Avatar

доц. д-р Антоанета Николова

Email: anikolova swu.bg


Публикации

Даоизмът , Лотос: алманах за будизъм и източни култури 2021: 153-162.
The Question of Being: Greece, India and China , OPEN JOURNAL FOR STUDIES IN PHILOSOPHY (OJSP) 2021: стр. 51-62.
East-West Religiosity: Some Peculiarities of Religiosity of European Followers of Eastern Teachings and Practices. : Springer, 2020
The Place of Human Being in Reality: Modes of Different Religions , Proceedings of the 5th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 2020: .
Daoism as Art of Living , Пътят на коприната: Доклади от Петата международна конференция по китаистика „Пътят на коприната” 2020: 88-96.
Far Eastern Spirituality in Europe , 3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 2019: 241-246.
Deep Ecology and East-West Dialog , 3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 2019: 151-160.
Ecological Implications of the Understanding of Human Being in the Old Chinese Culture , Езиков свят 2019: .
"East" and "West": Contradiction or/and Complementarity , Електронно списание NotaBene 2019: .
Haiku: to enter the fullness of here-and-now , Електронно списание NotaBene 2019: .
Религиозни аспекти на дълбоката екология , Религия и социална екология 2019: .
Sacred Places in Buddhism or the Place of the Sacred in Buddhism , RAPHICA REVIEW OF ANTHROPOLOGY AND PHILOSOPHY OF THE SACRUM 2018: 67-79.
Реалност и отражение в далекоизточната мисъл , електронно списание Нотабене 2018: .
Dao – (The) Way(s) , Collection of Papers from the Fourth International Conference on Chinese Studies “The Silk Road” 2018: 271-276.
Религия и толерантност , Електронно списание NotaBene; Сб. "Миграционните вълни - минало, настояще и бъдеще" 2017: .
Понятието Хаос в старогръцкото и древнокитайското мислене , Електронно списание NotaBene 2017: . (Съавтор/и: Звездомира Георгиева)
"Даодъдзин": вариации и вариативност , Електронно списание NotaBene 2017: .
Даоизмът и китайската поезия , сп. Хайку свят 2017: 72-78.
Нанохайку и нанохайга или как нанотехнологиите се срещат с изкуството , сп. Хайку свят 2017: 79-84. (Съавтор/и: Й. Георгиев, Н. Панова, А. Гангнаик, Т. Гошал, Д. Холмс)
The asymmetry of Haiku , Symmetry: Culture and Science 2017: 391-407. (Co-author/s: Yordan M. Georgiev)
Митът в традицията на китайската култура , Култура - памет - идентичност: сборник с материали от международна научна конференция 2017: 208-218.
On the Edge of Existing , The Silk Road, Collection of Papers from the Third International Conference of Chinese Studies 2016: 203-208.
Човекът в динамичната вселена , Човекът „за продан“: философско-антропологични и аксиологични измерения 2016: 132-179. (Съавтор/и: Йордан Георгиев)
Пространството в хайку , Електронно списание NotaBene 2016: .
Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe , Journal of Religion in Europe 2015: 264-266.
От устните предания до Интернет: мъдрост-знание-информация , Информационни технологии, култура, общество 2015: 13-23.
Особености на китайския поетичен изказ , Философски алтернативи 2015: .
Без-вкусността на дао , Manas. Studies into Asia and Africa 2015: .
Прочитите на Даодъдзин: към основанията на едно различно мислене , Диалогът Изток-Запад: многопосочност на прочитите 2015: 36-43.
Относителността въображаемо-реално в религиите , Електронно списание NotaBene 2014: .
За странника и странстването (философско-митологични мотиви в поезията на Ли Бо) , Ли Бай, Прокуденият от небесата, превод от старокитайски Антоанета Николова и София Катърова 2014: .
Число и символ в Древен Китай , "Дигитална култура и общество", колективен монографичен труд 2014: 23-31.
„Защо конят е дървен“ , Хайку свят 2014: .
Даоистки и чанбудистки мотиви в поезията на Ханшан , Страните от Източна Азия и светът –взаимоотношения и взаимодействия 2013: .
Виж и разбери съкровеното , Ханшан, Стихове от Студената планина, превод от старокитайски Антоанета Николова и София Катърова 2013: .
Не-въображението в хайку , Литературен вестник; Liternet 2013: .
Philosophical Idea of Response and its Interpretation in the Classical Chinese Landscape Poetry , The Silk Road, Papers from the International Conference 2013: 84-90.
Човекът в динамичната вселена , Годишник на катедра „Философски и политически науки” 2013: 4-15.
Хайку и предизвикателствата пред съвременното мислене , Хайку свят 2013: 79-84.
Изток-Запад: относителност на разграниченията , Границите – Философски и политически прочити; NotaBene 2012: 97-107. (Съавтор/и: Звездомира Георгиева)
