Avatar

проф. д-р Иванка Асенова

Email: asenova_iva swu.bg


Публикации

Gender differences in facial emotion recognition and labeling skills in preschool children. , Българско списание по психология 2021: . (Co-author/s: Kourti, M. )
Ефекти на отпадането от училище върху личността на юношата. , Българско списание по психология 2021: . (Съавтор/и: Солева, M.)
Trajectory of Early Development of Facial Emotion Recognition in Typically Developing Children. , Psychological Research 2021: 160-167. (Co-author/s: Kourti, M. )
Ефекти на ранното чуждоезиково обучение върху езиковата латерализация при деца в училищна възраст , Българско списание по психология 2021: 88-96. (Съавтор/и: Павлова, Е.)
Еxamining the relationship between facial emotion recognition ability and aggression in primary school age. , Yearbook of Psychology 2021: 159-167. (Съавтор/и: Koprinkova-Ilieva, I. )
Асертивност и конформизъм в гимназиална възраст , Годишник по Психология 2020: 71-78. (Съавтор/и: Даниела Василева)
Emotional facial perception development in 3-6 year-old children. , Годишник по Психология 2020: 79-84. (Co-author/s: Мария Курти)
Examining handedness and sex-related effects on line-bisection in childhood. , Psychological Thought 2019: 111-119. (Co-author/s: Йоанна Андонова-Цветанова)
Positive Personality Changes in Adolescents Attending a Dual Educational System Vocational Program. , Психологични изследвания 2019: . (Co-author/s: Мария Солева)
Effects of Long-Term Training in Foot Orienteering on Visual Spatial Attention. , Психологични изследвания 2019: 583-591. (Co-author/s: Ина Димитрова)
Тревожност и агресивност при онкоболни пациенти. , Годишник по Психология 2019: 170-175. (Съавтор/и: Галина Фиткина)
Професията „учител“ като инициатор на личностни различия по отношение на проявите на бърнаут синдрома , Годишник по Психология 2019: . (Съавтор/и: Елена Смилкова)
Brain lateralization and developmental disorders: A new approach to unified research. : Routledge, Taylor & Francis Group , 2018
Психопатология. България: „Смилков“ ЕООД, 2018
Parents of autistic children who are educated in mainstream schools are more anxious than parents of autistic children who are educated in special schools , Psychological Research 2017: 451-460. (Co-author/s: Василики Каракепели)
Личност и инсултна болест. , Психологични изследвания 2017: 325-333. . (Съавтор/и: Красимира Маникатова)
Съвременни перспективи в проучването на генезиса на развитийните нарушения на езика и грамотността в контекста на връзката им с церебралната латерализация , В сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Интердисциплинарни логопедични практики”, 04-06 ноември 2016, НБУ, София, Под ред. на М. Станкова и П. Михова 2017: 15-19.
За ролята на атипичната латерализация в генезиса на невроразвитийната патология , В сборник с доклади от Международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“, София, 2-3 юни 2017 г., Под. ред. на И. Зиновиева, С. Карабельова и М. Миланов 2017: 486-491.
Личностни профили на пациенти с мозъчен инсулт в зависимост от страната и мястото на лезията. , В сборник с научни доклади от VIII Национален Конгрес по Психология, София, 3.XI.-5.XI.2017 2017: 831-838. (Съавтор/и: Красимира Маникатова)
Ръкост и латерализация на вниманието при деца с разстройство от аутистичния спектър , В сборник с научни доклади от VIII Национален Конгрес по Психология, София, 3.XI.-5.XI.2017 2017: 839-847.
Lateral preferences in autistic children with severe language impairment , Procedia - Social and Behavioral Sciences 2016: 84-91 .
Личностни профили на субекти с различен когнитивен стил , Psychological Thought 2016: 1-9. (Съавтор/и: Христина Арабаджиева)
Латерализация на пространственото внимание при възрастни с развитийни нарушения. , Годишник по Психология, Под ред. на М. Мутафова и колектив 2016: 184-191. (Съавтор/и: Зорница Вълева, Ивелина Пенева)
Проверка на психометричните характеристики на тест „Теории за личността”. , Годишник по Психология, Под ред. на М. Мутафова и колектив 2016: 84-91 . (Съавтор/и: Ивелина Пенева)
За почти непознатата у нас криминална невропсихология , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 69-71.
Езикова латерализация при 7 годишни мултилингви. , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 144-149. (Съавтор/и: Емилия Павлова)
Латерализация на увредата и личностни промени при инсултна болест , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 229-234. (Съавтор/и: Красимира Маникатова)
Латерализация на селективното внимание по време на менструален цикъл , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 274-280. (Съавтор/и: Антоанета Йовкова)
Устойчивост на стрес, оптимизъм и усещане за благополучие при онкологични заболявания , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 280-287. (Съавтор/и: Стефани Стоицова)
Special against inclusive school education: effects on personality and social functioning of parents of children with special educational needs. , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 172-176. (Co-author/s: Василики Каракепели)
Lateralization and neurodevelopmental pathology. , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова и колектив 2015: 183-187. (Co-author/s: Ангелики Икономопулу)
Lateralization of Visual Spatial Attention in Right-handers, Left-handers and Converted Left-handers: A Comparative Investigation with Line-bisection Task , MEDIMOND-Monduzzi Editore International Proceedings Division 2014: 5-9.
Ефекти на вида на музикалното трениране върху езиковата латерализация. , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2014: 21-30.
Обучението в специалност психология като фактор, иницииращ различия в използваните копинг стратегии. , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2014: 31-49. (Съавтор/и: Антоанета Йовкова, Стефани Стоицова)
Ръкост, интереси и специални способности. , сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, София 31.X.-2.XI.2014 г. 2014: 1036-1044.
