Avatar

проф. д-р Добринка Чанкова

Email: chankova law.swu.bg


Публикации

"Does Society Nurture a Sense of Victimhood? Bulgarian and Albanian Discourse" , Balkanistic Forum 2024: 72-90. (Co-author/s: Valmora Gogo)
Еволюция в доктрината, законодателството и практиката на медиацията в Европейски контекст , Правна трибуна 2023: 12-21.
Висшето юридическо образование в България: достижения, статукво, перспективи“ , Сб. „130 години юридическо образоване в България“ 2023: 19-30. (Съавтор/и: Габриела Белова)
„Открито за медиацията“ , Общество и право 2023: 100-102.
„Latest European Achievements and New Challenges in Victimology and Victim Protection.Towards victim-centred criminal justice system“. , списание „Global Advances In Victimology And Psychological Studies” 2022: 31-38.
“Presumption of Innocence: Cases of Infringement Implications from Bulgaria” , JUST AFRICA. All –Africa Journal of Criminal Justice 2022: 25-32.
Проблемна карта на възстановителното правосъдие в България. Оценка и анализ на състоянието и възможностите за развитие на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство.. България: Пи Еф България, 2022 (Съавтор/и: Мартин Канушев, Звездица Ковачева- съставители)
„ОБЗОР И АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНОТО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО“ , Проблемна карта на възстановителното правосъдие в България. Оценка и анализ на състоянието и възможностите за развитие на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство 2022: 8-41.
Новият Наръчник на ООН за програмите за възстановително правосъдие - инструмент за по-добра реакция на престъпността , Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър“, Серия „Юридически науки и обществена сигурност“ 2021: 30-37.
“Restorative Justice as a New Response to Crime - the Modern Vision and Bulgarian Dreamers and Opponents” , Balkanistic Forum 2021: 344-354.
„Някои актуални въпроси, свързани с налагането и изпълнението на алтернативни наказания“ , Право, политика, администрация 2021: 1-9.
Четиринадесетият конгрес на ООН по превенция на престъпността и наказателно правосъдие в сянката на COVID-19“ , Правна мисъл 2021: 85-89.
“Предизвикателства пред ефективната защита на жертвите на престъпления“ , „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ ПРАВОТО” Научни четения в памет на Кристиан Таков 2021: 143-154.
"Към въпроса за задължителното приложение на алтернативните способи за решаване на спорове: европейски поглед", , Право, политика, администрация 2020: 16-27. (Съавтор/и: Елина Попова)
Стандарти за обучение на медиатори , Фондация ПартньориБългария 2020: 80с.. (Съавтор/и: Румен Минковски, Даниела Коларова, Валя Станкова, Керачка Михаел )
Книга на медиатора. Bulgaria: Фондация "ПартньориБългария", 2020 (Съавтор/и: Даниела Коларова, Румен Минковски, Валя Станкова, Биляна Гяурова-Вегертседер, Керачка Михаел)
Climate Diplomacy – a Growing Foreign Policy Challenge , Tribuna Juridica-Juridical Tribune 2020: 194-206. (Co-author/s: Анна Христова)
Несигурността, превенцията на престъпността и качеството на живот в големите градове , Право, политика, администрация 2020: 62-65.
Restorative Justice Models: Development Continuum , "The potential of Restorative Justice in Hate Crimes" 2020: 15-45.
Leadership and Deliberative Democracy in the Changing World: Competing or Reconcilable Paradigms?, , Perspectives of Law and Public Administration 2020: 209-218. (Co-author/s: В.Василев)
Защитата на жертвите на престъпления - важна функция на правовата държава , Юридически сборник 2020: 146-153.
“Финансовата компенсация на пострадали от престъпления: между постулатите и практиката“ , “, Сб. Научни четения на тема „Социологията в правота и съвременните насоки в развитието на правното познание“ 2020: 307-323.
Towards Coherent European Crime Victims Policies And Practices , Conference Proceedings , Vol. XXV, No 2, 25th International Conference "Knowledge-Based Organization" 13-15 June 2019 2019: 122-127. (Co-author/s: Гергана Георгиева)
Утвърждаването на възстановителното правосъдие като нова парадигма за разрешаване на наказателноправни спорове: задълбочаваща се тенденция , Сборник доклади от Международна научна конференция, ВТУ 2019: 217-229.
