Avatar

доц. д-р Биляна Тодорова

Email: bilyanatodorova swu.bg


Лингвистика, компютърно опосредствана комуникация, стилистика, дискурс анализ, социолингвистика

Публикации

“We are at war”: The military rhetoric of COVID-19 in cross-cultural perspective of discourses , Frontiers in Artificial Intelligence 2023: . (Co-author/s: Paola Giorgis, Olena Semenets)
Nostalgia , IOW Dictionary 2023: . (Co-author/s: Гергана Падарева-Илиева)
Модификатори прилагателни имена, които се съчетават с лексемите "толерантност" и "търпимост" - съпоставително корпусно изследване , Доклади от Международната научна конференция на ИБЕ "Проф. Любомир Андрейчин" (София 2022) 2022: 127-134.
The cultural concept of tolerantnost (tolerance) in Bulgarian media , Nazwy wartości i koncepty kulturowe. Hierarchie i rekonstrukcje 2022: 269-282.
За обръщенията като прагматични маркери във форумите на bg-mamma , Мултикултурализъм и многоезичие 2022: 494-503.
War Metaphors in Bulgarian Official Discourse during the COVID-19 Crisis , Реторика и комуникации 2021: 99-117.
In Other Words. A critical, creative, collaborative project , Реторика и комуникации 2021: 143-155. (Co-author/s: Paola Giorgis, Ivanka Mavrodieva, Victoria Odeniyi, Olena Semenets, Andrea Valente, Ioanna Vovou)
NOSTALGIA AS A DEVICE FOR DEALING WITH TRAUMATIC EXPERIENCES DURING THE COVID-19 CRISIS , East European Journal of Psycholinguistics 2021: 110-124. (Co-author/s: Гергана Падарева-Илиева)
НОВО ПОМАГАЛО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД ЗА НАПРЕДНАЛИ , Чуждоезиково обучение 2021: 646-637.
Nostalgia as a means of dealing with emotional challenges during the first part of the COVID-19 crisis in Bulgaria , Languaging Diversity 2021 2021: . (Co-author/s: Гергана Падарева-Илиева)
Use of Academic Discourse Features in BG-MAMMA Forum Discussions , The Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment 2020: 281-306.
The Phrase “Krivorazbrana Tolerantnost” in Bulgarian Maternity Forum Communication , East European Journal of Psycholinguistics 2020: 171-183.
International Academic Forum "Bulgarian Studies Abroad, Philology at Home" , Opera Slavica 2019: 73-76. (Co-author/s: Бойка Илиева, Мария Анастасова)
Лингвистичните издания в Благоевград: история, предизвикателства, перспективи , Лингвистични проблеми 2019: 7-20.
Някои наблюдения върху концепта ТОЛЕРАНТНОСТ в българския език , Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery 2019: 307-320.
ЗА АТРИБУТИТЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА: СТРУКТУРНО- СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ, УПОТРЕБЯВАНИ В СЪЧЕТАНИЕ СЪС СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА МЕЖДУ ОСВОБОЖДЕНИЕТО И 1944 Г. , БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ – СЕГЕД 2019. Международна научна конференция Сегед, Унгария, 13–14 юни 2019 г. 2019: 235-243.
(Не)забравените светове в новия свят (Лингвокултурологичен анализ на медийните послания) , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 2018: 212 - 221. (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)
ИЗУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ПОЛСКИ СТУДЕНТИ – МОТИВИ, ПРЕДИМСТВА, ПРОБЛЕМИ , Езиков свят - Orbis Linguarum 2018: 80-87. (Съавтор/и: София Мицова)
Профессиональный язык науки - терминология (вступительная статья выпускающих редакторов) , Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири 2018: 8-19. (Съавтор/и: Леонид Федорович Чупров, Марина Ивановна Кошенова)
Словните граници и езиковата игра , Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie 2018: 47-57.
Българистиката по света, филологията у нас - проблеми и перспективи , Филология 2018: 141-145. (Съавтор/и: Бойка Илиева)
ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА BABBEL – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ , Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» 2017: 100-109.
Сотрудничество российских и зарубежных вузов: пятилетний опыт работы «ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ» , Перспективы, организационные формы и эффективность развития сотрудничества Российских и зарубежных вузов : сборник статей по материалам участников V Международной научной конференции (13-14 апреля 2017 г., наукоград Королёв) 2017: 284-292. (Съавтор/и: Костригин А.А., Мантикова А.В., Хусяинов Т.М., Чупров Л.Ф.)
КОМПЮТЪРНО ОПОСРЕДСТВАНАТА КОМУНИКАЦИЯ В ГЛОБАЛИЗИРАНИЯ СВЯТ , Текст. Контекст. Інтертекст. Науковий електронний журнал 2017: 1-14.
ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ ФОРУМИТЕ НА BG-MAMMA) , Проблеми на социолингвистиката 2016: 115-120.
НЕПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАУЧНИ ДИСКУСИИ В КОМПЮТЪРНО ОПОСРЕДСТВАНАТА КОМУНИКАЦИЯ , Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири 2016: 210-222.
Europe under threat? Fears and prejudices in bg-mamma forums , Europe in Discourse. Book of Abstracts 2016: 221.
НОСТАЛГИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА МАНИПУЛАЦИЯ В МЕДИИТЕ , Езиков свят - Orbis Linguarum 2016: 41-44. (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)