Музикално трениране и латерализация на вниманието. , сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, София 31.X.-2.XI.2014 г. 2014: 1029-1035.
Ефекти на пола върху връзката между латерализацията на пространственото внимание и академичната успеваемост при четвъртокласници , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2013: 6-23. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Музикално трениране и езикова латерализация: изследване с дихотично слушане. , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2013: 24-33. (Съавтор/и: Христина Арабаджиева)
Сравнително изследване на личността на рано и късно институционализирани деца. , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2013: 34-43. (Съавтор/и: Петя Динолова)
Изследване и анализи на комуникативни нарушения в детска възраст. , Българско списание за обществено здраве 2013: 64-76. (Съавтор/и: Виолета Боянова, Живка Винарова)
Сравнително изследване на статуса на емоционалната интелигентност при студенти от различни специалности , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова и колектив 2013: 256-260. (Съавтор/и: Яна Сотирова)
Когнитивен стил и емоционална интелигентност. , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова и колектив 2013: 278-282. (Съавтор/и: Христина Арабаджиева)
Хемисферна латерализация и нарушения на езиковото развитие. , Сб.: Психологията – традиции и перспективи, Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова и колектив 2013: 109-116. (Съавтор/и: Виолета Боянова, Маргарита Станкова, Цвета Каменски)
Exаmining the relationship between handedness and language lateralization as a function of different handedness measurements , Book of Proceedings, International Psychological Applications Conference and Trends, 26-28 April, 2013, Madrid, Spain, Book of Proceedings, Pracana, C. & Silva, L. (Eds.) 2013: 285-289. .
Сравнително изследване на личностните различия между биологични майки и майки осиновителки, и между техните деца , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2012: 160-171. (Съавтор/и: Милена Петрова)
Полови различия в латерализацията на зрителното пространствено внимание при деца от предучилищна възраст , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2012: 193-209. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Полови различия и когнитивни стилове. , Годишник по Психология, Под ред. на И. Асенова и колектив 2012: 293-303. (Съавтор/и: Христина Арабаджиева)
Ageism and negative mental tendencies in the third age. , Psychological Thought 2012: 1-9. (Co-author/s: Teodor Gergov)
Ефекти на ръкостта върху латерализацията на зрителното пространствено внимание при деца от предучилищна възраст. , Сборник научни доклади от ХI Международна научна конференция по психология: Приложна психология и социална практика, Под ред. на Г. Герчева-Несторова 2012: 364-373. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Връзката ръкост-екстраверсия като функция на измерването и класифицирането на ръкостта. , Сборник научни доклади от ХI Международна научна конференция по психология: Приложна психология и социална практика, Под ред. на Г. Герчева-Несторова 2012: 472-485.
Lateralization of the language functions in children with cerebral palsy: A study with dichotic listening , Scientific Research 2011: 5-9. (Co-author/s: Vanya Ducheva)
Профессиональная тренировка и языковая латерализация: сравнительное исследование математиков и художников. , Вопросы психологии 2011: 113-120.
Латерализирано изследване на фонемната перцепция при деца с интелектуална недостатъчност , Българско списание по психология 2011: 162-176. (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Ръкост и когнитивни стилове , Годишник по Психология, Под ред. на В. Мадолев, П. Николов и Ст. Стоянова 2011: 103 – 116. (Съавтор/и: Христина Арабаджиева)
Ръкост и емоционална интелигентност. , Годишник по Психология, Под ред. на В. Мадолев, П. Николов и Ст. Стоянова 2011: 181-195. (Съавтор/и: Ирена Чалъкова)
Hemispheric specialization of the reading mechanisms in the different types of developmental dyslexia. , Early prevention of Communication Disorders, Boyanova, V., Stankova, M., Kamenski, T., & Mihova, P. (Eds.) 2011: .
Comparative transcultural investigation of epidemiology of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder among Serbian and Bulgarian children. , Psychology – Tradition and Perspectives, I. Asenova, St. Stoyanova (Eds.) 2011: pp. 76-83.
Specificity of the relationships “parent-child” in families of children with abnormal development. , Psychology – Tradition and Perspectives, I. Asenova, St. Stoyanova (Eds.) 2011: pp. 99-106. (Co-author/s: Ива Зарева)
Application of EDU-link systems in therapy of children with dyslexia and developmental dysphasia. , Psychology – Tradition and Perspectives, I. Asenova, St. Stoyanova (Eds.) 2011: pp. 84-91. (Co-author/s: Виолета Боянова, Маргарита Станкова, Албена Игнатова)
Сравнително изследване на темперамента при деца с нормално и деца с аномално развитие. , сб.: Психологията – традиции и переспективи, Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова 2011: 162-167. (Съавтор/и: Радостина Кацарова)
Сравнително дихотично изследване на вербалната перцепция при субекти с различна степен на владеене на чужди езици , сборник научни доклади от VІ национален конгрес по психология 2011: 12-17.
Церебрална доминантност и аутизъм. , В сборник научни доклади от VІ национален конгрес по психология 2011: 555-562. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Специфика на личността на майките на юноши наркомани. , В сборник научни доклади от Х Международна научна конференция по психология: Приложна психология и социална практика, Под ред. на Г. Герчева-Несторова 2011: 336-342.
Езикова латерализация и шизофрения: изследване чрез дихотично слушане. , Психологични изследвания 2010: 101-110. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Епидемиология на синдрома на хиперактивност/дефицит на вниманието сред сръбски и български ученици: проучване, базирано на оценките на майки учители. , Специална педагогика 2010: 54-65.. (Съавтор/и: Тина Тасев)