"My long restorative journey with Ivo Aertsen" , Pali, B., Lauwert, K. and Pleysier, S. (eds.) The Praxis of Justice 2019: 187-189.
New trends in multi-faced corruption - a continuing obstacle for fair business in Bulgaria: our response , Tribuna Juridica-Juridical Tribune 2019: 574-583.
"Правен, институционален анализ и анализ на политиката по отношение на медиацията в България" , www.partnersbg.org 2019: 69 с.. (Съавтор/и: Даниела Коларова, Валя Станкова, Биляна Гяурова- Вегертседер, Керачка Михаел)
Dynamic Elements in the Contemporary Business Law. Romaia: ADJURIS International Academic Publisher, 2019 (Co-author/s: Pankevych, Ivan)
"Налагането на санкции и мерки, изпълнявани в общността- задълбочаваща се тенденция в съвременното наказателно правосъдие" , Сборник доклади "Наказателното правораздаване-традиции и перспективи" 2018: 61-72.
Trends and challenges for minority protection in Bulgaria , Bulletin of the Karaganda State University 2018: 8-13.
"Електронните доказателства-предизвикателство пред доказването в наказателния процес" , Сборник доклади от Международната научна конференция, посветена на 50г. от влизането в сила на Наказателния кодекс от 1968 г. 2018: 189-200. (Съавтор/и: Велислав Юруков)
Towards New European Regulation for Handling Electronic Evidence , US-China Law Review 2018: p. 121-129. (Co-author/s: Ралица Войнова)
Дължимо внимание на наказателнопроцесуалната теория към съдебното следствие в наказателния процес,рецензия на книгата на Д. Петрова „ Съдебното следствие в наказателния процес“, 2016г , Правна мисъл 2017: 130-133.
“New Restorative Justice Instruments Towards Youth Crime In Norway , Kirchoff, G., Palit, M. and Sahni, S. (eds.) Global Victimology: New Voices. Theory-Facts-Legislation, 2017 2017: 31-36.
“Hard Times for Restorative Justice in Bulgaria” , Spinelis, C., Theodorakis, N., Billis, E and Papadimitrakopoulos ,G. (eds.) Europe in Crisis:Crime, Criminal Justice and the Way Forward, Essays in Honour of Nestor Courakis 2017: 1767-1776.
“Law and Custom as Social Regulators: Historical Aspects and Modern Dimensions” , Conference Proceedings of the Fourth International Scientific Conference “Social Change in the Global World”, Goce Delchev University of Shtip, Macedonia, 2017: pp.1045-1054.
Restorative Justice in Bulgarien: Sind wir noch immer unserer Zeit hinterher? , TOA-Magazin 2017: 26-28.
10 години Закон за медиацията в България или за оптимизма , Теоретичен сборник в чест на създателя на Катедра „Реторика“ проф. Васил Иванов 2016: 136-144.
Mediation in Resolving Conflicts between Chimeric School Groups – A Restorative Practice in School , Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 2016: 136-144. (Co-author/s: Николай Цанков, Елина Попова)
Security and Human Rights: Contradictory or Reconcilable Paradigms? State of Affairs in Bulgaria , Conference Proceedings No 2,International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, De Gguyter Open,Vol. XXII 2016: 83-88. (Co-author/s: Гергана Георгиева)
„Повече процесуални права и гаранции за участниците в наказателното производство“ , „Наказателното законодателство - традиции и перспективи“, Сборник доклади от научна конференция, организирана от Катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски 2016: 337-347.
Restorative justice – an instrument for improved protection of crime victims , JUST AFRICA. All Africa Journal of Criminal Justice 2016: 18-27. (Co-author/s: Desislava Anzova, Mihaela Klecherova and Iskra Mladenova)
Равенството между половете: исторически ракурс и съвременни измерения съгласно новия Закон за равнопоставеността на жените и мъжете , Право, политика, администрация 2016: . (Съавтор/и: Лора Храненикова и Симеон Симов)
Забрана на дискриминацията и равенство във възможностите в трудовите отношения , Право, политика, администрация 2016: . (Съавтор/и: Галина Писарска и Кристина Панова )
Ново съчинение в областта на международното правно сътрудничество по наказателни дела , Съвременно право 2016: 102-104.
Legal Custom as a Source of Law In Different Legal Systems , Education and Science Without Borders 2016: 25-29. (Co-author/s: Akhmetova, Naila S , Raikhanova, Kuralaj K)
