Avatar

проф. д-р Станислава Стоянова

Email: avka swu.bg


Публикации

Well-being and work motivation brought by technological changes, coping and adaptations during and post COVID-19 pandemic: Barriers and opportunities. Switzerland: Frontiers Media SA, 2023 (Co-author/s: Marius Drugas, Irina Roncaglia, Sebastiaan Rothmann)
Unpackaging the link between economic inequality and self-construal , Self and Identity 2023: 1-29. (Co-author/s: още 68 автора - Ángel Sánchez-Rodríguez, Ayse K. Uskul, Rosa Rodríguez-Bailón, Guillermo B. Willis, Vivian L. Vignoles, Kuba Krys et al.)
Self-construals predict personal life satisfaction with different strengths across societal contexts differing in national wealth and religious heritage , Self and Identity 2023: 1-24. (Co-author/s: още 65 съавтора - Ángel Sánchez-Rodríguez, Vivian L. Vignoles, Michael Harris Bond, Mladen Adamovic, Charity S. Akotia et al.)
Бачева, М. и Стоянова, С. (2023). Самооценка на клинична компетентност. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.. България: УИ "Неофит Рилски", 2023 (Съавтор/и: Мариана Бачева)
Mihaylova, T., Koychev, A., Stoyanova, S., Dimitrov, T., Todorova, D., & Ivantchev, N. (2021) Generalized anxiety in healthcare workers during the coronavirus pandemic. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 35(1), 828-838 , Biotechnology & Biotechnological Equipment 2021: 828-838. (Co-author/s: Tsvetelina Mihaylova, Anton Koychev, Tsvetomir Dimitrov, Desislava Todorova, Nikolay Ivantchev)
Стоянова, С. (2021). Взаимовръзка между психична устойчивост, генерализирана тревожност и емпатия по време на пандемията от коронавирус. , Втора Международна научна конференция Иновации и конкурентоспособност "Светът през призмата на пандемията COVID-19", 25 ноември 2021 2021: 96-108.
Sex differences in mate preferences across 45 countries: A large-scale replication , Psychological Science 2020: 408-423. (Co-author/s: 107 съавтори)
Reasons for Facebook usage: Data from 46 countries , Frontiers in PSychology 2020: 1-7. (Co-author/s: 100 съавтори)
САМООЦЕНКА, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА И ЦЕННОСТИ. България: Авангард Прима, 2020 (Съавтор/и: Магдалена Гарванова, Ева Папазова)
Global Perspective on Marital Satisfaction , Sustainability 2020: 1-15. (Co-author/s: 72 съавтори)
Contrasting computational models of mate preference integration across 45 countries , Scientific Reports 2019: 1-13. (Co-author/s: 107 съавтора)
Использование виртуальных социальных сетей в обучении , Актуальные проблемы педагогики и психологии: материалы IV международной научно-практической конференции, Москва, 15 февраля 2019 г. 2019: 30-34.
Global study of social odor awareness , Chemical Senses 2018: . (Co-author/s: 71 coauthors)
Zografova, Y., & Stoyanova, S. Y. (2018). Ethnic attitudes and acceptance of others in Bulgaria. In T. R. Danailov (Ed.), Bulgaria: Environmental, Social and Economic Challenges (pp. 87-116). New York: Nova Science Publishers. . USA: Nova Science Publishers, 2018 (Co-author/s: Yolanda Zografova)
Стоянова, С. (2018). Някои теоретични концепции в основата на позитивната психология. Позитивна психология, 2, 13-30. , Позитивна психология 2018: 13-30.
Стоянова, С. (2018). Интереси към четене през свободното време. Позитивна психология, 2, 31-50. , Позитивна психология 2018: 31-50.
Стоянова, С. (2018). Использование когнитивно-поведенческого дневника для управления тревогой публичного выступления. В сб.: Актуальные проблемы педагогики и психологии. (Под ред.) Т. В. Христидис. Москва: МГИК, 34-39. , Актуальные проблемы педагогики и психологии материалы III международной научно-практической конференции. Москва, 1 февраля 2018 2018: 34-39.
Stoyanova, S., & Ivantchev, N. (2018). Factors differentiating Bulgarian attitudes towards migrants. Yearbook of Psychology, 9(1), 19-33. , Годишник по психология 2018: 19-33. (Co-author/s: Nikolay Ivantchev)
Preferred Interpersonal Distances A Global Comparison , Journal of Cross-Cultural Psychology 2017: 577-592. (Co-author/s: 74 съавтори от 59 държави)
Стоянова, С. и Йовков, Л. (2017). Контент-анализ интернет-курсов по развитию креативности. , Актуальные проблемы педагогики и психологии: сборник статей 2-й Международной научно-практической конференции, 14 февраля 2017 г. 2017: 69-76.
Stoyanova, S. (2017). CBT diary for emotional management (Cognitive Behavioural Therapy diary). Beau-Bassin: Drugoe reshenie.. : Drugoe reshenie, 2017
Стоянова, С. (2017). Дневник в когнитивной поведенческой терапии для управления эмоции (КПТ дневник). Beau-Bassin: Другое решение.. Mauritius: Другое решение, 2017
Stoyanova, S., & Giannouli, V. (2017). Greek University Students’ Real-Life Friendships: Social Network Analysis and Data Mining. New York, USA: Nova Science. . USA: Nova science, 2017 (Co-author/s: Vaitsa Giannouli)
Стоянова, С. (2017). Психологична оценка на проблем в социално-педагогическата и психологическата практика на база на подход за оценяване в когнитивно-поведенческата терапия. Годишник по психология, 8(1), 10-16. , Годишник по психология 2017: 10-16.
Диференциация по пол и възраст на извършители на различни форми на физическо насилие, упражнявано върху 11-16 годишни потърпевши. В сб. Насилието и детето на ХХІ век. (Съст.) Стаматов, Р. и Цоков, Г. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 79-92. , Насилието и детето на ХХІ век 2017: 79-92.
The Associations of Dyadic Coping and Relationship Satisfaction Vary Between and Within Nations: A 35-Nation Study. , Frontiers in PSychology 2016: . (Co-author/s: Hilpert, P. et al. - 50 co-authors)
Стоянова, С. и Йовков, Л. (2016). Творчески методи за стимулиране на мотивацията за учене чрез електронно обучение. Годишник по психология, 7(1), 10-22. , Годишник по психология 2016: 10-22. (Съавтор/и: Йовков, Л.)
Наръчник на студентите от специалност "Психология" - магистърска програма "Училищна психология" дистанционно обучение. България: УИ "Неофит Рилски", 2016 (Съавтор/и: Миленкова, В., Чанкова, Д., Асенова, И., Манчева, Р., Николов, Б., Везенков, С., Мутафова, М., Иванова, Д., Гергов, Т., Станева, Л.)
Corrigendum: The Associations of Dyadic Coping and Relationship Satisfaction Vary between and within Nations: A 35-Nation Study , Frontiers in PSychology 2016: 1404. (Co-author/s: Hilpert, P. et al. - 50 co-authors)
Career motivational types in Bulgaria , Individual and environment: International Thematic Proceedia 2016: 381-386.
Стоянова, С. (2015). Стимулиране на творчество и учебна мотивация. В сб.: Приложна психология и социална практика. (Под ред.) Г. Герчева- Несторова. Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 41-56. , 2015: .
Проблемно мислене на студенти по психология при планиране на експерименти , Психология и общество. Международна конференция. 10 години специалност Психология 2015: 57-65.
Стоянова, С. (2015). Измерения на толерантността при работещи. Благоевград: УИ "Неофит Рилски". България: , 2015
Giannouli, V., & Stoyanova, S. (2015). Verbal illusion: Data from Greece and Bulgaria. In Asenova, I., Mancheva, R., Madzharov, E., Topuzova, I. & Andonova, Y. (Eds.), Psychology - Traditions and perspectives (Vol. 1, pp. 177-183). Blagoevgrad: SWU. , 2015: .
Мутафова, М., Иванова, Д. и Стоянова, С. (2015). Самоотношение при зависимости и отношение към собствената външност във възрастта 20-45 години. В сб.: Психологията - традиции и перспективи. Том II, 132-137. , Психологията - традиции и перспективи 2015: 132-137.
Стоянова, С. и Митева, С. (2015). Потребности на хора с влошено психично здраве. Годишник по психология, 6(1), 18-39. , Годишник по психология 2015: 18-39. (Съавтор/и: Силвия Митева)
Мотивация за личностно и кариерно развитие , Сборник от конференция с международно участие 26-27 септември 2014г. 2014: .
Стоянова, С. и Ванчева, Й. (2014). Конформистки нагласи и нарцистични личностни особености. Годишник по психология, 5 (5), 125-139. , 2014: .
Мета-анализ на спортни интереси към волейбол и баскетбол при ученици в България , Личност, мотивация, спорт 2014: 182-198.
Stoyanova, S. (2014). Media Representation of Young People’s Identity in Bulgaria. Journal of Neurology and Psychology, Special Issue Social Psychology, 1-7. , 2014: .
Giannouli, V., & Stoyanova, S. (2014). Does Depressive Symptomatology Influence Teenage Patients and Their Mothers’ Experience of Doctor-Patient Relationship in Two Balkan Countries?. Psychological Thought, 7(1), 19–27. doi:10.5964/psyct.v7i1.86 , 2014: .
