Avatar

гл.ас. д-р Благойка Пълева-Кадийска

Email: bip_k swu.bg


Публикации

Determination of the kinematic features of the feed dog of mechanisms for transportation of material of the sewing machines , сп. Текстил и облекло 2015: 58-63. (Co-author/s: Румен Русев)
Изследване на механизми за транспортиране на материала на шевните машини, Автореферат. България: ЮЗУ "Н. Рилски" , 2015
CNC Jacquard machine , Conference proceding "Engineering - Applied Arts - Specific Sciences" 2015: . (Co-author/s: Диана Балабанова, Румен Русев)
Analysis of the feeg mechanism of a Textima lockstitch sewing machine , Сборник научни доклади 2015: . (Co-author/s: Румен Русев, Диана Балабанова)
Special features when using the accelerometer in the study of mechanisms of textile machinery , Сборник научни доклади "Anniversary scientific conference 20 years Trakia University-Stara Zagora" 2015: . (Co-author/s: Румен Русев, Диана Балабанова)
Ръководство за курсови работи по статика, кинематика и динамика. България: ЮЗУ "Н. Рилски" , 2013 (Съавтор/и: Райка Чингова)
Ranged factors related the parameters of the working bodies for transportation affecting on gathered of seams , сп. Текстил и облекло 2012: 254-259. (Co-author/s: Снежина Андонова)
Effect of replacement of a real mechanism for transporting materials with a conventional one , сп. Текстил и облекло 2012: 185-189.
Structural and power valuation of mechanisms for transporting material in sewing machines , Сборник доклади “UNITECH’12 Gabrovo" 2012: 189-193. (Co-author/s: Румен Русев)
Structural analysis of mechanisms for transporting material in sewing machines , Сборник доклади “UNITECH’12 Gabrovo" 2012: 184-188. (Co-author/s: Румен Русев)
Сравнителен структурен анализ на механизми за транспортиране на материала на шевните машини-част 2 (сравнителен структурен анализ на механизми за транспортиране на материала с горно разположение на задвижването и с долно разположение на задвижването) , Сборник научни трудове, „Тенденции в развитието на индустриални системи и технологии”, Благоевград 2010: 150-156.
Сравнителен структурен анализ на механизми за транспортиране на материала на шевните машини-част 1 (структурен анализ на кинематичните вериги, изграждащи механизмите за транспортиране на материала на шевните машини) , Сборник научни трудове, „Тенденции в развитието на индустриални системи и технологии”, Благоевград 2010: 145-149 .
Classification of mechanisms for transportation of material of sewing machines , сп. Текстил и облекло 2010: 158-163. (Co-author/s: Кирил Трифонов)
Ръководство за лабораторни упражнения по машинознание и машинни елементи. България: ЮЗУ "Н. Рилски" , 2008
Информационните и комуникационни технологии – фактор за повишаване качеството на образованието , Сборник научни доклади „Иновационни техники и технологии” 2008: 128-131. (Съавтор/и: М. Тупарска, С. Цветанова)
Double – factor disperse analysis and its application in examining the thread’s tension force , Сборник доклади “UNITECH’07 Gabrovo" 2007: 149-152. (Co-author/s: Снежина Андонова, Ваня Накова)
Относно състоянието на стандартизацията у нас и задачата на инженерното образование , Сборник научни доклади „Индустриални системи и технологии 2007” 2007: 114-119. (Съавтор/и: М. Тупарска)
Особености на подготовката по Материалознание и Материалознание и машинознание в електрониката в Технически колеж , Сборник научни доклади „Индустриални системи и технологии 2007” 2007: 131-134.
Алтернативен метод за изследване на цилиндрични винтови пружини натоварени на натиск и опън , Сборник научни доклади ”Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи” 2006: .
Относно възможностите на машина за изпитване на опън и натиск , Сборник научни доклади „Съвременни техники и технологии” 2006: .
Проблеми и реалности в обучението по физика, рефлектиращи и върху техническите дисциплини, изучавани в технически колеж , Сборник научни доклади „Физиката и обучението по физика на границата на две столетия” 2001: . (Съавтор/и: Райка Чингова)
Начин за определяне допустимите напрежения на зъбите на зъбни колела и препоръчителни материали за тях , Сборник научни доклади „Инженерното и педагогическото образование през XXI век” 1998: . (Съавтор/и: А. Мангушев)
Термообработване при заваряване и наваряване в защитна газова среда на стомани за отстраняване на остатъчни напрежения и деформации , Сборник научни доклади „Инженерното и педагогическото образование през XXI век” 1998: . (Съавтор/и: А. Мангушев)

