Avatar

доц. д-р Даниела Томова

Email: danitomova swu.bg


Област: Качество на образованието; процесът на обучение по физическо възпитание; физическото възпитание и спорта като образователен предмет; Олимпизъм и Система на олимпийското движение; История на Олимпийските игри;Предмет на изследване са: теория и методика на физическото възпитание; екипна организация на физическото възпитание; извънкласна дейност на физическото възпитание; Тенис - обучение и тренировка

Публикации

1227-1130 , Scientifice papers, vol.19.2 International jurnal, ISSN 2345-4439 2021: 511-516. (Co-author/s: Красимира Марулевска)
Motor activity of junior high school students , Reaserch in kinesiology 2020: 28-30. (Co-author/s: Стефан Кинов, Янко Руменов)
Fair play” principles in the context of personality development , Activities in Physical Education and sport 2020: 21-24. (Co-author/s: Янко Руменов, Никоай Първанов)
The importance of socio-emotional skills for successful teacher,s physical education: professional career implementations , Activities in Physical Education and sport 2018: 40-41.
Сравнителен анализ на знанията на студенти по учебната дисциплина“Методика на физическото възпитание в средното училище“ , , http://www.usb-blagoevgrad.swu.bg/media/2082/godishnik.pdf 2018: . (Съавтор/и: Янко Руменов)
Undergraduate Teacher intern Programs in the Context of the Training of Physical Education Students in South-West University “ Neofit Rilski” , Activities in Physical Education and sport 2017: 159-161.
Олимпизъм и олимпийско образование , Спорт & Наука 2017: 107-113.
The Motivation and Empathy in the contex of emotional intelligence and their role for the forming of qualified teachers of physical education and sport , Scientifice papers,International jurnal, ISSN 2345-4439, 1857-923X 2017: 1227-1130. (Co-author/s: Янко Руменов)
Personality peculiarities that differentiate elite and sub-elite athletes , Journal of Physical Education and Sport 2017: 2247 - 8051. (Co-author/s: Станислава Стоянова, Кемка Станкова)
Леката атлетика в контекста на учебното съдържание по физическо възпитание и спорт в СОУ , Спорт & Наука Изв. Бр 4, 2016: (107 -113). (Съавтор/и: Янко Руменов)
Мотивация на учителя и другите педагогически специалисти за включване в дейности за повишаване на професионалната квалификация, Сборник с доклади от Юбирейна научна конференция , Сборник с доклади, ISBN 978-954-00-0116-6 2016: 487-454. (Съавтор/и: Янко Руменов)
). Interactions in the educational process of the Physical Education practice and sports training for the secondary school , Physical Education Sport Kinesitherapy 2016: http://journal.pesk.eu/content/01/02-1-1-06-16.pdf.
Speed-strength profile of 14-16 year old field hockey competitors , Reaserch in kinesiology 2015: 170-175. (Co-author/s: Вероника Георгиева, Чавдар Коцев)
Survey of students opinion of the means and methods employed in tennis education at the South – west University “Neofit Rilski” , Activities in Physical Education and sport 2014: 192-202. (Co-author/s: Димитър Томов)
Implementing quality standards in tht delivery of education services addressed to adult with extensive use of ict-preliminary analysis , Продължаващо обучение в музеите,Благоевград Сборник 2014: 12-26. (Co-author/s: Мария Чанкова, Стоян Иванов, Николай Цанков, Екатерина Деливерска)
Диагностика на компоненти на издръжливостта на 14-16 годишни състезателки по хокей на трева , Спорт & Наука 2014: 204-214. (Съавтор/и: Вероника Георгиева, Чавдар Коцев)
Извънкласна дейност по физическо възпитание и спорт. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" Благоевград, 2013
The functions of sport in higher education , Activities in Physical Education and sport 2012: 117-120.
Физическо възпитание Социална интеграция Спорт. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" Благоевград, 2011 (Съавтор/и: Стоян Иванов)
Диагностика на двигателната активност и двигателни способности на студенти , Sport, Stres, Adaptation 2010 2010: 201 -206. (Съавтор/и: Стоян Иванов)
Екипна организация на физическото възпитание. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" Благоевград, 2008
Тенис (ръководство по тенис). България: ПОЛИПРИНТ ООД, Благоевград, 1999 (Съавтор/и: Димитър Томов)