Удовлетвореност на лекари от взаимоотношението лекар-пациент , Сборник научни доклади Национална конференция "Психология в медицината". 7 и 8 февруари 2014 г. в гр. Стара Загора 2014: . (Съавтор/и: Иванова, Д.)
Stoyanova, S. (2014). Depression—Factors, Symptoms, Prevention and the Role of Open Journal of Depression. Open Journal of Depression, 3 (1), 3-4. , 2014: .
Стоянова, С. (2013). Мета-анализ на спортни интереси към игри с топка при ученици в България. Годишник по психология, 4 (4), 220-238. , 2013: .
Bulgarian and Greek students' optimism and learning styles , Psychology-Traditions and Perspectives 2013: 51-56. (Co-author/s: Giannouli, V.)
Генчева, Н. и Стоянова, С. (2013). Емпатия при спортуващи деца от 10 до 13 години. В сб.: Психологията - традиции и перспективи. (Под ред.) Асенова, И., Стоянова, С., Пенева, И., Арабаджиева, Х. и Андонова, Й., Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 180-187. , 2013: .
Стоянова, С. и Иванова, Т. (2013). Емпатия, депресия и бърнаут при български лекари. В сб.: Психологията - традиции и перспективи. (Под ред.) Асенова, И., Стоянова, С., Пенева, И., Арабаджиева, Х. и Андонова, Й., Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 269-272. , 2013: .
Stoyanova, S. & Stanoeva, G. (2013). The Role of the School Psychologist in the Partnership between Kindergarten, School and Family in Bulgaria. Romanian Journal of School Psychology, 6 (12), 66-73. , 2013: .
Когнитивна обработка на информацията от спортуващи. В сб. Личност. Мотивация. Спорт. Том 18. (Под ред.) Янчева, Т., Милева, Е., Тошева, И., Желязкова-Койнова, Ж., Домусчиева-Роглева, Г. и Владова, И., София: НСА прес, 77-87 , 2013: . (Съавтор/и: Петрова, К.)
Стоянова, С. и Пенева, И. (2013). Методическо ръководство за провеждане на емпирични психологически изследвания. Благоевград: Смилков. България: , 2013
Gergov, T. & Stoyanova, S. (2013). Sentimentality and Nostalgia in Elderly People: Psychometric Properties of a New Questionnaire. Psychological Thought, 6 (2), 358-375. , 2013: .
Career motivational types combining private and professional life , В сборник научни доклади от международната конференция "Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот" 19-20 Септември 2013, София 2013: .
Stoyanova, S. & Krastev, I. (2013). Efficient Management and Manager's Personality. Quality Issues and Insights in the 21st century, 2 (1), 79-87. , 2013: .
Стоянова, С., Савова, С. и Иванчев, Н. (2013). Психометрични характеристики при българската адаптация на скала „Лъжа” от Въпросника за защитни стилове на М. Бонд. Psychological Thought, 6 (1), 140-152. , 2013: .
Stoyanova, S. (2013). Work in Multicultural Environment. Editorial article. Problems of Psychology in the 21st Century, 5 (5), 4-5. , 2013: .
Станкова, К., Стоянова, С. и Деливерска, Е. (2012). Емоционална лабилност и точност на преценката при спортисти. Спорт и наука, 5, 261-267 , Спорт и наука 2012: .
Стоянова, С. и Методиева, М. (2012). Защитни механизми и приемане на другите – адаптиране на въпросник, измерващ четири защитни механизма. Годишник по психология, 3 (3), 114-142. , Годишник по психология 2012: .
Стоянова, С. и Грънчарова, М. (2012). Стрес и мечтаене. Годишник по психология, 3 (3), 184- 192. , Годишник по психология 2012: .
Савова, С. и Стоянова, С. (2012). САМОРЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТУДЕНТИ КАТО САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ, МЕХАНИЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И АДАПТИРАНОСТ КЪМ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. Psychological Thought, 5 (2), 150-165 , Psychological Thought 2012: .
Стоянова, С. (2012). Източници на напрежение и стратегии за справяне със стрес при учители. Годишник Наука-Образование-Изкуство. том 6, част 1, 114-120 , Годишник Наука-Образование-Изкуство 2012: .
Стоянова, С. (2012). Равнище на стрес при студенти и междуличностни взаимоотношения. В сб.: Приложна психология и социална практика. (Под ред.) Герчева-Несторова, Г., Варна: ВСУ “Черноризец Храбър”, 109-113. , Приложна психология и социална практика 2012: .
Станоева, Г. и Стоянова, С. (2012). ПРИЕМАНЕ НА ДРУГИТЕ, ЧУВСТВО ЗА ПРИЕТОСТ И СТРЕМЕЖ КЪМ ПРИЕМАНЕ ПРИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ПРОФЕСИИ. Psychological Thought, 5 (1), 47-59 , Psychological Thought 2012: .
Stoyanova, S. (2012). Editorial: New Start of “Psychological Thought”. Psychological Thought, 5 (1), 1 , Psychological Thought 2012: .
University Students’ Social Motivation for Study , Proceeding of the International Conference Quality in Formal and Non Formal Education – second edition – 5-6 May 2012 Iasi, Romania 2012: . (Co-author/s: Ivantchev, N.)
Stoyanova, S. (2012). Media Representations of Youth Violence in Bulgaria. Europe’s Journal of Psychology, 8(1), 49-73. , Europe’s Journal of Psychology 2012: .
Stoyanova, S. (2011). Emotional intelligence and personality constructs. Romanian Journal of School Psychology, 4 (8), 57-75 , Romanian Journal of School Psychology 2011: .
Стоянова, С. (2011). Експериментална психология. Благоевград: УИ “Неофит Рилски”. България: УИ "Неофит Рилски", 2011
Стоянова, С. (2011). Психолого-педагогически проблеми на компютърно базираното обучение. Годишник по психология, год. 2, бр., 2, 138-159 , Годишник по психология 2011: .
Stoyanova, S. (2011). Advantages of Multilingualism. Diversity and Education. Yearbook of Psychology, 2 (2): 368-374 , Годишник по психология 2011: .
Stoyanova, S. (2011). Attitudes towards Young People in Bulgaria. Psychology, 2 (7): 669-673 , Psychology 2011: .
Пенева, И. и Стоянова, С. (2011). Адаптация на скалата на М. Розенберг за изследване на глобалната самооценка. В сб. Приложна психология и социална практика. Том ІІ. Под ред. Герчева-Несторова, Г., Варна: УИ ВСУ “Черноризец Храбър”, 117-128 , Приложна психология и социална практика 2011: .
Media representation of young people’s education in Bulgaria. In Sava, A., Ruginosu, T. & Nica E.-A. (Eds). Proceedings of the International Conference Quality in formal and non formal education. 7-8 May 2011, Romania. Iasi: Pim, 34-41 , Proceedings of the International Conference Quality in formal and non formal education. 7-8 May 2011, Romania. Iasi 2011: .
Стоянова, С., Стоянова, Д. и Найденова, Ц. (2011). Адаптация на тестове на Фей за приемане на другите и как се чувстваш приет от другите. Психология – теория и практика. год. 3, бр. 2: 44-59 , Психология – теория и практика 2011: .
Attractiveness of Leg Length: Report From 27 Nations , Journal of Cross-Cultural Psychology 2011: 131-139. (Co-author/s: общо 38 съавтори)
Кръстев, Л., Стоянова, С. и Мутафова, М. (2010). Личностни характеристики на студенти по психология (екстраверсия, съвестност, съвместимост, грижовност). Годишник по психология. год. 1, бр. 1, 92-107 , Годишник по психология 2010: .
Стоянова, С. (2010). Поемане на риск от студенти по психология при задачи с ниска личностна ценност. Годишник по психология. год. 1, бр. 1, 261–312 , Годишник по психология 2010: .
Zografova, Y., Bakalova, D., Kotzeva, T. & Stoyanova, S. (2010). Diversity and the European Public Sphere The Case of Bulgaria. EUROSPHERE COUNTRY REPORTS. Online Country Report No. 12, 2010. http://eurospheres.org/files/2010/06/Bulgaria.pdf. Norway: Eurosphere, 2010
Stoyanova, S. (2010). Validation of a test measuring the emotional intelligence. Bulgarian Journal of Psychology, 1-4, 791-804 , Bulgarian Journal of Psychology 2010: .
Stoyanova, S. (2010). Group Attitudes and Social Representations. In: Asenova, I. and Stoyanova, S. (Eds), Psychology – Traditions and Perspectives. Blagoevgrad: South-West University Press, 53-61 , Psychology – Traditions and Perspectives 2010: .
Stoyanova, S. (2010). Emotional Intelligence-Measurement and Related Constructs. Adaptation of a questionnaire. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing. Germany: Lambert Academic Publishing, 2010
Иванов, С., Томова, Д., Стоянова, С. и Томов, Д. (2010). Ролята на спортната дейност за преодоляване на нервно-психичната умора на студентите. Спорт и наука, бр. 2, 2010, стр. 30 – 36 , Спорт и наука 2010: .
Томова, Д., Иванов, С. и Стоянова, С. (2010). Особености в структурата на спортните интереси и ориентация на студентите към занимания с отделен вид спорт. Спорт и наука, бр.2, 2010, стр. 102-108 , Спорт и наука 2010: .

