Avatar

проф. д-р Борис Манов

Email: bmanov swu.bg


Публикации

„Пътят на коприната“, евразийският проект и „Голяма Евразия“ (геополитически прочит) , Езиков свят 2019: 170-181.
Гражданската образованост – цел на образованието в активно гражданство , Философия 2019: 50-75.
The Paradigmatic Aprrroach in Political Historiography: Nature and Solutions. , Annales 2017: 131-147.
Миграционният мотив , Проблеми на постмодерността 2016: 195-206.
Политическият проект на Готфрид Лайбниц , NotaBene, 2016: .
Рефлексивният подход в политологичната историография – алтернативи и перспективи. , Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на ХХI век 2016: 66-77.
Christian Orthodoxy and Political Equality for Women. , Feminizm. 2015: 355-365.
Paradigmatic-Doctrinal Method in the Education on History of Political Philosophy , Knowledge: International Journal Scientific and Applicative Papers 2015: 391-396.
Манов, Б. Парадигми и доктрини в европейската политическа мисъл. Теория и история на политологичната историография2014, 371 с... България: УИ „Неофит Рилски“, , 2014
Манов, Б. Евразийство в Болгарии. Научно-исторический анализ . Германия: Palmarium Academic Publishing, 2014
Класически политически доктрини. Автори и идеи. Антология. България: УИ „Неофит Рилски“, 2014
Демографската криза и националната сигурност. Има ли изход за България , Български икономически преглед 2014: 14-25.
On the Known-Unknown Croce or on the Reception of the Philosophical and Political Work of Croce in Bulgaria , Rivista di storia della filosofia 2013: 384-403.
Относно границите на политическата толерантност. , Границите философски и политически прочити. 2012: 206-216.
Политическата либерална философия на Бенедето Кроче. , Годишник на кат. „Философски и политически науки” 2012: 102-135.
Философиите и цивилизациите на изтока – другият вариант на историята , Философия, геополитика, бъдеще 2012: 173-179.
Възгледите на Зигмунд Фройд за религията , Югозопадни листи 2006: 76-82.
Христоматия по философия, Кн.I, ч.I.. България: Военно издателство, 1991 (Съавтор/и: Н., Христов, )

Конференции

Изтокът – далечен и близък

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Пътят на коприната“, евразийският проект и „Голяма Евразия“ /геполитически прочит/
Период
28.05.2019 - 28.05.2019 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Институт Кофуций

International Conference Mobile Learning

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mobile Learning and the formation of digital Literacy in a Knowledge society
Период
11.04.2019 - 13.04.2019 г.
Организатор
Institute of New Learning Technologies

Education and New Learning Technologies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Digital skills and media internet literacy in university context
Период
04.07.2018 - 06.07.2018 г.
Организатор
Institute of New Learning Technologies

„Иновативни методи на преподаването по философия“,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Същност, цели и технологии в обучението по философия и гражданско образование
Период
13.04.2018 - 14.04.2018 г.
Организатор
Катедра Философия

Individual, Family, Society – Contemporary Challenges

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Doctoral Students Support in academic and social environment
Период
03.10.2017 - 06.10.2017 г.
Организатор
Академия на науките - Румъния

Международна научна конференция „Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще“,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Миграционният мотив“
Период
11.11.2016 - 11.11.2016 г.
Организатор
Катедра Философски и политически науки

Европейската идея – между скептицизма и надеждата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Историческият шанс на България е в запазването и укрепването на Европейския съюз
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Препрочитайки Шпенглер – има ли изход за Еврорпа?”-
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Knowledge – Capital of the Future

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Paradigmatic-Doctrinal Method in the Education on History of Political Ideas
Период
01.10.2015 - 04.10.2015 г.
Организатор
MIT-Skopie

„Философска и политическа култура”,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Учението на В.И. Вернадски за ноосферата – наука или утопия ?”
Период
31.10.2014 - 31.10.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

135 години по-късно: България-Русия-Евразия

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
България и евразийският проект – история и перспективи
Период
26.02.2013 - 28.02.2013 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски"

Философия и езотерика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политика и спасение
Период
13.11.2008 - 14.11.2008 г.
Организатор
Катедра Философия

Проекти

(Ref. No. 1780) Mineral Paths; Vacations and Nature with a blink

Период на провеждане
01.08.2019 - 31.10.2022 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
EU

(№ КП–06- Н25/4) Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства

Период на провеждане
18.12.2018 - 31.07.2020 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
ФНИ-МОН

(RP-B4/17) Мястото на докторантите в съвременния научно-изследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Н.Рилски"

(RP-B6 /16 ) Фронезисът в глобализиращото се общество

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"

(0000) Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити

Период на провеждане
05.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ Н. Рилски

Ръководени докторанти

«The Influence of the Ideology on the Differents Streams in State Education in Israel”, «Влияние на идеологията върху различните потоци в държавното образование в Израел»

Докторант
Адиел Шошани /Adiel Shoshani
Период
09.05.2022 - 08.05.2025 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Сунитските ислямски движения в Близкия изток и теорията на прагматизма (Sunni Islamic Movements in the Middle East and the Theory of Pragmatism)

Докторант
Даниел Галили (Daniel Galily)
Период
29.10.2018 - 28.10.2021 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Модели на интеграция на мюсюлманската общност

Докторант
Владислава Георгиева Ленджова
Период
18.09.2017 - 12.07.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Западните Балкани - етнорелигиозното противопоставяне и пътя към Европа

Докторант
Исмет Салих Узунов
Период
03.07.2017 - 30.06.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ресурсно базиран цивилизационен модел-песпективи и алтернативи

Докторант
Асен Стефанов Балабанов
Период
09.01.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Представителство на малцинствата в гражданското общество в Република България

Докторант
Адем Сайди Зърбаш
Период
01.07.2016 - 30.06.2020 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Сравнително изследване на предложенията за регионалната политика в ЕС

Докторант
Пламен Червенков
Период
27.01.2014 - 31.01.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Геополитическите концепции на З. Бжежински и С. Хънтингтън и техните съвременни проекции

Студент
Иво Иванов
Година
2015
ОКС
бакалавър

Президентският режим - сравнение между Франция и България

Студент
Димитър Бранков
Година
2014
ОКС
бакалавър

Джентърни политики на ЕС

Студент
Жанет Иванова
Година
2014
ОКС
магистър

Теорията за справедливостта у Платон и Джон Ролс

Студент
Петър Петров
Година
2013
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Социално-икономически трансформации в СССР в края на 20-те-30-те години на ХХ век

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски"
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
13.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Тодоров Тодоров

Обявен в Държавен вестник брой бр. 5/15.01.2019 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ИИОЗ-БАН
Държава
България
Дата
03.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. дфн Богдана Тодорова

Смяна на модуса на интеграция на ЕС като устойчива система

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УНСС
Държава
България
Дата
11.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Таньо Емилов Василев

Обявен в Държавен вестник брой бр. 57/14.07.2017 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.10.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Марио Петров Маринов

Национализмът в Европейския съюз

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Атанасова Попова

Съвременни технологични утопии и дисутопии (специфики, социални функции и основания)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ИИОЗ-БАН
Държава
България
Дата
14.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Симеон Асенов Танчев

Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
07.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христо Желязков Христов

The Rising Gigant. Civilization and Philosophy of Ancient and Modern China. Sofia, Faber, 2012, 480 p..

Вид
Книга
Издател
Век глобализации, Россия, № 2
Държава
Русия
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Ganchev, P.,

Нов прочит на социалната философия на Ортега-и-Гасет

Вид
Книга
Издател
Философия
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Копринаров Лазар