Avatar

проф. д-р Георги Апостолов

Email: apstlv swu.bg


Публикации

Gender and Leadership in Academic Environment , Leadership and Organizational Development 2015: .
Платон за управлението, образованието и философите , Сп. Философия 2014: 182-202.
Анализите на образованието са един от начините за неговото усъвършенстване , Сб. „Образование и девиации“ 2014: 7-9.
Excellence and Gender in the Working Environment. Белгия: FESTA 7th FP, 2014
Perceptions of Excellence in Hiring Processes. Белгия: FESTA 7th FP, 2014
Improving Meeting Culture. Белгия: FESTA 7th FP, 2014
Reinforced Networking as a Means to Exploit the Intellectual Potential of the Danube Region , The EU Strategy for the Danube Region – Focussing on Humans Needs, Vienna, Austria 2013: 315-321.
Парменид и митът за Фаетон , Сп. Философия 2013: 9-33.
Europa in Bewegung setzen. Kritische Betrachtungen zum LLL-Programm , IDM Info Europa 2012: 19-21.
ADVANCE – Advanced Training for Women in Scientific Research across Europe. A Review of an Innovative Program , Encouragement to Advance – Supporting Women in European Science Careers 2009: 119-136.

Конференции

Лидерство и организационно развитие

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Gender and Leadership in academic environment
Период
19.06.2015 - 21.06.2015 г.
Организатор
Софийски университет "Климент Охридски"

Women in Higher Education and Research

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Проектът FESTA - резултати и перспективи
Период
11.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
Community of Mediterranean Universities

The EU Danube Region Strategy (EUSDR) – Focusing on Human Needs

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Reinforced Networking as Means to Exploit the Intellectual Potential of the Danube Region
Период
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
Institute for the Danube Region (IDM)

The State of University Policy for Progress in Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Overview of Bulgarian Higher Education
Период
22.06.2012 - 23.06.2012 г.
Организатор
Empower European Universities

EEU Regional Conference on HE policies in Europe

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Key issues of Bulgarian HE policy
Период
06.06.2012 - 07.06.2012 г.
Организатор
Empower European Universities

The Paradox of the Bologna Process – Education, Mobility and Employment in the Danube Region

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Impact and Sustainability of Life Long Learning Projects
Период
05.12.2011 - 06.12.2011 г.
Организатор
Institute for the Danube Region (IDM)

The Voice of the Universities. Effective Change Management – Assuring Quality in Higher Education Institutions

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Implementation of New Quality Standards and Efficiency in the System Management – Bulgarian Experience
Период
23.10.2009 - 24.10.2009 г.
Организатор
7. HRK German Rectors’ Conference

Проекти

(824544) НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛОВАТА РАВНОПОСТАВЕНОСТ В АКАДЕМИЧНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ (SPEAR)

Период на провеждане
01.01.2019 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
Ръководител на екипа на Югозападен университет "Неофит Рилски"
Финансиран от
Финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, дейност Координиране и подкрепа в приоритетна област „Наука със и за обществото“
Бюджет
3000000,00 лв.

(287526) Подкрепа за жените учени в областта на природните науки и технологиите (FESTA)

Период на провеждане
01.02.2012 - 31.01.2017 г.
Форма на участие
Ръководител на българския екип
Финансиран от
7-ма Рамкова програма на ЕС
Бюджет
7178604,10 лв.

(133973-LLP_1_2007_1-AT-ERASMUS_ECDSP) Управление и развитие на европейското висше образование (EHEMD)

Период на провеждане
01.10.2007 - 30.09.2009 г.
Форма на участие
Ръководител на българския екип
Финансиран от
Програма за учене през целия живот, Еразъм
Бюджет
384105,45 лв.

(036712 (SAS6)) Специализирано обучение за жени в науката (ADVANCE)

Период на провеждане
01.09.2006 - 30.08.2008 г.
Форма на участие
Ръководител на българския екип
Финансиран от
6-та Рамкова програма на ЕС
Бюджет
892182,56 лв.

Ръководени докторанти

Социално-полови предразсъдъци в процеса на академичното израстване

Докторант
Теодорина Тодорова
Период
14.01.2015 - 13.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

The director of the school unit and his role in the evaluation of the educational staff

Студент
Alexandros Skarakis
Година
2014
ОКС
магистър

Programming the school unit and modes of communication with teachers

Студент
Dimitra Samantopoulou
Година
2014
ОКС
магистър

Професионално развитие на училищния директор като лидер

Студент
Владимир Стоянов
Година
2013
ОКС
магистър

Модели на изучаване и управление на организационната култура в училище

Студент
Роза Мишева
Година
2010
ОКС
магистър

Нравствено-етическите възгледи на Сократ, Платон и Аристотел

Студент
Емине Джинджиева
Година
2010
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Интегриране на формите за учене през целия живот: публични политики и инструменти

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Университет за национално и световно стопанство, София
Държава
България
Дата
18.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ралица Стефанова Велева

Духовните ценности в творчеството на д-р Иван Селимински

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
28.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Юсуф Юсуф

ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентина Миленкова