Avatar

ас. д-р Атанас Иванов

Email: atanas_ivanov swu.bg


Публикации

Арбитраж. Учебно помагало.Четвърто преработено и допълнено издание. България: Нова звезда, 2015
Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство. България: Нова звезда, 2015
LEGAL CONSEQUENCE OF IRREGULAR REQUEST FOR EVIDENCE AS PROCEDURAL ACTION IN CIVIL LITIGATION IN BULGARIA , journal “Journal of Law and Criminal Justice”, New York, USA, ISSN: 2374-2674 (Print), 2374-2682 (Online) 2015: pp. 147-149.
THE DOCUMENT AS AN EVIDENCE IN CIVIL LITIGATION IN REPUBLIC OF BULGARIA , journal “VERGINIA LAW REVIEW ” 2015: .
Преклузии на доказателства в гражданското съдопроизводство , сп. "Собственост и право" 2015: .
Съдържание на доказателствената сила в гражданското съдопроизводство , сп. "Норма" 2015: .
Отново по някои спорни въпроси на защитата срещу неприсъственото решение , сп. "Норма" 2015: .
Специфики на доказването в гражданското съдопроизводство , Сб. Научна сесия на тема „Актуални проблеми на частното право“, проведена на 29.05.2015 г. в Правно-исторически факултет, ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград 2015: .
Арбитраж. Учебно помагало. Трето преработено и допълнено издание. България: Нова звезда, 2014
Казуси по гражданско съдопроизводство. Том втори. . България: Нова звезда, 2014 (Съавтор/и: Любен Корнезов)
Тежест на доказване при реализиране правото на защита при нарушено право на недискриминация , Сб. Научна сесия, проведена на 11.04.2014 г. в Правно-исторически факултет, ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград 2014: .
Неразбираемостта на съдебното решение като основание за нищожност , Сб. Научна сесия на тема „Актуални проблеми на съдебната практика по граждански дела и поставянето им като казуси в процеса на обучението“, проведена на 25.10.2013 г. в Правно-исторически факултет, ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград 2014: .
По някои спорни въпроси на доказването в производството за защита от дискриминация , сп. "Норма" 2014: .
Арбитраж. Учебно помагало. Второ преработено и допълнено издание. България: Нова звезда, 2013
Съдебните актове в гражданското съдопроизводство. България: Сиела, 2013
Казуси по гражданско съдопроизводство. Том първи. . България: Нова звезда, 2013 (Съавтор/и: Любен Корнезов)
По някои спорни въпроси на неприсъственото решение , сп. "Норма" 2013: .
Същност на съдебните актове, постановявани в исковия граждански процес , Търговско право 2013: .
По някои спорни въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ по новия ГПК , сп. "Собственост и право" 2013: .
Решения на ВКС по чл. 290 ГПК като задължителна съдебна практика. Критични бележки по Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. на ОСГКТК на ВКС , Сб. Научна сесия, проведена на 25.04.2013 г. в Правно-исторически факултет, ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград 2013: .
Защитимост на правото на недискриминация , сп. "Норма" 2013: . (Съавтор/и: Манол Станин)
Възобновяване производството по дело, обявено за решаване, поради доказателствени празноти , сп. "Собственост и право" 2013: .
Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК. България: Сиела, 2012
Арбитраж. Учебно помагало. България: Нова звезда, 2012
Сущность судебного определения , Сб. Международной научной конференции студентов и молодых ученых „Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство” 2012: .
Съдебни актове, неподлежащи на касационно обжалване по новия ГПК , Собственост и право 2012: .
Същност на съдебното определение , Сп. „Международна политика” 2012: .
Противоречива практика на ВКС, водеща до уеднаквяване на съдебната практика по новия ГПК , Сб. Международна научна конференция по случай 20 години Правно исторически факултет, ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград, юбилеен сборник 2012: .
Определения и разпореждания, подлежащи на касационно обжалване по новия ГПК , сп. „Икономика и управление” 2012: .
Видове съдебни актове, постановявани в обезпечителния процес , Сб. „Научни трудове на УНСС” 2012: .
Законният интерес като обект на съдебна защита , сп. "Норма" 2012: .
Предпоставки за присъждане на разноски за юрисконсулт в гражданския процес – исково и заповедно производство , сп. "Собственост и право" 2012: .
Вписването на исковата молба като процесуална предпоставка , сп. "Норма" 2012: .
Сущность судебного приказа, выдаваемого в приказном производстве , Сб. Международной заочной научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых "Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики" 2011: .
Неправилно съдебно решение, подлежащо на касационно обжалване по новия ГПК , Търговско право 2011: .
Същност на съдебните актове, постановявани в обезпечителния процес , Търговско право 2010: .
Несъдебни способи за решаване на граждански и търговски спорове , сб. „Научни известия” 2007: .
Допустимост на искането за тълкуване на съдебно решение от трето лице , Търговско право 2006: .
НОВЫЙ ЗАКОН О СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ , сб. „Традиции и новации в Российском праве” 2006: .

