Avatar

ас. д-р Десислава Георгиева

Email: d.georgieva swu.bg


Публикации

Георгиева, Д. Фондът на Неврокопска митрополия (1894 – 1950) в Държавен архив – Благоевград , Известия на Исторически музей Кюстендил 2023: 325 – 336.
Георгиева, Д. Неврокопска епархия и Неврокопски митрополит Борис (1935 – 1948) според архивните документи. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2022
Георгиева, Д. Митрополит Борис – ревностен защитник на вярата в Неврокопска епархия (1935 – 1948 г.). – В: Сб. Моят път в живота, пътя към Голгота… Гоце Делчев: Неврокопска света митрополия, 2019, с. 104 – 119 , Сб. Моят път в живота, пътя към Голгота… 2019: 104 – 119.
Георгиева, Д. Неврокопска епархия на Българската православна църква (1935 – 1952 г.). Автореферат за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Благоевград, 2019 , Автореферат 2019: .
СПОМЕНИ ЗА ВОЙНАТА ОТ ИЛИЯ АТАНАСОВ , Известия на Държавните архиви 2016: 539 - 544.

Конференции

Международна научна конференция „Модерна България – 60 години преподаване на нова и съвременна българска история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 40 години катедра „Нова и най-нова история на България“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дейността на Неврокопския митрополит Борис в периода 1944 - 1948 г.
Период
19.04.2024 - 20.04.2024 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“

ОТЕЦ НЕОФИТ РИЛСКИ – ДУХОВНОСТ, ПРОСВЕТА, КУЛТУРА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Религиозно-просветната дейност в Неврокопска епархия при първия български митрополит Иларион (1894 – 1912)
Период
05.10.2023 - 07.10.2023 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Неврокопската света митрополия и Рилската света обител

125 години от създаването на Неврокопска епархия към Българската екзархия (1894 – 2019)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неврокопска епархия в края на XIX и първата половина на XX век (при митрополитите Иларион, Макарий и Борис)
Период
08.11.2019 - 08.11.2019 г.
Организатор
Неврокопска света митрополия, Югозападен университет "Неофит Рилски", Македонски научен институт - София

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „МУЗЕЙНИТЕ И АРХИВНИТЕ ФОНДОВЕ – МЕСТА НА ПАМЕТ. Представяне на богатството на музейните фондове и архиви"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фондът на Неврокопска митрополия (1894 – 1950) в Държавен архив – Благоевград
Период
03.10.2019 - 05.10.2019 г.
Организатор
Регионален исторически музей – Кюстендил

Неврокопски митрополит Борис – стожер на Православната вяра и духовност, посветена на 70 години от мъченическата смърт и 130 години от рождението на Неврокопски митрополит Борис

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Митрополит Борис – ревностен защитник на вярата в Неврокопска епархия (1935 – 1948 г.)“
Период
16.11.2018 - 16.11.2018 г.
Организатор
Неврокопска света митрополия, Община Благоевград, Югозападен университет "Неофит Рилски", Македонски научен институт - София

XXVII Международна кръгла маса "ЕКСПЕРИМЕНТ, OБЩЕСТВО, ВЛАСТ"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Един „поверителен“ документ на митрополит Борис до Екзарх Стефан от 1947 г. за състоянието на Неврокопска епархия в условията на новата власт
Период
23.03.2018 - 24.03.2018 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

65 години Държавен архив - Благоевград

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Живот и дейност на свещеник Василий Шумарев (1919 – 1977) (по документи от ДА – Благоевград, ЦДА и АКРДОПБГДСРСБНА)
Период
15.12.2017 - 15.12.2017 г.
Организатор
Държавен архив - Благоевград

Рецензии/Становища

„Женска биография в семеен архив – наследството на Славка Проевска (1895 – 1977 г.)“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Наталия Спасова