Avatar

проф. д-р Антони Стоилов

Email: antony100 swu.bg


Публикации

За официалния език на Република Северна Македония. : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020
Пак за определителния член в български , –В: Лингвистични проблеми 2019: 42-46.
Още по въпроса за връщане към Дриновско-Иванчевския правопис , Сп. Езиков свят 2019: 24-33.
Българските говори в Източна и в Югоизточна Македония , Под печат 2018: .
Две правописни реформи от 1945 г. – една политическа цел , Сп. Езиков свят 2018: 97-104.
The Creation of a Language Norm as a Mechanism for Achieving Political Goals - In: , The 6th International Academic Conference on Social Sciences. July 27-28, 2017. Barselona, Spain 2017: p. 62-67 .
За езиковия спор, македонската литературна норма, Мисирков и възможностите за сътрудничество между езиковедите на Република Македония и Република България , В-к „Култура“ 2017: 10-11. (Съавтор/и: Пантелей Спасов)
Традиция или съвременност в днешния ни книжовен език , –В: сб. Тюркологията днес, С., 2017 г. 2017: 102-110.
За македонизма и бездействието на българската страна (филологически аспект) , Сп. Македонски преглед - София 2016: .
Рядко срещана конфигурация на консонанти в един български говор , Сборника Dialogue between Balkan languages, cultures and civilisations (Tirana) и в Научни перспективи на съвременната българистика (Будапеща) 2015: 5-9; 263-267.
За македонизма и неизчерпващото се търпение на българите , Сборник с доклади от международната научна конференция «Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи» в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев 2015: 29-34.
Продуктивност на суфиксите при образуване на съществителни имена в говора на село Сушица, Благоевградско , Сп. Езиков свят 2014: 49-55.
Modern Bulgarian Literari Language – current status and need of change , In: Orbis Linguarum 2013: 14-18.
Случаи между традицията и модерността в днешния ни книжовен език , Сборник с доклади от Международната научна конференция „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” 2013: 150-156.
Рядка и старинна лексика в говора на селата Василевка (Болградски район) и Каменка (Измаилски район). –В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. XII, с. 329-336. Одеса – Велико Търново, 2013. , Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали 2013: 329-336.
Благоевградският говор. България: Фабер (Велико Търново), 2013
Афикси за образуване на глаголни облици в говора на село Сушица, Благоевградско , Годишник на Филологическия факултет на Югозападния университет 2013: 7-11..
Винаги малко повече: наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. - В: Сп. Езиков свят, т. 9, кн. 1 за 2011 г., с. 116 - 117. , В: Сп. Езиков свят 2011: с. 116 - 117..
За някои случаи в Новия правописен речник на българския език , Бр. Пролет на www.slav.unisofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/contents-spring 2010: 9.
Говорът на Разлог. -В: Разлог: история, традиции, памет, с. 362-381. България: Община Разлог, РИК Ирин-Пирин, 2009
Списание „Българска реч” – списание за езикознание и езикова култура, година XII/2006 (кн. 2-3) и година XIII (кн.1 и кн. 2) , Сп. Езиков свят 2008: 112-113.
Правопис и правоговор. Кандидатстудентски тестове. Правописни правила. Есета. Задачи и текстове с верните отговори . България: Югозападен университет - Благоевград, 2008
Правописни грешки и начини за отстраняването им , Сп. Езиков свят 2008: 17-26.
За някои случаи в Новия правописен речник на българския език , Сп. Езиков свят 2007: 23-28.
Правопис и правоговор. Кандидатстудентски тестове. Правописни правила. Есета. Задачи и текстове с верните отговори . България: Югозападен университет - Благоевград, 2006
Да спасим най-българския звук Ъ , Вестник „24 часа” 2006: 17.
Традиционна земеделска и животновъдна лексика от говорите по Средна Струма. Тематични групи. Лексико-семантични групи. Словообразуване. България: Югозападен университет - Благоевград, 2006
Лексико-семантична група за ‘помощно средство от дърво’ (върху материал от традиционната земеделска и животновъдна лексика от говорите по Средна Струма) , . –В: Юбилеен славистичен сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод 10-годишнината на специалността „Славянска филология” във Филологическия факултет на Югозападния университет 2005: 465-471.
Формиране на нациоинално самочувствие чрез обучението по български език , Сборник с материали от Националната конференция „Формиране на национална идентичност на учениците в българското училище” 2005: 51-56.
Стара лексика в едно българско село , Вiсник Запорiзького нацiонального унiверситету. Фiлологiчнi науки 2005: 160-163.
Българска диалектология. България: Югозападен университет - Благоевград, 2005
Лексико-семантична група за ‘средство за идентификация на домашен добитък’ (върху материал от традиционната земеделска и животновъдна лексика от говорите по Средна Струма) , Балканистичен форум № 4-5 2004: 131-138.
Лексико-семантична група за ‘места за домашен добитък’ (върху материал от традиционната земеделска и животновъдна лексика от говорите по Средна Струма) , . –В: Годишник на Катедрата по български език във Филологическия факултет на Югозападния университет 2004: 45-50.
Словообразувателната категория nomina attributivа (върху материал от традиционната земеделска и животновъдна лексика от говорите по Средна Струма) , Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция по случай 10-годишнината на Филологическия факултет на Югозападния университет 2002: 42-47.
Правопис и правоговор. България: Югозападен университет - Благоевград, 2002
Словообразувателните категории nomina agentis и nomina actoris (върху материал от традиционната земеделска и животновъдна лексика от говорите по Средна Струма) , Сб. Българският език между традицията и модерността 2001: 81-89.
Земеделска и животновъдна лексика от говорите по Средна Струма с народно тълкуване. България: Югозападен университет - Благоевград, 2000
Някои особености на българския говор в село Горни Порой (Северна Гърция) , Сп. Македонски преглед - София 1998: 57-61..
Програма за събиране на технологична лексика. Част II: Традиционна къща и двор. Традиционна храна и хранене. Лечители на хора и добитък. България: Югозападен университет - Благоевград, 1997
Програма за събиране на технологична лексика. Част I: Традиционна земеделие и традиционно животновъдство. България: Югозападен университет - Благоевград, 1995
Българският език. Част. I: 1. Праславянските развойни тенденции и българският език. 2. Българските диалекти като система. България: Югозападен университет - Благоевград, 1993 (Съавтор/и: Маринела Вълчанова)
Старинна българска лексика в югозападните говори , Медиевистични ракурси – топос и енигма в културата на православните християни 1993: 100-104..
Отражение на диалекта върху появата и развитието на артикулационни аномалии (дизартикулии) , Сборник с материали от Юбилейната научна конференция на тема „Език и свят. Съвременна филологическа проблематика” 1993: 183-189.. (Съавтор/и: Добринка Георгиева)
За старинния характер и народностната основа на словесното градиво в югозападните български говори , Сборник от изследвания на млади научни работници 1991: С. 14-22..
Разговорната реч и езиковата култура. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Сборник с материали от Първата национална научна сесия по проблеми на българската разговорна реч. В.Т-во, 1991, с. 144-148. , Проблеми на българската разговорна реч. Сборник с материали от Първата национална научна сесия по проблеми на българската разговорна реч. В.Т-во, 1991, с. 144-148. 1991: С. 144-148..
За терминологичните изразни възможност на народните говори , –В: Христоматия по съвременен български език 1990: С. 125-138..
Още един български говор със застъпници на праславянските съчетания *tj-*dj като -шч-/-жџ-. , –В: Годишник на Факултета за начална училищна педагогика 1986: с. 76-86..