Динамиката на недуалността в китайската пейзажна лирика , Годишник на катедра „Философски и политологически науки” 2012: 5-19.
Изучение религий в Болгарии , Релігієзнавчі нариси 2012: 7-20.
The Concept of Wu Xing and the Alternatives of Causality in the Context of Ecological Consciousness , The Silk Road, Papers from the International Conference 2011: 171-173.
Вълшебството като част от ежедневието , Измерения на фантастичното 2011: 112-124.
Идзин: динамичността като промяна , Годишник на катедра „Философски и политически науки” 2011: 4-29.
Динамичният характер на реалността: поглед от съвременната наука и китайската натурфилософия , Философски алтернативи 2011: 102-111. (Съавтор/и: Йордан Георгиев)
Вътре , Екатерина Йосифова в българската литература и култура 2011: .
Синергетика и толерантност , Глобализация и толерантност 2010: 212-221..
Женското начало в религиите , Съвременната жена роли и образи и Нотабене 2010: 162-168 .
Vision of Dynamics and Principle of Synchronicity in Eastern Cultures , The Philosophy of Security in an Insecure World, Proceedings of XXV Varna International Philosophical School, S., IphR-BAS 2010: 399-406.
Екологичното съзнание и проблемът за личността в далекоизточните култури, , Правно-исторически факултет, Научни известия 2010: 33-37.
Проблемът за другостта в древнокитайската култура , Граници на културологията 2010: 338-343.
Хайку и далекоизточното разбиране за Аз-а , Електронно списание NotaBene, 2009: .
Езикът на изменчивостта /тълкуване на Идзин , сб. „Език и свят” 2009: 51-59.
Китайският философски модел на света и парадигмите на съвременното мислене , „Китай: традиция и съвременност” 2009: 190-194.
Хайку и далекоизточното разбиране за Аз-а , Философски алтернативи” 2009: 191-195.
Хайку и предизвикателствата пред съвременното мислене , Философски алтернативи 2008: 120-124.
„Даодъдзин” като езотеричен текст , сб. „Философия и езотерика” 2008: 313-324.
Synchronicity and Causality – Two Different Philosophical Approaches to the World , Proceedings of the 38th International Congress of Asian and North African Studies 2008: 287-294.
Хайку и философията на синхроничността , годишник Наука-образование-изкуство 2007: 376-381..
Двата пътя на човека в източните религии , сб. „Човекът: единство и раздвоение”; grosnipelikani 2007: 91-107.
За прочита на другостта в съвременната българска поезия , Балканската културна матрица и европейският проект; GrosniPelikani литература плюс култура 2007: 321-330.
Към въпроса за толерантността в източната мисъл , Философски алтернативи 2007: 80-94.
Предизвикателствата при поетическия превод от старокитайски , Панорама 2006: .
Поезията като разсъбличане от тялото , За образите и световете 2006: .
Вселената спонтанно блика поетичното , Култура 2006: .
Раздвоеният човек по пътя към себе си , Литературен вестник 2005: .
Митологично-философски прочити на идеята за творението , Философски алтернативи 2004: .
Влиянието на далекоизточните религии в България , Философски алтернативи 2004: .
Езикът на Пустотата. България: Аквариум Средиземноморие, 2003
Европейските ценности в огледалото на другостта , сб. „Европейски ценности” 2003: 126-132.
Текстът като текстура. Поглед към китайската мисъл , Култура 2002: .
Езикът на Пустотата в българската поезия , Литературен вестник 2002: .
Идеята за трансцендентното в източната философия , сб. „Кант и кантовата традиция в България” 2001: .
Танцът на Пустотата , сб. „Културата и предизвикателствата на новия век” 2001: .
Шаманизмът и преживяването на Пустотата , Proceedings of the Fourth National Symposium of Korean Studies 2000: 162-176.
Философската идея за Пустотата , Студии по кореистика 1999: 125-136.
Творението и любовта към творението в Православието , Религия и църква в България 1999: 392-399.
Идеята за Пустотата в будизма , Съвременник 1999: .
Особености на далекоизточната пейзажна лирика (Китай и Корея) , Proceedings of the Second National Symposium on Korean Studies 1997: 138-51.
Даоизмът и конфуцианството от гледна точка на метафизиката на качеството на Р.М.Пърсиг , Философски алтернативи 1996: 141-144.
Отношението към природата в даоизма , Хуманизъм, наука, религия 1995: 120-125.
Съвременни виждания за екологията като духовен синтез на наука и религия , Хуманизъм, наука, религия 1995: 107-113.
Дао и Бог. Концепцията за първоизточника на съществуване , Философски алтернативи 1995: 89-95.
Дао – принципът на вътрешната динамика , Дао 1992: 21-29.

