Avatar

гл.ас. д-р Боряна Димитрова

Email: b_dimi swu.bg


Публикации

Distance Education During the 2020 Global Crisis Lockdown , SHS Web of Conf. 2021: . (Co-author/s: Maria Kicheva)
Микроикономика в тестове и задачи. Bulgaria: Дайрект сървисиз ООД, 2020
Макроикономика в тестове и задачи. Bulgaria: Бон, 2019
THE USE OF GOOGLE FORMS IN THE IMPLEMENTATION OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN VALIDATING ORGANIZATIONS , Knowledge International Journal 2019: 87-90.
APPROBATION OF A VALIDATION QUALITY ASSURANCE SYSTEM , Knowledge International Journal 2019: 151-155.
ACCOUNTING EDUCATION IN HIGH SCHOOLS IN SOUTHWESTERN BULGARIA , Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art 2019: 185-192.
Development of Teacher’s Potential for an Innovative Activity in the System of Vocational High Schools. : Cuadernos de Sofía - Santiago, 2018 (Co-author/s: Мария Кичева, Емилия Шаренска)
Private Language Schools in Blagoevgrad - Legal and Social Dimensions , Knowledge. International Journal Scientific and Applicative papers 2017: 1525-1532. (Co-author/s: Петър Първанов)
Profit and Profitability of Private Language Schools in Blagoevgrad , Knowledge. International Journal Scientific and Applicative papers 2017: 787-792. (Co-author/s: Петър Първанов)
Educational Social Entrepreneurs in Blagoevgrad within the Framework of the "I Can" Programme , Социалната икономика в условия на ограничени ресурси – теория и практика 2017: 185-198.
MOTIVATIONS FOR DONATING TO BULGARIAN EDUCATIONAL SYSTEM SINCE THE END OF THE 19TH TO THE MID - 20TH CENTURY , R EVISTA EUROPA DEL ESTE UNIDA 2017: 23-36. (Co-author/s: Петър Първанов)
Валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене , Научният Еверест – мечта или реалност 2015: 180-185.
Система за осигуряване на качество на валидирането в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград , Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България 2015: 289-296.
Държавни зрелостни изпити в област Благоевград 2010-2014 , Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България 2014: 284-303.
Качеството на училищното образование, заплатите на учителите, БВП и кумулативните разходи на образователните институции , Европа на две скорости – възможно ли е? 2012: 204-213.

Конференции

Социалната икономика в условия на ограничени ресурси – теория и практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Educational Social Entrepreneurs in Blagoevgrad within the Framework of the "I Can" Programme
Период
11.10.2017 - 11.10.2017 г.
Организатор
Катедра "Икономика", Стопански факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

XIV международна научна конференция "THE POWER OF KNOWLEDGE"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Profit and Profitability of Private Language Schools in Blagoevgrad
Период
28.09.2017 - 01.10.2017 г.
Организатор
Институт за менаџмент на знаењe - Скопје
Съавтор(и)
Петър Първанов

XIII международна научна конференция "The Teacher of the Future"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Private Language Schools in Blagoevgrad - Legal and Social Dimensions
Период
25.05.2017 - 28.05.2017 г.
Организатор
Институт за менаџмент на знаењe - Скопје
Съавтор(и)
Петър Първанов

Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Система за осигуряване на качество на валидирането в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград
Период
14.10.2015 - 14.10.2015 г.
Организатор
Катедра "Икономика", Стопански факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

V международна научна и приложна конференция „Knowledge – Who and What“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Валидација на знаење, вештини и компетенции во Бугарија во рамките на проектот "Нова можност за мојата иднина"
Период
21.05.2015 - 25.05.2015 г.
Организатор
Институт за менаџмент на знаењe - Скопје

Студентської науково-практичної інтернет-конференції „Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Валидиране на знания, умения и компетентности на кадри за сферата на туризма
Период
06.05.2015 - 07.05.2015 г.
Организатор
Кафедра педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка

Първа докторантска конференция „Научният Еверест – мечта или реалност“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене
Период
27.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
Докторантски филологически център към Филологически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”

Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Държавни зрелостни изпити в област Благоевград 2010-2014 г.
Период
15.10.2014 - 15.10.2014 г.
Организатор
Катедра "Икономика", Стопански факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Пети международен симпозиум „Туризъм, бизнес и образование ХХІ век“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Използване на кликър системите в обучението по икономика
Период
19.10.2013 - 19.10.2013 г.
Организатор
ИЧВУ „Колеж по туризъм“ - Благоевград

Европа на две скорости – възможно ли е?

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Качеството на училищното образование, заплатите на учителите, БВП и кумулативните разходи на образователните институции
Период
04.10.2012 - 04.10.2012 г.
Организатор
Катедра "Финанси", Стопански факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(RP-A15/18) Развитие на човешкия потенциал за иновативна социо-културна среда

Период на провеждане
01.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

(RP-B3/17) Социалната икономика в условията на ограничени ресурси – теория и практика

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
07.02.2017 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
37000000,00 лв.

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

(SRP-B6/15) Провеждане на семинар на тема "Проучвания по стопанска история на социално-културната сфера в Югозападна България"

Период на провеждане
02.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
4500,00 лв.

(SRP-A8/15) Проблеми и възможности за развитие на фамилния бизнес в България

Период на провеждане
02.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12500,00 лв.

(2014-1-ВС01-КА102-000570) Европейска мобилност за успешен професионален старт

Период на провеждане
01.08.2014 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
административно-изпълнителна, придружаващ наставник
Финансиран от
Еразъм+
Бюджет
199071,00 лв.

(SRP-B4/14) Провеждане на семинар на тема "Начални проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България"

Период на провеждане
03.02.2014 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-A10/14) Иновации и конкурентоспособност на предприемаческата дейност на малките и средни предприятия от Благоевградска област

Период на провеждане
01.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12500,00 лв.

(543527-LLP-1-2013-1-BE-KA1NW ) Lifelong Learning Hub

Период на провеждане
01.09.2013 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Lifelong Learning Programme
Бюджет
1039987,00 лв.

(В0051Р0001-3.3.06-0020) Докторантски филологически център

Период на провеждане
01.03.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Създател на научен продукт
Финансиран от
Европейски социален фонд, ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
1333771,00 лв.

(SRP-B5/13) Измененията в европейската финансова архитектура като необходимо условие за излизането от кризата

Период на провеждане
01.02.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-A9 /13) Възможности за развитие на предприемачеството на основата на бенчмаркинга (на примера на Благоевградска област)

Период на провеждане
01.02.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
7500,00 лв.

(0051Р0001-3.2.05) Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието

Период на провеждане
01.02.2012 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
административно-изпълнителна
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие нечовешките ресурси 2007-2013
Бюджет
1000000,00 лв.