Конференции

The 6th International Academic Conference on Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Creation of a Language Norm as a Mechanism for Achieving Political Goals
Период
27.07.2017 - 28.07.2017 г.
Организатор
The 6th International Academic Conference on Social Sciences. July 27-28, 2017. Barselona, Spain

Македония и македонският въпрос след Втората световна война

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За македонизма и бездействието на българската страна
Период
20.06.2016 - 20.06.2016 г.
Организатор
Македонски научен институт - София

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За македонизма и неизчерпващото се търпение на българите, с.29-34.
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Филологически факултет на Югозападния университет

Международна научна конференция „Диалози между балканските култури, езици и цивилизации”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Рядко срещана конфигурация на консонанти в един български говор
Период
24.11.2014 - 26.11.2014 г.
Организатор
Тирански университет - Албания

Българите в Северното Причерноморие

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Рядка и старинна лексика в говора на селата Василевка (Болградски район) и Каменка (Измаилски район)
Период
24.10.2013 - 26.10.2013 г.
Организатор
Одески университет "Ил.Мечников"

Международна научна конференция „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Случаи между традицията и модерността в днешния ни книжовен език
Период
19.09.2013 - 21.09.2013 г.
Организатор
Филологически факултет на Югозападния университет

Национална конференция „Формиране на национална идентичност на учениците в българското училище”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Формиране на национално самочувствие чрез обучението по български език
Период
02.09.2005 - 03.09.2005 г.
Организатор
Съюз на българските учители - София

