Avatar

гл.ас. д-р Деница Стефанова-Богданска

Email: dbogdanska swu.bg


Публикации

Особености при заплащане на труда и формиране на работната заплата. : УИ „Ангел Кънчев“, Русе, 2020
Управление на човешките ресурси и цена на работната сила в съвременната организация, студия. : Изд.Смилков, Благоевград, 2020
Работната заплата – основен елемент на цената на труда. : Изд.Смилков, Благоевград, 2019