Конференции

2 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТЕМА: „ПОСТГЛОБАЛНОСТ: КРИЗА И БЪДЕЩЕ“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психична устойчивост в стресови ситуации
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Философски факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

26th International Congress of Cross-Cultural Psychology "Culture change: Past, present, and future"

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
State anxiety in Bulgarians living in their country of origin or abroad during COVID-19 pandemic
Период
12.07.2022 - 16.07.2022 г.
Организатор
International Association for Cross-Cultural Psychology

26th International Congress of Cross-Cultural Psychology "Culture change: Past, present, and future"

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Mental resilience in Bulgarians living in their country of origin or abroad during COVID-19 pandemic
Период
12.07.2022 - 16.07.2022 г.
Организатор
International Association for Cross-Cultural Psychology

1st International Conference "The challenges of scientific research in applied psychology and education"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Some factors related to mental resilience
Период
03.06.2022 - 03.06.2022 г.
Организатор
University of Elbasan "Alexander Xhuvani", Albania

Втора международна научна конференция Иновации и конкурентоспособност „Светът през призмата на пандемията COVID-19“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Взаимовръзка между психична устойчивост, генерализирана тревожност и емпатия по време на пандемията от коронавирус
Период
25.11.2021 - 25.11.2021 г.
Организатор
ПУ „Паисий Хилендарски“

"INDIVIDUAL, FAMILY, SOCIETY - CONTEMPORARY CHALLENGES" – THIRD EDITION

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Interest in one’s appearance
Период
09.10.2019 - 10.10.2019 г.
Организатор
"Francisc I. Rainer" Anthropology Institute of the Romanian Academy, Bucharest Romania

.: Актуальные проблемы педагогики и психологии: материалы III международной научно-практической конференции. Москва, 1 февраля 2018

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Использование когнитивно-поведенческого дневника для управления тревогой публичного выступления
Период
21.02.2018 - 21.02.2018 г.
Организатор
Московский Госсударственый Институт Культуры

Насилието и детето на 21 век

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
23.11.2017 - 24.11.2017 г.
Организатор
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

ІІ международной межвузовской конференции "Актуальные проблемы педагогики и психологии"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Контент-анализ интернет-курсов по развитию креативности
Период
17.02.2017 - 17.02.2017 г.
Организатор
Московский Государственный институт культуры
Съавтор(и)
Ламбри Йовков

10th Annual International Conference on Global Studies: Business, Economic, Political, Social and Cultural Aspects

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Factors Differentiating Bulgarian Attitudes towards Migrants
Период
19.12.2016 - 22.12.2016 г.
Организатор
Athens Institute for Education and Research
Съавтор(и)
Nikolay Ivantchev

Рефлексия и обучение - стратегии, технологии, прогнози

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Рефлексия в обучението и стремеж към собствена значимост
Период
28.11.2015 - 29.11.2015 г.
Организатор
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A verbal illusion: Data from Greece and Bulgaria
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
Катедра "Психология" на Философски факултет на ЮЗУ"Н.Рилски" и Аристотелов Университет на Тесалоники, Гърция
Съавтор(и)
Giannouli, V.

