Avatar

доц. д-р Блага Джорова

Email: blagadzhorova swu.bg


Публикации

Детската градина – партньор в подготовката на детския учител , Юбилеен сборник „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти“: достъп до безплатно електронно издание като дар за общността по случай годишнината 2022: 335-345.
Задължителността на предучилищното образование – климат на доверие и свобода , списание Педагогика 2021: 307-320. (Съавтор/и: Маргарита Колева, Ева Жечева)
Challenge of "continuity" between educational situations in preschool and primary school age , Сборник статей: XIII Международная научно-практическая конференция «Шамовские педагогические чтения научной школы управления образовательными системами», ISBN 978-5-98923-908-5 2021: 20-27.
Относно задължителността на предучилищното образование – резултати от едно изследване , списание Педагогика 2021: 1037-1053. (Съавтор/и: Маргарита Колева, Ева Жечева)
Стратегията за развитие на институцията „детска градина“ – инструмент за актуално взаимодействие между педагози и родители , сп. Детска градина Училище 2021: 95 - 128.
Университетският център за кариерно развитие – механизъм за подпомагане професионалната реализация на студента. , Сборник с доклади от международна научна конференция „Образование без граници – реалности и перспективи“ 2021: 167-172.
Правно образование в предучилищна възраст.. България: „Авангард Прима“, София, 2019
Законът за предучилищното и училищното образование и квалификацията на учителя. , Сборник с доклади от Седма международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи” 2019: 241-251.
The Preschool Child: Initiative, Active and Independent , 4th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 2019: 215-226.
Ценностен подход към опознаване на околния свят от детето в предучилищна възраст. . България: „Авангард Прима“, София, 2018
The Child And His Needs. , VOSPITANIE, JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, THEORY AND PRACTICE 2018: 30-39.
Студенти педагози за правното възпитание на детето , Knowledge International journal. Education and Social Sciences. 2017: 219-225.
Educational Prospects: A Delicate Topic About Roma Children , International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” 2017: 8-15. (Co-author/s: Маргарита Колева, Надежда Кръстева)
Съвременният педагог в детската градина – между академичното знание и педагогическата практика. , Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование. 2017: с.463-470. . (Съавтор/и: Маргарита Колева)
Социалните умения при студенти от педагогическите специалности – състояние и възможни решения. , Knowledge, International Journal Scientific papers 2017: 455 – 460. (Съавтор/и: Юлиана Ковачка)
Проект „Студентски практики“ – успешен опит за допълнително практическо обучение. , Педагогика 2016: 41-71.
Rights of the children and the upbringing methods of the parents: the state policy for protection of children and family in Bulgaria. , International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” 2016: 17-24.
Субектът "студент" - активност и предизвикателства в процеса на практическото обучение. , Педагогическата практика - шанс на студента да експериментира 2016: 23-81. (Съавтор/и: Маргарита Колева)
Детската трудова дейност в прехода към училищен живот , Детската градина и началното училище – два свята на детството 2016: 290-315.
Образователен мениджмънт: дистанционно обучение. Наръчник на студента. България: УИ „Неофит Рилски“, 2015
Социалнопедагогически институции за лица с девиантно поведение. . България: УИ “Неофит Рилски”, 2015
Педагогическата практика на студента – бъдещ детски учител /Опит за анализ на процеса/. , Годишник на Факултета по педагогика 2015: 127 - 143.
Инструментариум за оценка професионалната подготовка и реализация на педагогически кадри, завършили югозападния университет „Неофит Рилски”. , Професионално педагогическа подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции“ 2014: 64-82.
Педагогически клуб за чудене, ФП Интродукция към идеята за всеобщ закон на педагогиката (Предварителни наброски). , Педагогическата наука теория и практика, Годишник на факултета по педагогика 2013: 188-198. (Съавтор/и: Йордан Колев, Невяна Докова, Юлиана Ковачка и др.)
Опознаване на околната действителност от детето в предучилищна възраст. Педагогическа технология. България: УИ: „Неофит Рилски”, 2012
Ефективна образователна среда за подготовка на предучилищния педагог: среща с пазара на труда. , Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение. 2012: 25 – 65. (Съавтор/и: Маргарита Колева)
Професионалната реализация на кадри на Югозападния университет „Неофин Рилски” , Сб. Университет – кариера – университет 2011: 15 – 68.
Обществената позиция на възрастните към проблема „детски права” , Сб. Съвременното образование - мисия и визии 2010: 260-267.
Студентите със специални образователни потребности – реалност и предизвикателсво за висшето образование , Сб. Студентите със специални образователни потребности – подкрепа за качествено образование и достоен живот 2010: 81-90. (Съавтор/и: Невяна Докова)
Проблемът „детски права” в българския педагогически периодичен печат , Сб. Докторантите в диалог с науката. 2010: 28-37.
Преподавателят - научен ръководител на докторанта , В: сб. Третата степен на висшето образование, ISSBN 978-954-680-622-2 2009: 73-81. (Съавтор/и: Юлиана Ковачка)
За необходимостта от правна култура на учителя , Сб. Детето и детството в глобалния свят 2009: 76–83.
О правах детей. , Современньй детскии сад 2008: 22-28.
Правата на детето в контекста на педагогическото взаимодействие с него. , Педагогическото образование в България: състояние и тенденции 2007: 562-567.
Правото на собственост (Педагогически проекции в предучилищна възраст) , Сп. Предучилищно възпитание 2006: 35-38.
Правото на детето на свобода и собственост (Идеи на реформаторската педагогика в днешен отглас) , Сп. Предучилищно възпитание 2006: 19-21. (Съавтор/и: Йордан Колев)
Development of the logical thinking in children from the preparatory group by stimulating the process of comparison in society , The educational heritage and dialogue in the european pedagogical space. 2004: 127-128.
Особености на правната култура при 5-7-годишното дете , Образование и изкуство 2004: 176-179.
Правото на учене в информационното общество. , Преподаване, учене и контрол във висшето образование 2004: 265-269.
Динамика в отношението на ромското дете към училището. , Образователната ситуация в ромската общност 2003: 86-97.
Социалните умения на 5-6-годишните деца преди постъпване в училище , Сп. Предучилищно възпитание 2003: 34-37.