Конференции

Физическо възпитание Спорт Кинезитерапия

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диагностика на компоненти на издръжливостта на 14-16 годишни състезателки по хокей на трева
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
Катедри "Спорт", "ТМФВ" и УСК "Академик" Благоевград
Съавтор(и)
Вероника Георгиева, Чавдар Коцев

18 Simposium for Sport and Physical education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Speed-strength profile of 14-16 year old field hockey competitors Reaserch in kinesiology Скопиje Macedonia
Период
19.09.2014 - 20.09.2014 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония
Съавтор(и)
Вероника Георгиева, Чавдар Коцев

17 Simposium for Sport and Physical education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Diagnosis the knowledge of students in the educative course "Sport" in SWU "Neofit Rilski” Blagoevgrad
Период
20.09.2013 - 21.09.2013 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония

ХХХІ Сесия на Национална олимпийска академия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателствата на олимпизма като педагогическа идея в образователната система – противоречия и положителни тенденции
Период
05.06.2013 - 09.06.2013 г.
Организатор
БОК , НСА, НОА

11-th International scientific and professional conference

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Diagnostics of sports and technical skills, knowledge and sports interests of the students.
Период
19.04.2013 - 20.04.2013 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония

Физическо възпитание, Спорт, Кинезитерапия

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Спортът хокей на трева в ЮЗУ «Неофит Рилски» Благоевград
Период
09.11.2012 - 10.11.2012 г.
Организатор
Катедри "Спорт", "ТМФВ"
Съавтор(и)
Вероника Георгиева

16 Simposium for Sport and Physical education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Student opinion on the means and methods employed in tennis education at South-West University Neofit Rilski
Период
21.09.2012 - 22.09.2012 г.
Организатор
Федерацията на спортните педагози на Македония
Съавтор(и)
Димитър Томов

10-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Teacher’s mission and vision in extra-curricular activities in physical education and sports
Период
20.04.2012 - 21.04.2012 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония

15 Simposium for Sport and Physical education of Youth.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The functions of sport in higher education
Период
16.09.2011 - 17.09.2011 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония

„Съвременното образование. Мисия и визия”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Спортът и мултикултурното образование
Период
10.09.2010 - 11.09.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика
Съавтор(и)
Стоян Иванов

V Конгрес „Спорт, Стрес, Адаптация”

Вид
С международно участие
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Диагностика на двигателната активност и двигателни способности на студенти
Период
14.05.2010 - 15.05.2010 г.
Организатор
НСА "Васил Левски"
Съавтор(и)
Стоян Иванов

Проекти

((RP-B5/19) ) ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА КАТО ФАКТОРИ ЗА ЛИЧНОСТНО ФОРМИРАНЕ И ФИЗИЧЕСКОТО УСЪВЪРШЕНСТАВНЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

Период на провеждане
01.02.2019 - 31.12.2019 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски", Наредба №3
Бюджет
4000,00 лв.

((ПМНФ01/67) ) Седма международна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
19.12.2018 - 16.07.2019 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
90000,00 лв.

((№ RP-A10/17) ) „Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя“

Период на провеждане
02.03.2017 - 29.01.2021 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 3, Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
6500,00 лв.

((RP-B12/16) ) Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система,

Период на провеждане
01.02.2016 - 31.01.2021 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 3, Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051POO1-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2013 - 10.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, ОП "РЧС" съфинансирано от ЕСФ
Бюджет
5000000,00 лв.

(BG051001-3.07.0064) Бизнес иновационни подходи за създаване на учебни програми за обучение на студенти от Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с пазара на труда по Програма "Актуализиране на учебните програми във висшето училище в съответствие с изискванията на пазара на труда"

Период на провеждане
28.03.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
вътрешен експерт
Финансиран от
МОН, ОП, "РЧР" съфинансиран от ЕСФ
Бюджет
282496,00 лв.

(SRP-B12/13) Мотивационна динамика и интерес на студентите от Факултета по педагогика в условията на смесено (традиционно и лектронно) обучение

Период на провеждане
08.02.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОМН, Наредба № 9, фонд "Научни изследвания"
Бюджет
10000,00 лв.

(1313) Диагностициране на спортно-техническите умения, знания и спортни интереси на студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
05.02.2013 - 20.12.2013 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
МОМН, Наредба № 9, фонд "Научни изследвания"
Бюджет
3300,00 лв.