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Самоотношение при зависимости и отношение към собствената външност във възрастта 20-45 години.
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
Катедра "Психология" на философския факултет на ЮЗУ"Н.Рилски" и Аристотелов Университет на Тесалоники, Гърция
Съавтор(и)
Мутафова, М., Иванова, Д.

14th European Congress of Psychology

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Bulgarian Students’ Career Motivation and Career Choice
Период
07.07.2015 - 10.07.2015 г.
Организатор
EFPA, INPA
Съавтор(и)
Nikolay Ivantchev

Приложна психология и социална практика - ХIV международна научна конференция

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стимулиране на творчество и учебна мотивация
Период
26.06.2015 - 28.06.2015 г.
Организатор
Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър"

Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мотивация за личностно и кариерно развитие
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

26th International Congress of Individual Psychology "Precarity, Conflicts, Violence, a challenge to the Healing and Training processes"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Relationships in the workplace and occupational attractiveness among students, teachers and rangers-sportsmen
Период
09.07.2014 - 13.07.2014 г.
Организатор
International Association of Individual Psychology
Съавтор(и)
Ivantchev, N.

Психология и общество

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблемно мислене на студенти по психология при планиране на експерименти
Период
09.05.2014 - 10.05.2014 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

Functional studies in sports and kinesitherapy

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The role of psychological studies for the performance of athletes from different disciplines
Период
14.03.2014 - 14.03.2014 г.
Организатор
project: Youth mobilization - cultural heritage and athletic valorization YMC(H)A. Financed from The European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Съавтор(и)
Кремка Петрова

Психология в медицината

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Удовлетвореност на лекари от взаимоотношението лекар - пациент
Период
07.02.2014 - 08.02.2014 г.
Организатор
Тракийски университет
Съавтор(и)
Десислава Иванова

ХІХ научна конференция "Личност. Мотивация. Спорт"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мета-анализ на спортни интереси към волейбол и баскетбол при ученици в България
Период
29.11.2013 - 29.11.2013 г.
Организатор
НСА "Васил Левски"

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Емпатия, депресия и бърнаут при български лекари
Период
09.11.2013 - 10.11.2013 г.
Организатор
Катедра Психология на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Университет "Аристотел" в Тесалоники, Гърция
Съавтор(и)
Татяна Иванова

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Емпатия при спортуващи деца от 10 до 13 години
Период
09.11.2013 - 10.11.2013 г.
Организатор
Катедра Психология на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Университет "Аристотел" в Тесалоники, Гърция
Съавтор(и)
Незабравка Генчева

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgarian and Greek students' optimism and learning styles
Период
09.11.2013 - 10.11.2013 г.
Организатор
Катедра Психология на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Университет "Аристотел" в Тесалоники, Гърция
Съавтор(и)
Giannouli, V.

Conferinte Nationale a Psihologilor Scolari "Parteneriatul familie - gradinita - scoala - locul si rolul psihologului scolar"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The role of school psychologist in the partnership between kindergarten, school and family in Bulgaria
Период
25.10.2013 - 26.10.2013 г.
Организатор
Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari

Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Career motivational types combining private and professional life
Период
19.09.2013 - 20.09.2013 г.
Организатор
Институт за изследване на населението и човека към БАН

Семинар с кръгла маса по проект "Модели за психо-функционални изследвания в спорта"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Когнитивна обработка на информацията от спортуващи; Емоционална лабилност и точност на преценката при спортисти; Диагностични възможности на някои компютризирани и тестови методики по спортове
Период
23.11.2012 - 23.11.2012 г.
Организатор
ФОЗС, ЮЗУ "Неофит Рилски"

ХVІІІ научна конференция "Личност. Мотивация. Спорт."

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Когнитивна обработка на информация от спортуващи.
Период
16.11.2012 - 16.11.2012 г.
Организатор
НСА "Васил Левски"
Съавтор(и)
Кремка Петрова

Физическо възпитание. Спорт. Кинезитерапия

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Емоционална лабилност и точност на преценката при спортисти
Период
09.11.2012 - 10.11.2012 г.
Организатор
ФОЗС, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Кремка Петрова, Екатерина Деливерска

Development of Education in the XXI Century

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Sport as a factor in the personality socialization
Период
02.11.2012 - 02.11.2012 г.
Организатор
University of Elbasan
Съавтор(и)
Tomova, D. , Petrova, K.

Съвременни тенденции в превенцията, интервенциите и научните изследвания при насилие и пренебрегване на деца

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Физическо насилие над деца през погледа на децата и родителите
Период
26.10.2012 - 27.10.2012 г.
Организатор
ФОЗС, ЮЗУ "Неофит Рилски" по проект БЕКАН

Четвърта Балканска научна конференция "Науката, образованието и изкуството през 21-ви век"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Източници на напрежение и стратегии за справяне със стрес при учители
Период
30.09.2012 - 30.09.2012 г.
Организатор
Съюз на учените в България, клон Благоевград

B.E.C.A.N. International Conference "Inquiring child abuse and neglect in the Balkan and the world during crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Prevalence and Types of Child Abuse and Neglect in the sample of school age children in Bulgaria
Период
13.09.2012 - 14.09.2012 г.
Организатор
проект Бекан
Съавтор(и)
Васка Станчева-Попкостадинова, Стефка Чинчева, Йордан Калчев, Виктория Сотирова

European Integration, Diversity and the Making of a European Public Sphere

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
участие в дискусиите по тема Gender, Diversity and European Integration
Период
22.06.2012 - 22.06.2012 г.
Организатор
проект Eurosphere

25th International Congress of Individual Psychology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Attitudes towards young people in Bulgaria
Период
13.07.2011 - 17.07.2011 г.
Организатор
International Association of Individual Psychology

Quality in formal and non formal education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Media representation of young people's education in Bulgaria
Период
07.05.2011 - 08.05.2011 г.
Организатор
Associatia "Formare Studia"

Contemporary Identities

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Media representation of young people's identity in Bulgaria
Период
13.04.2011 - 16.04.2011 г.
Организатор
Ars Identitatis

Проекти

(CA22120) A European Network to Leverage the Multi-Age Workforce (LeverAge)

Период на провеждане
17.11.2023 - 17.10.2027 г.
Форма на участие
участие в работни групи 2 и 3
Финансиран от
European Cooperation in Science and Technology
Бюджет
150000,00 лв.