Церебрална латерализация при шизофрения: съвременни данни и теоретични интерпретации , Годишник по Психология, Под ред. на В. Мадолев, П. Николов и Ст. Стоянова 2010: 369-390. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Дихотична перцепция на думи с емоционално негативно съдържание: сравнително изследване на пациенти с шизофрения и клинично здрави субекти. , Годишник по Психология, Под ред. на В. Мадолев, П. Николов и Ст. Стоянова 2010: 159-175. (Съавтор/и: Йоанна Андонова)
Невропсихология. България: "Санин Н и Н", Благоевград, 2009
Ранни локални церебрални увреди: ефекти върху езиковата латерализация, лингнистичното развитие и интелигентността. , Психологическа мисъл 2008: 4-21.
Невроанатомични корелати на възстановяването след афазия. , Специална педагогика 2008: 3-10.
Межполушарная асимметрия и дихотическая перцепция слов с эмоциональным и нейтральным содержанием , Психологический журнал 2007: 82-89.
Личностови промени при родителите на деца, страдащи от хиперкинетирен синдром с дефицит на вниманието , Психологическа мисъл 2007: 85-98.
Фактори, определящи механизмите на перцептивна преработка при дихотично слушане. , Българско списание по психология 2007: 95-103. (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Сензитивни периоди: невробиологични и неврофизиологични аспекти. , сп. Специална педагогика, бр. 1 2006: 10-23.
С тревога за детската тревожност , сп. Начално училище 2006: 48-55. (Съавтор/и: Елена Манзурова)
Онтогенетична динамика на ръкостта. , Българско списание по психология 2006: 81-92. (Съавтор/и: Антония Владимирова)
Специфични особености на социалното и емоционално функциониране на заекващите деца , В сб.: Активност и адаптация на личността в условия на промени, 2006: 116-120.
Онтогенетическая динамика функциональной асимметрии мозга при вербальной перцепции. , Вопросы психологии, 1 2005: 100-110.
За невротичността при децата , сп. Обществено здраве, 1 2005: 5-7. (Съавтор/и: Елена Манзурова)
Нови тенденции в стратегията на терапевтичния процес при заекващи. , сп. Специална педагогика, бр. 2 2005: 42-54. (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Полови различия в проявлението на тревожността при деца на възраст 8-12 години , Научни известия, Правно-историческия факултет на Югозападния университет 2005: 438-447. (Съавтор/и: Елена Манзурова)
Ръкост и тревожност , Сборник научни доклади от ІІІ Национален конгрес по Психология 2005: 378-381..
Тревожност и професионално ориентиране в юношеска възраст. , В сб.: Приложна психология и социална практика 2005: 144-149. (Съавтор/и: Ирина Панова)
Леворъкост, приучаване в десноръкост и речева латерализация. , В сб.: Приложна психология и социална практика 2005: 37-45. (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Сравнително изследване на хемисферната асиметрия за дихотична фонемна перцепция при десноръки и фамилни леворъки , В сборник с материали от Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 2-3 юни, 2005, Стара Загора. 2005: . (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Разпространение на комуникативни нарушения сред детското население на България. , В сборник с материали от Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 2-3 юни, 2005, Стара Загора. 2005: . (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Функционална специализация на мозъка в норма и при речева патология . България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2004
Заекване и дихотична перцепция на думи с психотравмено съдържание. , сп.Специална педагогика, бр.1 2004: 45-56.
Базисни четивни механизми и техните нарушения при придобита дислексия. , сп.Специална педагогика, бр.4 2004: 41-53.
Нови предизвикателства пред логопедичната теория и практика на прага на ХХІ век. , Образование и Изкуство, Под ред. на А. Балтаджиева, Г. Колев, Б. Папазов, Н. Йорданова, Д. Игнатовски 2004: 306-310. (Съавтор/и: Виолета Боянова, Маргарита Станкова)
Един рядък случай на синдрома на Кид: Диагностични и терапевтични проблеми. , Образование и Изкуство, Под ред. на А. Балтаджиева, Г. Колев, Б. Папазов, Н. Йорданова, Д. Игнатовски 2004: . (Съавтор/и: Виолета Боянова)
Личностни особености на родителите на деца с детска церебрална парализа. , сп.Специална педагогика, бр.1 2003: 55-60. (Съавтор/и: Людмила Павлова)
Наследственост и заекване , сп. Специална педагогика, бр. 3 2003: 25-33.
Невропсихологично изследване на хемисферната асиметрия за фонемна перцепция при дислексия на развитието , В сб.: Логопедия и фониатрия (Съвременни тенденции в развитието на логопедичната и фониатричната теория и практика) 2003: 39-47.
Дълбоката дислексия като проява на дяснохемисферно четене , сп. Специална педагогика, бр. 2 2001: 11-19.
Съвременни когнитивни подходи при типология на дислексия на развитието , Сп. Начално образование 2001: 120-124.
Някои предиктори на учебната неуспеваемост в първи клас: Едно лонгитюдно изследване. , сп. Начално училище, 5 2001: 48-56. (Съавтор/и: Калинка Нечева)
Дихотично прослушване на срички при незаекващи и заекващи деца , сп. Специална педагогика, бр. 1 2000: 40-48.
Заекването като резултат на нарушени хемиферни взаимоотношения: Съвременни теоретични модели , сп. Специална педагогика, бр. 3 2000: 33-46.
Сензорни процеси и хемисферна асиметрия при заекването , Сборник с научни доклади: "Логопедия и фониатрия (Евроинтеграция и съвременни тенденции в развитието на логопедичната и фониатрична теория и практика)". Съставители: В. Боянова, В. Матанова, Д. Досков 1999: 178-182.
Ръкост и заекване в аспекта на функционалната асиметрия на мозъка. , В сб: Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага на ХХІ век. Съставители: Боянова, В., Е. Илиева 1999: 54-58.
Диагностика на готовността на децата за училище (Размисли относно реалните възможности за практическото й осъществяване). , Сп. Начално образование 1997: 42-44. (Съавтор/и: Калинка Нечева)

