Avatar

проф. д-р Иванка Асенова

Email: asenova_iva swu.bg


Публикации

Асертивност и конформизъм в гимназиална възраст , Годишник по Психология 2020: 71-78. (Съавтор/и: Даниела Василева)
Emotional facial perception development in 3-6 year-old children. , Годишник по Психология 2020: 79-84. (Co-author/s: Мария Курти)
Examining handedness and sex-related effects on line-bisection in childhood. , Psychological Thought 2019: 111-119. (Co-author/s: Йоанна Андонова-Цветанова)
Positive Personality Changes in Adolescents Attending a Dual Educational System Vocational Program. , Психологични изследвания 2019: . (Co-author/s: Мария Солева)
Effects of Long-Term Training in Foot Orienteering on Visual Spatial Attention. , Психологични изследвания 2019: 583-591. (Co-author/s: Ина Димитрова)
Тревожност и агресивност при онкоболни пациенти. , Годишник по Психология 2019: 170-175. (Съавтор/и: Галина Фиткина)
Професията „учител“ като инициатор на личностни различия по отношение на проявите на бърнаут синдрома , Годишник по Психология 2019: . (Съавтор/и: Елена Смилкова)
Brain lateralization and developmental disorders: A new approach to unified research. : Routledge, Taylor & Francis Group , 2018
Психопатология. България: „Смилков“ ЕООД, 2018
Parents of autistic children who are educated in mainstream schools are more anxious than parents of autistic children who are educated in special schools , Psychological Research 2017: 451-460. (Co-author/s: Василики Каракепели)
Личност и инсултна болест. , Психологични изследвания 2017: 325-333. . (Съавтор/и: Красимира Маникатова)
Съвременни перспективи в проучването на генезиса на развитийните нарушения на езика и грамотността в контекста на връзката им с церебралната латерализация , В сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Интердисциплинарни логопедични практики”, 04-06 ноември 2016, НБУ, София, Под ред. на М. Станкова и П. Михова 2017: 15-19.
За ролята на атипичната латерализация в генезиса на невроразвитийната патология , В сборник с доклади от Международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“, София, 2-3 юни 2017 г., Под. ред. на И. Зиновиева, С. Карабельова и М. Миланов 2017: 486-491.
Личностни профили на пациенти с мозъчен инсулт в зависимост от страната и мястото на лезията. , В сборник с научни доклади от VIII Национален Конгрес по Психология, София, 3.XI.-5.XI.2017 2017: 831-838. (Съавтор/и: Красимира Маникатова)
Ръкост и латерализация на вниманието при деца с разстройство от аутистичния спектър , В сборник с научни доклади от VIII Национален Конгрес по Психология, София, 3.XI.-5.XI.2017 2017: 839-847.
Lateral preferences in autistic children with severe language impairment , Procedia - Social and Behavioral Sciences 2016: 84-91 .
Личностни профили на субекти с различен когнитивен стил , Psychological Thought 2016: 1-9. (Съавтор/и: Христина Арабаджиева)
Латерализация на пространственото внимание при възрастни с развитийни нарушения. , Годишник по Психология, Под ред. на М. Мутафова и колектив 2016: 184-191. (Съавтор/и: Зорница Вълева, Ивелина Пенева)
Проверка на психометричните характеристики на тест „Теории за личността”. , Годишник по Психология, Под ред. на М. Мутафова и колектив 2016: 84-91 . (Съавтор/и: Ивелина Пенева)
За почти непознатата у нас криминална невропсихология , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 69-71.
Езикова латерализация при 7 годишни мултилингви. , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 144-149. (Съавтор/и: Емилия Павлова)
Латерализация на увредата и личностни промени при инсултна болест , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 229-234. (Съавтор/и: Красимира Маникатова)
Латерализация на селективното внимание по време на менструален цикъл , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 274-280. (Съавтор/и: Антоанета Йовкова)
Устойчивост на стрес, оптимизъм и усещане за благополучие при онкологични заболявания , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 280-287. (Съавтор/и: Стефани Стоицова)
Special against inclusive school education: effects on personality and social functioning of parents of children with special educational needs. , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 172-176. (Co-author/s: Василики Каракепели)
