Avatar

ас. д-р Анна Покровнишка

Email: anna_pokrovnishka swu.bg


Публикации

МЕЖДУ МИНИМАЛИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА В ИЗЛОЖБАТА „PAINTING PRINTS OF TAME” НА САШО СТОИЦОВ , Инфо СБХ 2016: .
ТРИФОН НЕДЕЛЧЕВ В ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ , Инфо СБХ 2016: .
ГРАДИНАТА НА ДАНИЕЛ СПОЕРИ – ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПИ , Годишник на СУБ "Наука, образование, изкуство" 2015: 167-175.
СЪВРЕМЕННА ИЗЛОЖБЕНА СРЕДА В ОТКРИТОТО ПРОСТРАНСТВО НА АРТ ЦЕНТЪР ИЛИНДЕНЦИ , Съвременни технологии в културно-историческото наследство 2015: 58-63.
КОНЦЕПТУАЛНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ИЗЛОЖБАТА „NEVER THE SAME“ НА РОСИЦА ГЕЦОВА , Инфо СБХ 2013: 31-32.
СКУЛПТОРЪТ НА ХРАМОВЕ , БТА ЛИК 2011: 43-44.
ИВАН РУСЕВ БЕЗ САНТИМЕНТ , БТА ЛИК 2011: 44-45.
ИЗЛОЖБАТА „ЛУННА СВЕТЛИНА“ НА КРАСИМИР ДЖИДРОВ , Инфо СБХ 2010: 21-22.
330 ТОНА , Инфо СБХ 2009: 9-10.
СКУЛПТУРНИЯТ СИМПОЗИУМ В ИЛИНДЕНЦИ , Литература, изкуство, критика, философия – списание "Везни" 2007: 44-52.

Конференции

Международной научно-практической конференции «Педагогика начального образования: традиции и инновации»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Монументалната скулптура от симпозиума в Илинденци като средство за личностни търсения при студентите (взаимодействие между методика на преподаване и творчески процес)
Период
26.04.2017 - 27.04.2017 г.
Организатор
«Московский педагогический государственный университет»

IV Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социокултурни особености на скулптурния симпозиум в Илинденци
Период
13.10.2016 - 14.10.2016 г.
Организатор
Технически университет – София

III Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременна изложбена среда в откритото пространство на Арт център Илинденци
Период
22.10.2015 - 23.10.2015 г.
Организатор
Технически университет – София

Проекти

(Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г."
Бюджет
37000000,00 лв.

(BG 051PO001-3.1.07-0028) "ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО /Създаване/ Актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
Експерт-изпълнител
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Бюджет
56000000,00 лв.