Конференции

COST Action IS1406: Final Conference, April 2019.

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Factors Influencing decision-making in Therapeutic intervention for children with Developmental Language Disorders
Период
11.04.2019 - 13.04.2019 г.
Организатор
COST Action IS1406
Съавтор(и)
Margarita Stankova, Katya Dionisieva, Anna Andreeva, Elka Goranova, Elena Boyadjieva-Deleva, Veneta Vasileva,

VIII Национален конгрес по Психология, 03-05 ноември 2017, София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Личностни профили на пациенти с мозъчен инсулт в зависимост от страната и мястото на лезията
Период
03.11.2017 - 05.11.2017 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България
Съавтор(и)
Маникатова, К.

VIII Национален конгрес по Психология, 03-05 ноември 2017, София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ръкост и латерализация на вниманието при деца с разстройство от аутистичния спектър.
Период
03.11.2017 - 05.11.2017 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България

Международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“, 2-3 юни 2017, София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Parents of autistic children who are educated in mainstream schools are more anxious than parents of autistic children who are educated in special schools.
Период
02.06.2017 - 03.06.2017 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Съавтор(и)
Karakepeli, V.

Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“, София, 2-3 юни 2017 г

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За ролята на атипичната латерализация в генезиса на невроразвитийната патология.
Период
02.06.2017 - 03.06.2017 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Психичното благополучие на човека – фактори на влияние”, ИИНЧ при БАН, 29-30 май 2017

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Личност и инсултна болест. Психологични изследвания,Том 20, Кн.2, 327-333
Период
29.05.2017 - 30.05.2017 г.
Организатор
ИИНЧ при БАН
Съавтор(и)
Маникатова, К.

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За почти непознатата у нас криминална невропсихология
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски" в партньорство с Аристотелов университет, Солун

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езикова латерализация при 7 годишни мултилингви
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски" в партньорство с Аристотелов университет, Солун
Съавтор(и)
Eмилия Павлова

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Латерализация на увредата и личностни промени при инсултна болест.
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски" в партньорство с Аристотелов университет, Солун
Съавтор(и)
Красимира Маникатова

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Латерализация на селективното вниманикатедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"е по време на менструален цикъл.
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Aнтоанета Йовкова

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Устойчивост на стрес, оптимизъм и усещане за благополучие при онкологични заболявания.
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Стефани Стоицова

III Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 31 октомври - 1 ноември, 2015, Благоевград.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Special against inclusive school education: effects on personality and social functioning of parents of children with special educational needs.
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски" в партньорство с Аристотелов университет, Солун
Съавтор(и)
Vasiliki Karakepeli

6th International Conference on Education and Educational Psychology (6th ICEEPSY), Istanbul, Turkey,13-17 October, 2015.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Lateral preferences in autistic children with severe language impairment
Период
13.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
Future Academy®

VІІ национален конгрес по психология, 31.X.-2.XI. 2014

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Музикално трениране и латерализация на вниманието.
Период
31.10.2014 - 02.11.2014 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България

VІІ национален конгрес по психология, 31.X.-2.XI. 2014

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ръкост, интереси и специални способности .
Период
31.10.2014 - 02.11.2014 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България

16th European Conference on Development Psychology (ECDP), Lausanne, Switzerland, sept. 3-7, 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Lateralization of Visual Spatial Attention in Right-handers, Left-handers and Converted Left-handers: A Comparative Investigation with Line-bisection Task
Период
03.09.2013 - 07.09.2013 г.
Организатор
European Assocoation for Developmental Psychology

16th European Conference on Development Psychology (ECDP), Lausanne, Switzerland, sept. 3-7, 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Handedness, sex, and cognitive styles.
Период
03.09.2013 - 07.09.2013 г.
Организатор
European Association for Developmental Psychology
Съавтор(и)
Hristina Arabadzhieva

16th European Conference on Development Psychology (ECDP), Lausanne, Switzerland, sept. 3-7, 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Handedness, sex, and cognitive styles
Период
03.09.2013 - 07.09.2013 г.
Организатор
European Association for Developmental Psychology
Съавтор(и)
Hristina Arabadzhieva

International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT), 2013, Madrid, Spain

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Examining the relationship between handedness and language lateralization as a function of different handedness measurements
Период
26.03.2013 - 28.04.2013 г.
Организатор
The World Institute for Advanced Research and Science (WIARS)

Юбилейна научна конференция „10 години специалност и катедра Логопедия, 16.11.-18.11. 2012г.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хемисферна латерализация и езиков дефицит
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
катедра Логопедия, ЮЗУ "Неофит Рилски"