Конференции

The 23rd Biennial Conference of the European Association for Chinese Studies (EACS)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Naming the Changeability
Период
24.08.2021 - 28.08.2021 г.
Организатор
EACS and Leipzig University, Germany

Daoism and Literature: Myths, Stories, Novels, Poetry, 14th International Conference on Daoist Studies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Poetry as Actualization of Dao
Период
20.05.2021 - 25.05.2021 г.
Организатор
European Association for Chinese Studies and Sofia University

International Multidisciplinary Conference „Transformations and Challenges in the Global World"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„East and West in the Global World“
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ

5th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The place of human being in reality: Modes of different religions
Период
24.06.2020 - 28.06.2020 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

4th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Premises for the Penetration of Eastern Thought in Bulgaria
Период
24.12.2019 - 24.12.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Deep ecology and East-West dialog
Период
28.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Far Eastern spirituality in Europe
Период
28.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

International workshop “Religiosity in East and West. Conceptual and Methodological Challenges”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
East-West Religiosity: Peculiarities of Religiosity of European Followers of Eastern Teachings and Practices
Период
25.06.2019 - 27.06.2019 г.
Организатор
University Münster

17th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR) “Religion – Continuations and Disruptions”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religion as a Path
Период
25.06.2019 - 29.06.2019 г.
Организатор
European Association for the Study of Religions (EASR)

51st Annual Conference of the Society for Asian and Comparative Philosophy “Arts of Understanding”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Art of Understanding in Daoism
Период
18.06.2019 - 21.06.2019 г.
Организатор
Society for Asian and Comparative Philosophy

International Haiku Conference „Haiku: Western Perception of Eastern Spirituality

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Haiku: to enter the fullness of here-and-now
Период
07.06.2019 - 09.06.2019 г.
Организатор
Antoaneta Nikolova, MSCA, Хайку клуб "София"

International Haiku Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Nano-haiku: A Possible Meeting Point between East and West
Период
31.05.2019 - 02.06.2019 г.
Организатор
British Haiku Society

Fifth International Conference on Chinese and Asian Studies „The Silk Road”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Daoism as an Art of Living
Период
30.05.2019 - 31.05.2019 г.
Организатор
Институт Конфуций, СУ „Св. Климент Охридски“

“The East – so far, so close”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ecological Implications of the Understanding of Human Being in the Old Chinese Culture
Период
28.05.2019 - 28.05.2019 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ

Science is wonder-ful

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
East meets West
Период
26.09.2017 - 27.09.2017 г.
Организатор
European Commission

2nd Biennial Conference of the European Association for Chinese Philosophy GLOBAL CHINESE PHILOSOPHY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Chinese Philosophy as a Philosophy of the Right Brain Hemisphere”
Период
07.09.2017 - 09.09.2017 г.
Организатор
European Association for Chinese Philosophy

International Haiku Conference "Haiku: reality and reflection"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Reality and Reflection in Far East Thought
Период
30.06.2017 - 02.07.2017 г.
Организатор
Столична библиотека и Хайку клуб София

Fourth International Scientific Conference "The Silk Road"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Dao – (The) Way(s)
Период
01.06.2017 - 02.06.2017 г.
Организатор
Институт Конфуций, София

Migration waves: past, present and future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religion and Tolerance
Период
11.11.2016 - 11.11.2016 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Symmetry Festival

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Asymmetry in Haiku
Период
18.07.2016 - 22.07.2016 г.
Организатор
Vienna University of Technology
Съавтор(и)
Йордан Георгиев