Combating Trafficking in Human Beings in Bulgaria: Achievements, Problems, Perspectives , Victimological Advances in Theory, Policy and Services.ed. by Tod Tollefson 2015: 27-37.
"Snapshots: 4. Bulgaria" , Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe. Snapshots from 28 EU Member States, ed.by Vanhove, A. and Melotti, G. 2015: 27-31. (Co-author/s: Andrea Parosanu)
"Country reports: 5. Bulgaria , Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries, ed. by Dünkel, F., Grzywa-Holten, J. and Horsfield, P 2015: 117-141.
"Pro or contra the positive discrimination of crime victims?", , Право, политика, администрация 2015: 29-36.
"Country Updates. Bulgaria" , European Journal of Policing Studies 2015: 344-355.
За дескриптивната юриспруденция или един изцяло нов поглед към юридическите професии , Правна мисъл 2015: .
"За една нова възстановителна политика в пенитенциарната система" , Затворно дело 2015: 34-42.
"Restorative approaches in schools as a possibility for preventative, social, educational and correctional resocialization" , Romanian Journal of School Psychology 2015: 7-15. (Co-author/s: Николай Цанков, Елина Попова)
“Rebuilding trust: developing restorative justice in countries in transition” , Restorative Justice: An International Journal 2015: 414-418 . (Co-author/s: Ivo Aertsen)
“Bulgaria’s rocky way to restorative justice” , Restorative Justice: An International Journal 2015: 370-378.
Към по-пълна защита правата на жертвите на престъпления , Сборник доклади от Международната научна конференция “ООН: Исторически традиции и съвременно право“, 2-3 октомври 2015 г., Благоевград 2015: 259-263.
"More justice for crime victims in Bulgaria" , in: Gavrielides, T. (ed.) A victim-led criminal justice system: Addressing the paradox 2014: .
"Потенциалът на възстановителното правосъдие в България" , във Юбилеен сборник за 85-годишнината на проф. д-р Добри Димитров 2014: .
«Възстановителното правосъдие – нов вид наказателно правосъдие в Европа, ориентирано към жертвата на престъплението», , Сборник от доклади от научна конференция, организирана от Катедрата по наказателноправни науки на Юридическия факултет на СУ «Св. Кл. Охридски» на тема «Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство», 2014: .
Book review of David Cornwell, John Blad and Martin Wright (eds.) (2013). Civilising Criminal Justice. An International Restorative Agenda for Penal Reform. With a Foreword by John Braithwaite. Sherfield Gables: Waterside Press. , Internet Journal of Restorative Justice 2014: .
Медиацията. БГ: СЮБ, 2013 (Съавтор/и: и др.)
«Who is Afraid of Restorative Justice?» , in Pitsela, A. and Symeonidou-Kastanidou (Eds.) Restorative Justice in Criminal Matters: Towards a New European Perspective. 2013: .
Новите европейски стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления , Общество и право 2013: .
Восстановительное правосудие и уголовное правосудие: вариации на тему , LEX RUSSICA 2013: .
.”Crime victims: the new “icon” of Bulgarian Penal Policy? , Вестник Карагандинского университета, Казахстан 2013: .
Bulgaria on the Road to Restorative Justice and Victim-Offender Mediation , in: Miers, D. and Aertsen, I.(eds) Regulating Restorative Justice. A comparative study of legislative provisions in European countries 2012: . (Co-author/s: Emilia Staninska)
Contemporary policies and practices towards victims in Bulgaria: Are we still beyond time? , Проблеми на постмодерността 2012: . (Co-author/s: Станислава Андонова)
Възстановителното правосъдие в най-новите международни инструменти и в България, , Юбилеен сборник от Международната конференция „Право, управление и медии през XXI век”, по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, 16-17 май 2012г 2012: 88-94.
Eвропейската заповед за защита: нов инструмент в подкрепа на жертвите на престъпления , Европейското бъдеще на България, Сборник материали от Годишната конференция на Юридическия факултет на УНСС, 2012г 2012: 200-206.
Възстановителното правосъдие.Сравнителноправен анализ. БГ: Авангард Прима, 2011
За един успешен проект и за още необходими действия в полза на жертвите на престъпления , Икономически алтернативи 2011: с.131-138 .