International conference Development of education in the XXI century, 02 Nov. 2012, Elbasan, Albania

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Phonemic perception in different types of developmental stuttering: Study by dichotic listening
Период
02.11.2012 - 02.11.2012 г.
Организатор
University of Elbasan, Albania

XI международна научна конференция по психология: "Приложна психология и социална практика", 18-20 юни, 2012, Варна

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Връзката ръкост-екстраверсия като функция на измерването и класифицирането на ръкостта
Период
18.06.2012 - 20.06.2012 г.
Организатор
катедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"

XI международна научна конференция по психология: "Приложна психология и социална практика", 18-20 юни, 2012, Варна

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ефекти на ръкостта върху латерализацията на зрителното пространствено внимание при деца от предучилищна възраст
Период
18.06.2012 - 20.06.2012 г.
Организатор
катедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Йоанна Андонова

VI Национален Конгрес по Психология, 18-20 ноември, 2011, София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнително дихотично изследване на вербалната перцепция при субекти с различна степен на владеене на чужди езици
Период
18.11.2011 - 20.11.2011 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България

VI Национален Конгрес по Психология, 18-20 ноември, 2011, София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Церебрална доминантност и аутизъм
Период
18.11.2011 - 20.11.2011 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България
Съавтор(и)
Йоанна Андонова

Десета международна научна конференция по психология: "Приложна психология и социална практика", Варна, 20-22 ноември, 2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Специфика на личността на майките на юноши наркомани
Период
20.06.2011 - 22.06.2011 г.
Организатор
катедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"

Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 29-31 октомври, 2010.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Comparative transcultural investigation of epidemiology of "Attention Deficit/Hyperactivity Disorder among Serbian and Bulgarian children
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 29-31 октомври, 2010.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Specificity of the relationships “parent-child” in families of children with abnormal development
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Iva Zareva

Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 29-31 октомври, 2010.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
pplication of EDU-link systems in therapy of children with dyslexia and developmental dysphasia
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
катедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Виолета Боянова, Маргарита Станкова, Албена Игнатова

Научна конференция с международно участие "Психологията – традиции и перспективи", 29-31 октомври, 2010.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнително изследване на темперамента при деца с нормално и деца с аномално развитие
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Радостина Кацарова

Second European Congress of Early prevention in Children with Verbal Communication Disorders, 26-28 Sept. 2008, NBU, Sofia, Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Hemispheric specialization of the reading mechanisms in the different types of developmental dyslexia.
Период
26.09.2008 - 28.09.2008 г.
Организатор
New Bulgarian University, Sofia

Second European Congress of Early prevention in Children with Verbal Communication Disorders, 26-28 Sept. 2008, NBU, Sofia, Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Hemispheric specialization of the reading mechanisms in the different types of developmental dyslexia
Период
26.09.2008 - 28.09.2008 г.
Организатор
New Bulgarian University, Sofia

II национална конференция по психология "Активност и адаптация на личността в условия на промени",29-30 октомври, 2006

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Специфични особености на социалното и емоционално функциониране на заекващите деца
Период
29.10.2006 - 30.10.2006 г.
Организатор
катедра Психология, ЮЗУ "Неофит Рилски"

ІІІ Национален конгрес по Психология, 28-30 октомври, София, 2005.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ръкост и тревожност
Период
28.10.2005 - 30.10.2005 г.
Организатор
Дружество на психолозите в България

Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2-3 юни 2005.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнително изследване на хемисферната асиметрия за дихотична фонемна перцепция при десноръки и фамилни леворъки
Период
02.06.2005 - 03.06.2005 г.
Организатор
Съюз на учените в България, клон Стара Загора
Съавтор(и)
Виолета Боянова

Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 2-3 юни, 2005.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разпространение на комуникативни нарушения сред детското население на България.
Период
02.06.2005 - 03.06.2005 г.
Организатор
Съюз на учените в България, клон Стара Загора
Съавтор(и)
Виолета Боянова

Научна конференция "Приложна психология и социална практика", Варна, 20-22 май, 2005

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тревожност и професионално ориентиране в юношеска възраст
Период
20.05.2005 - 22.05.2005 г.
Организатор
катедра Психология, ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Ирина Панова

2hd Internetional Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,1 - 2 Desember, 2004, Belgrade

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New trends to therapy strategies in stuttering
Период
01.12.2004 - 02.12.2004 г.
Организатор
University of Novi Sad and New Bulgarian University
Съавтор(и)
Violeta Boyanova, Margarita Stankova

ІІри конгрес на Националното сдружение на логопедите и фониатрите в България, София, 28-30 ноември, 2003

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Невропсихологично изследване на хемисферната асиметрия за фонемна перцепция при дислексия на развитието.
Период
28.10.2003 - 30.11.2003 г.
Организатор
Националното сдружение на логопедите и фониатрите в България

Проекти

(BG05M2ОP001-3.005-0004) Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Период на провеждане
16.05.2019 - 15.11.2021 г.
Форма на участие
Обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
82500000,00 лв.

(824544) НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛОВАТА РАВНОПОСТАВЕНОСТ В АКАДЕМИЧНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ (SPEAR)

Период на провеждане
01.01.2019 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
член на екипа на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Финансиран от
ХОРИЗОНТ 2020
Бюджет
3000000,00 лв.

(COST Action IS1406 ) Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language

Период на провеждане
31.01.2015 - 31.12.2019 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
EU Framework Programme Horizon 2020
Бюджет
300000,00 лв.