Lateralization and neurodevelopmental pathology. , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 183-187. (Co-author/s: Ангелики Икономопулу)
Lateralization of Visual Spatial Attention in Right-handers, Left-handers and Converted Left-handers: A Comparative Investigation with Line-bisection Task , MEDIMOND-Monduzzi Editore International Proceedings Division 2014: 5-9.
Ефекти на вида на музикалното трениране върху езиковата латерализация. , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2014: 21-30.
Обучението в специалност психология като фактор, иницииращ различия в използваните копинг стратегии. , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2014: 31-49. (Съавтор/и: Антоанета Йовкова, Стефани Стоицова)
Ръкост, интереси и специални способности. , сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, София 31.X.-2.XI.2014 г. 2014: 1036-1044.
Музикално трениране и латерализация на вниманието. , сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, София 31.X.-2.XI.2014 г. 2014: 1029-1035.
Ефекти на пола върху връзката между латерализацията на пространственото внимание и академичната успеваемост при четвъртокласници , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2013: 6-23. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Музикално трениране и езикова латерализация: изследване с дихотично слушане. , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2013: 24-33. (Съавтор/и: Христина Арабаджиева)
Сравнително изследване на личността на рано и късно институционализирани деца. , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2013: 34-43. (Съавтор/и: Петя Динолова)
Изследване и анализи на комуникативни нарушения в детска възраст. , Българско списание за обществено здраве 2013: 64-76. (Съавтор/и: Виолета Боянова, Живка Винарова)
Сравнително изследване на статуса на емоционалната интелигентност при студенти от различни специалности , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова и колектив 2013: 256-260. (Съавтор/и: Яна Сотирова)
Когнитивен стил и емоционална интелигентност. , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова и колектив 2013: 278-282. (Съавтор/и: Христина Арабаджиева)
Хемисферна латерализация и нарушения на езиковото развитие. , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова и колектив 2013: 109-116. (Съавтор/и: Виолета Боянова, Маргарита Станкова, Цвета Каменски)
Exаmining the relationship between handedness and language lateralization as a function of different handedness measurements , Book of Proceedings, International Psychological Applications Conference and Trends, 26-28 April, 2013, Madrid, Spain, Book of Proceedings, Pracana, C. & Silva, L. (Eds.) 2013: 285-289. .
Сравнително изследване на личностните различия между биологични майки и майки осиновителки, и между техните деца , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2012: 160-171. (Съавтор/и: Милена Петрова)
Полови различия в латерализацията на зрителното пространствено внимание при деца от предучилищна възраст , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2012: 193-209. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Полови различия и когнитивни стилове. , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2012: 293-303. (Съавтор/и: Христина Арабаджиева)
Ageism and negative mental tendencies in the third age. , Psychological Thought 2012: 1-9. (Co-author/s: Teodor Gergov)
Ефекти на ръкостта върху латерализацията на зрителното пространствено внимание при деца от предучилищна възраст. , Сборник научни доклади от ХI Международна научна конференция по психология: Приложна психология и социална практика, Под ред. на Г. Герчева-Несторова 2012: 364-373. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Връзката ръкост-екстраверсия като функция на измерването и класифицирането на ръкостта. , Сборник научни доклади от ХI Международна научна конференция по психология: Приложна психология и социална практика, Под ред. на Г. Герчева-Несторова 2012: 472-485.
Lateralization of the language functions in children with cerebral palsy: A study with dichotic listening , Scientific Research 2011: 5-9. (Co-author/s: Vanya Ducheva)
Профессиональная тренировка и языковая латерализация: сравнительное исследование математиков и художников. , Вопросы психологии 2011: 113-120.