Стилистика. Бележки и практически упражнения. България: УИ "Неофит Рилски", 2016
За някои специфични употреби на суфикс -че във форумите за майчинство , Българистични четения Сегед 2015 2016: 321-328.
Лингвистични аспекти на компютърно опосредстваната комуникация. България: УИ "Неофит Рилски", 2015
Някои особености на общуването в българските и сръбските сайтове за родителство , Third international scientific conference “Dialogue between Balkan languages, cultures and civilisations. Proceedings. 2015: 72-79.
Езиковата игра в интернет форумите (по материали от форумите на bg-mamma) , Научни перспективи на съвременната българистика 2015: 282-287.
БЪЛГАРСКАТА РЕЧ В РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ , Българска реч 2015: 37-46. (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)
ЗА НЯКОИ УПОТРЕБИ НА СУФИКС -ИЦА ВЪВ ФОРУМИТЕ НА BG-MAMMA , Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев 2015: 94-97.
За влиянието на английския език върху речта на българските емигранти в САЩ , Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София 9-10.05.2014 2015: 208-214.
Стилистика на българския език. България: УИ "Неофит Рилски", 2014
Время и материнство , Наука. Мысль 2014: 91-102.
За някои особености на регионалните медии в Югозападна България , Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков 2013: 313-323. (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)
Език и образ на медиите в Югозападна България. България: УИ "Неофит Рилски", 2013 (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)
Определения за цвят в новата българска преса , Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България 2013: .
За някои специфични лексикални употреби във форумите на BG-mamma , 70 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЧНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ 2013: 438-446.
Универбизацията в телевизионните предавания , Проблеми на устната комуникация, книга 9, І 2013: 230-238.
Майчинство и социален опит онлайн , Проблеми на социолингвистиката 2011: 293-299.
Език и образ на медиите в Югозападна България , Език, морал, отговорност. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дфн Василка Радева 2011: 184-191. (Съавтор/и: Гергана Падарева-Илиева)
За някои употреби на миналите деятелни причастия в пресата на Югозападна България , ЮБИЛЕЕН СБОРНИК НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ (IN HONOREM PROFESSORIS JOHANNIS KOTCHEV) 2010: 72-79.
"Ние-дискурсът" във форумите за майки , Littera et Lingua, пролет, 2010 2010: .
THE BULGARIAN MOTHERS’ FORUM AS AN INSTITUTION OF SOCIAL CHANGE , JEZIK, KNJIZEVNOST, PROMENE. JEZICKA ISTRAZIVANJA 2010: 120-131.
За някои синтактични характеристики на заглавията на регионалните вестници "Вяра" и "Струма" , Научни трудове, т. 48, кн.1, сб.А 2010: 125 - 137.
Стилистични транспозиции на категориите "лице" и "число" в речта на форумските майки , Научни трудове, т. 47, кн.1, Сб. Б 2009: 238-246.
"Ние-дискурсът" във форумите за майки , Годишник на Филологическия факултет 2009: 304-308.
Български език за чужденци, част 1. България: УИ "Неофит Рилски", 2009 (Съавтор/и: Гергана Падарева)
Езикът във форумите за майки в социално-семиотична перспектива , Юбилеен сборник на Филологическия факултет 2009: 82-90.
"Децата на прехода" - новите форум майки , сб. "Преходи и граници" 2009: 361-369.
Синтактична репрезентация на типовете процеси в един вестникарски текст , Годишник на Филологическия факултет 2007: 246-250.
Синтактично-семантична характеристика на типовете процеси във вестникарския текст , Научни приноси в памет на професор Константин Попов 2007: 157-162.
“Важното е да е интересно” (Структурирането на вестникарския текст като израз на обществените процеси) , сб. Вестникът и обществото 2006: .
Чатът, без който (не) можем , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum), кн. 1-2-3 2006: 288-292.
Отразяване на дейността на държавните институции във вестниците , Сборник от научни съобщения. Международна научна конференция “Социална динамика и връзки с обществеността” 2006: 236-240.
За някои особености на темо-ремната организация на изречението и текста (по материали от новата българска преса) , Годишник на Филологическия факултет 2005: 171-183.
Синтактично-семантични особености на един вестникарски текст , Българска реч 2005: 35-41.
Кръстоносец, миротворец, що е то? , Рицари и миротворци на Балканите 2002: .
Кохезията в публицистичния текст , Научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на десетгодишнината на Филологическия факултет и на Европейската година на езиците 2002: 139-148.
Комуникация или шум в канала? Той и Тя - параметри на общуването , сб. Тя на Балканите 2001: .
Номинативните вериги в публицистичния текст , Българският език между традицията и съвременността 2001: 159-168.
Българското име в културата на световното село , Човекът в сферата на чуждата култура 2000: 177-182.
Религия, родова памет, новите медийни митове при избора на лично име днес , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 1997: 220-227.