Конференции

"One World, Many Crises: Politics, Law, and Beyond“,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Could Constitutional Amendments Resolve All Crises? Bulgarian Example”
Период
07.03.2024 - 08.03.2024 г.
Организатор
Centre for Research on Democracy and Law of the University of Macedonia, Thessaloniki

Overcoming a Paradox of Mediation: Ideas, Challenges, Good Practices”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Emerging Mandatory Mediation Models in the EU: What Direction Has Bulgaria Chosen for Transitioning to Mandatory Mediation?
Период
21.11.2023 - 21.11.2023 г.
Организатор
Mykolos Romeris University

Национална научна конференция, посветена на 90 години от рождението на проф. д-р Димитър Михайлов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАЩИТАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛЕН ДИСКУРС
Период
17.10.2023 - 17.10.2023 г.
Организатор
СУ „Св. Кл. Охридски“,

23RD ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY ‘’THE RENAISSANCE OF EUROPEAN CRIMINOLOGY”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„THE INSTITUTIONS AS VICTIMIZERS. A BRIEF OVERVIEW OF THE STATE OF AFFAIRS IN BULGARIA“
Период
06.09.2023 - 09.09.2023 г.
Организатор
European Society of Criminology

23RD ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY ‘’THE RENAISSANCE OF EUROPEAN CRIMINOLOGY”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“DOES SOCIETY NURTURE A SENSE OF VICTIMHOOD? BULGARIAN AND ALBANIAN DISCOURSE”
Период
06.09.2023 - 09.09.2023 г.
Организатор
European Society of Criminology
Съавтор(и)
Valmora Gogo

НОВИ СТАНДАРТИ В МЕДИАЦИЯТА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еволюция в доктрината, законодателството и практиката на медиацията в ЕС
Период
20.05.2023 - 20.05.2023 г.
Организатор
Национална асоциация на медиаторите

„130 години юридическо образоване в България“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Висшето юридическо образование в България: достижения, статукво, перспективи“,
Период
02.11.2022 - 02.11.2022 г.
Организатор
СУ „Св. Кл. Охридски“,
Съавтор(и)
Габриела Белова

17-ти Симпозиум на Световното общество по виктимология.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ Cybercrime, victimization and the role of e-evidence for victims' protection”
Период
05.06.2022 - 09.06.2022 г.
Организатор
Световно общество по виктимология

Право и общество в (пост) пандемичния свят“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новите реалности, техните жертви и необходимостта от нов международен отговор
Период
09.05.2022 - 10.05.2022 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Н.Рилски"
Съавтор(и)
Габриела Белова, Николай Марин, Анна Христова

“Constitution-Making and Democracy in Troubled Times”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Deliberative Democracy Practices and Human Rights in a State of Emergency: Bulgarian Landscape”,
Период
16.12.2021 - 17.12.2021 г.
Организатор
Centre for Research on Democracy and Law of the University of Macedonia, Thessaloniki

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON VICTIM ASSISTANCE

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Latest European Achievements and New Challenges in Victimology and Victim Protection“
Период
21.10.2021 - 23.10.2021 г.
Организатор
Jindal Global University- India

XX лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
.”Новият Наръчник на ООН за програмите за възстановително правосъдие - инструмент за по-добра реакция на престъпността”,
Период
25.06.2021 - 26.06.2021 г.
Организатор
ВСУ

Научни четения в памет на Кристиан Таков „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ ПРАВОТО”,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Предизвикателства пред ефективната защита на жертвите на престъпления"
Период
14.11.2020 - 14.11.2020 г.
Организатор
НБУ,

International Conference “Perspectives of Business Law in the Third Millennium”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Leadership and Deliberative Democracy in the Changing World: Competing or Reconcilable Paradigms?,
Период
13.11.2020 - 13.11.2020 г.
Организатор
The Bucharest University of Economic Studies
Съавтор(и)
В.Василев

"Нови законодателни инициативи и добри практики в работата с жертви на престъпления"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления"
Период
23.10.2020 - 23.10.2020 г.
Организатор
Център за изследване на демокрацията

Safe To Be International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"RESTORATIVE JUSTICE MODELS: DEVELOPMENT CONTINUUM",
Период
19.10.2020 - 20.10.2020 г.
Организатор
Speak Out Consortium