Haiku in a City Environment

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Space in Haiku
Период
10.06.2016 - 12.06.2016 г.
Организатор
Столична библиотека

Culture, Memory, Identity

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Myth in the Tradition of Chinese Culture
Период
11.05.2016 - 11.05.2016 г.
Организатор
катедра "Културология", ЮЗУ

East-West Dialogue: Philosophical and Politological Interpretations

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прочитите на „Даодъдзин“: към основанията на едно различно мислене
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

41st International Conference on Micro- and Nanofabrication and Manufacturing

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Creative use of visual art and haiku poems for demonstration of advanced nanofabrication processes
Период
21.09.2015 - 24.09.2015 г.
Организатор
Delft University of Technology
Съавтор(и)
Nedyalka Panova, Anushka Gangnaik, Tandra Ghoshal, Yordan M. Georgiev, Justin Holmes

XVII Session of the International Academic Seminar „Three Cultures, Three Religions" Templi

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Sacred places in Buddhism or place of sacred in Buddhism
Период
22.06.2015 - 23.06.2015 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Third International Conference "The Silk Road"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On the Edge of Existing
Период
04.06.2015 - 05.06.2015 г.
Организатор
Институт Конфуций, София

Конференция с международно участие "Изток-Запад: разбираемите монолози",

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“За субект-обектното разделение или защо в дзен няма антропоморфизъм”
Период
25.04.2015 - 26.04.2015 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Information Technologies, Culture and Society

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
От устните предания до Интернет: мъдрост, знание, информация”
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" , Център за нови медии и дигитална култура, Съюз на учените в България

VIII Хайку Конференция с международно участие „Хайку: отворената врата, която изглежда затворена”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Китайски четиристишия и японски тристишия – един поглед към особеностите на източната мисловност"
Период
07.06.2014 - 08.06.2014 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Число и символ в древен Китай
Период
31.10.2013 - 01.11.2013 г.
Организатор
Център за нови медии и дигитална култура

Second International Conference on Chinese Studies “The Silk Road”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Philosophical Idea of Response and its Interpretation in the Classical Chinese Landscape Poetry
Период
29.10.2013 - 30.10.2013 г.
Организатор
Институт Конфуций, София

Виртуалното и въображаемото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Относителността въображаемо-реално в религиите”;
Период
11.10.2013 - 11.10.2013 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

VII Хайку конференция с международно участие „Реализъм и въображение в хайку”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Не-въображението в хайку”
Период
15.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

„Въображаемо и реално в индийската мисъл“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
В търсене на истинската реалност
Период
13.05.2013 - 16.05.2013 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки”

International Conference “East Asia Countries and the World: Interactions and Interrelations”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Daoist and Chan-Buddhist Patterns in Han Shan’s Poetry
Период
26.11.2012 - 27.11.2012 г.
Организатор
Институт Конфуций, София

ХI Conference of European Association for the Study of Religion “Ends and Beginnings”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
End as Beginning or Passivity as Activity
Период
23.08.2012 - 26.08.2012 г.
Организатор
European Association for the Study of Religion

VI хайку конференция с международно участие „Тишината в хайку”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Не-думите на Пустотата”
Период
16.06.2012 - 17.06.2012 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

"Индия - древна и млада"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Идеята за всеединство във вачаните”
Период
07.05.2012 - 09.05.2012 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Границите – философски и политически интерпретации

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изток-Запад: относителност на разграниченията
Период
21.10.2011 - 21.10.2011 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

X EASR Conference "New Movements in Religions. Theories and Trends"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Other” Religions in Bulgaria
Период
18.09.2011 - 22.09.2011 г.
Организатор
European Association for the Study of Religion

V Хайку конференция с международно участие "Хайку като преодоляване на граници"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Мислене без граници?”
Период
18.06.2011 - 19.06.2011 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

International Conference “The Silk Road”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Concept of Wuxng and the Alternatives of Causality in the Context of Ecological Consciousness,
Период
03.06.2011 - 04.06.2011 г.
Организатор
Институт Конфуций, София

Измерения на фантастичното в съвременността

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Вълшебството като част от ежедневието
Период
14.05.2011 - 15.05.2011 г.
Организатор
Философски клуб „Аргумент“ към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград

Глобализация и толерантност

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Синергетика и толерантност
Период
15.10.2010 - 15.10.2010 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

