Avatar

доц. д-р Диляна Янева

Email: d_janeva swu.bg


Публикации

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS AND EVALUATION OF THE MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE PROCESS OF STRATEGIC MARKETING DECISION-MAKING , Revista Inclusiones 2021: 350-357 .
Стратегически решения в управлението на маркетинговата дейност на предприятието. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2021
Characteristics of business networks and their role for strategic company development , сп. Предприемачество 2021: . (Co-author/s: Ани Атанасова)
Needs for Remodeling the Entrepreneurship Education for the Post-COVID-19 Era , Resilience and Economic Intelligence Through Digitalization and Big Data Analytics 2021: . (Co-author/s: Теодора Кирякова-Динева, Руска Божкова)
Сезонност и сезонна заетост в хотелиерството. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2020
Increasing corporate image by the employment of disabled people , Revista Inclusiones 2020: 170-179. (Co-author/s: Весела Серафимова)
Corporate image significance for the strategic development of a company , Revista Europa del Este Unida 2019: 110 - 118. (Co-author/s: Весела Серафимова)
Need of knowledge in digital marketing in entrepreneurial activity , Revista Inclusiones 2019: 61 – 72. (Co-author/s: Вяра Кюров, Динка Златева)
Стратегически маркетинг. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2017
Цени и ценообразуване. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2017 (Съавтор/и: Вяра Кюрова)
Research on the impact of the corporate image on the competitiveness of interior design enterprises , CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017: 495-498. (Co-author/s: Вяра Кюрова)
Trade Business Communication Policy , International Conference on Marketing and Business Development 2016: 23-30. (Co-author/s: Вяра Кюрова)
Корпоративният имидж – фактор за фирмено развитие , сп. Предприемачество 2016: 248 – 255.
The role of off-line and online strategies for successful product positioning , International Scientific E-Journal “Economic Processes Management” 2015: . (Co-author/s: Д. Златева)
Analysis of the customer satisfaction of the hotel products in Bulgaria , Economic Processes Management: International Scientific E-Journal 2015: . (Co-author/s: В. Кюрова)
Моделът „flexicurity“ – ефективен начин за преодоляване на сезонната заетост , сп. Предприемачество и икономика 2012: 97-103.
Форми и методически средства за повишена мотивация в работната заплата , сп. „Икономика и управление” 2011: 98-107. (Съавтор/и: Г. П. Георгиев)
Планиране в сферата на икономиката. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2011 (Съавтор/и: Д. Димов, Р. Мадгерова, М. Ушева, Д. Златева)

Конференции

Cultural corridor Via Adriatica – cultural tourism without boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Current problems of strategic marketing management in cultural tourism
Период
15.10.2015 - 19.10.2015 г.
Организатор
Катедра "Туризъм" при Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
В. Кюрова

Cultural corridor Via Diagonalis – cultural tourism without boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Assessment of the factors forming the consumer behavior in cultural tourism
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
Катедра "Туризъм" при Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Меѓународен дијалог: исток – запад“ (култура, славјанство и економија)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблеми на сезонно наетите в хотелиерството
Период
19.04.2013 - 20.04.2013 г.
Организатор
Меѓународен славјански институт “Г.Р. Державин”, Свети Николе – Тамбов, Руска федерацијa

Културен път Виа Понтика – културен туризъм без граници

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Продуктът на културния туризъм – фактор за повишаване на заетостта и преодоляване на сезонността в хотелиерството
Период
21.09.2012 - 25.09.2012 г.
Организатор
Катедра "Туризъм" при Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
В. Кюрова, Р. Димитрова

Културен път Виа Понтика – културен туризъм без граници

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Културният туризъм – предпоставка за преодоляване на сезонността и сезонната заетост в хотелиерството
Период
21.09.2012 - 25.09.2012 г.
Организатор
Катедра "Туризъм" при Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Икономика, мениджмънт и туризъм

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Работната заплата - функция и резултат от динамиката от производителността на труда
Период
06.05.2011 - 08.05.2011 г.
Организатор
Катедра "Туризъм" при Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Г. П. Георгиев