(2017-2-BG01-KA205-036419) “Leisure time as a positivist youth peer pedagogy” - PossitiveLeisure4Youth

Период на провеждане
11.04.2018 - 21.05.2018 г.
Форма на участие
обработка на резултати от изследване и изготвяне на презентация
Финансиран от
програма „Еразъм +“ на Европейската комисия, ERASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships
Бюджет
400,00 лв.

(RP-A14/17) ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ, АКАДЕМИЧНА И КАРИЕРНА МОТИВАЦИЯ ПРИ СТУДЕНТИ

Период на провеждане
27.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност на МОН
Бюджет
13000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
26.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Европейски структурни и инвестиционни фондове; Наука и образование за интелигентен растеж
Бюджет
37000000,00 лв.

(BG05/1598) Изграждане на капацитет на Сдружение "Център Радост", чрез подобряване на финансовата и организационна устойчивост"

Период на провеждане
01.08.2015 - 29.11.2015 г.
Форма на участие
участник в екипа, изготвя анкета, анализира резултатите от нея и прави обобщена оценка
Финансиран от
Фондация Институт "Отворено Общество" по финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство
Бюджет
4433,50 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики") СТУД ЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
16.10.2013 - 16.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Бюджет
50000000,00 лв.

(МУ03 239 (ДМУ 03/84 проект на ИИНЧ - БАН)) Етническа толерантност в бизнес среда: нагласи на работодателите и отношение на българи, турци, роми към труда и професионалната реализация

Период на провеждане
06.07.2012 - 30.09.2012 г.
Форма на участие
регионален координатор за Югозападен район; координация и провеждане на анкетно проучване
Финансиран от
програма "Млади учени", Фонд Научни изследвания към МОМН
Бюджет
35594,00 лв.

(SRP-B12/12) МОДЕЛИ ЗА ПСИХОФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СПОРТА

Период на провеждане
01.03.2012 - 10.12.2012 г.
Форма на участие
участник в екипа, изследовател
Финансиран от
Наредба 9, МОН
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-C12/12) СТИЛОВЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

Период на провеждане
01.03.2012 - 15.11.2012 г.
Форма на участие
участник в екипа, изследовател
Финансиран от
Наредба 9, МОН
Бюджет
5000,00 лв.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И МИГРАЦИЯ В СРАВНИТЕЛНА ЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА

Период на провеждане
01.03.2011 - 15.11.2011 г.
Форма на участие
участник в екипа, изследовател
Финансиран от
Наредба 9, МОН
Бюджет
3000,00 лв.

(BG-43-13-2010-R1) Social cognition in action – European Summer school 2010

Период на провеждане
17.07.2010 - 24.07.2010 г.
Форма на участие
научен ръководител (супервайзор) на изследователска група
Финансиран от
“Младежта в действие” (Youth in Action)
Бюджет
20000,00 лв.

(БФсФ1) АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ХУМАНИТАРИСТИКАТА И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕТО

Период на провеждане
08.02.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
участник в екипа, изследовател
Финансиран от
Наредба 9, МОН
Бюджет
10000,00 лв.

(НИД-Н9/Ф-34) Сугестопедично-десугестивната концепция за учебния процес

Период на провеждане
09.02.2009 - 31.12.2009 г.
Форма на участие
участник в екипа, изследовател
Финансиран от
Наредба 9, МОН
Бюджет
5000,00 лв.

(НИД-Н9/Ц-7) Комплексно психологическо изследване на студенти с компютъризирана система “Шуфрид”

Период на провеждане
01.02.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
участник в екипа, изследовател
Финансиран от
Наредба 9, МОН
Бюджет
80000,00 лв.

(HEALTH-F2-2009-223478 (Project reference: 223478)) Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect

Период на провеждане
10.01.2009 - 10.02.2013 г.
Форма на участие
участник в екипа, изследовател
Финансиран от
7-ма рамкова програма на Европейската комисия no HEALTH-F2-2009-223478
Бюджет
2323346,00 лв.

(CIT4-CT-2006-028504) Eurosphere

Период на провеждане
15.04.2008 - 31.07.2010 г.
Форма на участие
участник в екипа, изследовател
Финансиран от
Шеста Рамкова програма на ЕК, Activity area acronym: FP6-CITIZENS Project Reference: 028504, Action Line: CITIZENS Citizens and governance in a knowledge-based society,CITIZENS-2004-7.1.1 Towards a European public sphere, Action Line: CITIZENS-7 Research Area 7 : "New forms of citizenship and cultural identities
Бюджет
4056373,00 лв.

Ръководени докторанти

The correlation between the Big 5 personality traits of the man and the sexual desire of his female partner in long-term relationships / Корелацията между личностните черти на мъжа по Голямата петорка и сексуалното желание на неговата жена-партньорка при дълготрайно взаимоотношение

Докторант
Хен Рапсон Харел
Период
18.07.2023 - 17.07.2026 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Чувствителните хора и стресът на работното място

Докторант
Мария Стоянова Дамянова - Андреева
Период
05.07.2022 - 04.07.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Самооценка и тревожност, свързани с осиновяването

Докторант
Величка Симеонова Дошева - Христова
Период
02.02.2022 - 01.02.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Test anxiety and coping strategies in learners / Изпитна тревожност и копинг-стратегии при учащи

Докторант
Петрула Христос Бенцу
Период
13.09.2021 - 12.09.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Empathy and social interest in participants in e-learning / Емпатия и социален интерес при участници в електронно обучение

Докторант
Василики Томас Кордату
Период
13.09.2021 - 12.09.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Attitudes and values of special education teachers and children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) towards sustainable environmental protection / Нагласи и ценности на учители по специална педагогика и деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност към устойчиво опазване на околната среда

Докторант
Димитра Христос Бенцу
Период
13.09.2021 - 12.09.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Mental resilience in the spheres of education and healthcare / Психична устойчивост в сферите на образованието и здравеопазването

Докторант
Димитра Панайотис Димопулу
Период
13.09.2021 - 12.09.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Characteristics of self assessment in children prone to aggression in school“ / „Особености на самооценката при деца склонни към агресия в училище”

Докторант
Христос Анастасиос Дувлос
Период
06.06.2017 - 05.06.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Социални нагласи към ученици със специални образователни потребности и ученици мигранти" / "Social attitudes towards students with special educational needs and migrant students"

Докторант
Ставрула-Вера Георгиос Стрихну
Период
02.02.2017 - 01.02.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Потребности и самооценка при спортуващи и неспортуващи студенти

Докторант
Цветелина Славчова Хаджиева
Период
06.01.2016 - 29.03.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Взаимовръзка между говоренето на себе си (вътрешния монолог) като когнитивен стил, екипните роли и екипната кохезия при 16-18 годишни гръцки волейболисти" "The nexus between self-talk as a cognitive style, team roles and team cohesion in 16-18 year-old Greek volleyball athletes"

Докторант
Ставрула Василиос Румбу
Период
03.06.2015 - 01.06.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Social skills emotional expression and anger management of students with special educational needs in class" / "Социални умения, изразяване на емоции и управление на гнева при ученици със специални образователни потребности в клас"

Докторант
Василики Леонидас Пападима
Период
17.04.2015 - 01.06.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Търсене на новости и следване на модни тенденции от юноши