IV хайку конференция с международно участие „Хайку: образ и смисъл”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хайку и рисунъците на фрактала
Период
05.06.2010 - 06.06.2010 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"; хайку клуб "София"

Юбилейна научна конференция „Гранците на културологията”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблемът за другостта в древнокитайската култура
Период
27.11.2009 - 27.11.2009 г.
Организатор
катедра "Културология", ЮЗУ

Научна конференция „Съвременната жена: роли и образи”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Женското начало в религиите
Период
23.10.2009 - 23.10.2009 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

International Multidisciplinary Women Congress

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Principle of Feminine in Traditional Chinese Thought and Its Implication in Classical Chinese Landscape Poetry
Период
13.10.2009 - 16.10.2009 г.
Организатор
Dokuz Eylul University, Faculty of Arts & Sciences, Izmir, TURKEY

III Конференция с международно участие „Език и съзнание в хайку”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хайку и далекоизточното разбиране за Аза
Период
30.05.2009 - 31.05.2009 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"; хайку клуб "София"

Национална научна конференция „Китай: традиция и съвременност”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Китайският философски модел на света и парадигмите на съвременното мислене
Период
29.05.2009 - 29.05.2009 г.
Организатор
ЦИЕК, СУ

Научен семинар „Слово и свят в творчеството на Толкин”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Толкин: архетипи в творчеството и живота”
Период
16.05.2009 - 16.05.2009 г.
Организатор
Философски клуб „Аргумент“ към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград

IIКонференция с международно участие „Световното хайку: предизвикателство пред литературата на 21 век”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хайку и предизвикателствата пред съвременното мислене
Период
23.06.2008 - 24.06.2008 г.
Организатор
катедра "Философски науки"; хайку клуб "София"

Научна конференция „Език и свят: философски и филологични аспекти"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езикът на изменчивостта (тълкуване на Идзин
Период
09.06.2008 - 09.06.2008 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ

XXV Varna International Philosophical School

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Vision of Dynamics and Principle of Synchronicity in Eastern Cultures
Период
01.06.2008 - 04.06.2008 г.
Организатор
Институт за философски изследвания, БАН

Научна конференция „Философия и езотерика”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Даодъдзин като езотеричен текст
Период
15.05.2008 - 16.05.2008 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ

38th International Congress of Asian and North African Studies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Synchronicity and Causality – Two Different Philosophical Approaches to the World
Период
10.09.2007 - 15.09.2007 г.
Организатор
International Congress of Asian and North African Studies

Първа балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21 век”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хайку и философията на синхроничността
Период
23.06.2007 - 24.06.2007 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Конференция с международно участие „Хайку и Западната мисъл”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изразителните форми в западната поезия и хайку (символ и отклик)
Период
23.05.2007 - 24.05.2007 г.
Организатор
НБУ

Fifth European Social Science History Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Influence of Far Eastern Religions in Eastern Europe
Период
24.03.2004 - 27.03.2004 г.
Организатор
International Institute of Social History,the Humboldt University (Berlin, Germany)

XXVIII Deutscher Orientalistentag

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Idea of Void in Chinese Poetry
Период
26.03.2001 - 30.03.2001 г.
Организатор
Die orientalistische Fächergruppe der Universität Bamberg

35th International Congress of Asian and North African Studies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Daoism and Ecology
Период
07.07.1997 - 12.07.1997 г.
Организатор
International Congress of Asian and North African Studies

Проекти

(753561) “Perception of Eastern Religions in Europe”

Период на провеждане
01.10.2017 - 30.09.2019 г.
Форма на участие
Individual fellowship
Финансиран от
European Union, Horizon 2020, Marie Sklodowska-Curie Action
Бюджет
334349,00 лв.

Религиозна традиция и (не)устойчиво развитие (философски и антропологични проблеми)

Период на провеждане
30.05.2016 - 29.05.2019 г.
Форма на участие
ръководител на модул „Религиозни аспекти на дълбинната екология“
Финансиран от
ИИОЗ, БАН
Бюджет
10000,00 лв.

“Миграцията: съвременно състояние и бъдещо развитие”

Период на провеждане
04.01.2016 - 30.12.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5000,00 лв.

Research Project „Nano Haiku“

Период на провеждане
01.06.2015 - 21.09.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
University College Cork, Cork, Ireland
Бюджет
12000,00 лв.