Конференции

Българистиката по света. Филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои проблеми на изучаването на българския език като втори език в съответствие с Общата европейска езикова рамка
Период
12.10.2023 - 14.10.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Филологически факултет

DNC5ALED: Discourses and their impacts on a world of multiple crises

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
‘She must have deserved it!’ The strategies to downplay cases of physical violence against women on the Bulgarian web
Период
25.07.2023 - 28.07.2023 г.
Организатор
DiscourseNet - ALED, University of Valencia

Преводът и неговите предизвикателства

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мястото на превода на текстове на фолклор ни и съвременни песни в обучението по български език за чужденци
Период
12.05.2023 - 12.05.2023 г.
Организатор
Масариков университет, Бърно

7th Memory, Melancholy and Nostalgia International Interdisciplinary Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Music and Nostalgia - the Bulgarian Case
Период
08.12.2022 - 09.12.2022 г.
Организатор
University of Gdansk, Poland
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

Форум "Българска граматика"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съчинението „За осемте части на речта“ през призмата на съвременните представи за граматиката
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Институт за български език и ПУ "Паисий Хилендарски"
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева, Лъчезар Перчеклийски, София Мицова

IAIE International Conference 2022 Intercultural Education on the Move: Facing Old and New Challenges

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
In Other Words: An online educational resource to challenge – and reverse – discriminatory language
Период
01.10.2022 - 02.10.2022 г.
Организатор
Hellenic Open University
Съавтор(и)
Paola Giorgis, Victoria Odeniyi

6th ESTIDIA Dialogue-shared Experiences across Space and Time: Cross-linguistic and Cross-cultural Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Etymology as a part of IOW project
Период
15.06.2022 - 17.06.2022 г.
Организатор
Universidad de Alicante

Международна юбилейна конференция на Института за български език 2022

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Модификатори прилагателни имена, които се съчетават с лексемите „толерантност“ и „търпимост“ – съпоставително корпусно изследване
Период
15.05.2022 - 17.05.2022 г.
Организатор
Институт за български език

Българският език, литература и култура – пътища през мултикултурния свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Преподаването на български език на чуждестранни студенти в Югозападния университет "Неофит Рилски" – предизвикателства и перспективи"
Период
18.11.2021 - 21.11.2021 г.
Организатор
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

1st SFLIG - 2021 International Online SFLIG Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Use of Grammatical Metaphors in Online Forum Discussions Concerning COVID-19 Vaccines
Период
16.11.2021 - 19.11.2021 г.
Организатор
The University of Tasmania, Molly College and the University of British Columbia, Australia

Language of Covid-19 Conference Discourse analytic and sociolinguistic approaches to an ‘unprecedented’ health crisis

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
‘We are at war’: The military rhetoric of Covid-19 in cross-cultural discourses
Период
22.10.2021 - 23.10.2021 г.
Организатор
University of Sussex
Съавтор(и)
Paola Giorgis, Olena Semenets, Ioanna Vovou

