Avatar

проф. д-р Даниела Тупарова

Email: ddureva swu.bg


Публикации

Approaches for integration of educational computer games in e-learning environments , 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2018 - Proceedings, pp. 772-776, DOI: 10.23919/MIPRO.2018.8400143 ISBN: 9789532330977 2018: . (Co-author/s: Tuparov G.)
Gamification and educational computer games in open source learning management systems as a part of assessment , 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, ITHET 2018, ISBN: 9781538646236 2018: art. no. 8424768, DOI: 10.1109/ITHET.2018.8424768,. (Co-author/s: Tuparov, G., Keremedchiev, D., Tuparova, D., Stoyanova, M.)
Създаване на игри в часовете по информатика чрез използване на генератор на случайни числа , сп. Математика и Информатика, бр. 3. 2018: 232-259. (Съавтор/и: Николова Е)
Mobile Device or Personal Computer for Online Learning – Students’ Satisfaction in Yemeni Universities. , In: Auer M., Guralnick D., Simonics I. (eds) Teaching and Learning in a Digital World. ICL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, DOI: 10.1007/978-3-319-73210-7_46 2018: 383-389. (Co-author/s: Al-Sabri, A.R., Tuparov, G.)
Impact of Motivation, Gamification and Learning Style on Students’ Interest in Maths Classes – A Study in 11 High School Grade , Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 716 2018: DOI: 10.1007/978-3-319-73210-7_46 . (Co-author/s: Stoyanova M., Tuparova D., Samardzhiev K,)
Teachers’ attitudes towards use of e-Assessment – results from survey in Bulgaria , Journal Procedia Social and Behavioral Science 2015: 2236-2240. (Co-author/s: Tuparova D., E. Goranova, V. Voinohovska, G. Tuparov, P. Asenova, I. Gyudzhenov)
Adapting interactive methods in the teaching of Linear Algebra – results from pilot studies , Journal Procedia Social and Behavioral Science 2015: 142-146. (Co-author/s: Petrov Ph., I. Gyudzhenov, D. Tuparova)
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАДАЧИТЕ, СПОРЕД ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛГОРИТМИЧНИ УМЕНИЯ , Гносеологические основы образования: международный сборник научных трудов, посвященный профессору С.П. Баранову 2015: . (Съавтор/и: М. Касева, Д. Димитров)
Students’ Readiness for Mobile Learning in Republic of Yemen – a Pilot Study , Proc. of IEEE IMCL 2015 2015: . (Co-author/s: Tuparov G, Abdulrahman Ahmed A.Alsabri)
One approach for development and assessment of ICT teachers competencies in multimedia educational environment , Global Journal on Technology 2014: 184-190. (Co-author/s: Goranova, E, Teodosieva M)
Development of Key Competencies through ICT in Primary School , Journal Procedia Social and Behavioral Science 2014: 2 9 5 2 – 2 9 5 6. (Co-author/s: Kaseva M., Tuparov G.)
Approaches for Competencies Assessment in Open Source e-Learning Environments , Proc. of IEEE EDUCON 2014 2014: 529 - 532. (Co-author/s: Tuparov G, H. Kostadinova, M. Raykova)
ИЗПОЛЗВАНЕ НА WIKI В КУРСА „МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИТ” , сб. „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) – инвестиция за бъдещето” 2014: .
Практически пример на технологични средства за реализиране на уеб 2.0 обучение по математика , Сп. Математика и информатика, Година LVI Kнижка 3 2013 2013: 258-266. (Съавтор/и: Петров Ф)
За електронното обучение , сп. Математика и Информатика 2012: .
ТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ , сп. Математика и Информатика, бр. 3, 2012 г 2012: . (Съавтор/и: Тупаров Г.)
Using interactive simulation-based learning objects in introductory course of programming , Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012: . (Co-author/s: Tuaprov G, A.Tsarnakova)
Принципът за системност и реализацията му в учебните програми по информационни технологии - 5.-9. клас , МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧЕТИРИДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ 5 - 9 април 2011 г., Боровец 2011: 400-405.
За подготовката на студентите - бъдещи учители по информатика и информационни технологии , Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 26-27 май 2011 2011: 337-341. (Съавтор/и: Г. Тупаров)
Implementation of blended learning scenarios for training of school teachers , Proc. of ICL2011, Piestani, Slovakia 2011: 285 - 289. (Co-author/s: Tuparov G)
Компютърните образователни игри в обучението в началното училище , В сб., “Информационно-комуникационни технологии, медии и образование” 2011: . (Съавтор/и: М. Касева)
Интерактивни симулациионни учебни обекти , В сб. “Информационно-комуникационни технологии, медии и образование” 2011: . (Съавтор/и: Г. Тупаров, Т. Мусова)
Дидактически и технологични изисквания към мултимедийно учебно съдържание , В сб. “Информационно-комуникационни технологии, медии и образование” 2011: .
Електронно обучение. Технологии и модели. България: Брагоевград: УИ "Неофит Рилски", 2008 (Съавтор/и: Георги Тупаров)

Проекти

(no. 2018-1-SI01-KA201-047013) Coding for Girls (Codin4Girls)

Период на провеждане
01.09.2018 - 30.12.2020 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта за ЮЗУ "Неофит Рилски"
Финансиран от
Програма Еразмус+, КА201
Бюджет
40000,00 лв.

(GLAT) Games for Learning Algorithmic Thinking (GLAT), https://glat.uniri.hr/

Период на провеждане
02.10.2017 - 01.10.2019 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта за ЮЗУ "Неофит Рилски"
Финансиран от
EC, Erasmus+, KA201
Бюджет
90779,00 лв.

(ДН-05/10) Педагогически и технологични аспекти на образователните компютърни игри

Период на провеждане
19.12.2016 - 30.12.2020 г.
Форма на участие
Координатор за ЮЗУ "Неофит Рилски"
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" - МОН
Бюджет
53000,00 лв.

(ALICT) Active Learning with ICT

Период на провеждане
01.05.2014 - 08.09.2014 г.
Форма на участие
Ръководител за ЮЗУ, Лектор
Финансиран от
EEEA and Norwegian Grants
Бюджет
22576,00 лв.

(ДФНИ-И01/10) Иновативни методи за оценка на компетенции в среди за електронно обучение

Период на провеждане
06.12.2012 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта, изследовател
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", МОН
Бюджет
37600,00 лв.

Ръководени докторанти

Формиране на дигитални и математически компетентности чрез образователни компютърни игри

Докторант
Криста Методиева Механджийска
Период
22.01.2020 - 21.01.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Игрово базирано обучение за развитие на алгоритмично мислене в училищното образование

Докторант
Росица Николаева Георгиева
Период
20.06.2018 - 19.06.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по алгебра

Докторант
Филип Петров
Период
05.05.2017 - 05.05.2017 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Приложение на ИТ в обучението по математика в гимназиалната степен на средното училище

Докторант
Мая Стоянова
Период
05.05.2017 - 05.05.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Интегративен подход в обучението по информатика

Докторант
Емилия Величкова Николова
Период
09.10.2015 - 04.10.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
18.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
Държава
България
Дата
11.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лиляна Каракашева

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
02.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Филип Петров