Международна славистична конференция по повод 10-годишнината на специалността „Славянска филология” във Филологическия факултет на Югозападния университет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лексико-семантична група за ‘помощно средство от дърво’ (върху материал от традиционната земеделска и животновъдна лексика от говорите по Средна Струма)
Период
12.05.2005 - 14.05.2005 г.
Организатор
Филологически факултет на Югозападния университет

Юбилейна научна конференция „Език и свят. Съвременна филологическа проблематика”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отражение на диалекта върху появата и развитието на артикулационни аномалии (дизартикулии)
Период
14.06.1993 - 15.06.1993 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"
Съавтор(и)
Добринка Георгиева

Медиевистични ракурси – топос и енигма в културата на православните християни

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Старинна българска лексика в югозападните говори
Период
04.05.1993 - 05.05.1993 г.
Организатор
Общество за славянска старина

Първа национална научна сесия по проблеми на българската разговорна реч

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разговорната реч и езиковата култура
Период
04.11.1991 - 06.11.1991 г.
Организатор
ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Проекти

(CR - 7) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2017"

Период на провеждане
10.06.2020 - 12.12.2017 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
4500,00 лв.

(CR - 031/2) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2019"

Период на провеждане
17.01.2019 - 20.12.2019 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
4000,00 лв.

(CR - 11/4) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2018"

Период на провеждане
15.01.2018 - 19.12.2018 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
4500,00 лв.

(RP/C4) Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2016"

Период на провеждане
04.01.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Наредба № 3
Бюджет
4500,00 лв.

(SRP - 11/15) Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

Период на провеждане
03.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Югозападен университет по наредба № 9
Бюджет
4500,00 лв.

(SRP - 7/14) Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

Период на провеждане
03.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Югозападен университет по наредба № 9
Бюджет
6000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0034) Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
263744,00 лв.

(BG051PO001-3.3.06-0020) Докторантски филологически център

Период на провеждане
22.07.2013 - 22.06.2015 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
133771,00 лв.

(SRP -8/13) Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

Период на провеждане
03.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Югозападен университет по наредба № 9
Бюджет
6500,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
07.05.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси - Европейски социален фонд"
Бюджет
56000000,00 лв.

(SRP - 11/ 12) Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

Период на провеждане
03.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Югозападен университет по Наредба № 9
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP- 9/11) Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

Период на провеждане
31.01.2011 - 31.12.2011 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Югозападен университет по Наредба № 9
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP - 3/11) Изследване на начините за оптимизиране на чуждоезиковото обучение в езиков център

Период на провеждане
05.01.2011 - 31.12.2011 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Югозападен университет по Наредба № 9
Бюджет
3000,00 лв.

Ръководени докторанти

Лексиката в банския говор

Докторант
Александра Димитрова Клечорова
Период
11.12.2018 - 10.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Лексиката в речника на Ал. Дювернуа

Докторант
Ангелина Стефанова Василева
Период
24.06.2015 - 28.06.2019 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Система на ученическите писмени съчинения в началното училище

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Епископ "Константин Преславски"
Държава
Република България
Дата
14.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Камелия Койчева Йорданова

Разговорни съчинителни съюзи в българската устна комуникация (с оглед на конкуренцията между тях)

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
30.11.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радослав Михайлов Цонев

Интонацията и принципът на езиковата икиномия

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
20.11.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Падарева

Българските диалекти: жива реч в дигиталната епоха (Bulgarian Dialects: Living Speech in the Digital Age)

Вид
Конкурс за професор
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
Република България
Дата
29.08.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимир Любенов Жобов

Вокално-консонантното взаимодействие в южната част на ятовата изоглосна зона

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет
Държава
Република България
Дата
29.07.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катерина Драганова Ушева

Шуменският говор

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Държава
България
Дата
11.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Дочева Колева

Морфонология на глаголното словоизменение на говора в Петричко

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
14.05.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Георгиева Велкова

Словообразуване на Nomina abstracta в евангелски паметници от X и XI век (с особен оглед към Марийнското евангелие)

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
02.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лъчезар Любенов Перчеклийски

Исторически обекти и лингвистична хронотопия на исихизма в Източна Тракия

Вид
Конкурс за професор
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
07.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Драгомир Ганчев Лалчев

Българският език в предисторията на компаративната лингвистика и в езиковия свят на ранния европейски модернизъм

Вид
Конкурс за професор
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
02.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Иван Илиева

Зоонимна фразеология в английския език и в българския език

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет
Държава
Република България
Дата
20.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Райна Благоева Холанди