"Правна рамка и процедури за отпускане на финасова компенсация на жертви на трафик на хора- граждани на трети страни",

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Финансова компенсация на пострадали от престъпления-европейска и национална правна рамка
Период
11.06.2020 - 12.06.2020 г.
Организатор
Център за изследване на демокрацията, Център за обучение на адвокати "Кр. Цончев"-София

Възстановителното правосъдие-тук и сега

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
. "Някои опции за възстановителен подход при реакцията на правонарушенията и в по-широк аспект"
Период
02.06.2020 - 05.06.2020 г.
Организатор
LaConference

Онлайн семинар "Професия Медиатор"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
."Правен, институционален анализ и анализ на политиката по отношение на медиацията в България"
Период
27.05.2020 - 27.05.2020 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Н.Рилски", Фондация "ПартньориБългария"

Национална научно-практическа конференция "Системно-структурни подходи за подобряване на противодействието срещу корупционните престъпления в Република България",

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Нови измерения на корупцията: наказателноправен и наказателнопроцесуален дискурс",
Период
11.11.2019 - 12.11.2019 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Н.Рилски"

“PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD MILLENNIUM”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New trends in multi-faced corruption - a continuing obstacle for fair business in Bulgaria: our response
Период
08.11.2019 - 08.11.2019 г.
Организатор
The Bucharest University of Economic Studies,

25th International Scientific Conference "Knowledge-based organisation"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
TOWARDS COHERENT EUROPEAN CRIME VICTIMS POLICIES AND PRACTICES
Период
13.06.2019 - 15.06.2019 г.
Организатор
Nicolae Balcesku Land Forces Academy
Съавтор(и)
Гергана Георгиева

"География на възстановителното правосъдие"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследователският и академичният интерес към възстановителното правосъдие в България
Период
31.05.2019 - 01.06.2019 г.
Организатор
Инициативна група

"Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове- между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Утвърждаването на възстановителното правосъдие като нова парадигма за разрешаване на наказателноправни спорове: задълбочаваща се тенденция"
Период
09.11.2018 - 10.11.2018 г.
Организатор
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"

16th International Symposium of the World Society of Victimology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"E-evidence - an Instrument of Favor of Victims of On-line Crime"
Период
10.06.2018 - 14.06.2018 г.
Организатор
World Society of Victimology and City University of Hong Kong
Съавтор(и)
Велислав Юруков

Международната научна конференция, посветена на 50г. от влизането в сила на Наказателния кодекс от 1968 г

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Електронните доказателства-предизвикателство пред доказването в наказателния процес"
Период
08.05.2018 - 09.05.2018 г.
Организатор
СУ „Св. Кл. Охридски“,
Съавтор(и)
Велислав Юруков

„Съвременната медиация - постижения, предизвикателства и перспективи в България“,

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
."Медиацията жертва-извършител на престъпление и възстановителното правосъдие - постижения, предизвикателства и тенденции за развитие в страните-членки на ЕС и в България",
Период
27.04.2018 - 28.04.2018 г.
Организатор
Научен и професионален консорциум

"Преосмисляне на престъплението и наказанието"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
."Сложният път на възстановителното правосъдие в България. Исторически бележки и перспективи",
Период
21.04.2018 - 21.04.2018 г.
Организатор
Международен научен консорциум

‘EU and Southeastern Europe: Democracy and Rights Challenges”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Trends and challenges for minority protection in Bulgaria
Период
16.12.2017 - 16.12.2017 г.
Организатор
Kalliopi Koufa Foundation

„Наказателното правораздаване-традиции и перспективи“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
НАЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ И МЕРКИ - ЗАДЪЛБОЧАВАЩА СЕ ТЕНДЕНЦИЯ В СЪВРЕМЕННОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ
Период
06.11.2017 - 06.11.2017 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски"

6th Victim Assistance Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Crime Victims In Bulgaria - Between The EU Law And Daily Challenges Of The Involved Institutions And Organisations"
Период
26.10.2017 - 28.10.2017 г.
Организатор
Jindal Global University

Fourth International Scientific Conference “Social Change In The Global World”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Law And Custom As Social Regulators: Historical Aspects And Modern Dimensions”
Период
06.09.2017 - 07.09.2017 г.
Организатор
Goce Delchev University of Shtip, Macedonia,

