Avatar

гл.ас. д-р Цветана Антипешева

Email: cvetana_anta swu.bg


Публикации

Regional dimensions of entrepreneurship education , списание "SEPIKE" 2015: .
Мотивация за предприемаческа дейност , списание „Предприемачество“ 2015: .
Релацията „технологично обучение – предприемаческа подготовка“ – предпоставка за изграждане на новаторски дух на мислене , списание „Предприемачество“ 2014: .
Методическо ръководство за решаване на задачи по механика. България: ЮЗУ, 2014
ВЗАИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НЕРАВЕНСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО И ФОРМИРАНЕТО НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ. България: ЮЗУ, 2014
Образователни тенденции в обучението по предприемачество (национални и регионални аспекти) , списание „Икономика и управление“ 2013: .
Методически аспекти при обучението за решаване на задачи , списание „Икономика и управление“ 2013: .

Конференции

"Cultural corridor Via Adriatica - cultural tourism without boundaries"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The generic memory – shared intangible cultural heritage
Период
15.10.2015 - 19.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет

семинар на катедра "Икономика", ЮЗУ "Н. Рилски"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблеми и реалности при подготовката на учители по техника, технологии и предприемачество
Период
14.10.2015 - 14.10.2015 г.
Организатор
катедра "Икономика", ЮЗУ "Н. Рилски"

. FES Conference „Еducation in XXI century-conditions and perspectives“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Theoretical and scientific foundation to the problem of teacher training equipment on technics, technologies and entrepreneurship
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
университет "Г. Делчев", Щип, Македония

International tourist forum “SPA end wine”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
VIA EGNATIA – a starting point for the thousands of Bulgarian Thracian refugees to the boundaries of their Motherland Bulgaria
Период
16.10.2014 - 19.10.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет

„SMEs development and innovation: building competitive future of South-Eastern Europe“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Regional dimensions of entrepreneurship education in the subject area of small and medium enterprises (SMEs)
Период
02.10.2014 - 03.10.2014 г.
Организатор
икономически факултет-Прилеп

. МНК”Образование и интеграция”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременна мисия и визия на технологичното обучение
Период
28.03.2014 - 28.03.2014 г.
Организатор
СУ

МНС „Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа”, ФП, ЮЗУ „Н. Рилски”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За и против ефективността на някои педагогически технологии в обучението по механика при подготовката на учители по техника и технологии
Период
22.11.2013 - 22.11.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - факултет по педагогика

Кръгла маса за отчитане на проект за МСП, Ст. ф-т, ЮЗУ „Н. Рилски”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучението по предприемачество в предметното поле на малките и средни предприятия (МСП)
Период
20.11.2013 - 20.11.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Стопански факултет

МНК „Виа Диагоналис”, София- Белград

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The genealogical tourism - an integral part of the cultural tourism
Период
07.10.2013 - 10.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Белградски университет

МНК - Елбасан, Албания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Creating values through genealogy tourism
Период
20.10.2012 - 20.10.2012 г.
Организатор
МНК - Елбасан, Албания

. VII МНПК «Непрерывное образование учителя технологии: вызовы XXI века»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Эффективность образовательной деятельности для решения задач в области преподавания технической механики использованием алгоритмического подхода: описание технологии по формуле
Период
14.10.2012 - 14.10.2012 г.
Организатор
УИПКПРО Москва

МНК на катедра „Финанси“, Ст. Ф., ЮЗУ „Н. Рилски“, Бл – град

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване ефективността на някои педагогически технологии в обучението по механика при подготовката на учители по техника и технологии
Период
04.10.2012 - 04.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Стопански факултет

. МНК „Културният коридор София – Охрид, културeн коридор без граници”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Genealogical tourism – an important people’s requirement
Период
07.07.2011 - 10.07.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

МНК „Стара Загора” - 2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Традиционни и интерактивни методи в обучението по механика
Период
02.06.2011 - 03.06.2011 г.
Организатор
СУ

Проекти

(SRP-B6 /15) Провеждане на семинар на тема Проучвания по стопанска история на социално-културната сфера в Югозападна България

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-B4/14) Провеждане на семинар на тема «Начални проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(ПРОЕКТ BG 051PO001 - 3.3.07) Студентски практики

Период на провеждане
15.06.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси ", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
56000000,00 лв.

( SRP-B5/13) Измененията в европейската финансова архитектура като необходимо условие за излизането от кризата

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

( SRP-B5/12) Финансова стабилност в условията на криза

Период на провеждане
01.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.