Конференции

5th SMARTEX-2015 Egypt (World Textiles Conference), [Engineering - Applied Arts - Specific Sciences]

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
CNC Jacquard machine
Период
23.11.2015 - 25.11.2015 г.
Организатор
Kaferelsheikh University, Egypt
Съавтор(и)
Диана Балабанова, Румен Русев

Общотекстилна конференция' 2015, „Иновации в текстила и облеклото”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обзор на методите за получаване на галантерийни текстилни изделия
Период
29.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
НТС по ТОК
Съавтор(и)
Диана Балабанова, Румен Русев

Национална конференция - Сливен’2015

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Analysis of the feeg mechanism of a Textima lockstitch sewing machine
Период
26.06.2015 - 28.06.2015 г.
Организатор
ТУ-София
Съавтор(и)
Румен Русев, Диана Балабанова

Anniversary scientific conference 20 years Trakia University-Stara Zagora

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Special features when using the accelerometer in the study of mechanisms of textile machinery
Период
19.05.2015 - 20.05.2015 г.
Организатор
Тракийски университет - Стара Загора
Съавтор(и)
Румен Русев, Диана Балабанова

Общотекстилна конференция' 2014, „Иновации в текстила и облеклото”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Determination of the kinematic features of the feed dog of mechanisms for transportation of material of the sewing machines
Период
23.10.2014 - 24.10.2014 г.
Организатор
НТС по ТОК
Съавтор(и)
Румен Русев

International scientific conference “UNITECH’12 Gabrovo"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Structural analysis of mechanisms for transporting material in sewing machines
Период
16.11.2012 - 17.11.2012 г.
Организатор
UNITECH, ТУ - Габрово
Съавтор(и)
Румен Русев

International scientific conference “UNITECH’12 Gabrovo”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Structural and power valuation of mechanisms for transporting material in sewing machines
Период
16.11.2012 - 17.11.2012 г.
Организатор
UNITECH, ТУ - Габрово
Съавтор(и)
Румен Русев

Общотекстилна конференция с международно участие' 2011, „Иновации в текстила и облеклото”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ranged factors related the parameters of the working bodies for transportation affecting on gathered of seams
Период
20.10.2011 - 21.10.2011 г.
Организатор
НТС по ТОК
Съавтор(и)
Снежина Андонова

International scientific conference “UNITECH’07 Gabrovo"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Double – factor disperse analysis and its application in examining the thread’s tension force
Период
23.11.2007 - 24.11.2007 г.
Организатор
UNITECH, ТУ - Габрово
Съавтор(и)
Снежина Андонова, Ваня Накова

Проекти

(12124) Seminar on Cotton Processing, Textile and Trade for Developing countries

Период на провеждане
18.06.2015 - 08.07.2015 г.
Форма на участие
Участие в обучение в China- Europe Vocational Training centre of Wuhan Textile University
Финансиран от
Co-sponsored by the MOFCOM and the International Trade Centre (ITC) of United Nations
Бюджет
10000000,00 лв.

(SRP-B14/15 ) „Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия”

Период на провеждане
12.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
4500,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09-0012 ) „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) - инвестиция за бъдещето”

Период на провеждане
01.05.2014 - 30.09.2014 г.
Форма на участие
Участник в квалификационни курсове
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
50000000,00 лв.

(SRP-B15/14 ) „Приложение на математически методи за анализ и оценка на шевни техники”

Период на провеждане
13.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
300,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
30.07.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
50000000,00 лв.

(SRP-B14/13 ) „Изследване на фактори за термомеханично подлепване на нови текстилни материали”

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
2000,00 лв.

(M1311) “Конструиране и изработване на лабораторна установка за пресукване на мат от нановлакна”

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ТУ - Габрово
Бюджет
3500,00 лв.

(SRP-В14/12 ) „Изследване на механизми и процеси в шевното производство“

Период на провеждане
01.01.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
2500,00 лв.

(M1216) “Изследване на механизми за транспорт на материала при шевните машини”

Период на провеждане
01.01.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ТУ - Габрово
Бюджет
1800,00 лв.

(SRP-B14/11 ) „Изследване и анализ на шевни технологични процеси за повишаване на ефективността им”

Период на провеждане
01.01.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(М1105) “Изследване на механизми на текстилни машини”

Период на провеждане
01.01.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ТУ - Габрово
Бюджет
2000,00 лв.