Идентифициране, оценка на нуждите и насочване на пострадалите от престъпления в ЕС и в България- правни и социални измерения

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и други актове на правото на ЕС, Съвета на Европа и ООН, уреждащи положението и правата на пострадалите
Период
31.05.2017 - 31.05.2017 г.
Организатор
Център за изследване на демокрацията

„Правата на човека и сигурността в съвременния свят“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Забрана на дискриминацията и равенство във възможностите в трудовите отношения
Период
18.11.2016 - 18.11.2016 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Н.Рилски"
Съавтор(и)
Галина Писарска и Кристина Панова

KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
.“Security and Human Rights: Contradictory or Reconcilable Paradigms? State of Affairs in Bulgaria”
Период
09.06.2016 - 11.06.2016 г.
Организатор
Nicolae Balcesku Land Force Academy
Съавтор(и)
Гергана Георгиева

„Наказателното законодателство- традиции и перспективи“,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
. Повече процедурни права и гаранции за участниците в наказателното производство
Период
29.02.2016 - 29.02.2016 г.
Организатор
СУ „Св. Кл. Охридски“,

Конференция по проект „Алтернативи на лишаването от свобода“,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Медиацията между жертвата и извършителя и възстановителното правосъдие в България
Период
20.02.2016 - 21.02.2016 г.
Организатор
Международен консорциум

Justice and Security in Intercultural Europe: Exploring Alternatives

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Human Rights and Security in a Contradictory and Complementary Relationship.
Период
16.11.2015 - 18.11.2015 г.
Организатор
European Forum of Restorative Justice

ООН: Исторически традиции и съвременно право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към по-пълна защита правата на жертвите на престъпления“,
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ

ERACON 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Our Erasmus” or how to overcome the imbalance between potential and results"
Период
13.05.2015 - 17.05.2015 г.
Организатор
ЕAEC
Съавтор(и)
Габриела Белова, Гергана Георгиева, Ралица Войнова

3rd Annual International Conference of IARS – A victim-led Criminal Justice System?

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
."More justice for crime victims in Bulgaria"
Период
19.11.2014 - 20.12.2014 г.
Организатор
IARS

Юбилейна научна конференция на Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство- София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
«Възстановителното правосъдие - ренесанс на обичайното право в подкрепа на жертвите на престъпления»,
Период
17.12.2013 - 17.12.2013 г.
Организатор
УНСС

International conference ”Restorative Justice: Towards a new European Perspective”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
«Who is afraid of Restorative justice?»
Период
16.12.2013 - 17.12.2013 г.
Организатор
Aristotle University of Thessaloniki

Международна конференция „Възстановителното правосъдие и медиацията по наказателни дела в Европа”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Възстановителното правосъдие в България”
Период
03.05.2013 - 06.05.2013 г.
Организатор
Университета в Грайфсвалд

XIII-та Годишна международна научно-практическа конференция на Юридическия факултет на Московския държавен университет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
.„Восстановительное правосудие и уголовное правосудие - вариации на тему”
Период
27.12.2012 - 28.12.2012 г.
Организатор
МГУ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF VICTIMOLOGY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
RIGHTS OF CRIME VICTIMS IN BULGARIA: BETWEEN WORDS AND ACTIONS
Период
20.12.2012 - 24.12.2015 г.
Организатор
WSV
Съавтор(и)
Станислава Андонова

Проекти

(06-06-2023-НАМ) «Открито за медиацията-медиацията в полза на общността»

Период на провеждане
15.06.2023 - 15.11.2023 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Програма "Европа" 2023
Бюджет
15000,00 лв.

Насърчаване използването на медиацията в Столична община район „Лозенец“, с цел намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на климата в общността“

Период на провеждане
01.01.2022 - 31.05.2022 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Програма Европа
Бюджет
12000,00 лв.

(101015173) EPPO/OLAF Comparative Procedural Manual (CPM)27+1: The member States (27) and the Union Law’s (1) provisions on investigations by EPPO and OLAF

Период на провеждане
01.10.2021 - 30.09.2023 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
EU, Hercule III
Бюджет
259323,00 лв.

„Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“,

Период на провеждане
18.05.2021 - 18.08.2022 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ОПДУ
Бюджет
60000,00 лв.

