Avatar

гл.ас. д-р Веселина Дългъчева

Email: dalgacheva swu.bg


Air pollution, Purification of Air and waste waters, Urban ecology, Solid waste treatment, Environmental protection, Ecological monitoring, Environmental management

Публикации

The Demographic Structure of the Blagoevgrad District and the Challenges to the Protection of the Environment , ECOLOGIA BALKANICA – Special Edition 2 / 2019 2019: 199-205. (Co-author/s: Михаил Ас. Михайлов, Галина Безинска)
Waste-cluster Relationship on the Example of Regional Waste Landfill in Blagoevgrad , ECOLOGIA BALKANICA – Special Edition 2 / 2019 2019: 181-185. (Co-author/s: Стефка Цекова, Николинка Атанасова)
Изпозлване ГИС на почвените ресурси за оценка влиянието на горския пожар за промяната на някои почвени характеристики , Геодезия, Картография, Земеустройство, 2019: 36-39. (Съавтор/и: Бойко Колев)

Конференции

Ninth International Conference of FMNS (FMNS-2021)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Modern Trends in Science
Период
15.09.2021 - 19.09.2021 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Мария Шишманова

Проекти

(RP-A2/19) Определяне на екологичния статус на водни тела/ качества на водите и концентрация на фини прахови (ФПЧ10 И ФПЧ 2,5) в атмосферния въздух

Период на провеждане
04.03.2019 - 01.12.2019 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград
Бюджет
20000,00 лв.

(Н 02/14) Моделиране на волевите сакадични движения на очите при вземане на решения

Период на провеждане
13.12.2016 - 13.12.2020 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
Фонд Научни изследвания
Бюджет
60000,00 лв.

(RP A8/16) Иновационни системи, базирани на знания

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски:, гр. Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-B3/14) Математически и емпирични методи и подходи в химичните изследвания и в опазването на околната среда

Период на провеждане
01.12.2014 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Член на колектива
Финансиран от
Югозападен Университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-C4 /14) Рискови ситуации в екологията и социално-икономическото развитие

Период на провеждане
01.12.2014 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Член на колектива
Финансиран от
Югозападен Университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград
Бюджет
9000,00 лв.

(ESSEM COST Action 1301) Impact of Fluid circulation in old oceanic Lithosphere on the seismicity of transfOrm-type plate boundaries: neW solutions for early seismic monitoring of major European Seismogenic zones (FLOWS)

Период на провеждане
25.10.2013 - 24.10.2017 г.
Форма на участие
член на българския колектив
Финансиран от
COST European Cooperation in science and technology
Бюджет
500000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0036) BG051PO001-3.1.07-0036 ,,Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ в съответствие с изискванията на пазара на труда“

Период на провеждане
28.05.2013 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
235565,00 лв.

(SRP-C3/12) "Моделиране на динамичните процеси и форми на развитие на горските пожари"

Период на провеждане
03.12.2012 - 02.12.2013 г.
Форма на участие
Член на колектива
Финансиран от
Югозападен Университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград
Бюджет
9000,00 лв.

(ДМУ03/1) Оползотворяване на слънчевата енергия в Югозападна България

Период на провеждане
01.03.2012 - 01.03.2014 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" към МОМН, Млади учени-2011
Бюджет
38000,00 лв.

(B1.33.08) "Integrated digital bridge between academic and business organizations" (IDBABO)

Период на провеждане
01.09.2011 - 28.02.2013 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
550000,00 лв.

(НИД-Н9/Ф-4) "Разработване на симулационнен компютърен модел за защита на природните ресурси и инфраструктурата от горски пожари"

Период на провеждане
01.12.2009 - 01.12.2010 г.
Форма на участие
Член на колектива
Финансиран от
Югозападен Университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград
Бюджет
9000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Състояние и перспективи на екологсъобразното управление на отпадъците в община Якоруда

Студент
Мустафа Мангов
Година
2020
ОКС
бакалавър

Анализ и оценка на качеството на атмосферния въздух в град Благоевград

Студент
Александър Костов
Година
2017
ОКС
бакалавър

Изследване на шумовото ниво на оживени пунктове в район Илинден, гр. София

Студент
Николай Главев
Година
2017
ОКС
бакалавър

Проблеми, свързани с опазването на околната среда в гр.Димитровград (Р. Сърбия)”

Студент
Борис Котев
Година
2017
ОКС
бакалавър

Анализ на pH и хумус на почвата преди и след пожар

Студент
Вероника Гоцева
Година
2016
ОКС
бакалавър

”Анализ на шумовото замърсяване от автомобилния транспорт в Благоевград”

Студент
Катя Димитрова
Година
2015
ОКС
магистър

"Анализ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух за периода 2000 – 2011 година"

Студент
Катя Димитрова
Година
2013
ОКС
бакалавър

"Осигуряване на пожарна безопасност в „Парк за танцуващи мечки”, гр. Белица"

Студент
Катерина Симеонова
Година
2013
ОКС
бакалавър

"Изследване поведението на горски пожар в условията на инверсия"

Студент
Валентин Ваклински
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Замърсяване на въздуха при пожари в съдове за сметосъбиране"

Студент
Кристина Поповска
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Изследване влажността на горимите материали и влиянието им върху развитието на пожара"

Студент
Антония Стоймирска
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Изследване на рисковите процеси в Стомана Перник - Електростоманодобивен цех (ЕСДЦ)"

Студент
Елизабета Узунова
Година
2011
ОКС
бакалавър

"Изследване на пожарната безопасност и замърсяване на околната среда на ТЕЦ "Бобов дол"

Студент
Димитър Льонов
Година
2010
ОКС
бакалавър