Докторант
Димана Иванова Тодорова
Период
06.02.2015 - 10.12.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Динамика на личностни особености и невротична симптоматика при ученици в горна училищна възраст

Докторант
Венка Димитрова Петрова
Период
25.06.2012 - 11.05.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Междуличностни отношения на работното място в сферата на хуманитарни и технически професии

Докторант
Гергана Васкова Станоева
Период
01.04.2012 - 29.05.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Конформизъм и приемане на другите в младежка възраст

Докторант
Николай Иванов Иванчев
Период
18.06.2010 - 18.10.2013 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Адаптивни стратегии и самореализация на студенти

Докторант
Силвия Савова Митева
Период
01.05.2009 - 16.04.2013 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Bullying Prevention and Intervention Strategies in Elementary Schools from Teachers' Perspective / Стратегии за превенция и интервенция при тормоз в началните училища от гледна точка на учителите

Студент
Панайота Галантари / Panagiota Galantari
Година
2024
ОКС
магистър

School psychologists’ views about their cooperation with students, teachers and parents in Greece / Възгледи на училищните психолози за тяхното сътрудничество с ученици, учители и родители в Гърция

Студент
Евангелия Валви / Evaggelia Valvi
Година
2024
ОКС
магистър

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА НА ВИДЕО ИГРИТЕ ВЪРХУ АГРЕСИЯТА И МОТИВАЦИЯТА ЗА АФИЛИАЦИЯ ПРИ ЮНОШИТЕ

Студент
Борис Василев Филипов
Година
2023
ОКС
бакалавър

Educators’ well-being: Determining its factors and dimensions after COVID-19 era / Благополучие на обучителите: Определяне на неговите фактори и дименсии след епохата на COVID-19

Студент
Elpida Kalaitzi
Година
2023
ОКС
магистър

ЛИЧНОСТНА, СИТУАТИВНА И ИЗПИТНА ТРЕВОЖНОСТ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 8 КЛАС ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Студент
Айтен Топова
Година
2023
ОКС
бакалавър

Изпитна тревожност при български и испански студенти

Студент
Наталия Иванова
Година
2023
ОКС
бакалавър

Мотивация за успех, възприет стрес и бърнаут при ИТ специалисти

Студент
Стефани Божилова
Година
2023
ОКС
бакалавър

Самооценка и нагласа към храненето в подрастваща и юношеска възраст

Студент
Йоанна Драганова
Година
2023
ОКС
бакалавър

The effect of professional stressors on burnout syndrome among Greek primary school teachers and the mediating role of quality of life

Студент
Charalampos Stefanatos
Година
2022
ОКС
магистър

Parental involvement and the child’s cognitive approach to learning

Студент
Iliana Brouma
Година
2022
ОКС
магистър

TEACHERS’ VIEWS ABOUT EMOTIONAL DEVELOPMENT IN HIGH SCHOOL STUDENTS WITH SPECIAL LEARNING DISABILITIES/ Възгледи на учители за емоционалното развитие на ученици със специални обучителни трудности в средното училище

Студент
Sofia Grammatikopoulou
Година
2022
ОКС
магистър

Динамика на самооценка, тревожност и потребности от власт и принадлежност при начинаещи актьори в импровизационен театър

Студент
Мартин Лучев
Година
2018
ОКС
магистър

Предпочитани компютърни игри и стратегии за решаване на конфликтни ситуации при 14-15 годишни ученици

Студент
Благой Бакъров
Година
2017
ОКС
бакалавър

Агресивност и склонност към риск при шофьори, злоупотребили с алкохол и при шофьори, които спазват правилата за движение

Студент
Явор Христов
Година
2017
ОКС
магистър

Агресивност и начини на реагиране в конфликтна ситуация при ученици от горна училищна възраст с противообществени прояви и такива без отклонения в поведението

Студент
Емилия Огнянова Балабанова
Година
2015
ОКС
магистър

Интернет зависимост и пристрастяване към електронни игри в горна училищна възраст

Студент
Габриела Георгиева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Мотивация за успех и самооценка при български студенти, обучаващи се в България и други страни на Европейския съюз

Студент
Анета Блажева
Година
2014
ОКС
магистър

Ценности и реакции в конфликтни ситуации при лица, лишени от свобода

Студент
Стоянка Георгиева Анастасова
Година
2014
ОКС
магистър

Личностна тревожност и самооценка в юношеска възраст (9, 10, 11 и 12 клас)

Студент
Екатерина Кичева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Локализация на контрола и склонност към мотивиран и немотивиран риск при ученици от 9 до 11 клас

Студент
Емилия Огнянова Балабанова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Депресия и копинг – стратегии при ученици от 9, 10, 11 и 12 клас

Студент
Ивелина Целкинска
Година
2014
ОКС
бакалавър

Личностна тревожност и емоционална интелигентност във възрастта 25 - 45 години

Студент
Кристина Терзийска
Година
2014
ОКС
магистър

Емоционална интелигентност и личностна тревожност при юноши

Студент
Любима Качева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Мотивация за успех при ученици в 10-11 клас с различни социални потребности

Студент
МЕХРЕМ ХАЛИЛОВА ШЛЯНГОВА
Година
2014
ОКС
бакалавър

Локализация на контрола и потребности по концепцията на Ейбрахам Маслоу във възрастта 25-45 години

Студент
Валентина Тагарева
Година
2014
ОКС
магистър

Стилове на учене и самооценка при ученици от 4-7 клас

Студент
Величка Филипова
Година
2014
ОКС
магистър

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 11. КЛАС

Студент
Десислава Атанасова Кирякова
Година
2014
ОКС
професионален бакалавър

МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ХІ И ХІІ КЛАС

Студент
СЪЛЗЕТА ЗЕЙНЕВА
Година
2014
ОКС
професионален бакалавър

Предимства на приложението на информационните технологии при обучението на учениците от начален етап

Студент
Елена Танчева
Година
2014
ОКС
професионален бакалавър

Тревожност, психично благополучие и оптимизъм при криминално проявени с наркотична зависимост

Студент
Димана Тодорова
Година
2014
ОКС
магистър

Прояви на агресия и депресия при деца от 5 до 10 годишна възраст

Студент
Гергана Костова
Година
2014
ОКС
магистър

Емоционална интелигентност и способности за социално – психологическа адаптация при работещи в център за настаняване от семеен тип за деца и лица с умствена изостаналост „Сияние - Кюстендил”

Студент
НИКОЛАЙ МИХАЛОВ НИКОЛОВ
Година
2013
ОКС
бакалавър

Емпатия, депресия и бърнаут при лекари

Студент
Татяна Иванова
Година
2013
ОКС
магистър

Тревожността при хора, практикуващи йога и при непрактикуващи

Студент
Мария Ковачева
Година
2013
ОКС
бакалавър

Комуникация- възприемане и възпроизвеждане на вербална информация, и връзката й с ценностната йерархия

Студент
Цветелина Петрова Балабанова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Търсене на новости и следване на модни тенденции от потребителите