Languaging Diversity 2021: The Linguistic Construction of Emotional Challenges in a Changing Society

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Nostalgia as means of dealing with emotional challenges during the first part of the COVID-19 crisis in Bulgaria
Период
13.10.2021 - 15.10.2021 г.
Организатор
I-Land Interuniversity Research Centre
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

1st International Ethnolinguistics Congress

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE CONCEPT OF ‘TOLERANCE’ IN BULGARIAN MEDIA
Период
20.06.2021 - 24.06.2021 г.
Организатор
UMCS-Lublin, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Languages Future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The future of languages in the time of global English language influence: the Bulgarian and Russian case
Период
15.04.2021 - 23.04.2021 г.
Организатор
Language Acts and Worldmaking, King's College London
Съавтор(и)
Мария Багашева, Валентина Донева

12. МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Смях по времена пандемия: някои наблюдения върху хумористичните текстове в интернет, свързани с COVID-19
Период
06.11.2020 - 07.11.2020 г.
Организатор
ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

5th International Conference on Figurative Thought and Language

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Some Figurative Language Uses as a Source of Humour in Computer-Mediated Communication
Период
29.10.2020 - 31.10.2020 г.
Организатор
Sofia University

Форум "Българска граматика"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съществителното име в ролята на предпоставено несъгласувано определение в съвременната речева практика
Период
17.10.2019 - 17.10.2019 г.
Организатор
Институт за български език и Югозападен университет "Н. Рилски"

ESTIDIA 2019. Hybrid Dialogues: Transcending Binary Thinking and Moving Away from Societal Polarisations

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Idea of ‘Misunderstood Tolerance’ - A Sign of Latent Polarization of the Public Bulgarian Discourse?
Период
19.09.2019 - 21.09.2019 г.
Организатор
University of Naples ‘L’Orientale’

International Conference Readings in Bulgarian Studies – Szeged 2019

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За атрибутите на толерантността
Период
13.06.2019 - 14.06.2019 г.
Организатор
University of Szeged

БЪЛГАРИСТИЧНИ ЕЗИКОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За обсега и границите на концепта „толерантност“
Период
19.11.2018 - 20.11.2018 г.
Организатор
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

"Българистиката по света, филологията у дома"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
ИЗУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ПОЛСКИ СТУДЕНТИ – МОТИВИ, ПРЕДИМСТВА, ПРОБЛЕМИ
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Филологически факултет
Съавтор(и)
София Мицова

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI. WOKÓŁ SŁOWIAŃSKIEJ AKSJOSFERY. EUROJOS XIV

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Концептът „толерантност” в българския език
Период
11.09.2018 - 13.09.2018 г.
Организатор
UMCS-Lublin, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Трета национална конференция с международно участие "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прагматична функция на фразата „не си прави експерименти“ при общуването във форумите на bg - mamma
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Словните граници и езиковата игра
Период
10.05.2018 - 11.05.2018 г.
Организатор
UMCS-Lublin

XXVII Международна кръгла маса "ЕКСПЕРИМЕНТ, OБЩЕСТВО, ВЛАСТ"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
С КАКВО НЕ БИВА ДА СЕ ЕКСПЕРИМЕНТИРА (ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ ВЪВ ФОРУМИТЕ НА BG-MAMMA)
Период
23.03.2018 - 24.03.2018 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации „Проф. д.ф.н. Илия Конев”, Югозападен университет „Неофит Рилски

Единадесета международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За някои проблеми при разпознаването и сегментацията на речта в устната комуникация
Период
10.11.2017 - 11.11.2017 г.
Организатор
ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

ТРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диграфия и билингвизъм в компютърно опосредстваната комуникация (по материали от форумите на bg-mamma
Период
19.10.2017 - 21.10.2017 г.
Организатор
Международно социолингвистическо дружество, София

КОМУНІКАТИВНИЙ ДИСКУРС У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Компютърно опосредстваната комуникация в глобализирания свят
Период
05.10.2017 - 06.10.2017 г.
Организатор
Миколаївський національний університет іменi В.О.Сухомлинського

4th ESTIdia Conference "Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
How to understand ‘misunderstood tolerance’? Expressing disagreement by using clichés in Bulgarian maternity forum communication
Период
29.09.2017 - 30.09.2017 г.
Организатор
Faculty of Philosophy Sofia University “St. Kliment Ohridsky”, Institute of Rhetoric and Communications, Sofia Centre for New Media and Transdisciplinary Dialogue, Constanţa