Конференции

Практическото приложение на ГПК в рамките на туининг проект по Програма ФАР на ЕС на тема “ Укрепване на единното прилагане на новото процесуално законодателство в България”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
02.06.2016 - 02.06.2016 г.
Организатор
Министерство на правосъдието и НИП

“ Взаимоотношенията между националните съдии и съда на ЕО- 2009 г.”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
02.05.2016 - 02.05.2016 г.
Организатор
Министерство на правосъдието и НИП

„Антидискриминация”.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пилотно дистанционно обучение с присъствени срещи
Период
16.11.2015 - 22.01.2016 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Актуални въпроси на производството по преюдициални запитвания и на исковете за вреди срещу държавата в практиката на Съда на ЕС и българските съдилища”.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
17.09.2015 - 17.09.2015 г.
Организатор
Съюз на юристите в България, и Апис

„Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение по тълк. д. № 2/ 2013 г. на ОСГТК на ВКС ”.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
03.07.2015 - 03.07.2015 г.
Организатор
Съюз на юристите в България, и Апис

„Банкови сделки. Защита на потребителите в областта на финансовите услуги”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дистанционно обучение
Период
03.06.2015 - 05.06.2015 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Практически проблеми на въззивното производство по ГПК и ГПК от 1952 г.”.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дистанционно обучение
Период
21.04.2015 - 25.05.2014 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Изпълнение на договорите. Отговорност при неизпълнение. Спорове във връзка с неизпълнение на договор за изработка/строителство.“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
проект на ОПАК, участие в семинар
Период
25.03.2015 - 27.03.2015 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Счетоводни и правни проблеми в производството по несъстоятелност и свързаните с него производства”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дистанционно обучение
Период
10.03.2015 - 17.04.2015 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Международно частно право – Семейно право“, част І и част ІІ.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
семинар по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Период
13.11.2014 - 14.11.2014 г.
Организатор
Българска съдийска асоциация

„Проблеми на първоинстанционното производство по ГПК”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дистанционно обучение
Период
14.10.2014 - 25.11.2014 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Предявяване на вземания в заповедното производство и в исковия процес в светлината на ТР № 4/ 2013 г. ВКС, ОСГТК ”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
26.09.2014 - 26.09.2014 г.
Организатор
Съюз на юристите в България, и Апис

„Етични предизвикателства в работата на магистратите ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дистанционно обучение
Период
16.09.2014 - 27.10.2014 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Гаранции за справедлив процес в гражданското производство (чл. 6 от Конвенцията). Гаранции за защита на правото на собственост (чл. 1 от Протокол 1 от Конвенцията). Правото на свобода на придвижването.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучение на обучители
Период
21.05.2014 - 23.05.2014 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Прилагане на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и други въпроси на правото в областта на конкуренцията на ЕС”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дистанционно обучение
Период
15.05.2014 - 30.06.2014 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието,

„Договор за банков кредит – съдебна практика по търговски спорове, възникващи при едностранна промяна на условията, залегнали в договора за банков кредит ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
25.04.2014 - 25.04.2014 г.
Организатор
Съюз на юристите в България, и Апис

„Особени залози и други търговски обезпечения“.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
проект на ОПАК, участие в семинар
Период
06.04.2014 - 08.04.2015 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Актуални въпроси по гражданския процесуален кодекс ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
06.03.2014 - 06.03.2014 г.
Организатор
Съюз на юристите в България, Фондация „Институт за изследване на законодателството и правоприлагането“ и Апис