Студент
Димана Тодорова
Година
2012
ОКС
бакалавър

„БЪРНАУТ” И СУИЦИДЕН РИСК ПРИ СЛУЖИТЕЛИ В МВР И МЕДИЦИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ”

Студент
Илияна Николаева Митрова
Година
2012
ОКС
магистър

САМООЦЕНКАТА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ВЪВ ВЪЗРАСТ 4-5 ГОДИНИ

Студент
Анна Рабаджийска
Година
2012
ОКС
бакалавър

Тревожност и акцентуации на характера при 15-16 годишни ученици от социално слаби семейства

Студент
Десислава Тодорова Соколова
Година
2012
ОКС
магистър

Емпатия при деца в начална училищна възраст и отношение към роднини и приятели

Студент
Милена Димчева Методиева
Година
2012
ОКС
магистър

Психично благополучие при хора с различен начин на генериране на приходите (наемни работници, собственици на малък и среден бизнес, и бизнес предприемачи - партньори на транснационална корпорация"

Студент
Марина Ангелова Грънчарова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Темперамент, въображение и творческо мислене при хора, занимаващи се или изучаващи изкуство и работници в други професионални сфери

Студент
Гергана Иванова Костова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Коефициент на интелигентност при музиканти и лица с други професии (образование)

Студент
Ивелина Кънчева Кънчева
Година
2012
ОКС
бакалавър

Самооценка и мотивация за постижение при ученици - дванадесети клас и студенти - четвърти курс

Студент
Любомира Кирилова Герова
Година
2012
ОКС
магистър

Мотивация за професионално развитие в юридическата сфера при стажант - юристи

Студент
Таня Иванова Бозукова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Полови роли и самооценка

Студент
Александра Борисова Христева
Година
2012
ОКС
бакалавър

Агресия и мотивация за успех при 14-16 годишни спортисти и неспортуващи

Студент
Диляна Петрова
Година
2011
ОКС
магистър

Влиянието на типа темперамент на треньор по волейбол върху удовлетвореността на играчите в отбора от треньора и от взаимоотношенията помежду си

Студент
Ивелина Георгиева Ванева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Мотивация за одобрение при работещи екстраверти и интроверти

Студент
Цветелина Георгиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Личностни характеристики на детски и начални учители

Студент
Цветелина Николова
Година
2011
ОКС
магистър

Защитни механизми и приемане на другите

Студент
Милена Методиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Творчество, самооценка и оптимизъм при студенти

Студент
Мимоза Мисерлиоска
Година
2011
ОКС
магистър

Творческо въображение при 5 годишни деца

Студент
Красимира Тюкенова
Година
2011
ОКС
магистър

Копинг стратегии и агресивност при ученици

Студент
Наталия Ленчева Пацовска
Година
2010
ОКС
магистър

Взаимоотношения между учениците в средна и горна училищна възраст (5 клас и 10 клас)

Студент
Стоянка Георгиева Мацова
Година
2010
ОКС
магистър

Мотивация за учене при ученици по български и английски език

Студент
Даниела Красимирова Терзиева
Година
2010
ОКС
магистър

СТИЛ НА ЛИДЕРСТВО И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА МЕНИДЖЪРА

Студент
Мерсин Мустафа Емин
Година
2010
ОКС
бакалавър

Емоционалната интелигентност и самооценката във възрастта от 20 до 50 години

Студент
Даниела Йорданова Даскалова
Година
2010
ОКС
магистър

РОЛЯТА НА РОДИТЕЛСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ СТИЛА НА УЧЕНЕ И ПОТРЕБНОСТТА ОТ ПОСТИЖЕНИЯ

Студент
МАРИАНА МИТКОВА НИКОЛЧОВА
Година
2010
ОКС
магистър

Въображение и емпатия при деца от начална училищна възраст

Студент
Зоя Тодорова Ендарова
Година
2009
ОКС
магистър

Самооценка и приемане на другите при студенти

Студент
Мимоза Мисерлиоска
Година
2009
ОКС
бакалавър

Тревожност, емпатия и оптимизъм при студенти

Студент
Мария Христов
Година
2009
ОКС
бакалавър

Тревожност и удовлетвореност от труда при работещи

Студент
Милка Николаева Хиджева
Година
2009
ОКС
магистър

Взаимосвързаност между агресията, самооценката и локализацията на контрола при ученици от горна училищна възраст

Студент
Теодора Владимирова Карадакова
Година
2008
ОКС
магистър

Взаимоотношения в семейството и агресивност

Студент
Камелия Бойчова Манова
Година
2007
ОКС
магистър

Влияние на родителското възпитание върху стереотипите за ролите в семейството

Студент
Цветалина Йорданова Димитрова
Година
2007
ОКС
магистър

Агресивност и здравна локализация на контрола при работещи в частни фирми

Студент
Явор Кирилов Борисов
Година
2006
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Културното измерение на индивидуализма иколективизмавКосово:изследваненаефектитеотвъзрасттаиобразователнатасредавърхуценностнатаориентацияIndividualismandCollectivismCulturalDimensioninKosovo:exploringtheeffectsofageandeducationalsettingonvalueorientation

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.12.2023 г.
Автор(и)
Ереблир Кадриу

Удовлетвореност от работата, самоуважение и копинг-стратегии при учители от детски градини / Work satisfaction, self-esteem and coping strategies in preschool teachers

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.11.2023 г.
Автор(и)
Евангелия Петрос Ниару / Evangelia Petros Niarou

Обявен в Държавен вестник брой 63 от 25.07.2023 г.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ИИНЧ-БАН
Държава
България
Дата
02.11.2023 г.
Автор(и)
д-р Христо Йорданов Йорданов и д-р Боян Веселинов Василев

Възгледи за себе-ефикaсност, междуличностни потребности и междуличностни отношения при служители на МВР

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ИИНЧ-БАН
Държава
България
Дата
29.09.2023 г.
Автор(и)
Полина Цветанова Гудева

Морална преценка и емоции: изследвания с помощта на био-показатели

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Нов български университет
Държава
България
Дата
18.09.2023 г.
Автор(и)
Веселина Христова Къдрева

THE OLYMPIC EXPERIENCE AS A CAREER CHANGE-EVENT: ATHLETES`AND COACHES` PERCEPTIONS OF THE LONDON 2012 AND RIO 2016 OLYMPIC GAMES

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.09.2023 г.
Автор(и)
Хила Охана / Hila Ohana

Роля на ранните маладаптивни схеми и стиловете на привързаност за разрешаване на конфликти в интимните отношения

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
08.09.2023 г.
Автор(и)
Владимир Маринов

Влияние на родителските стилове и емоционалната интелигентност върху начините за справяне с конфликтни ситуации при гръцки юноши / Influence of parenting styles and Emotional intelligence on ways to deal with conflict situations in Greek adolescents

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2023 г.
Автор(и)
Димитриос Варсамис

Изследване на връзката между социалните когниции, емоциите и тревожността в юношеска възраст / An exploration of the relation between social cognition, emotion and anxiety among teenagers

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.01.2023 г.
Автор(и)
Фотини Тасос Илиаду / Foteini Iliadou

