Avatar

гл.ас. д-р Биляна Георгиева

Email: bilianag swu.bg


Публикации

Структурни и семантични особености на фразеологизмите с опорна дума слънце/ sun в български и в английски език , Сборник с доклади от Международната научна конференция "Българистични четения" 2016: 91 - 98.
"Структурно-семантична характеристика на фразеологизми с опорна дума вятър/ wind в български и в английски език" , Сборник с доклади от Международната научна конференция "Научни перспективи на съвременната българистика 2" 2015: 415 - 422.
"Структурно-семантична характеристика на фразеологизми с опорна дума дъжд/ rain в български и в английски език" , Сборник с доклади от Третата международна научна конференция "Диалогът между балканските езици, култури и цивилизации" 2015: 261 - 272.
“A systematic comparative overview of the culturally dependent linguistic features of the names of some official Bulgarian and American holidays" , Journal of Language and Literature, |The journal is indexed in: Scopus, ISSN: 2078-0303, Vol. 6. No. 1 2015: 72 - 83.
"Структурно-семантична характеристика на фразеологизмите с опорна дума небе в българския език " , Езиков свят, реферирано научно списание -ISSN 1312 – 0484 2015: 38 - 43.
"Семантични особености на фразеологизмите в български и в английски, образувани с опорните думи вятър/ breeze, wind" , Сборник с доклади от Международната научна конференция "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи" 2015: 199 - 209.
"Структурно-семантична характеристика на фразеологизмите с опорна дума вее ( довява ~ довее; завява ~ завее; повява ~ повее) в български" , Сборник с доклади от Национална докторантска конференция с международно участие – Докторантски филологически център " Научният Еверест - мечта или реалност" 2015: 47 - 50.
“Linguistic features of the Names of Bulgarian and American holidays." , “Реторика и комуникации”, бр.14, 2014 г.,реферирано електронно научно списание - ISSN 1314-4464 2014: .
"Структурно-семантична характеристика на фразеологизмите с опорна дума духа (задухва ~ задуха ) в българския език " , Годишник на Филологическия факултет 2014: 225 – 232.
Структурно-семантична характеристика на фразеологизми с опорна дума вее , Сборник с доклади от Международната научна конференция "Одеска Българистика" 2014: 40 - 46.
"За някои трудности при усвояването на английски език в училище" , : Сборник с доклади от Международната научна конференция "Българите в Северното Причерноморие" 2013: 337- 344.
"Holiday system in the Republic of Bulgaria - analysis of names depending on their structure " , Езиков свят, реферирано научно списание -ISSN 1312 – 0484 2013: 58 - 64 .
"Структурно-семантична характеристика на фразеологизмите с опорна дума вода/ water в български и в английски език" , Сборник с доклади от Международната научна конференция "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи" 2013: 122 - 132.
"The holiday system in the United States of America - analysis of names depending on their structure" , Сборник докторантска кръгла маса 2013: 37 - 47.

Конференции

"Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи", посветена на 80-годишнината на проф. Иван Кочев

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Семантични особености на фразеологизмите в български и в английски, образувани с опорните думи вятър/ breeze, wind "
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

"Българистични четения"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Структурни и семантични особености на фразеологизмите с опорна дума слънце/ sun в български и в английски език"
Период
11.06.2015 - 12.06.2015 г.
Организатор
Сегедски университет

"Докторантски филологически център"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Структурно-семантична характеристика на фразеологизмите с опорна дума вее в бъгларски "
Период
30.03.2015 - 31.03.2015 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

"Диалогът между балканските езици, култури и цивилизации"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Структурно-семантична характеристика на фразеологизми с опорна дума дъжд/ rain в бъгларски и в английски език"
Период
21.10.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
Тирански университет

"Научни перспективи на съвременната българистика", посветена на 60 години българисктика в университета Лорант Йотвьош, Бyдапеща, Унгария

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Структурно-семантична характеристика на фразеологизми с опорна дума вятър/ wind в бъгларски и в английски език"
Период
28.04.2014 - 29.04.2014 г.
Организатор
Лорант Йотвьош Университет

"Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи", посветена на 80-годишнината на проф. Славчо Петков

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Структурно-семантична характеристика на фразеологизмите с опорна дума вода/ water в бъгларски и в английски език"
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

"Българите в Северното Причерноморие", посветена на 200-годишнината от подписването на Букурещкия мирен договор през 1812 година

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"За някои трудности при усвояването на английски език в училище"
Период
22.10.2012 - 23.10.2012 г.
Организатор
Одески университет

Проекти

(SRP-7/14) Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

Период на провеждане
09.05.2017 - 09.05.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет по наредба № 9
Бюджет
6000,00 лв.

(RP/C4) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2016"

Период на провеждане
09.05.2017 - 09.05.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет по наредба № 3
Бюджет
4500,00 лв.

(BG05М2ОР001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
27.09.2016 - 01.06.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

Изследване на безжични сензорни мрежови технологии за индустриалната автоматизация

Период на провеждане
14.12.2015 - 19.12.2016 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет по наредба № 3
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-11/15) Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

Период на провеждане
03.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет по наредба № 9
Бюджет
4500,00 лв.

Научно - базирано измерване на резултати от терапия при заекване

Период на провеждане
04.03.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет по наредба № 9
Бюджет
12000,00 лв.

Откъде започва Четвъртата власт

Период на провеждане
03.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет по наредба № 9
Бюджет
1,00 лв.

(BG051РО001-3.1.07-0034) Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса

Период на провеждане
19.11.2013 - 18.12.2015 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Министерство на образованието и науката, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
263733,00 лв.

(BG051РО001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
01.10.2013 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
56000000,00 лв.