Конференции

Шеста балканска научна конференция "Наука - образование - изкуство през XXI век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Детското портфолио и (не)приложението му като педагогически инструмент за опознаване на детето
Период
28.09.2023 - 30.09.2023 г.
Организатор
Съюз на учените в България - клон Благоевград, ЮЗУ, Фонд научни изследвания

Кръгла маса на тема: "Актуални проблеми на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
24.06.2022 - 24.06.2022 г.
Организатор
Факултета по педагогика към Югозападния университет

Юбилеен национален форум с международно участие "140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Детската градина – партньор в подготовката на детския учител –
Период
23.06.2022 - 24.06.2022 г.
Организатор
ФНОИ, СУ и БНК - ОМЕП

Уъркшоп "Обучение, ориентирано към общността и проактивния процес на обучение за социално осъзнаване"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
15.03.2022 - 15.03.2022 г.
Организатор
Стопански факултет към Югозападния университет

Онлайн дискусия на тема: "Психичното здраве в училище – възможни и необходими мерки"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
08.02.2022 - 08.02.2022 г.
Организатор
Омбудсмана на Република България

Международна научна конференция „Образование без граници – реалности и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Университетският център за кариерно развитие – механизъм за подпомагане професионалната реализация на студента
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

XIII Международной научно-практическую конференцию «Шамовские педагогические чтения Научной школы Управления образовательными системами»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE "CONTINUITY" CHALLENGE BETWEEN THE EDUCATIONAL SITUATION IN PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE
Период
23.01.2021 - 23.01.2021 г.
Организатор
Общественный совет Научной школы «Управления образовательными системами»

4th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Preschool Child: Initiative, Active and Independent
Период
24.12.2019 - 24.12.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science ▪ Belgrade - SERBIA

Регионална дискусия по проект "Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища - фаза 1"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Представяне на дейностите на Центъра за кариерно развитие
Период
19.11.2019 - 19.11.2019 г.
Организатор
МОН

Национална кръгла маса по проблемите на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
24.10.2019 - 25.10.2019 г.
Организатор
МОН

Седма международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Законът за предучилищното и училищното образование и квалификацията на учителя
Период
14.06.2019 - 16.06.2019 г.
Организатор
Факултет по педагогика

Кръгла маса на тема "Социална и педагогическа подкрепа за деца в риск"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Професионална реализация на социалния педагог
Период
19.03.2019 - 19.03.2019 г.
Организатор
ЦОП - Дупница, ФП

Кръгла маса на тема „Обучението в дигитална среда – митове и предизвикателства"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
23.11.2018 - 23.11.2018 г.
Организатор
ФП към ЮЗУ "Неофит Рилски"

„АДАПТАЦИЯ К РЫНКУ ТРУДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Професионална подготовка и реализация на педагогическите кадри на Югозападния университет „Неофит Рилски”
Период
26.06.2018 - 26.06.2018 г.
Организатор
ФГБОУВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.И.А.БУНИНА»

KNOWLEDGE IN PRACTICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
14.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Участие в среща по проблеми на дарителството в сферата на образованието.