(COST Акция CA 18121 ) "CULTURES OF VICTIMOLOGY: UNDERSTANDING PROCESSES OF VICTIMIZATION ACROSS EUROPE"- (COV-E)

Период на провеждане
08.04.2019 - 07.10.2023 г.
Форма на участие
член на Управителния съвет
Финансиран от
ЕС

(RP-B9/19) Теорията и практиката в обучението по наказателноправни науки

Период на провеждане
18.03.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Н.Рилски"
Бюджет
3750,00 лв.

(BG05SF0P001-3.0003-0081-C01) Повишаване капацитета на организациите, които обучават медиатори, чрез изработване на Стандарти за обучение на медиатори

Период на провеждане
04.02.2019 - 03.08.2020 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ОП "Добро управление"
Бюджет
99000,00 лв.

(COST Action N CA17135) "Constitution-making and Deliberative Democracy" – ConstDelib, 2018-2023

Период на провеждане
13.04.2018 - 16.03.2023 г.
Форма на участие
член на Управителния съвет
Финансиран от
EU
Бюджет
300000,00 лв.

(RP-B1/18 ) „НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НАУКИ – ТЕРИТОРИЯ НА АВАНГАРДНИ ПРОУЧВАНИЯ“

Период на провеждане
01.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Н.Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

“DEVELOPING DIRECTIVE-COMPATIBLE PRACTICES FOR THE IDENTIFICATION, ASSESSMENT AND REFERRALS OF VICTIMS"

Период на провеждане
02.01.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЕК

TAKEDOWN: UNDERSTANDING THE DIMENTIONS OF ORGANISED CRIME AND TERRORIST NETWORKS FOR DELIVERING EFFECTIVE AND EFFICIENT SECURITY SOLUTIONS FOR FIRST LINE PRACTITIONNERS AND PROFESSIОNALS

Период на провеждане
02.01.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЕК

(RP-B1/16) „Високо специализирани научни изследвания в актуални направления на защитата на правата на човека“-

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ, Наредба № 3
Бюджет
6000,00 лв.

„Новите Европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода”

Период на провеждане
12.03.2015 - 11.03.2016 г.
Форма на участие
expert
Финансиран от
Norway Grants
Бюджет
113237,00 лв.

(SPR - B2/15) “Модели за интегрирани форми на участие на студентите и докторантите в научно-изследователската дейност“

Период на провеждане
01.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(BG051P0001-3.1.09) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Н. Рилски"- инвестиция за бъдещето

Период на провеждане
27.11.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"

(BG051P0001-3.1.09) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Н. Рилски"- инвестиция за бъдещето

Период на провеждане
27.11.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"

(JUST/2011/JPEN/AG 2951) „Възстановителното правосъдие в Европа: защита на жертвите и овластяване на професионалистите”,

Период на провеждане
01.12.2012 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
координатор от българка страна
Финансиран от
ЕС
Бюджет
24330,00 лв.

Ръководени докторанти

Прокурорът в наказателното производство

Докторант
Галена Манова-Узунова
Период
10.02.2021 - 09.02.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Нов наказателно-процесуален подход към жертвите на престъпления в България

Докторант
Миряна Илчева
Период
12.06.2019 - 11.06.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Европейска заповед за разследване

Докторант
Джорджия Папучарова
Период
21.06.2018 - 20.06.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Нова парадигма на наказателния процес спрямо непълнолетните правонарушители

Докторант
Десислава Анзова
Период
14.01.2015 - 13.01.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Трансфер на наказателни производства в контекста на европейското правно сътрудничество

Докторант
Ралица Миткова Войнова
Период
01.03.2013 - 01.03.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Критерии за повишаване на обективността на съдебно- почерковата експертиза в наказателния процес

Докторант
Добрин Младенов Несторов
Период
20.12.2009 - 19.12.2012 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Европейската конвенция по правата на човека и задържането като мярка за процесуална принуда в България

Докторант
Давид Любенов Сукалински
Период
17.12.2008 - 10.12.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 70 / 2023

Вид
Конкурс за доцент
Университет
УНСС
Държава
Bulgaria
Дата
19.12.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Павел Смолички

Обявен в Държавен вестник брой 57 / 2023

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ЮЗУ
Държава
Bulgaria
Дата
05.10.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антония Методиева