„Актуални въпроси в търговското право от съдебната практика и законодателството – несъстоятелност, преобразуване, пререгистрация заличаване на търговските дружества, търговски спорове”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
15.05.2013 - 15.05.2013 г.
Организатор
Съюз на юристите в България и Апис

„Промените в Закона за устройство на територията и актовете за прилагането му”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
научно-практическа конференция
Период
15.03.2013 - 15.03.2013 г.
Организатор
Съюз на юристите в България и Апис

„Договори за кредит, оспорване, отмяна или изменение на договори за кредит”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
14.12.2012 - 15.12.2012 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието и Международен банков институт

„Европейско бъдеще на България – правни аспекти”, София;

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Годишна научна конференция
Период
30.11.2012 - 30.11.2012 г.
Организатор
Юридическия факултет на УНСС

„Американската правна система и гражданскоправните деликти”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
05.10.2012 - 17.10.2012 г.
Организатор
Правно- исторически факултет, ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград

„Европа на две скорости – възможно ли е?”, ЮЗУ „Н. Рилски”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
21. Международна научна конференция по случай 20 години Правно- исторически факултет
Период
04.10.2012 - 05.10.2012 г.
Организатор
Правно- исторически факултет, ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград

„Новият Семеен кодекс в изпитанието на практиката – достижения, проблеми, тенденции”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
17.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Съюз на юристите в България

„Заповедното производство по ГПК”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дистанционно обучение
Период
01.05.2012 - 20.06.2012 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Проблеми на първоинстанционното производство по ГПК”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дистанционно обучение
Период
17.04.2012 - 05.06.2012 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Прилагане на правилата на Европейското конкурентно право” по проект за „Повишаване на капацитета на българските съдии по прилагане на правилата на Европейското конкурентно право”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
21.03.2012 - 21.03.2012 г.
Организатор
Фондация право и интернет

„ Медиацията- способ за извънсъдебно решаване на спорове”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дистанционно обучение
Период
25.10.2011 - 30.11.2011 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„ Заповедно производство по ГПК”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дистанционно обучение
Период
04.10.2011 - 15.11.2011 г.
Организатор
Национален институт на правосъдието

„Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Международна научна конференция на студентите и младите учени
Период
29.04.2011 - 30.04.2011 г.
Организатор
КГУ

“ Координирани усилия за ефективно изпълнение на Закона за защита срещу домашно насилие в България”;

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
19.04.2011 - 19.04.2011 г.
Организатор
Кралство Нидерландия и Сдружение “Знание, успех, промяна” гр. Дупница

“ НОВИТЕ ПРОМЕНИ И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
15.04.2011 - 15.04.2011 г.
Организатор
Съюзът на юристите в България, Фондация “ Институт за изследване на законодателството и правоприлагането” и АПИС

“ Координиран отговор на общността за защита от домашно насилие и ефективно изпълнение на Закона за защита от домашно насилие”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
19.03.2011 - 20.03.2011 г.
Организатор
Кралство Нидерландия и Сдружение “ Знание, успех, промяна” гр. Дупница

“ Училища без дискриминация”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
03.02.2011 - 04.02.2011 г.
Организатор
Комисия за защита срещу дискриминация

“ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
27.10.2010 - 30.10.2010 г.
Организатор
Министерство на правосъдието и Комисия за защита срещу дискриминация

“ Обезпечение на иска”

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
“ Обезпечение на иска”
Период
25.09.2009 - 25.09.2009 г.
Организатор
Окръжен съд- Благоевград

“ Основни европейски нормативни актове за правно сътрудничество по граждански дела и актуални тенденции в законодателството на ЕС”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
27.10.2008 - 28.10.2008 г.
Организатор
Министерство на правосъдието и Федералното министерство на правосъдието на Германия

“ Партньори в борбата срещу дискриминацията”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
01.10.2008 - 03.10.2008 г.
Организатор
Министерство на правосъдието и Комисия за защита срещу дискриминация

“ Актуални проблеми на новия ГПК”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
10.10.2007 - 10.10.2007 г.
Организатор
Център за юридическо образование

„Традиции и новации в Российском праве”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Международна научна конференция на студентите и младите учени на тема
Период
15.04.2006 - 17.04.2009 г.
Организатор
МГЮА