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
20.11.2017 - 20.11.2017 г.
Организатор
БАН

Кръгла маса на тема „Социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
17.11.2017 - 17.11.2017 г.
Организатор
ФП към ЮЗУ "Неофит Рилски"

17th Informal ASEM Seminar on Human Rights: Human Rights and Children.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
07.11.2017 - 09.11.2017 г.
Организатор
ДАЗД

13th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
25.05.2017 - 28.05.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Семинар на тема „Гарантиране правото на децата да участват във всички области на живота и измерване на напредъка в насърчаването на участието на децата“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
24.04.2017 - 25.04.2017 г.
Организатор
Държавната агенция за закрила на детето с подкрепата на Съвета на Европа

Международна кръгла маса на тема „Нови политики за постигане на високо качество на подготовката и квалификацията на педагогическите специалист“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
26.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
ФП към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Международна научна конференция "Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
ФП към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Международна кръгла маса на тема "Квалификация и кариерно развитие на учителите, директорите и останалите педагогически специалисти"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
18.11.2016 - 19.11.2016 г.
Организатор
ФП, ЮЗУ"Н. Рилски"- Благоевград, ФОН при УГД, Щип, Македония

Семинар „Иновации и образование“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
23.04.2016 - 24.04.2016 г.
Организатор
Ballistic cell - БлекБорд

Участие в кръгла маса на тема: „Практическото обучение – изследователско начало и конкурентно предимство за студентите от Факултета по педагогика“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
15.10.2015 - 15.10.2015 г.
Организатор
Факултет по педагогика

Участие в дискусия на тема: "Студентски практики – реалност и възможности“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100612191/diskusia-studentski-praktiki-realnost-i-vazmojnosti-se-provede-v-ugozapadnia-universitet
Период
09.10.2015 - 09.10.2015 г.
Организатор
Център за кариерно развитие

Участие в среща за отчитане на резултатите от Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за времето от 2014 до 2015 година.

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
01.10.2015 - 02.10.2015 г.
Организатор
МОН, РИО - Благоевград

Семинар за съдилищата и социалните работници в Благоевградски съдебен регион на тема „Участието на детето в съдебните процедури“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
12.06.2015 - 13.06.2015 г.
Организатор
организиран с партньорството на Фондация „Международна социална служба-България“, Районен съд – Благоевград“ и ЮЗУ “Неофит Рилски“-Благоевград

Научен форум „Ученето през целия живот в България“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
27.03.2015 - 27.03.2015 г.
Организатор
МОН, РИО - Благоевград

Национална конференция “Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Инструментариум за оценка професионалната подготовка и реализация на педагогически кадри, завършили югозападния университет „Неофит Рилски”
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции

Кръгла маса на тема "Предизвикателствата на пазара на труда пред професионалната подготовка на педагога"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
31.10.2014 - 31.10.2014 г.
Организатор
По проект ПРИОРИПЕТ BG051PO001-3.1.07-0065

Кръгла маса на тема "Добри практики в процеса на обучение на студентите педагози"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
31.10.2014 - 31.10.2014 г.
Организатор
По проект ПРИОРИПЕТ BG051PO001-3.1.07-0065

Кръгла маса на тема „Преход от живот в институция към живот в общността. Правото на детето да расте в семейна среда“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
31.08.2014 - 31.08.2014 г.
Организатор
ДАЗД в рамките на проект BG051PO001-5.2.08-0001 „Детство за всички“

Кръгла маса на тема: “Професионални компетенции на университетския преподавател и високо качество на висшето образование”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
28.03.2014 - 28.03.2014 г.
Организатор
Факултет по педагогика

Кръгла маса на тема “Бакалавърското и магистърското обучение във Факултета по педагогика – поглед отвън”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
05.12.2013 - 05.12.2013 г.
Организатор
Факултет по педагогика

Кръгла маса на тема „Приемната грижа – шанс да променим живота на децата без родители”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
11.03.2013 - 11.03.2013 г.
Организатор
Община Благоевград

