Avatar

доц. д-р Дафина Костадинова

Email: dafinakostadinova swu.bg


https://orcid.org/0000-0002-2466-7980

Публикации

Remarks on Captives and Warriors in an Old Bulgarian Collection of Miracle Stories , Studia Ceranea 2023-12-21 | Journal article DOI: 10.18778/2084-140X.13.36 2023: . (Co-author/s: Янко Христов)
Disease, Healing and Medical Knowledge in an Old Bulgarian Collection of Miracle Stories , Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 2022-12-30 | Journal article DOI: 10.18778/2084-140X.12.37 2022: . (Co-author/s: Янко Христов)
Byzantine Battleships and Military Transport Vessels along the Hostile Shores , Studia Ceranea Vol. 11, 2021. Pp. 579 – 609 ISSN: 2084-140X e-ISSN: 2449-8378. (SCOPUS Q2. WEB OF SCIENCE). 2021: . (Co-author/s: Янко Христов)
An approach to designing and developing an LMS framework appropriate for young pupils , International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 2020: pp. 1577-1591. (Co-author/s: Мехрудин Шабани, Радослава Кралева, Велин Кралев)
30. За някои частни примери на превод и автопревод , Езиков свят 2019: 86 - 92.
28. Struggle, Avoidance and Expectancy in Stuttering in Relation to Arousal Systems in Different Communicative Tasks Performed by Adults Who Stutter. , Balkanistic Forum 2018: 146- 161. (Co-author/s: Елка Горанова, Стоян Везенков)
BULGARIAN INTERFERECES IN ENGLISH TEXTS FOR SPECIFIC PURPOSES. : South West University Publishing House. Blagoevgrad, 2017
10. STRUCTURAL INTERFERENCES IN THE PRODUCTION OF ENGLISH BY BULGARIANS. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012

Конференции

12th South - East European conference and chemotherapy, infections and cancer, 32nd Annual Assembly of international association

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bifeedback in some medical and non medical fields
Период
20.10.2023 - 23.10.2023 г.
Организатор
МУ Стара Загора
Съавтор(и)
Мариела Филипова, Иванка Сакарева, Елка Горанова

Юбилейна международна конференция "Иновации в езиковата и говорна патология", 28 - 29.10.2022

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ИЗПОЗВАНЕТО НА БИОФИЙДБЕК В КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НИВАТА НА СТРЕС
Период
28.10.2022 - 29.10.2022 г.
Организатор
Факултет по обществено здраве, спорт и здравни грижи
Съавтор(и)
Иванка Сакарева, Мария Анастасова, Мариела Филипова, Елка Горанова

Jubilee International Academic Conference "Philology - Tradition and Challenges in the New Reality"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A Comparative Analysis on Apology Speech Acts
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет
Съавтор(и)
Ана Коцева

Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
5. Някои видове грешки, допускани при продуцирането на академичен текст на английски език от преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски".
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

23d International Conference of the Bulgarian Association of English Teachers

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
4. On Some of the Basic Terms in Teaching Chemistry in English, French and Bulgarian.
Период
02.04.2014 - 04.04.2014 г.
Организатор
Българската асоциация на преподавателите по английски език

Лингвистиката - история, предизвикателства, перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
3. Грешки в употребата на определителния член от студенти, изучаващи английски и гръцки език като втори чужд език
Период
09.05.2013 - 12.05.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Boundaries, Boundary Crossing, Cross-Boundary Transfer

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
2. A Semantic Analysis of the Phrase Modern Woman and Its Interpretations by Contemporary SWU Students from Bulgaria and Macedonia
Период
09.11.2007 - 12.11.2007 г.
Организатор
Bulgarian Society for British Studies

Словото - класическо и ново

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
1. Структурни интерференции при продуцирането на английски език от българи и македонци
Период
05.12.2005 - 06.12.2005 г.
Организатор
СУ"Св.Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии

Проекти

(RP-A1/22) КОНФЕРЕНТНИЯТ ПРЕВОД ОТ НЕРВНОЛИНГВИСТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА: НЕВРОФИЗИОЛОГИЧЕН СТАТУС НА ПРЕВОДАЧА И КАЧЕСТВО НА ЕЗИКОВАТА ПРОДУКЦИЯ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА

Период на провеждане
08.03.2024 - 08.03.2024 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
29344,00 лв.

(RP-A1/23) СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД, БИОФИЙДБЕК НА ПРЕВОДАЧА И ЕЗИКОВА ПРОДУКЦИЯ В СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ

Период на провеждане
08.03.2024 - 08.03.2024 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
29344,00 лв.

(RP-A31/21) ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ ПРИ СИМУЛТАНЕН И КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕКСТОВЕ ОТ/НА АНГЛИЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ВИДОВЕТЕ ГРЕШКИ, ДОПУСКАНИ В ПРЕВОДАЧЕСКИЯ ПРОЦЕС

Период на провеждане
01.03.2021 - 22.12.2021 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
55260,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
29.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 г. -2020 г.
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Basic Digital Era Neologisms in English and Their Influence on the Bulgarian Language during the First Quarter of 21st Century (A Contrastive Analysis)

Докторант
Боряна Шалявска
Период
10.07.2023 - 10.07.2026 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Прагматични аспекти при изразяване на оплакване, молба и извинение в английския и македонския културен код

Докторант
АНА НИКОЛЧЕ КОЦЕВА
Период
19.02.2019 - 18.02.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Лексикална еквивалентност на стилистични фигури в романите на Ф. С. Фицджералд „Великият Гетсби“ и „Отсам рая“ в българските им преводи

Докторант
Таня Табутова
Период
22.06.2018 - 19.06.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Specifics in the Translation of Legal Documents (Diplomas) from Bulgarian into english

Студент
Костадин Печалов
Година
2015
ОКС
магистър

The English Computer Terminology in the Course Book 'Introduction into Personal Computers'

Студент
Евгени Симонски
Година
2015
ОКС
магистър

Expressing Diminutiveness in Ivan Vazov's "Under the Yoke"

Студент
Лиляна Чинарска
Година
2014
ОКС
магистър

Teaching English technical terms

Студент
Екатерина Табутова
Година
2014
ОКС
магистър

Errors in the Acquisition of Nouns in English and French Typical of the Ninth Grade Students in a Bulgarian High School

Студент
Диляна Хантова
Година
2014
ОКС
магистър

Basic Types of Grammatical Errors Committed by 1st Year English Philology Students

Студент
Вергиния Данаилова
Година
2013
ОКС
магистър

Role Plays in Teaching English to Young Learners

Студент
Фатме Чобанова
Година
2013
ОКС
магистър

A COMPARATIVE ANALYSIS OF TERMINOLOGY IN TEACHING CHEMISTRY IN ENGLISH, FRENCH AND BULGARIAN

Студент
Дамяна Грънчарова
Година
2013
ОКС
магистър

TEACHING MODALITY TO HIGH SCHOOL STUDENTS

Студент
Златка Стамболийска
Година
2013
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Confrontation in Academic Communication

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НБУ
Държава
Bulgaria
Дата
29.08.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирена Василева

Обявен в Държавен вестник бр. 71 от 02.09.2022

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВУАР
Държава
България
Дата
30.01.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивайло Дагнев