Lancaster Summer Schools in Corpus Linguistics and other Digital methods (#LancsSS17)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
27.06.2017 - 30.06.2017 г.
Организатор
Lancaster University

Българистични четения - Сегед 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Оказионализмите в компютърно опосредстваната комуникация
Период
08.06.2017 - 09.06.2017 г.
Организатор
Институт по славянски филологии към Сегедския университет; Българското самоуправление в Сегед; Дружество на приятелите на България

XХVI МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА "РАЗРУШЕНИ СВЕТОВЕ... НОВИ СВЕТОВЕ"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
(Не)забравените светове в новия свят (Лингвокултурологичен анализ на медийните послания)
Период
27.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации „Проф. д.ф.н. Илия Конев”, Югозападен университет „Неофит Рилски
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

V Международная научно-практическая конференция«Перспективы, организационные формы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных вузов»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сотрудничество российских и зарубежных вузов: пятилетний опыт работы «Объединенной редакции научных журналов»
Период
13.04.2017 - 14.04.2017 г.
Организатор
Технологический университет, Королев, Россия
Съавтор(и)
Мантикова А.В., Костригин А.А, Хусяинов Т.М., Чупров Л.Ф.

Кръгла маса "Медийни носталгии"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Носталгията като средство за манипулация в медиите
Период
28.10.2016 - 28.10.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

Светът е слово, словото е свят

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кохезията в компютърно опосредстваната комуникация
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”

1st International Conference on “Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EUROPE UNDER THREAT? FEARS AND PREJUDICES IN BG-MAMMA FORUMS
Период
23.09.2016 - 25.09.2016 г.
Организатор
Hellenic American University/Hellenic American College

ICS.1 - 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLINGUISTICS. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
BULGARIAN - ENGLISH CODE-SWITCHING IN INTERNET FORUM COMMUNICATION
Период
01.09.2016 - 03.09.2016 г.
Организатор
Eötvös Loránd University, Budapest

Тринадесети славистични четения, Юбилейна сесия, посветена на 75-годишнината на проф. Р. Ницолова

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои прагматични маркери във форумите на bg-mamma
Период
21.04.2016 - 23.04.2016 г.
Организатор
СУ “Свети Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии

VI МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За някои особености на псевдоакадемичната комуникация в интернет
Период
21.03.2016 - 23.03.2016 г.
Организатор
Томски държавен педагогически университет

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (посветена на 80-годишнината от рождението на проф. Кочев)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Категорията лице в интернет форумите за родителство
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

ACiME Academic Communication in Multimedia Environment

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The academic style use as a communicative strategy in bg-mamma forum’s discussions
Период
12.09.2015 - 14.09.2015 г.
Организатор
Alexander von Humbold Foundation

Международна научна конференция "Българистични четения"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За някои специфични употреби на суфикс -че във форумите на bg-mamma
Период
11.06.2015 - 12.06.2015 г.
Организатор
Университет в Сегед, Унгария

ДВАНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО - СОФИЯ В ЧЕСТ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА АКАД. МИХАИЛ ВИДЕНОВ "Езиковата ситуация - състояние и тенденции"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езиковата ситуация в интернет (по материал от форумите на bg-mamma)
Период
05.06.2015 - 06.06.2015 г.
Организатор
Международно социолингвистическо дружество, София

Language, Literature, Meaning

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Maternity and time reception
Период
24.04.2015 - 25.04.2015 г.
Организатор
University of Nis, Faculty of Philosophy

БЪЛГАРСКАТА РЕЧ В РЕЧТА НА БЪЛГАРИТЕ, Национална кръгла маса по случай 20-годишнината на списание "Българска реч"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Българската реч в регионалните медии
Период
19.03.2015 - 20.03.2015 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"
Съавтор(и)
Гергана Падарева-Илиева

Трета международна научна конференция „Диалогът между балканските езици, култури и цивилизации“

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Някои особености на общуването в сръбските и българските интернет форуми за родителство
Период
21.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
Университетът в Тирана, Република Албания; ЮЗУ "Н. Рилски"

Международна славистична конференция "Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Английските думи в българските и сръбските форуми, посветени на родителството
Период
16.10.2014 - 17.10.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

