Avatar

ас. д-р Анна Покровнишка

Email: anna_pokrovnishka swu.bg


Публикации

СОЦИОКУЛТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СКУЛПТУРНИЯ СИМПОЗИУМ В ИЛИНДЕНЦИ , Технически университет – София 2017: 71 – 74.
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА СИМПОЗИУМА В ИЛЬИНДЕНЦИ КАК ИНСТРУМЕНТ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ СТУДЕНТОВ (СООТНОШЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА) , ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ – Материалы международной научно-практической конференции г. Москва ISBN 978-5-4263-0488-8, 2017: 219 - 224.
МЕЖДУ МИНИМАЛИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА В ИЗЛОЖБАТА „PAINTING PRINTS OF TAME” НА САШО СТОИЦОВ , Инфо СБХ, София, ISSN 1313-9622 2016: .
ТРИФОН НЕДЕЛЧЕВ В ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ , Инфо СБХ, София, ISSN 1313-9622 2016: .
ГРАДИНАТА НА ДАНИЕЛ СПОЕРИ – ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПИ , Годишник на СУБ "Наука, образование, изкуство" ISSN-1313-5236 2015: 167-175.
СЪВРЕМЕННА ИЗЛОЖБЕНА СРЕДА В ОТКРИТОТО ПРОСТРАНСТВО НА АРТ ЦЕНТЪР ИЛИНДЕНЦИ , Съвременни технологии в културно-историческото наследство 2015: 58-63.
КОНЦЕПТУАЛНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ИЗЛОЖБАТА „NEVER THE SAME“ НА РОСИЦА ГЕЦОВА , Инфо СБХ, София, ISSN 1313-9622 2013: 31-32.
СКУЛПТОРЪТ НА ХРАМОВЕ , БТА ЛИК, София, ISSN 0324-0444 2011: 43-44.
ИВАН РУСЕВ БЕЗ САНТИМЕНТ , БТА ЛИК, София, ISSN 0324-0444 2011: 44-45.
ИЗЛОЖБАТА „ЛУННА СВЕТЛИНА“ НА КРАСИМИР ДЖИДРОВ , Инфо СБХ, София, ISSN 1313-9622 2010: 21-22.
330 ТОНА , Инфо СБХ, София, ISSN 1313-9622 2009: 9-10.
СКУЛПТУРНИЯТ СИМПОЗИУМ В ИЛИНДЕНЦИ , Литература, изкуство, критика, философия – списание "Везни" 2007: 44-52.

Конференции

«Музыкальное и художественное образование: Россия, Казахстан, Болгария»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО
Период
06.11.2017 - 06.11.2017 г.
Организатор
«Уральский государственный педагогический университет» Екатеринбург, Россия; Cеверо - Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева – Петропавловск, Казахстан; Юго-Западный университет им. «Неофит Рилски» Благоевград, Болгария

Международной научно-практической конференции «Педагогика начального образования: традиции и инновации»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Монументалната скулптура от симпозиума в Илинденци като средство за личностни търсения при студентите (взаимодействие между методика на преподаване и творчески процес)
Период
26.04.2017 - 27.04.2017 г.
Организатор
«Московский педагогический государственный университет» – гр. Москва

IV Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социокултурни особености на скулптурния симпозиум в Илинденци
Период
13.10.2016 - 14.10.2016 г.
Организатор
Технически университет – София

III Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременна изложбена среда в откритото пространство на Арт център Илинденци
Период
22.10.2015 - 23.10.2015 г.
Организатор
Технически университет – София

Проекти

(Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г."
Бюджет
37000000,00 лв.

(BG 051PO001-3.1.07-0028) "ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО /Създаване/ Актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
Експерт-изпълнител
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Бюджет
56000000,00 лв.

Рецензии/Становища

“Актуалността на модата от 60-те години”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефани Каракашева

“Шапката – история и бъдеще”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселин Васев

“Устойчив дизайн. Еко, Био и Трешън мода”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антон Стоянов

“Приложение на иновационни технологии при конфекциониране на дамско облекло”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Любомирова