Латерализирано изследване на фонемната перцепция при деца с интелектуална недостатъчност , Българско списание по психология 2011: 162-176. (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Ръкост и когнитивни стилове , Годишник по Психология, Под ред. на В. Мадолев, П. Николов и Ст. Стоянова 2011: 103 – 116. (Съавтор/и: Христина Арабаджиева)
Ръкост и емоционална интелигентност. , Годишник по Психология, Под ред. на В. Мадолев, П. Николов и Ст. Стоянова 2011: 181-195. (Съавтор/и: Ирена Чалъкова)
Hemispheric specialization of the reading mechanisms in the different types of developmental dyslexia. , Early prevention of Communication Disorders, Boyanova, V., Stankova, M., Kamenski, T., & Mihova, P. (Eds.) 2011: .
Comparative transcultural investigation of epidemiology of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder among Serbian and Bulgarian children. , Psychology – Tradition and Perspectives, I. Asenova, St. Stoyanova (Eds.) 2011: pp. 76-83.
Specificity of the relationships “parent-child” in families of children with abnormal development. , Psychology – Tradition and Perspectives, I. Asenova, St. Stoyanova (Eds.) 2011: pp. 99-106. (Co-author/s: Ива Зарева)
Application of EDU-link systems in therapy of children with dyslexia and developmental dysphasia. , Psychology – Tradition and Perspectives, I. Asenova, St. Stoyanova (Eds.) 2011: pp. 84-91. (Co-author/s: Виолета Боянова, Маргарита Станкова, Албена Игнатова)
Сравнително изследване на темперамента при деца с нормално и деца с аномално развитие. , сб.: Психологията – традиции и переспективи, Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова 2011: 162-167. (Съавтор/и: Радостина Кацарова)
Сравнително дихотично изследване на вербалната перцепция при субекти с различна степен на владеене на чужди езици , сборник научни доклади от VІ национален конгрес по психология 2011: 12-17.
Церебрална доминантност и аутизъм. , В сборник научни доклади от VІ национален конгрес по психология 2011: 555-562. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Специфика на личността на майките на юноши наркомани. , В сборник научни доклади от Х Международна научна конференция по психология: Приложна психология и социална практика, Под ред. на Г. Герчева-Несторова 2011: 336-342.
Езикова латерализация и шизофрения: изследване чрез дихотично слушане. , Психологични изследвания 2010: 101-110. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Епидемиология на синдрома на хиперактивност/дефицит на вниманието сред сръбски и български ученици: проучване, базирано на оценките на майки учители. , Специална педагогика 2010: 54-65.. (Съавтор/и: Тина Тасев)
Церебрална латерализация при шизофрения: съвременни данни и теоретични интерпретации , Годишник по Психология, Под ред. на В. Мадолев, П. Николов и Ст. Стоянова 2010: 369-390. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Дихотична перцепция на думи с емоционално негативно съдържание: сравнително изследване на пациенти с шизофрения и клинично здрави субекти. , Годишник по Психология, Под ред. на В. Мадолев, П. Николов и Ст. Стоянова 2010: 159-175. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Невропсихология. България: "Санин Н и Н", Благоевград, 2009
Ранни локални церебрални увреди: ефекти върху езиковата латерализация, лингнистичното развитие и интелигентността. , Психологическа мисъл 2008: 4-21.
Невроанатомични корелати на възстановяването след афазия. , Специална педагогика 2008: 3-10.
Межполушарная асимметрия и дихотическая перцепция слов с эмоциональным и нейтральным содержанием , Психологический журнал 2007: 82-89.
Личностови промени при родителите на деца, страдащи от хиперкинетирен синдром с дефицит на вниманието , Психологическа мисъл 2007: 85-98.
Фактори, определящи механизмите на перцептивна преработка при дихотично слушане. , Българско списание по психология 2007: 95-103. (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Сензитивни периоди: невробиологични и неврофизиологични аспекти. , сп. Специална педагогика, бр. 1 2006: 10-23.
С тревога за детската тревожност , сп. Начално училище 2006: 48-55. (Съавтор/и: Елена Манзурова)
Онтогенетична динамика на ръкостта. , Българско списание по психология 2006: 81-92. (Съавтор/и: Антония Владимирова)
