабина Шпилрайн – „забравената“ дама на психоанализата
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
Катедра „Психология”, Философски факултет, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”,
Съавтор(и)
Стоил Мавродиев

INTERNATIONAL CONFERENCE 10th DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2014. Individual and the environment University of Nish, Faculty of Philosophy, Department of Psychology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Women in Psychoanalysis (“the forgotten” women in psychoanalysis)
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
University of Nish, Faculty of Philosophy, Department of Psychology
Съавтор(и)
Стоил Мавродиев

European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA) Nordmann Award Meeting 2014 on the problems of alcoholism and alcohol-related disorders and complications Congress topic: MOOD DISORDERS AND ALCOHOLISM

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Distribution and characteristics of Lesch types in Bulgarian population
Период
20.09.2014 - 21.09.2014 г.
Организатор
Местен организационен комитет с председател: Доц. Д-р Соня Тотева Проф. Членове: Ото Майкъл Леш Проф. Вихра Миланова Проф. Валентин Акабалиев Проф. Реналдо Шишков Доц. Калоян Стойчев Д-р Васил Женков Десислава Иванова
Съавтор(и)
Соня Тотева, Васил Женков, Владимир Николов, Валя Георгиева, Валентина Маринова,, Михайл Попов, Васил Урумов, Петя Терзииванова, Гергана Кавракова, Тодор Кундурджиев

Научна конференция с международно участие „Психологията – Традиции и Перспективи”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Различия в копинг стратегиите на майки на зависими лица – преди и след проведено обучение в компетентости за справяне със съзависимостта
Период
09.11.2013 - 10.11.2013 г.
Организатор
Катедра Психология на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Университет "Аристотел" в Тесалоники, Гърция
Съавтор(и)
Стоил Мавродиев

Съвременни тенденции в превенцията, интервенциите и научните изследвания при насилие и пренебрегване на деца

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
участие в дискусиите по темите: насилие над деца, пренебрегване на деца, превенция и добри практики
Период
26.10.2012 - 27.10.2012 г.
Организатор
Катедра Медико-социални дейности към Факултета по Обществено здраве и спорт на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПО ПРОЕКТ “МЛАДИТЕ ХОРА: МЕЖДУ РИСКА, ПРЕВЕНЦИЯТА И БЕЗРАЗЛИЧИЕТО”

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Зависимостите – предизвикателство за специалистa. Анализ на скрининг
Период
19.10.2012 - 19.10.2012 г.
Организатор
Катедра Социология към Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Единадесета научна конференция с международно участие , "Приложната психология и социална практика"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Съзависимост и психологически особености на дисфункциите в поведенческия модел на съзависимите
Период
24.07.2012 - 26.07.2012 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

VI-ти Национален Конгрес по психология

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психологични аспекти на съзависимостта
Период
18.11.2011 - 20.11.2011 г.
Организатор
Дружеството на психолозите в България
Съавтор(и)
Стоил Мавродиев

Проекти

(BG051PO001-3.3.07-0002) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
09.01.2014 - 09.09.2014 г.
Форма на участие
ментор
Финансиран от
Европейски социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(00067898) “Разпределение и характеристики на типовете алкохолизъм по Леш в българска популация”.

Период на провеждане
02.12.2013 - 20.09.2014 г.
Форма на участие
част от екипа
Финансиран от
European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA)
Бюджет
7000,00 лв.

(SRP-B8/12) Младите хора: между риска, превенцията и безразличието

Период на провеждане
01.03.2013 - 20.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" и МОН
Бюджет
3600,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Стилове на взаимодействие между преподаватели и студенти в европейски университети

Период на провеждане
18.10.2012 - 20.10.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Наредба 9, ЮЗУ "Неофит Рилски", МОМН
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Стил на реагиране в конфликтни ситуации при преподаватели с различна устойчивост на стрес

Студент
Теменужка Великова
Година
2017
ОКС
бакалавър

COMORBIDITY: DEPENDENCE AND MENTAL ILLNESSES

Студент
SARIMICHAILIDOU FOTEINI
Година
2016
ОКС
бакалавър

Влияние на личностната тревожност върху самооценката при родители на деца с увреждания

Студент
ДАЯНА ЗЛАТАНОВА ПОПОВА
Година
2016
ОКС
магистър

Eмоционална интелигентност и локус на контрола при мениджъри

Студент
Катя Кацарова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Влияние на родителското отношение върху склонността към агресия на децата в семейството

Студент
Мария Иванова Чараклиева
Година
2016
ОКС
бакалавър

EVALUATION OF EXAMINATION TECHNIQUES IN RELATION TO ANXIETY OF EXAMS

Студент
APOSTOLOS ANGELOPOULOS
Година
2015
ОКС
магистър

THE PROFESSIONAL INTERESTS OF STUDENTS IN VOCATIONAL EDUCATION IN RELATION TO THE CHOICE OF STUDY FIELD

Студент
DIMITRIOS KOKKINOS
Година
2015
ОКС
магистър

THE AGGRESSIVE BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN

Студент
FILIPPIDOU ARGYRI
Година
2015
ОКС
магистър

THE PROFESSIONAL INTERESTS OF STUDENTS IN VOCATIONAL EDUCATION IN RELATION TO THE CHOICE OF STUDY FIELD

Студент
DIMITRIOS KOKKINOS
Година
2015
ОКС
магистър

SELF-ESTEEM OF ADOLESCENTS STUDENTS, IN SECONDARY EDUCATION SYSTEM, IN MAGNESIA GREECE

Студент
APOSTOLOS VAMVAKOS
Година
2015
ОКС
магистър