ПРЕСТЪПНО УПРАВЛЕНИЕ НА МПС В ХИПОТЕЗИТЕ НА ЧЛ. 343В ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВСУ "Ч. Храбър"
Държава
Bulgaria
Дата
28.11.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниел Илиев

ОТГОВОРНОСТТА НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВСУ "Ч. Храбър"
Държава
Bulgaria
Дата
28.11.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Офер Перец

„ЛИЧНОСТТА НА ТЕРОРИСТА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИЗМА В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВСУ "Ч. Храбър"
Държава
България
Дата
08.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
АЙЖАН БАУБЕРИКОВНА БАУБЕРИКОВА

„ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, СВЪРЗАНА С ДОМАШНО НАСИЛИЕ СПРЯМО ЖЕНИ В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВСУ "Ч. Храбър"
Държава
България
Дата
08.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
МАКПАЛ БАХИТЖАНКИЗИ КАЙНАЗАРОВА

КРИМИНОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕКСТРЕМИЗМА И ПРОБЛЕМИ НА БОРБАТА С НЕГО

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВСУ "Ч. Храбър"
Държава
България
Дата
25.04.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
СЕРИК АЙТБЕКОВИЧ УМБЕТБАЕВ

Водите в Република България и тяхната наказателноправна защита

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
01.12.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Атанасова

„Правото на здраве и здравни грижи – международноправни аспекти”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
04.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станислав Павлов

Обявен в Държавен вестник брой 109/21.12.2021

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВУСИ
Държава
България
Дата
27.05.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Младен Младенов

„ПРИНЦИПЪТ НА ПУБЛИЧНОСТ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
20.12.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Богиа

Престъпления против личността и собствеността, извършени от престъпни сдружения

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски"
Държава
Bulgaria
Дата
19.01.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Страхил Гошев

Самопризнанието в българския наказателен процес

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Академия на МВР
Държава
Bulgaria
Дата
16.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветомир Панчев

Обявен в Държавен вестник брой 62/2020

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ВСУ "Ч. Храбър"
Държава
Bulgaria
Дата
06.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аделина Хаджийска, Петко Минев

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧОВЕК ПО ПРИЗНАЦИТЕ НА ВЪНШНОСТТА МУ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Академия на МВР
Държава
Bulgaria
Дата
05.12.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
ПЛАМЕН ГОСПОДИНОВ МИТЕВ

Обявен в Държавен вестник брой 52/2019

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски"
Държава
Bulgaria
Дата
15.11.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Георгиева

Обявен в Държавен вестник брой 52/2019

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски"
Държава
Bulgaria
Дата
12.11.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Кръстева

Обявен в Държавен вестник брой 52/2019

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски"
Държава
Bulgaria
Дата
10.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ралица Войнова

Свидетелите очевидци в наказателното производство в светлината на съвременните постижения на психологията и криминалистиката"

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
Bulgaria
Дата
16.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Здравка Кръстева

„Престъпления, свързани с наркотични вещества според законодателствата на Република България и Република Йемен”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски"
Държава
Bulgaria
Дата
29.05.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сара Мохамед Салех Обади

Стигматизация и криминално поведение

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВСУ „Черноризец Храбър”
Държава
Bulgaria
Дата
25.04.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галина Ковачева

Някои аспекти по разследването на транснационалната организирана престъпност

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
23.04.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Михаела Клечерова

„Прeвенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Варненски свободен университет
Държава
България-Казахстан
Дата
30.03.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Асхат Ибрагимович Газаев

"РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Държава
България-Казахстан
Дата
30.03.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Талгат Бейсенбеевич Саткей

Презумпцията за невиновност в наказателния процес

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Институт за правни науки- БАН
Държава
България
Дата
05.10.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станислава Начева

Изпирането на пари според българското и македонското наказателно право

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Даница Монева

„Трансфер на наказателни производства в контекста на европейското правно сътрудничество“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
19.05.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ралица Войнова

Конкурс за професор

Вид
Конкурс за професор
Университет
Академия МВР
Държава
България
Дата
03.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселин Вучков

Съдебното следствие

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
10.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Петрова

Разследване на престъпления по Европейската конвенция за правата на човека

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ
Държава
БГ
Дата
09.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Здравка Кръстева

Наказателноправна защита на трудовите права

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
БГ
Дата
22.04.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефан Гайдарски