Дванадесети международни славистични четения "Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За влиянието на английския език върху речта на българските емигранти в САЩ
Период
09.05.2014 - 10.05.2014 г.
Организатор
СУ “Свети Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии

Международна научна конференция "Проблеми на съвременната българистика"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За езиковата игра в интернет форумите
Период
28.04.2014 - 29.04.2014 г.
Организатор
Университет "Лоранд Йотвьош", Будапеща

Паисиеви четения 2013

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
НАЧИНИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИРОНИЯ ПРИ ОБЩУВАНЕТО В ИНТЕРНЕТ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ ФОРУМИТЕ НА bg-mamma)
Период
11.10.2013 - 12.10.2013 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

Научна конференция с международно участие "Знанието – традиции, иновации, перспективи"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ЦВЯТ В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ПРЕСА
Период
14.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
БСУ

„Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Неологизми и оказионализми във форумите на bg-mamma
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Филологически факултет

XXII Международна кръгла маса "ТОЙ НА БАЛКАНИТЕ"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Мъжете в женското царство (За езика и поведението на мъжете – потребители във форумите на bg-mamma)
Период
26.04.2013 - 27.04.2013 г.
Организатор
Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Единадесета международна конференция по социолингвистика "Езикът във времето и пространството"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Време и майчинство (За рецепцията на времето по време на първата година от майчинството според заглавията на теми във форумите на bg-mamma)
Период
26.10.2012 - 27.10.2012 г.
Организатор
Международно социолингвистично дружество, София

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ЛЕКСИКОГРАФИЯ И ЛЕКСИКОЛОГИЯ "70 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЧНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ" (в чест на 70 години от създаването на Института за български език при БАН)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои специфични лексикални употреби във форумите на bg-mamma
Период
24.10.2012 - 25.10.2012 г.
Организатор
ИБЕ на БАН

Девета международна конференция "Проблеми на устната комуникация"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Универбизацията като разговорен маркер в телевизионните предавания
Период
28.10.2011 - 29.10.2011 г.
Организатор
ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Кръгла маса "Език и образ на медиите в Югозападна България"

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Регионалните вестници
Период
30.11.2010 - 30.11.2010 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Паисиеви четения, 2010

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За някои синтактични характеристики на заглавията на регионалните вестници „Вяра” и „Струма”
Период
26.11.2010 - 27.11.2010 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

Конференция, посветена на 75-годишнината на проф. Ив. Кочев

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За някои употреби на миналите деятелни причастия в пресата на Югозападна България
Период
03.06.2010 - 04.06.2010 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Кръгла маса, посветена на проблемите на медиите

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
ЕЗИК И ОБРАЗ НА МЕДИИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
Период
16.05.2010 - 16.05.2010 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"
Съавтор(и)
Гергана Падарева

Language, Literature, Change

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Mother's Forum as a Social Changing Institution
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
University of Nis, Faculty of Philosophy

Десета конференция по социолингвистика "Езикът и социалният опит"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Майчинство и социален опит онлайн
Период
10.04.2010 - 11.04.2010 г.
Организатор
Международно социолингвистическо дружество - София

Паисиеви четения 2009 Език - Литература - Обществени институции

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"Стилистични транспозиции на категориите "лице" и "число" в речта на форумските майки"
Период
26.11.2009 - 27.11.2009 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

Преходи и граници

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Децата на прехода" - новите форум майки
Период
18.05.2009 - 19.05.2009 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии

Конференция, посветена на двадесетгодишнината на специалността "Българска филология"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езикът във форумите за майки в социално-семиотична перспектива
Период
10.12.2008 - 10.12.2008 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Филологически факултет

Конференция по повод 100 години от рождението на проф. Константин Попов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Синтактично-семантична характеристика на типовете процеси във вестникарския текст
Период
29.11.2007 - 30.11.2007 г.
Организатор
Дружество на ономастите в България

Вестникът и обществото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Важното е да е интересно (Структурирането на вестникарския текст като израз на обществените процеси)
Период
11.05.2005 - 12.05.2005 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

Социална динамика и връзки с обществеността

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отразяване на дейността на държавните институции във вестниците
Период
05.11.2004 - 06.11.2004 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", катедра "Връзки с обществеността"

Интимни и публични светове на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Чатът, без който (не) можем
Период
15.02.2004 - 16.02.2004 г.
Организатор
Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

