Avatar

доц. д-р Биляна Йорданова

Email: b_iordanova swu.bg


1. Научно-изследователска работа в сферата на когнитивните процеси, преработка на информация, генериране на решения, различия (възраст, пол, образование, доходи) 2. Преподавателска дейност (прилагане на иновативни практики чрез внедряване на технологични средства).

Публикации

ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА ЛИЧНОСТТА ISBN: 978-619-7265-55-2. София, България: Симолини 94, 2019
Mногофакторно психологическо изследване на потребителското отношение , Годишник по Психология 2019: 1-5.
ЕДНА СЪВРЕМЕННА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ПАТОЛОГИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ , Годишник по Психология 2019: 37-45. (Съавтор/и: Людмил Кръстев)
Студентската академична мотивация през призмата на самоефективността , Проблеми на постмодерността 2018: 93-102. (Съавтор/и: Манчева, Р.)
Естетически предпочитания за форма и симетрия в контекста на дименсията емоционална стабилност – емоционална лабилност. , Годишник по Психология 2018: . (Съавтор/и: Людмил Кръстев)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ, ПОДХОДИ И ТЕОРИИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ISBN 978-954-00-0111-1. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2017 (Съавтор/и: Людмил Кръстев)
Детската гледна точка за родителското поведение след развода , Международна научна конференция “Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология” 2017: 153 – 160. (Съавтор/и: Л. Кръстев)
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ – ПСИХИЧЕСКИ ЕФЕКТИ И ОСОБЕНОСТИ; ISBN 978-954-00-0112-8. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2017 (Съавтор/и: Л. Кръстев)
Социалният паразитизъм като форма на икономическо поведение , Годишник по Психология 2016: . (Съавтор/и: Кръстев, Л.)
Разводът и неговите негативни ефекти върху психичното развитие на детето – дискусионни въпроси. , Годишник по Психология 2016: 87-96.
Прояви на естетическите стимули , Годишник по Психология 2016: 247-254.
ПСИХОЛОГИЯ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ, ISBN:978-954-00-0045-9. България: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2016
Структура и диференциални особености на копинг стратегиите в контекста на икономическото поведени , Годишник по Психология 2015: 40 - 50. (Съавтор/и: Людмил Кръстев)
Преодоляване на финансови трудности , Годишник по Психология 2015: . (Съавтор/и: Людмил Кръстев)
Система от генерализирани финансови очаквания при младежите , Годишник по Психология 2015: . (Съавтор/и: Людмил Кръстев)
Психологическа интерпретация на естетическото преживяване , Годишник по Психология 2015: .
Практически подходи в проучването на естетическото преживяван , Годишник по Психология 2015: .
BULGARIAN MANAGERS’ GENDER DIFFERENCES IN PERSONALITY QUALITIES, MANAGERIAL SKILLS, AND VALUES , Baltic Journal of Career Education and Management 2013: 32-39.
Психологически анализ на феномена "поредност на раждането" , Приложна психология и социална практика 2012 2012: .
Финансов стрес и лична икономическа активност , Годишник по Психология 2011: 286-295.
Специфика на икономическата социализация , Българско списание по психология 2011: 293-299.
Economic perceptions and interactions of young people , Съвременният поглед на докторанта към науката 2011: 230-234.
Детерминанти на финансовата култура , Психологията - традиции и перспективи 2010: 302-308.
Фактори и стратегии във финансовото поведение на личността , Психологията - традиции и перспективи 2010: 69-76.

Конференции

Докторантско училище и 5-а Докторантска научна сесия на Философския факултет

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Essential Steps and Tips while Writing a Doctoral Dissertation
Период
16.12.2021 - 17.12.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАНСФОРМАЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

XI международна научна конференция на тема "Приложна психология и социална практика 2012

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психологически анализ на феномена "поредност на раждането
Период
22.06.2012 - 24.06.2012 г.
Организатор
ВСУ„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Национален конгрес по психология

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Специфика на икономическата социализация
Период
04.11.2011 - 06.11.2011 г.
Организатор
Българско списание по психология

Международна научна конференция „Психологията – традиции и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Детерминанти на финансовата култура
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Международна научна конференция „Психологията – традиции и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фактори и стратегии във финансовото поведение на личността
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"