Кръгла маса на тема "Професионализация на управлението на училищното образование"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
09.11.2012 - 09.11.2012 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

Участие в тристранна среща Ректор – бизнес – кадри

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Професионалната реализация на кадри на Югозападния университет „Неофин Рилски”
Период
11.11.2011 - 11.11.2011 г.
Организатор
Център за кариерно развитие

Докторантски форум на тема “Докторантите в диалог с науката”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
По проект „Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научните специалности 05.07.00 Педагогика”
Период
22.11.2009 - 23.11.2009 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

Международна конференция "Преподаване, учене и контрол във висшето образование"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правото на учене в информационното общество
Период
18.06.2004 - 19.06.2004 г.
Организатор
Преподаване, учене и контрол във висшето образование

Международна конференция “Образователно наследство и диалог в европейското педагогическо пространство”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Development of the logical thinking in children from the preparatory group by stimulating the process of comparison in society.
Период
20.11.2003 - 21.11.2003 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

Проекти

(BG05M2OP001-2.013-0001) „Студентски практики – Фаза 2“

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.03.2023 г.
Форма на участие
водещ функционален експерт
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(ПМНФ 01/67) Седма международна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи"

Период на провеждане
19.12.2018 - 16.07.2019 г.
Форма на участие
член на организационен комитет
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
9000,00 лв.

(RP-A10/17) „Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя“

Период на провеждане
02.03.2017 - 29.12.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Наредба № 3, Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
6500,00 лв.

(RP-B12/16) Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2017 - 30.12.2016 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 3, Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
10000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1“

Период на провеждане
01.09.2016 - 30.12.2018 г.
Форма на участие
функционален експерт/водещ функционален експерт
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
37000000,00 лв.

(Докторантски) "Отношението към правото на собственост и педагогическите му проекции в предучилищна възраст"

Период на провеждане
08.12.2015 - 30.04.2004 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”

(SRP-B13/15) "Практическото обучение – изследователско начало и конкурентно предимство за студентите от факултета по педагогика"

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба №9
Бюджет
9000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) „Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции” ПРИОРИПЕТ

Период на провеждане
09.04.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
технически сътрудник, експерт
Финансиран от
МОН, ОПРЧР
Бюджет
177836,00 лв.

(BG051PO001-4.1.05-0189) “Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца”

Период на провеждане
09.04.2013 - 30.06.2014 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
МОН, ОПРЧР
Бюджет
248800,00 лв.

(BG051PO001 - 3.3.07-0002) "Студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
функционален експерт, академичен наставник
Финансиран от
ОПРЧР
Бюджет
50000000,00 лв.

(SRP-B13/12) "Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение"

Период на провеждане
01.01.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
ЮЗУ, Наредба № 9

(Колективен) "Студентите със специални образователни потребности - подкрепа за качествено образование и достоен живот"

Период на провеждане
18.02.2009 - 01.02.2010 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”

(Колективен проект) "Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научните специалности 05.07.00. Педагогика”

Период на провеждане
10.04.2008 - 10.04.2009 г.
Форма на участие
член на работна група
Финансиран от
МОН, Наредба № 9, фонд „Научни изследвания”

Ръководени дипломанти

Отношението на 5-6-годишните към социалната среда в детската градина

Студент
И. Равначка
Година
2019
ОКС
бакалавър

Обогатяване представите на 5-7-годишното дете за околния свят чрез художествената литература

Студент
Д. Илиева
Година
2018
ОКС
магистър

Развитие на комуникативните умения на 6-7-годишното дете в прехода към училищен живот

Студент
П. Терзийска
Година
2017
ОКС
магистър

Педагогически условия за развитие на лидерски качества у 5-6-годишните деца

Студент
К. Цоловска
Година
2013
ОКС
магистър

Менторството като форма на педагогическо взаимодействие с 6-11 годишни деца лишени от родителски грижи

Студент
Д. Крумова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„Развитие на наблюдателността на 3-4-годишните в условията на опознаване на околната среда”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Екатерина Такворян

„ОБОГАТЯВАНЕ СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 6-7-ГОДИШНИ ДЕЦА, ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Калия Николова

„Профил на училищната готовност на 6-7-годишните деца – проблемни сфери и решения“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Янка Василева

„ВЪЗПИТАНИЕ НА ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ НАВИЦИ ПРИ ДЕЦА ОТ РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Айше Узун

„Нравствено възпитание и развитие на 7-11 годишни ученици чрез извънкласни дейности”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катя Иванова