10 години Филологически факултет

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кохезията в публицистичния текст
Период
06.03.2002 - 06.03.2002 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Обичай и закон на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Какъв е обичайният публицистичен текст и защо е такъв, какъвто е
Период
15.02.2002 - 16.02.2002 г.
Организатор
Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Културата и предизвикателствата на новия век

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
27.04.2001 - 27.04.2001 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Рицари и миротворци на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кръстоносец, миротворец, що е то?
Период
15.02.2001 - 16.02.2001 г.
Организатор
Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Тя на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Комуникация или шум в канала? (Той и Тя - параметри на общуването)”
Период
01.02.2000 - 03.02.2000 г.
Организатор
Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Човекът в сферата на чуждата култура

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българското име в културата на световното село
Период
06.12.1998 - 09.12.1998 г.
Организатор
Университетът в Лодз, Полша

Трета национална студентска кръгла маса “Балканът и морето-послания към времена и поколения”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Религия, родова памет, новите медийни митове при избора на лично име днес
Период
24.01.1997 - 24.01.1997 г.
Организатор
Международен семинар за балканистични изследвания и специализации

Проекти

(КП-06-ПП3 - 00006) Списание "Езиков свят"

Период на провеждане
22.11.2021 - 22.11.2022 г.
Форма на участие
Редактор, администратор
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
7000,00 лв.

(№BG05M2OP001-2.016-0019) Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийския университет "Св. Климент Охридски", Югозападния университет "Неофит Рилски" и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“

Период на провеждане
26.07.2021 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
преподавател
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Бюджет
4175484,34 лв.

(КП-06-НП1-16) Списание "Езиков свят" 2020-2021

Период на провеждане
28.09.2020 - 30.04.2021 г.
Форма на участие
Редактор, администратор
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
6090,00 лв.

(НП 07/15) Списание "Езиков свят" 2018-2019

Период на провеждане
13.12.2018 - 29.11.2019 г.
Форма на участие
Редактор
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
6090,00 лв.

(ДНП 06-10) сп. "Езиков свят"

Период на провеждане
01.01.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
6000,00 лв.

(RP-B5/17 ) Актуални проблеми на лингвистиката

Период на провеждане
20.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(16 H 10/41) ГУТЕНБЕРГОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ И БЪЛГАРИТЕ

Период на провеждане
01.01.2017 - 27.12.2019 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
57000,00 лв.

(BG05M2OP001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
26.09.2016 - 31.05.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР, съфинансирана от ЕСФ
Бюджет
50000000,00 лв.

(RP-B9/16) Езиковите и литературни компетентности на учениците от средното училище. Мониторингово изследване - ІІ част

Период на провеждане
01.01.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-B9/15) Езиковите и литературни компетентности на учениците от средното училище. Мониторингово изследване

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
9000,00 лв.

(Д01-4026/18.05.2013) Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса

Период на провеждане
25.08.2014 - 18.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси - Европейски социален фонд"
Бюджет
263743,00 лв.

(SRP-C7/14) Актуални проблеми на българистиката и славистиката

Период на провеждане
15.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3000,00 лв.

(SRP-B9/15) Проблеми на българския книжовен език

Период на провеждане
10.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP - B6/13) Език и образ на медиите в Югозападна България

Период на провеждане
12.01.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
координатор; изследовател
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени дипломанти

СИНТАКТИЧНО-СТИЛИСТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЗАГЛАВИЯТА НА НОВИНИТЕ ОТ САЙТОВЕТЕ DNEVNIK.BG И BLITZ.BG

Студент
Сара Кунева, 18300221020
Година
2023
ОКС
бакалавър

Синтактичностилистични особености на разказите „Закъснелият дар“ на Георги Господинов и „Влашки огньове“ на Емил Андреев

Студент
Инес Николаева Бачева, 18300221017
Година
2022
ОКС
бакалавър

Синтактично-стилистични особености на езика на „Ветрената мелница“ от Елин Пелин и „Кошута“ от Йордан Йовков – съпоставително изследване

Студент
Хава Али, 17300221004
Година
2021
ОКС
бакалавър

Неологизми за цвят в журналистическите текстове за мода

Студент
Катерина Полимерова, 16300241007
Година
2019
ОКС
магистър

Стилопонижаващи езикови средства в новинарските текстове на Blitz.bg

Студент
Наталия Харалампиева, 16300241005
Година
2018
ОКС
магистър

Съвременната антропонимна система в гр. Добринище

Студент
Любка Костадинова Младенова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Езиково-стилистичен анализ на интернет сайта webcafe.bg