Специфични особености на социалното и емоционално функциониране на заекващите деца , В сб.: Активност и адаптация на личността в условия на промени, 2006: 116-120.
Онтогенетическая динамика функциональной асимметрии мозга при вербальной перцепции. , Вопросы психологии, 1 2005: 100-110.
За невротичността при децата , сп. Обществено здраве, 1 2005: 5-7. (Съавтор/и: Елена Манзурова)
Нови тенденции в стратегията на терапевтичния процес при заекващи. , сп. Специална педагогика, бр. 2 2005: 42-54. (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Полови различия в проявлението на тревожността при деца на възраст 8-12 години , Научни известия, Правно-историческия факултет на Югозападния университет 2005: 438-447. (Съавтор/и: Елена Манзурова)
Ръкост и тревожност , Сборник научни доклади от ІІІ Национален конгрес по Психология 2005: 378-381..
Тревожност и професионално ориентиране в юношеска възраст. , В сб.: Приложна психология и социална практика 2005: 144-149. (Съавтор/и: Ирина Панова)
Леворъкост, приучаване в десноръкост и речева латерализация. , В сб.: Приложна психология и социална практика 2005: 37-45. (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Сравнително изследване на хемисферната асиметрия за дихотична фонемна перцепция при десноръки и фамилни леворъки , В сборник с материали от Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 2-3 юни, 2005, Стара Загора. 2005: . (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Разпространение на комуникативни нарушения сред детското население на България. , В сборник с материали от Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 2-3 юни, 2005, Стара Загора. 2005: . (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Функционална специализация на мозъка в норма и при речева патология . България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2004
Заекване и дихотична перцепция на думи с психотравмено съдържание. , сп.Специална педагогика, бр.1 2004: 45-56.
Базисни четивни механизми и техните нарушения при придобита дислексия. , сп.Специална педагогика, бр.4 2004: 41-53.
Нови предизвикателства пред логопедичната теория и практика на прага на ХХІ век. , Образование и Изкуство, Под ред. на А. Балтаджиева, Г. Колев, Б. Папазов, Н. Йорданова, Д. Игнатовски 2004: 306-310. (Съавтор/и: Виолета Боянова, Маргарита Станкова)
Един рядък случай на синдрома на Кид: Диагностични и терапевтични проблеми. , Образование и Изкуство, Под ред. на А. Балтаджиева, Г. Колев, Б. Папазов, Н. Йорданова, Д. Игнатовски 2004: . (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Личностни особености на родителите на деца с детска церебрална парализа. , сп.Специална педагогика, бр.1 2003: 55-60. (Съавтор/и: Людмила Павлова)
Наследственост и заекване , сп. Специална педагогика, бр. 3 2003: 25-33.
Невропсихологично изследване на хемисферната асиметрия за фонемна перцепция при дислексия на развитието , В сб.: Логопедия и фониатрия (Съвременни тенденции в развитието на логопедичната и фониатричната теория и практика) 2003: 39-47.
Дълбоката дислексия като проява на дяснохемисферно четене , сп. Специална педагогика, бр. 2 2001: 11-19.
Съвременни когнитивни подходи при типология на дислексия на развитието , Сп. Начално образование 2001: 120-124.
Някои предиктори на учебната неуспеваемост в първи клас: Едно лонгитюдно изследване. , сп. Начално училище, 5 2001: 48-56. (Съавтор/и: Калинка Нечева)
Дихотично прослушване на срички при незаекващи и заекващи деца , сп. Специална педагогика, бр. 1 2000: 40-48.
Заекването като резултат на нарушени хемиферни взаимоотношения: Съвременни теоретични модели , сп. Специална педагогика, бр. 3 2000: 33-46.
Сензорни процеси и хемисферна асиметрия при заекването , Сборник с научни доклади: "Логопедия и фониатрия (Евроинтеграция и съвременни тенденции в развитието на логопедичната и фониатрична теория и практика)". Съставители: В. Боянова, В. Матанова, Д. Досков 1999: 178-182.
Ръкост и заекване в аспекта на функционалната асиметрия на мозъка. , В сб: Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага на ХХІ век. Съставители: Боянова, В., Е. Илиева 1999: 54-58.
Диагностика на готовността на децата за училище (Размисли относно реалните възможности за практическото й осъществяване). , Сп. Начално образование 1997: 42-44. (Съавтор/и: Калинка Нечева)

