Avatar

доц. д-р Даниела Боцева

Email: daniela_botseva swu.bg


Публикации

On Some Grammatical Aspects of the Speech of Children with Communicative Disorders. , Езиков свят (Orbis Linguarum) 2014: 40-42. (Co-author/s: Дафина Костадинова, Велин Кралев, Радослава Кралева)
Създаване на интерактивно учебно съдържание ориентирано към видеоклипове. , Сборник от публикации „Електронни форми на обучение в университетското образование“ 2014: 107-124. (Съавтор/и: Велин Кралев, Радослава Кралева, Дафина Костадинова)
Transdisciplinary Model of Early Intervention for Children with Disabilities. , Proceedings of International symposium “Modern Trends in Speech and Language Therapy” 2011: 112-121. (Co-author/s: Васка Станчева-Попкостадинова)
Use of Text Keyword Technique by Teachers to Form Reading Skills (Readers aged 5 – 10). , Proceedings of International symposium “Modern Trends in Speech and Language Therapy” 2011: 90-101. (Co-author/s: Емилия Евгениева)
Динамичен честотен диагностичен тест. Разбиране на думи.. България: ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград, 2009
Технологично изследване на езиковата компетентност на деца с комуникативни нарушения. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски" София", 2008
За абстрактността в прагматизма на логопедията. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски" София", 2008
Честотен речник на лексиката в учебните помагала за деца от 2 до 7 години. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски" София", 2008

Проекти

(BG051PO001-3.1.07) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

(BG051PO001-4.3.04-0063) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Период на провеждане
10.10.2012 - 02.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
611790,00 лв.

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 20 от 17 март 2015 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново
Държава
България
Дата
07.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. дпн Анелия Цакова Гърбачева

Хронотопография на прехода от образователна интеграция към инклюзия. Импакт за познавателно и социално развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново
Държава
България
Дата
01.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Доц. д-р Анелия Цакова Гърбачева

СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ:СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА

Вид
Учебник
Издател
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Катя Дионисиева

ОСНОВИ НА ЛОГОПЕДИЯТА

Вид
Учебник
Издател
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Милиев