Студент
Ирина Иванова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Съвременната антропонимна система в гр. Сандански (изследване на имената на децата в предучилищна възраст)

Студент
Стефка Давчева
Година
2016
ОКС
бакалавър

Език и общуване в социалната мрежа Facebook

Студент
Валентина Петрова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Езиково-стилови особености на вестниците, насочени към хората от „третата” възраст

Студент
Надя Гъркинина
Година
2013
ОКС
магистър

Убийството на Яна Кръстева през погледа на вестник „Дневник”

Студент
Цветелина Моралиева
Година
2013
ОКС
магистър

„Синтактично-стилистична характеристика на езика в „Косачи“ от Елин Пелин и „Шибил“ от Йордан Йовков (сравнително изследване)“

Студент
Севделина Николова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Образът на престъпността според криминалните новини на вестник „Стандарт”

Студент
Петрана Кимчева
Година
2013
ОКС
магистър

„24-часовият образ на хората над 65-годишна възраст“

Студент
Наделина Ивова
Година
2013
ОКС
магистър

Езиково – стилистични особености на изданията, ориентирани към женската аудитория

Студент
Зорница Цветанова
Година
2013
ОКС
магистър

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА ЗА ЦВЯТ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ПЕЧАТ

Студент
Бирсен Крачова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

ДВ, бр. 24 от 17.03.2023

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
08.09.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Михайлова-Сталянова

ДВ, бр. 96 от 2.12.2022 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
25.05.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Куртева Рабовянова

ЕЛИЗИЯТА В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА МЕДИЙНА РЕЧ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.10.2021 г.
Автор(и)
Соня Божанина

Обявен в Държавен вестник бр. 57/09.07.2021 г.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Наделина Ивова

ЕДНО НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСК А РЕЧ

Вид
Книга
Издател
UMCS
Държава
Poland
Година
2020
Автор(и)
Биляна Тодорова

ЕДИН ЦЕНЕН ТРУД ЗА НАЗВАНИЯТА НА ГЕРОИНИТЕ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

Вид
Книга
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2020
Автор(и)
Биляна Тодорова

Проблеми при изучаването на съвременен български език от чужденци (с оглед на рускоговорещите)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Алевтина Минчева, 16300721009, БЕРЕ

Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата

Вид
Монография
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Андреана Ефтимова

Абсолютният суперлатив в българския сленг в интернет (по материали от форума teenproblem.net)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Атанасова № 12300222002

Езикови портрети на спортните журналисти Красимир Кушев и Петър Василев

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Павлин Мраценков, Фак. № 14300241003

Езиково-стилистични особености на публицистичния текст. Публицистиката на Христо Смирненски от 1923 г.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Габриела Стойнев № 13300241010

Нежурналистическите жанрове в медийна среда (Анализ върху материал от българската седмична преса)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Магдалина Домозетска № 1330024

Нежурналистическите жанрове в медийна среда (Анализ върху материал от българската седмична преса)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Магдалина Домозетска, № 1330024

Езиково-стилистични особености на публицистичния текст. Публицистиката на Христо Смирненски от 1923 година

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
Благоевград
Дата
25.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Габриела Стойнев, № 13300241010

„На първия етаж” – телевизионно магазинно предаване

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.08.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елеонора Велиславова Владиславова-Нанкова № 13300241012

Прякори, прозвища и псевдоними в българските онлайн вестници, списания и информационни портали

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
07.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Севделина Николова, № 13300241013

Изговорът на алвеоденталната съгласна л като ў в съвременната българска медийна реч

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Соня Божанина, № 13300241011

Анализ на печатната реклама в италианската принтмедия “Corriere della sera”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радостина Сотирова, фак. номер 12300241013

Образът на жената в българските и английските реклами на списание „Cosmopolitan”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
27.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галя Ленкова Илиева, фак. номер 12300241018

"Словото, езикът и езиковите бариери в съвременната преса"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
02.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Невсе Вражали, № 11300241007

Медиен език и стил: теория, съвременни практики.

Вид
Книга
Издател
УИ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Година
2014
Автор(и)
Андреана Ефтимова

Интонацията и принципът за езиковата икономия. Гергана Падарева-Илиева. Благоевград, Унив. изд. „Неофит Рилски“, 2013, стр. 215.

Вид
Книга
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Падарева-Илиева