Конференции

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За почти непознатата у нас криминална невропсихология
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски" в партньорство с Аристотелов университет, Солун

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езикова латерализация при 7 годишни мултилингви
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски" в партньорство с Аристотелов университет, Солун
Съавтор(и)
Eмилия Павлова

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Латерализация на увредата и личностни промени при инсултна болест.
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски" в партньорство с Аристотелов университет, Солун
Съавтор(и)
Красимира Маникатова

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Латерализация на селективното вниманикатедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"е по време на менструален цикъл.
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Aнтоанета Йовкова

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Устойчивост на стрес, оптимизъм и усещане за благополучие при онкологични заболявания.
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Стефани Стоицова

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Special against inclusive school education: effects on personality and social functioning of parents of children with special educational needs.
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски" в партньорство с Аристотелов университет, Солун
Съавтор(и)
Vasiliki Karakepeli

6th International Conference on Education and Educational Psychology (6th ICEEPSY), Istanbul, Turkey,13-17 October, 2015.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Lateral preferences in autistic children with severe language impairment
Период
13.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
Future Academy®

VІІ национален конгрес по психология, 31.X.-2.XI. 2014

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Музикално трениране и латерализация на вниманието.
Период
31.10.2014 - 02.11.2014 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България

VІІ национален конгрес по психология, 31.X.-2.XI. 2014

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ръкост, интереси и специални способности .
Период
31.10.2014 - 02.11.2014 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България

16th European Conference on Development Psychology (ECDP), Lausanne, Switzerland, sept. 3-7, 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Lateralization of Visual Spatial Attention in Right-handers, Left-handers and Converted Left-handers: A Comparative Investigation with Line-bisection Task
Период
03.09.2013 - 07.09.2013 г.
Организатор
European Assocoation for Developmental Psychology

16th European Conference on Development Psychology (ECDP), Lausanne, Switzerland, sept. 3-7, 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Handedness, sex, and cognitive styles.
Период
03.09.2013 - 07.09.2013 г.
Организатор
European Association for Developmental Psychology
Съавтор(и)
Hristina Arabadzhieva

16th European Conference on Development Psychology (ECDP), Lausanne, Switzerland, sept. 3-7, 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Handedness, sex, and cognitive styles
Период
03.09.2013 - 07.09.2013 г.
Организатор
European Association for Developmental Psychology
Съавтор(и)
Hristina Arabadzhieva

International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT), 2013, Madrid, Spain

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Examining the relationship between handedness and language lateralization as a function of different handedness measurements
Период
26.03.2013 - 28.04.2013 г.
Организатор
The World Institute for Advanced Research and Science (WIARS)

Юбилейна научна конференция „10 години специалност и катедра Логопедия, 16.11.-18.11. 2012г.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хемисферна латерализация и езиков дефицит
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
катедра Логопедия, ЮЗУ "Неофит Рилски"

International conference Development of education in the XXI century, 02 Nov. 2012, Elbasan, Albania

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Phonemic perception in different types of developmental stuttering: Study by dichotic listening
Период
02.11.2012 - 02.11.2012 г.
Организатор
University of Elbasan, Albania

XI международна научна конференция по психология: "Приложна психология и социална практика", 18-20 юни, 2012, Варна

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Връзката ръкост-екстраверсия като функция на измерването и класифицирането на ръкостта
Период
18.06.2012 - 20.06.2012 г.
Организатор
катедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"

XI международна научна конференция по психология: "Приложна психология и социална практика", 18-20 юни, 2012, Варна

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ефекти на ръкостта върху латерализацията на зрителното пространствено внимание при деца от предучилищна възраст
Период
18.06.2012 - 20.06.2012 г.
Организатор
катедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Йоанна Андонова