(Ref №2509) Усъвършенстване на основните умения и компетенции на културни медиатори, преподаватели и професионални спортисти в трансграничната зона чрез развитие на продължаващото образование, осъществено от музейни институции

Период на провеждане
07.02.2012 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Трансгранично сътрудничество България -Гърция
Бюджет
59582,00 лв.

(13/12) Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условията на смесено (традиционно и електронно) обучение

Период на провеждане
01.02.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОМН, Наредба № 9, фонд "Научни изследвания"
Бюджет
10000,00 лв.

(15/10) Модел за хармонизиране на педагогическите квалификации на специалностите от ФП с ЕКР

Период на провеждане
14.01.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
член на работна групаЯ
Финансиран от
МОМН, Наредба № 9, фонд "Научни изследвания"
Бюджет
10000,00 лв.

(SR-10-09) Оценяване на двигателната активност, двигателните способности и спортната образованост на студенти

Период на провеждане
25.02.2009 - 12.12.2009 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
МОМН, Наредба № 9, фонд "Научни изследвания"
Бюджет
7500,00 лв.

(10/2008) Мултикултурно сътрудничество чрез спорт и социална интеграция на деца, лишени от родителска грижа

Период на провеждане
04.02.2008 - 20.12.2008 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
МОМН, Наредба № 9, фонд "Научни изследвания"
Бюджет
7500,00 лв.

Ръководени докторанти

„Диагностициране и оценяване на спортно-техническите умения от леката атлетика в прогимназиален етап на СОУ”

Докторант
Янко Димитров Руменов
Период
26.01.2015 - 25.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Възобновяване на съвременните олимпийски игри и българската лека атлетика в тях

Студент
Николай Първанов
Година
2015
ОКС
бакалавър

Анализ на българското участие в ХХІІ Зимни олимпийски игри в Сочи 2014 г

Студент
Лилиана Гоцева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Сравнителен анализ на атропометрични показатели на хандбалисти и волейболисти

Студент
Йордан Ушев
Година
2014
ОКС
магистър

Качество и ефективност на работата на аниматора в детски парти център "Приказка лез край"

Студент
Борис Николов
Година
2014
ОКС
магистър

Спортната анимация в малките черноморски курорти на Югозападна България (Китен, Царево и Ахтопол) - реалност и переспективи

Студент
Десислава Петрова
Година
2014
ОКС
магистър

Олимпийското възпитание в образователната система

Студент
Георги Велинов
Година
2013
ОКС
бакалавър

Поява и развитие на футбола в Димитровград (Сърбия)

Студент
Ненад Милчев
Година
2013
ОКС
бакалавър

Социална интеграция на деца лишени от родителска грижа чрез спорт

Студент
Владимир Благоев
Година
2013
ОКС
бакалавър

Методика на обучението по естетическа групова гимнастика при 6-8 годишни деца

Студент
Даниела Калайджиева
Година
2013
ОКС
магистър

Проучване и анализ на държавния спортен календар на хокея за периода 1991-2011 г

Студент
Вероника Диманачка
Година
2011
ОКС
магистър

Поява, развитие и тенденции на спортната анимация в България

Студент
Катерина Цигурийна
Година
2011
ОКС
магистър

Състояние и динамика на физическите и двигателни способности на 11-15 годишни ученици от ОУ "Христо Богев" гр. Сапарева Баня

Студент
Николай Попниколов
Година
2011
ОКС
бакалавър

Анимацията в туризма - възникване, фактори и развитие

Студент
Спас Стоилов
Година
2011
ОКС
магистър

Място и роля на играта за повишаване ефективността на учебния процес по физическо възпитание и спорт в начален етап на основната образователна степен

Студент
Васил Русков
Година
2009
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Специалност Хокей на трева в НОА "Васил Левски" 1995-2015г

Вид
Книга
Издател
НСА Прес
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Антонио Антонов, Емилия Витанова

Тенис Отговорности и задължения на спортния педагог

Вид
Учебник
Издател
"ЕТ Блаком-Благой Благоев" Пловдив
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Матикова-Тамбурова

20 години Българска федерация по хокей на трева

Вид
Книга
Издател
"Българска федерация по хокей на трева"
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Антонио Антонов

Начално обучение по тенис (за студенти и ученици)

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Томов