Дисперсии на източните и западните модели за единство

Период на провеждане
31.01.2015 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
4500,00 лв.

проект «Философска и политическа култура»

Период на провеждане
03.02.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5000,00 лв.

Колективен проект „Виртуално и фантастично”

Период на провеждане
28.01.2013 - 09.12.2013 г.
Форма на участие
ръководител на подмодул «Въображаемо и реално в религиите»
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
6000,00 лв.

Проект „Наука и бизнес” за подкрепа на специализирани публикации в реферирани списания, Оперативна програма „Човешки ресурси”, съфинансирана от Европийския социален фонд при ЕС и МОМН

Период на провеждане
13.08.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
ръководител на индивидуален модул
Финансиран от
Оперативна програма „Човешки ресурси”, съфинансирана от Европийския социален фонд при ЕС и МОМН,
Бюджет
2500,00 лв.

(1111) „ЧОВЕКЪТ ЗА ПРОДАН/FOR SALE: ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧНИ И АКСИОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ“

Период на провеждане
19.03.2012 - 09.03.2015 г.
Форма на участие
ръководител на подмодул
Финансиран от
ИИОЗ
Бюджет
1000,00 лв.

Колективен изследователски проект «Философски, духовни и граждански измерения на човешкото битие»

Период на провеждане
23.01.2012 - 10.12.2012 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5500,00 лв.

(SPR 4) Колективен изследователски проект "Е-обучение във висшето образование - европейски измерения"

Период на провеждане
17.01.2011 - 12.12.2011 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
4500,00 лв.

(SPR 5) "Границите: философски и политически интерпретации”

Период на провеждане
10.01.2011 - 05.12.2011 г.
Форма на участие
ръководител на подтема „Границите Изток-Запад”
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5500,00 лв.

(SPR 3) Колективен изследователски проект „Глобализация и толерантност“

Период на провеждане
11.01.2010 - 13.12.2010 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
6000,00 лв.

(SPR 2) Колективен изследователски проект “Парадигми на мисленето и тяхното развитие”

Период на провеждане
19.01.2009 - 14.12.2009 г.
Форма на участие
участник и съредактор на сборника „Съвременната жена: роли и образи”.
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5000,00 лв.

Колективен изследователски проект с международно участие „Знанието като продукт и фундамент: философски проекти и образователни практики”

Период на провеждане
19.01.2009 - 16.05.2011 г.
Форма на участие
ръководител на модул „Наука и духовност”.
Финансиран от
ИФИ-БАН
Бюджет
12000,00 лв.

Колективен изследователски проект “Философия, език и свят"

Период на провеждане
21.01.2008 - 15.12.2008 г.
Форма на участие
координатор и редактор на сборник с материалите по проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5000,00 лв.

Древноизточното разбиране за Пустотата и съвременната българска поезия

Период на провеждане
15.01.1998 - 17.01.2000 г.
Форма на участие
индивидуален проект
Финансиран от
Фондация "Отворено общество"
Бюджет
12000,00 лв.

Ръководени докторанти

Херменевтиката на Филон Александрийски

Докторант
Георги Андонов Шавулев
Период
27.04.2021 - 31.01.2022 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

„Жената в китайското общество: традиции и промени“

Докторант
Светлин Митрев Одаджиев
Период
03.07.2017 - 02.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Теософски алтернативи на рисковото общество

Докторант
Анна Делчева Кълцева
Период
09.01.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Социалната философия на Тофлър

Докторант
Пеце Митко Трифуновски
Период
01.07.2016 - 30.06.2020 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Мултикултурното общество: теория и перспективи

Докторант
Гергана Найденова
Период
14.01.2015 - 13.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Етиката във философията на Конфуций

Студент
Вайдин Мисанков
Година
2017
ОКС
магистър

Състояния на съзнанието при йогийски и шамански практики

Студент
Венцислав Караиванов
Година
2016
ОКС
бакалавър

Философия на източните бойни изкуства

Студент
Цветелин Цеков
Година
2016
ОКС
бакалавър

Нравствените ценности при християнството и исляма

Студент
Мария Григорова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Енигмата: еволюция на човешкото съзнание

Студент
Катя Христова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Философски аспекти в японското изкуство