VI Национален Конгрес по Психология, 18-20 ноември, 2011, София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнително дихотично изследване на вербалната перцепция при субекти с различна степен на владеене на чужди езици
Период
18.11.2011 - 20.11.2011 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България

VI Национален Конгрес по Психология, 18-20 ноември, 2011, София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Церебрална доминантност и аутизъм
Период
18.11.2011 - 20.11.2011 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България
Съавтор(и)
Йоанна Андонова

Десета международна научна конференция по психология: "Приложна психология и социална практика", Варна, 20-22 ноември, 2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Специфика на личността на майките на юноши наркомани
Период
20.06.2011 - 22.06.2011 г.
Организатор
катедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"

Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 29-31 октомври, 2010.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Comparative transcultural investigation of epidemiology of "Attention Deficit/Hyperactivity Disorder among Serbian and Bulgarian children
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 29-31 октомври, 2010.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Specificity of the relationships “parent-child” in families of children with abnormal development
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Iva Zareva

Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 29-31 октомври, 2010.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
pplication of EDU-link systems in therapy of children with dyslexia and developmental dysphasia
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
катедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Виолета Боянова, Маргарита Станкова, Албена Игнатова

Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 29-31 октомври, 2010.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнително изследване на темперамента при деца с нормално и деца с аномално развитие
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Радостина Кацарова

Second European Congress of Early prevention in Children with Verbal Communication Disorders, 26-28 Sept. 2008, NBU, Sofia, Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Hemispheric specialization of the reading mechanisms in the different types of developmental dyslexia.
Период
26.09.2008 - 28.09.2008 г.
Организатор
New Bulgarian University, Sofia

Second European Congress of Early prevention in Children with Verbal Communication Disorders, 26-28 Sept. 2008, NBU, Sofia, Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Hemispheric specialization of the reading mechanisms in the different types of developmental dyslexia
Период
26.09.2008 - 28.09.2008 г.
Организатор
New Bulgarian University, Sofia

II национална конференция по психология "Активност и адаптация на личността в условия на промени",29-30 октомври, 2006

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Специфични особености на социалното и емоционално функциониране на заекващите деца
Период
29.10.2006 - 30.10.2006 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"

ІІІ Национален конгрес по Психология, 28-30 октомври, София, 2005.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ръкост и тревожност
Период
28.10.2005 - 30.10.2005 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България

Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2-3 юни 2005.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнително изследване на хемисферната асиметрия за дихотична фонемна перцепция при десноръки и фамилни леворъки
Период
02.06.2005 - 03.06.2005 г.
Организатор
Съюз на учените в България, клон Стара Загора
Съавтор(и)
Виолета Боянова

Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 2-3 юни, 2005.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разпространение на комуникативни нарушения сред детското население на България.
Период
02.06.2005 - 03.06.2005 г.
Организатор
Съюз на учените в България, клон Стара Загора
Съавтор(и)
Виолета Боянова

Научна конференция "Приложна психология и социална практика", Варна, 20-22 май, 2005

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тревожност и професионално ориентиране в юношеска възраст
Период
20.05.2005 - 22.05.2005 г.
Организатор
катедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Ирина Панова

2hd Internetional Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,1 - 2 Desember, 2004, Belgrade

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New trends to therapy strategies in stuttering
Период
01.12.2004 - 02.12.2004 г.
Организатор
University of Novi Sad and New Bulgarian University
Съавтор(и)
Violeta Boyanova, Margarita Stankova

ІІри конгрес на Националното сдружение на логопедите и фониатрите в България, София, 28-30 ноември, 2003

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Невропсихологично изследване на хемисферната асиметрия за фонемна перцепция при дислексия на развитието.
Период
28.10.2003 - 30.11.2003 г.
Организатор
Националното сдружение на логопедите и фониатрите в България

Проекти

(824544) НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛОВАТА РАВНОПОСТАВЕНОСТ В АКАДЕМИЧНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ (SPEAR)

Период на провеждане
01.01.2019 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
член на екипа на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Финансиран от
ХОРИЗОНТ 2020
Бюджет
3000000,00 лв.