(SRP-B8 /15) Добри практики, обмяна на опит, академичен диалог

Период на провеждане
31.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски“ по Наредба №9 на МОМН
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-C9/13) Психологията – наука без граници

Период на провеждане
20.02.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски“ по Наредба №9 на МОМН
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-B7 /13) Интегриране на социално-психологичните науки в глобализиращия се свят

Период на провеждане
31.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски“ по Наредба №9 на МОМН
Бюджет
5000,00 лв.

(FESTA) Female Empowerment in Science and Technology Academia (FESTA)

Период на провеждане
31.01.2012 - 31.01.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
EU FP7 – Science-in-Society-2011-
Бюджет
500000,00 лв.

(SRP-В15/10) Актуални проблеми на хуманитаристиката и естествознанието

Период на провеждане
03.02.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски“ по Наредба №9 на МОМН
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.03-0001) Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви

Период на провеждане
31.01.2007 - 30.09.2014 г.
Форма на участие
Обучител
Финансиран от
Европейски социален фонд на ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
Бюджет
1000000,00 лв.

(BG051PO001-4.1.04-0095) Обучение на педагогически специалисти за включващо обучение на деца със специални образователни потребности

Период на провеждане
31.01.2007 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
Обучител
Финансиран от
Европейски социален фонд на ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Бюджет
1000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Ефекти на дуалната образователна система върху личността в късно юношество

Докторант
Мария Вълкова Солева
Период
12.08.2022 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Личност и нагласи към храненето в зряла възраст

Докторант
Елени Клеантис Статопулу
Период
15.09.2020 - 14.09.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Функционална латералност и негативна емоционалност

Докторант
Елисавет Йоанис Гарнета
Период
15.09.2020 - 14.09.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

фунционална латерализация при деца с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност

Докторант
Кириаки Димитриос Белиду
Период
20.05.2020 - 19.05.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Специфика на латерализацията при шизофрения

Докторант
Соня Атанасова Захова
Период
27.01.2020 - 26.01.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Влияние на културата върху нагласата към живота на старите хора: сравнително изследване между Гърция и България

Докторант
Константина Димитриос Гадзиора
Период
17.06.2019 - 16.06.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръкост и латерализация на вниманието в детска възраст

Докторант
Мария Апостолос Лагоникаки
Период
17.06.2019 - 16.06.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ментализация, депресивност и темпераментови особености при онкоболни

Докторант
Ина Александрова Димитрова
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Разпознаване на лицеви емоции и социална комуникация при деца с развитийни нарушения

Докторант
Mария Панос Курти
Период
20.12.2017 - 19.12.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Възприятията на гръцките учители относно емоционалните и поведенчески проблеми на учениците със специални образователни потребности

Докторант
Мария Христос Пападопулу
Период
02.02.2017 - 01.02.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Двигателна активност и двигателно развитие в ранна детска възраст 0-3г. Неврологични и невропсихични аспектии

Докторант
Милена Богомилова Симова
Период
09.01.2017 - 08.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Функционални хемисферни асиметрии при ученици с невроразвитийни нарушения

Докторант
Ангелики Евангелос Икономопулу
Период
08.05.2015 - 07.05.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Специалното срещу включващото образование в училище: ефекти върху личността и социалното функциониране на родителите на деца със специални образователни потребности

Докторант
Василики Константинос Каракапели
Период
17.04.2015 - 16.04.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Емоционална лицева перцепция, емпатия и агресия в начална училищна възраст

Докторант
Ива Иванова Копринкова-Илиева
Период
06.02.2015 - 05.02.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Личностни промени при инсултната болест

Докторант
Красимира Иванова Маникатова
Период
21.07.2014 - 20.07.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Личност и когнитивни стилове

Докторант
Христина Николаева Арабаджиева
Период
20.02.2012 - 19.02.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Онтогенетична динамика на латерализацията на вниманието в училищна възраст: ефекти върху интелигентността и академичната успеваемост

Докторант
Йоанна Росенова Андонова
Период
01.04.2011 - 31.03.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Семейната среда и трудовата заетост като детерминанти на личностни различия в ранната старост

Докторант
Теодор Красимиров Гергов
Период
21.06.2010 - 20.06.2013 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Специфика на езиковата латерализация при деца мултилингви.

Студент
Емилия Павлова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Личностен профил на хора, живеещи в институция и живеещи със семействата си

Студент
Габриела Емилова Николова-Пешева
Година
2019
ОКС
професионален бакалавър

Когнитивни способности на деца със синдромна и несиндромна интелектуална недостатъчност: сравнително изследване.

Студент
Мария Димитриос Контотеодору
Година
2019
ОКС
магистър

Психосоциално развитие на деца с аутизъм.

Студент
Aнастасия Maгka
Година
2019
ОКС
магистър

Teachers’ perceptions of characteristics of students with low academic achievement.

Студент
Sofia Tsilimangou
Година
2019
ОКС
магистър

The well-being of siblings of children with autism spectrum disorder.

Студент
Partena Tsouflidou
Година
2019
ОКС
магистър

Лидерство и мотивация на служителите в РИО – Благоевград.

Студент
Йосиф Янев
Година
2018
ОКС
магистър

Тревожност, устойчивост на стрес и бърнаут синдром при акушерки с различен стаж.

Студент
Диляна Илиянова Илиева
Година
2018
ОКС
магистър

Eмоционална интелигентност и агресивност при ученици с ниска и висока степен на личностна тревожност

Студент
Атанасиос Панайотис Сискос
Година
2018
ОКС
магистър

Личностен профил на учители от ПМГ „Акад. Сергей Корольов“.