Креативност, мотивация и родителска подкрепа при ученици от начална училищна възраст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.01.2023 г.
Автор(и)
Благовеста Димитрова Дафкова-Ангелова

BURNOUT SYNDROME IN PRIMARY SCHOOL TEACHERS /БЪРНАУТ СИНДРОМ ПРИ УЧИТЕЛИ В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.11.2022 г.
Автор(и)
Елени Николаос Апостолу

Personal and enviormental factors for achievement motivation / Личностни и социални фактори при мотивация за постижение

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридси"
Държава
България
Дата
19.04.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Наталия Викторова Николова

РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА 6-7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ ВЪЗПРИЕМАНЕ НА МУЗИКА

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.07.2018 г.
Автор(и)
Василена Божидарова Спасова

„ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.06.2018 г.
Автор(и)
Слагяна Ангелкоска

„САМООЦЕНКА И АДАПТАЦИЯ КЪМ СРЕДАТА НА УЧЕНИЦИ ОТ 13 – 16 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“ / „SELF-ASSESSMENT AND ENVIRONMENT ADAPTATION OF STUDENTS FROM 13 TO 16 YEARS OLD“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.06.2018 г.
Автор(и)
Елени Диогенис Мандрадзи / Eleni Diogenis Mandradzi

„Социални умения, изразяване на емоции и управление на гнева при ученици със специални образователни потребности в клас“ / “Social skills, emotional expression and anger management of students with special educational needs in class”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.06.2018 г.
Автор(и)
Василики Леонидас Пападима / Vasiliki Leonidas Papadima

“The nexus between self-talk as a cognitive style, team roles and team cohesion in 16-18 year-old Greek volleyball athletes”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.06.2018 г.
Автор(и)
Ставрула Василиос Румбу / Stavroula Vasileios Roumpou, „Взаимовръзка между говоренето на себе си (вътрешния монолог) като когнитивен стил, екипните роли и екипната кохезия при 16-18 годишни гръцки волейболисти“

Обявен в Държавен вестник брой 57 от 14.07.2017 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.11.2017 г.
Автор(и)
Иван Кръстев, Ивелина Пенева

Колективното чувство за жертва при българи и български турци през фокуса на историческата памет

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Институт за изследване на населението и човека - БАН
Държава
България
Дата
18.05.2017 г.
Автор(и)
Ана Руменова Божанова

Психологичен подбор и тренинг на лица, работещи в екстремални условия, с BeON-O1

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
31.03.2017 г.
Автор(и)
Блага Румянова Русева

Социалнопсихични аспекти на отношенията лекар - родилка в клиники за недоносени бебета

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Институт за изследване на населението и човека - Българска Академия на науките
Държава
България
Дата
16.03.2017 г.
Автор(и)
Велислава Мариус Донкина

Йорданова, Б. и Кръстев, Л. (2017). Психологически модели, подходи и теории за личността. Благоевград: УИ "Неофит Рилски".

Вид
Книга
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Биляна Йорданова, Людмил Кръстев

Индивидуални различия - психически ефекти и особености

Вид
Книга
Издател
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Биляна Йорданова, Людмил Кръстев

„Перцептивни и аперцептивни способности на надарени 5 - 6 годишни деца” (“Perceptual and apperceptual abilities of gifted children 5 to 6 years old”)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.10.2016 г.
Автор(и)
Dimitrios Zogris Papadopoulos (Димитриос Зогрис Пападопулос)

„Самооценка и творчески характеристики на 11 – 12 годишни ученици” (“Self-assessment and creative characteristics of students from 11 to 12 years”)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.10.2016 г.
Автор(и)
Konstantinia Hristos Tsiakmaki (Константиния Христос Цякмаки)

„Стилове на взаимодействие в класната стая” (“Styles of interaction in the classroom”)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.10.2016 г.
Автор(и)
Maria Dimitrios Okoutsidou (Мария Димитриос Окутсиду)

Психологическо въздействие на средата за развитието на личността в съвременното образование

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
25.04.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нели Любенова Колева

Междуличностни отношения на работното място в сферата на хуманитарни и технически професии

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.05.2015 г.
Автор(и)
Гергана Васкова Станоева

конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология (Социална психология)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Държава
България
Дата
07.04.2015 г.
Автор(и)
Юрий Павлов Янакиев

ОНС „доктор“ по 3.2. Психология; научна специалност Обща психология с тема „Prisoner’s Dilemma Game: Cognitive Aspects of Judgment and Decision Making” („Играта „Дилема на затворника”: Когнитивни аспекти при преценка и взимане на решение”)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Нов български университет
Държава
България
Дата
04.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгения Димитрова Христова, редовен докторант към департамент „Когнитивна наука”, НБУ

Конформизъм и приемане на другите в младежка възраст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.10.2013 г.
Автор(и)
Николай Иванчев

Адаптивни стратегии и самореализация на студенти

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.04.2013 г.
Автор(и)
Силвия Савова Митева

Въпроси на възрастовата и педагогическата психология

Вид
Книга
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Мария Мутафова

Cognitive Interviewing Practice

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2015
Автор(и)
Collins, D. (Ed.).

Construction of Social Psychology: Advances in Psychology and Psychological Trends

Вид
Книга
Издател
InScience Press
Държава
Portugal
Година
2015
Автор(и)
Brij Mohan (Ed.)

Непараметрични статистически методи

Вид
Книга
Издател
Дейликонт ООД
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Ивелина Пенева

Using Software in Qualitative Research – a step-by-step guide. Second edition.

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2014
Автор(и)
Silver, C. & Lewins, A.

Evolutionary Perspectives on Human Sexual Psychology and Behavior

Вид
Книга
Издател
Springer
Държава
САЩ
Година
2014
Автор(и)
Weekes-Shackelford and Shackelford

Social Science Research. From Field to Desk.

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2014
Автор(и)
Czarniawska, B.

Web Social Science. Concepts, Data and Tools for Social Scientists in the Digital Age.

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2014
Автор(и)
Ackland, R.

Още нещо за рака на гърдата

Вид
Книга
Издател
Елестра ЕООД
Държава
България
Година
2013
Автор(и)
Зорница Ганева

Analyzing Social Networks.

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2013
Автор(и)
Borgatti, S. P., Everett, M. G. & Johnson, J. C.

Social Network Analysis (3rd edition).

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2013
Автор(и)
Scott, J.

Афилиацията - условие за принадлежност към група

Вид
Книга
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Вирмозелова, Н.

Qualitative Inquiry in Everyday Life

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2012
Автор(и)
Brinkmann, S.

Multilevel analysis (2nd Edition). An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling.

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2012
Автор(и)
Snijders, Tom A B & Bosker, Roel J.

Interpreting interviews

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2011
Автор(и)
Alvesson, M.

Физическо възпитание. Социална интеграция. Спорт.

Вид
Книга
Издател
УИ "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Иванов, С. и Томова, Д.

Introducing Survival and Event History Analysis.

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2011
Автор(и)
Mills, M.

Online Interviews in Real Time

Вид
Книга
Издател
Sage
Държава
Великобритания
Година
2010
Автор(и)
Salmons, J