Avatar

гл.ас. д-р Анна Христова

Email: annahristova law.swu.bg


Публикации

Нови тенденции в политиката на ЕС по изменение на климата , сп. "Международна политика" 2014: с. 48-52.
Външнополитически измерения на политиката по околна среда на Европейския съюз , Икономика и управление 2014: .
Актуални тенденции в Седмата програма на Европейския съюз за действие за околната среда (2014 – 2020 г.) , „Европейският съюз и Черноморският регион. Предизвикателства и перспективи” 2013: с. 265-269.
Правни аспекти на политиката на Европейския съюз в областта на околната среда , „Право, управление и медии през ХХI век” 2012: с.102-107.
Правна уредба на Общата външна политика и политика на сигурност според Договора от Лисабон , Сборник от публикации в рамките на проект по Наредба № 9 на МОН 2011: . (Съавтор/и: Николай Марин)

Конференции

ООН: Исторически традиции и съвременно право

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Опазването на околната среда - основно направление в дейността на ООН
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
БАН и ПИФ на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Европейският съюз и Черноморският регион. Предизвикателства и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
17.09.2013 - 19.09.2013 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Право, политика, промяна

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
25.04.2013 - 25.04.2013 г.
Организатор
Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски"

Право, управление и медии през XXI век

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP) Проект „Бакалаври и магистри – професионалисти в разработването, администрирането, управлението и защитата на информационните системи в предприятията на Молдова, Казахстан и Виетнам – LMPI“ Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan

Период на провеждане
20.09.2016 - 20.09.2018 г.
Форма на участие
Член на научноизследователския екип
Финансиран от
Програма "Еразъм+" на Европейската комисия
Бюджет
999500,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по оперативна програма Развитие на човешките ресурси съфинансирана от ЕСФ
Бюджет
37000000,00 лв.

(RP – A4/16) Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.: европейското предизвикателство за България

Период на провеждане
01.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 3 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(2015-1-BG01-KA202-014247) „Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение” („SUCCESS…ION - Making Family Business Transfers successful through Education and Training)

Период на провеждане
01.09.2015 - 01.09.2017 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Erasmus +
Бюджет
585624,40 лв.

(SRP-A5/15) ООН: 70 години от реализирането на идеята за световен мир и 60 години от участието на България

Период на провеждане
05.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

(SRP-A8/14) „Интеграционни модели на Европейския съюз в пост-съветското пространство”

Период на провеждане
06.01.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
11000,00 лв.

(BG 051P0001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по оперативна програма Развитие на човешките ресурси съфинансирана от ЕСФ
Бюджет
56000000,00 лв.

(SRP-A4/13) Европейският Съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи

Период на провеждане
07.01.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
участниик в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1400,00 лв.

(SRP- 2012/А2) Право, управление и медии през XXI век

Период на провеждане
01.02.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
Наредба № 9 на МОМН, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1500,00 лв.

Ръководени дипломанти

Политиката на ЕС в областта на околната среда

Студент
Стойчо Георгиев Стойчев
Година
2015
ОКС
бакалавър

Външни отношения ЕС - САЩ

Студент
Десислава Огнянова Атанасова
Година
2015
ОКС
магистър

Защитата на правата на човека в ХХІ век - актуални тенденции

Студент
Валерия Валериева Христова
Година
2015
ОКС
магистър