Avatar

доц. д-р Алексей Стефанов

Email: astef swu.bg


Публикации

An Easy and Efficient Method for Synthesizing Two-Dimensional Finite Impulse Response Filters with Improved Selectivity , IEEE Signal Processing Magazine 2017: 180-183. (Co-author/s: Петър Апостолов, Борислав Юруков)
Мобилни радио комуникационни системи и технологии. : ЮЗУ "Неофит Рилски" , 2015 (Съавтор/и: Филип Цветанов)
Съвременни решения за системи тип Mission Critical с широколентов достъп , Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи 2015: 57-60. (Съавтор/и: Георги Георгиев)
Специфика на възприемането на дигитализирана музикална информация , Международна научна конференция ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЕТ 2015: 12-14. (Съавтор/и: Румяна Жекова-Стойнова)
Някои особености на влиянието на музиката върху човешкото съзнание и поведение , Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, (научна конференция с международно участие) 2015: . (Съавтор/и: Румяна Жекова - Стойнова)
"Радиосистеми 2". България: КТП, 2013
Ръководство за лабораторни упражнения по аудиотехника. България: КТП, 2013
Mission critical radio systems , FMNS 2013 2013: .
Development of digital PMR dispatcher system based on DMR technology , FMNS 2011 2011: .

Конференции

Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
07.10.2016 - 09.10.2016 г.
Организатор
Institute for knowledge management - Skopje
Съавтор(и)
Петър Апостолов, Людмила Танева, Уляна Паскалева