Студент
Елена Страхилова Смилкова-Младенова
Година
2018
ОКС
магистър

Социално-психологичен профил на семействата в България.

Студент
Бисер Ненов Николов
Година
2018
ОКС
магистър

Магистър (Училищна психология). Тревожност и агресивност при ученици с проблемно поведение.

Студент
Ирини Кючуки
Година
2018
ОКС
магистър

Нарушения на работната памет при деца с езикови и речеви дефицити.

Студент
Стергиос Георгиос Лисицас
Година
2018
ОКС
магистър

Eфекти на коморбидността върху когнитивното развитие при интелектуална недостатъчност.

Студент
Григориос Думaс
Година
2018
ОКС
магистър

Паметови нарушения при деца с интелектуална недостатъчност.

Студент
Петрос Минас
Година
2018
ОКС
магистър

Особености на пространствената перцепция и пространственото внимание при деца с интелектуална недостатъчност

Студент
Сотирис Матеос
Година
2018
ОКС
магистър

Psychological counseling for people with disabilities

Студент
Ioanna Aivalioti
Година
2018
ОКС
магистър

Домашното насилие в генеричното и нуклеарното семейство: сравнително изследване

Студент
Даниела Василева Василева
Година
2017
ОКС
магистър

Тютюнопушенето като фактор за личностни различия.

Студент
Надежда Тодорова
Година
2017
ОКС
магистър

Стилове на поведение в конфликтна ситуация при брокери с различни типологични особености

Студент
Даниела Балджиева
Година
2017
ОКС
магистър

Невротизъм и емоционално прегаряне: сравнително изследване на учители по изкуствата.

Студент
Ивана Калоянова Василева
Година
2017
ОКС
магистър

Заекване и латерализация на вниманието.

Студент
Кремена Белухова
Година
2017
ОКС
магистър

Езикова латерализация при различни видове заекване: изследване на заекващи деца /от предучилищна и начална училищна възраст/ и техните родители

Студент
Айла Нуритин Нуритин
Година
2017
ОКС
магистър

Латерализационен профил на деца с разстройство от аутистичния спектър.

Студент
Марина Арнаут
Година
2017
ОКС
магистър

Cognitive profile of patients with mental disorder: comparative study

Студент
Charalampia Chatzopoulou
Година
2017
ОКС
магистър

Устойчивост на стрес, оптимизъм и психично благополучие при пациенти с онкологични заболявания

Студент
Стефани Александрова Стоицова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Латерализация на селективно и екзекутивно внимание по време на менструален цикъл.

Студент
Антоанета Сашкова Йовкова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Копинг стратегии при пациенти със злокачествени заболявания на урогениталната система.

Студент
Соня Атанасова Захова
Година
2016
ОКС
магистър

Личностни особености при неврологични и соматични ( онкологични) заболявания.

Студент
Петя Костуркова
Година
2016
ОКС
магистър

Личностни промени при онкологични заболявания: изследване базирано на самооценка при онкоболни.

Студент
Галина Фиткина
Година
2016
ОКС
магистър

Специфика на семейното функциониране в зависимост от невроразвитийния дефицит н детето

Студент
Ана Еленкова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Сравнително изследване на латерализацията на вниманието при лица с мозъчна патология

Студент
Зорница Вълева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Ефекти на етническата принадлежност върху проявите на агресия при ученици от средна училищна възраст.

Студент
Силвия Анева
Година
2015
ОКС
магистър

Взаимозависимост между личностна тревожност и стилове на реагиране в конфликтна ситуация в горна училищна възраст.

Студент
Петранка Захариева Михайлова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Видът на семейството като детерминант на личностни различия в периода на юношеството

Студент
Юлия Красимирова Динева
Година
2013
ОКС
бакалавър

Взаимозависимост между емоционална интелигентност и агресивност при юноши с девиантно поведение.

Студент
Величка Александрова Дамянова
Година
2013
ОКС
магистър

Страхът в контекста на социалното поведение на личността.

Студент
Александрина Соколова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Ефекти на вида на развитийния дефицит върху патерна на семейното функциониране.

Студент
Радостина Гаджалова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Ефекти от дългосрочното трениране на спортно ориентиране върху пространственото внимание

Студент
14. Ина Александрова Димитрова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Агресивността при деца, лишени от родителски грижи: сравнително изследване на рано и късно институционализирани.

Студент
Петя Динолова
Година
2012
ОКС
магистър

Сравнително изследване на личностните особености на охранители и цивилни лица.

Студент
Ели Благовестова Калдъшева
Година
2012
ОКС
магистър

Ефекти на музикалното трениране върху латерализацията на езика и вниманието

Студент
Борислава Иванова Петрова
Година
2012
ОКС
магистър

Изследване на връзката между личностните особености на наркомани и на техните родители.

Студент
Мартин Наков
Година
2012
ОКС
магистър

Сравнителен анализ на хемисферната латерализация за речева перцепция при владеещи и невладеещи чужди езици

Студент
Мария Йорданова Василева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Ръкост и емоционална интелигентност при младежи.

Студент
Даниела Фингарова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Сравнително изследване на латерализацията на контрола на вниманието при хора с различна ръкост.

