Avatar

доц. д-р Борис Манов

Email: bmanov swu.bg


Публикации

Миграционният мотив , Проблеми на постмодерността 2016: 195-206.
Политическият проект на Готфрид Лайбниц , NotaBene, 2016: .
Christian Orthodoxy and Political Equality for Women. , Feminizm. 2015: 355-365.
Манов, Б. Парадигми и доктрини в европейската политическа мисъл. Теория и история на политологичната историография2014, 371 с... България: УИ „Неофит Рилски“, , 2014
Манов, Б. Евразийство в Болгарии. Научно-исторический анализ . Германия: Palmarium Academic Publishing, 2014
Класически политически доктрини. Автори и идеи. Антология. България: УИ „Неофит Рилски“, 2014
Демографската криза и националната сигурност. Има ли изход за България , Български икономически преглед 2014: 14-25.
On the Known-Unknown Croce or on the Reception of the Philosophical and Political Work of Croce in Bulgaria , Rivista di storia della filosofia 2013: 384-403.
Относно границите на политическата толерантност. , Границите философски и политически прочити. 2012: 206-216.

Конференции

Международна научна конференция „Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще“,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Миграционният мотив“
Период
11.11.2016 - 11.11.2016 г.
Организатор
Катедра Философски и политически науки

Европейската идея – между скептицизма и надеждата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Историческият шанс на България е в запазването и укрепването на Европейския съюз
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Препрочитайки Шпенглер – има ли изход за Еврорпа?”-
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Knowledge – Capital of the Future

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Paradigmatic-Doctrinal Method in the Education on History of Political Ideas
Период
01.10.2015 - 04.10.2015 г.
Организатор
MIT-Skopie

„Философска и политическа култура”,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Учението на В.И. Вернадски за ноосферата – наука или утопия ?”
Период
31.10.2014 - 31.10.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

135 години по-късно: България-Русия-Евразия

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
България и евразийският проект – история и перспективи
Период
26.02.2013 - 28.02.2013 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски"

Проекти

(RP-B6 /16 ) Фронезисът в глобализиращото се общество

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"

(0000) Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити

Период на провеждане
05.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ Н. Рилски

Ръководени докторанти

Relations between Kosovo and Albania 1970-1980

Докторант
Косовар Баша
Период
17.04.2015 - 16.04.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Политическото представителство на малцинствата в България

Докторант
Крум Костадинов Зарков
Период
14.01.2015 - 13.01.2019 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Сравнително изследване на предложенията за регионалната политика в ЕС

Докторант
Пламен Червенков
Период
27.01.2014 - 31.01.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Геополитическите концепции на З. Бжежински и С. Хънтингтън и техните съвременни проекции

Студент
Иво Иванов
Година
2015
ОКС
бакалавър

Президентският режим - сравнение между Франция и България

Студент
Димитър Бранков
Година
2014
ОКС
бакалавър

Джентърни политики на ЕС

Студент
Жанет Иванова
Година
2014
ОКС
магистър

Теорията за справедливостта у Платон и Джон Ролс

Студент
Петър Петров
Година
2013
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

The Rising Gigant. Civilization and Philosophy of Ancient and Modern China. Sofia, Faber, 2012, 480 p..

Вид
Книга
Издател
Век глобализации, Россия, № 2
Държава
Русия
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Ganchev, P.,

Нов прочит на социалната философия на Ортега-и-Гасет

Вид
Книга
Издател
Философия
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Копринаров Лазар