Avatar

доц. д-р Дафина Костадинова

Email: dafinakostadinova swu.bg


Публикации

BULGARIAN INTERFERECES IN ENGLISH TEXTS FOR SPECIFIC PURPOSES. : South West University Publishing House. Blagoevgrad, 2017
10. STRUCTURAL INTERFERENCES IN THE PRODUCTION OF ENGLISH BY BULGARIANS. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012

Конференции

Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
5. Някои видове грешки, допускани при продуцирането на академичен текст на английски език от преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски".
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

23d International Conference of the Bulgarian Association of English Teachers

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
4. On Some of the Basic Terms in Teaching Chemistry in English, French and Bulgarian.
Период
02.04.2014 - 04.04.2014 г.
Организатор
Българската асоциация на преподавателите по английски език

Лингвистиката - история, предизвикателства, перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
3. Грешки в употребата на определителния член от студенти, изучаващи английски и гръцки език като втори чужд език
Период
09.05.2013 - 12.05.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Boundaries, Boundary Crossing, Cross-Boundary Transfer

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
2. A Semantic Analysis of the Phrase Modern Woman and Its Interpretations by Contemporary SWU Students from Bulgaria and Macedonia
Период
09.11.2007 - 12.11.2007 г.
Организатор
Bulgarian Society for British Studies

Словото - класическо и ново

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
1. Структурни интерференции при продуцирането на английски език от българи и македонци
Период
05.12.2005 - 06.12.2005 г.
Организатор
СУ"Св.Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
29.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 г. -2020 г.
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Specifics in the Translation of Legal Documents (Diplomas) from Bulgarian into english

Студент
Костадин Печалов
Година
2015
ОКС
магистър

The English Computer Terminology in the Course Book 'Introduction into Personal Computers'

Студент
Евгени Симонски
Година
2015
ОКС
магистър

Expressing Diminutiveness in Ivan Vazov's "Under the Yoke"

Студент
Лиляна Чинарска
Година
2014
ОКС
магистър

Teaching English technical terms

Студент
Екатерина Табутова
Година
2014
ОКС
магистър

Errors in the Acquisition of Nouns in English and French Typical of the Ninth Grade Students in a Bulgarian High School

Студент
Диляна Хантова
Година
2014
ОКС
магистър

Basic Types of Grammatical Errors Committed by 1st Year English Philology Students

Студент
Вергиния Данаилова
Година
2013
ОКС
магистър

Role Plays in Teaching English to Young Learners

Студент
Фатме Чобанова
Година
2013
ОКС
магистър

A COMPARATIVE ANALYSIS OF TERMINOLOGY IN TEACHING CHEMISTRY IN ENGLISH, FRENCH AND BULGARIAN

Студент
Дамяна Грънчарова
Година
2013
ОКС
магистър

TEACHING MODALITY TO HIGH SCHOOL STUDENTS

Студент
Златка Стамболийска
Година
2013
ОКС
магистър