Студент
Ралица Симонска
Година
2011
ОКС
бакалавър

Мотивация за професионална дейност и емоционална лабилност: сравнително изследване на учители

Студент
Татяна Лазарова–Грозданова
Година
2011
ОКС
магистър

Латерализация на вниманието в предучилищна възраст: изследване чрез разполовяване на линии и дихотично слушане

Студент
Мария Маджарска
Година
2011
ОКС
магистър

Професионално прегаряне и емоционална интелигентност при професията крупие.

Студент
Елена Александрова Стоянова
Година
2011
ОКС
магистър

Полът и смяната на ръкостта като фактори, повлияващи връзката „ръкост-когнитивен стил

Студент
Христина Николаева Арабаджиева
Година
2011
ОКС
магистър

Ефекти на инсултната болест върху процесите на внимание.

Студент
Красимира Лазарова-Маникатова
Година
2011
ОКС
магистър

Сравнително изследване на темпераментовите характеристики при различните категории деца с аномално развитие

Студент
Евелина Карабельова
Година
2011
ОКС
магистър

Сравнително изследване на темпераментовия профил на деца лишени от родителски грижи и деца от нормални семейства

Студент
Йоана Димитрова Димитрова
Година
2011
ОКС
магистър

Епидемиология на синдрома хиперактивност/дефицит на вниманието сред учениците в НУВ в гр. Велес, Република Македония

Студент
Ирена Костова
Година
2011
ОКС
магистър

Специфични прояви на мотивацията за афилиация и чувството за благополучие при близнаци.

Студент
Жанета Господинова
Година
2011
ОКС
магистър

Социални страхове и междуличностни взаимоотношения: сравнително изследване на деца в начална училищна възраст.

Студент
Евгения Лазарова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Ценностни ориентации и удовлетвореност от брака (съжителството) при партньори със сключен граждански брак и партньори, живеещи на семейни начала

Студент
5. Ани Петкова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Ръкост и когнитивни стилове

Студент
Христина Арабаджиева
Година
2010
ОКС
бакалавър

Болестта като фактор за личностна промяна: сравнително изследване на оценките на инсултно болни и техните близки.

Студент
Красимира Лазарова - Маникатова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Онтогенетична динамика на контрола на пространственото внимание – изследване чрез разполовяване на линии

Студент
Милена Маркимова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Локус на контрола и невротичност при възрастни със заекване.

Студент
Ивайло Попов
Година
2010
ОКС
магистър

Сравнително изследване на личностния профил на деца с нарушения в развитието и клинично здрави деца, и техните родители

Студент
Радостина Кацарова
Година
2010
ОКС
магистър

Полови различия в академичната успеваемост и тяхната възрастова динамика в периода 8-14г

Студент
Катя Ценова
Година
2010
ОКС
магистър

Особености на лексикалната перцепция при шизофренно болни: изследване чрез дихотично слушане.

Студент
Йоанна Росенова Андонова
Година
2010
ОКС
магистър

Сравнително изследване на личностния профил на биологични майки и майки на осиновени деца

Студент
Милена Петрова
Година
2010
ОКС
магистър

Ръкост и емоционална интелигентност

Студент
Ирена Чалъкова
Година
2010
ОКС
магистър

Когнитивен статус на деца с интелектуална недостатъчност.

Студент
Стоян Въчков
Година
2010
ОКС
магистър

Сравнително изследване на личностния профил и семейните отношения на родители на деца с аномално развитие и на родители на нормално развиващи се деца.

Студент
Ива Зарева
Година
2010
ОКС
магистър

Личностни промени и стил на живот при терминално онкоболни.

Студент
Хатидже Мустафова
Година
2010
ОКС
магистър

Проучване на разпространението на нарушения от аутистичния спектър в детските учебни заведения на Благоевград.

Студент
Весела Баркова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Езиково и речево развитие на умствено изостанали ученици, интегрирани в масово училище.

Студент
Соня Андонова–Котева
Година
2010
ОКС
магистър

Латерализация и заекване.

Студент
Атанас Панчев
Година
2010
ОКС
магистър

Латерализация на вербалната слухова перцепция при шизофрения

Студент
Йоанна Росенова Андонова
Година
2009
ОКС
бакалавър

Взаимозависимост между агресивността и самооценката при юноши

Студент
Десислава Николова
Година
2009
ОКС
бакалавър

Личностни особености на родители на наркозависими

Студент
Ива Димитрова
Година
2009
ОКС
бакалавър

Специални способности, професионално трениране и езикова латерализация: сравнително изследване на художници и математици

Студент
Елисавета Димитрова
Година
2009
ОКС
магистър

Сравнителен анализ на личностния профил на деца, лишени от родителски грижи и деца, отглеждани в нормални семейства

Студент
2. Габриела Емилова
Година
2009
ОКС
магистър

Влияние на монотонна професионална дейност върху личността.

Студент
Сияна Цветанова
Година
2009
ОКС
магистър

Възраст, адаптация към работната среда и удовлетвореност от труда – сравнително изследване между жени шивачки на възраст до 25 години и над 40 години.

Студент
Десислава Христова
Година
2009
ОКС
магистър

Личностни предиспозиции за изграждане на психична алкохолна зависимост

Студент
Димитър Бояджиев
Година
2009
ОКС
магистър

Сравнително междукултурно проучване на СХДВ сред сръбски и български деца в НУВ

Студент
Тина Томе Тасев
Година
2009
ОКС
бакалавър

Латерализация и статус на езиковите функции при деца с ДЦП.

Студент
Ваня Дучева
Година
2009
ОКС
бакалавър

Личностен профил на родители на деца със специални образователни потребности.

Студент
Любима Делева
Година
2009
ОКС
магистър