Студент
Десислава Русева
Година
2013
ОКС
бакалавър

Мястото на човека в будизма

Студент
Таня Пандурска
Година
2013
ОКС
бакалавър

Основни философски идеи в будизма

Студент
Димка Гаджева
Година
2012
ОКС
бакалавър

Будизмът Ваджраяна-основни идеи и направления

Студент
Габриела Валериева
Година
2012
ОКС
бакалавър

Проблемът за причинността в индийската философия

Студент
Десислава Дървенякова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Принцип на недвойствеността в източната мисъл

Студент
Надежда Дямова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Висшата реалност в будистката философия

Студент
Галина Руменова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Етиката на Конфуций в съвременния свят

Студент
Благовест Тодоров
Година
2011
ОКС
бакалавър

Философски аспекти на тантра

Студент
Юлиана Величкова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Смъртта в будизма, исляма и християнството

Студент
Елена Йовев
Година
2011
ОКС
бакалавър

Основни етически идеи в джайнизма

Студент
Цветослава Рангелова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Символиката в индуизма

Студент
Мария Кехаджийска
Година
2011
ОКС
бакалавър

Основни философски концепции в будизма

Студент
Ирина Саралийска(
Година
2011
ОКС
бакалавър

Тайните на Великите цивилизации. Неведомият човек

Студент
Евгения Цингова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Езотеричното като път за постигане на свръхнаучно познание

Студент
Ирина Гешева
Година
2010
ОКС
бакалавър

Будизмът - основни философски концепции

Студент
Георги Зарев
Година
2010
ОКС
бакалавър

Разбирането за любовта и страданието в християнството и будизма

Студент
Димитрина Данаилова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Основни етически проблеми в конфуцианството

Студент
Стоян Митов
Година
2010
ОКС
бакалавър

Философия на даоизма

Студент
Светлин Одаджиев
Година
2010
ОКС
бакалавър

Истинската реалност според будизма и даоизма

Студент
Катя Янкова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Школи и направления в Будизма. Сравнителен анализ на философските им схващания.

Студент
Елена Кирова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Разбирането за Аз-а във философията на индуизма.Основни пътища за постигане на духовно освобождаване

Студент
Венцислава Васева
Година
2010
ОКС
бакалавър

Светът на жената. Християнство и ислям

Студент
Цветелина Колева
Година
2009
ОКС
бакалавър

Разбирането за Бога в юдео-християнската традиция

Студент
Николай Токаджиев
Година
2009
ОКС
бакалавър

Човекът и жизнената енергия

Студент
Линка Владимирова
Година
2009
ОКС
бакалавър

Идеята за единството във ведийската философия

Студент
Милена Зафирова
Година
2009
ОКС
бакалавър

Философски възгледи в будизма - школата Ваджраяна

Студент
Бистра Вучкова
Година
2009
ОКС
бакалавър

Мит, религия, магия - проявления на човешката духовност

Студент
Вяра Кракарова
Година
2008
ОКС
бакалавър

Мястото на човека в индуизма

Студент
Веселка Зашева
Година
2008
ОКС
бакалавър

Разбирането за противоположностите в китайската философия

Студент
Милена Илиева
Година
2008
ОКС
бакалавър

Даоизмът в системата на китайската мисъл

Студент
Eмил Владимиров
Година
2007
ОКС
бакалавър

Мястото и ролята на жената в исляма

Студент
Фикрие Атипова
Година
2007
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„Социалната философия на Тофлър“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пеце Митко Трифуновски

Становище за заемане на академичната длъжност „доцент“

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Институт по философия и социология - БАН
Държава
България
Дата
18.01.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Борисова

“Теософски алтернативи на рисковото общество”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анна Делчева Кълцева

„Жената в китайското общество: традиции и промени“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светлин Митрев Одаджиев

Доцент по социална философия

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
31.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Попова

Становище за придобиване на научната степен «доктор на философските науки»

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
29.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димка Гичева-Гочева

Мултикултурното общество: теории и перспективи. Концепциите на Чарлс Тейлър и Джон Ролс

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Найденова

“Митологични мотиви и символи в романите на Евгения Факину”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
03.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Христова

„Силата на неизговореното в поетичния текст и максималното й проявление в хайку”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Институт по литература, БАН
Държава
България
Дата
12.11.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Людмила Балабанова

Становище за придобиване на звание професор

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ИИОЗ
Държава
България
Дата
07.02.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нонка Богомилова

"Метафизика на историята"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
29.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вяра Николова

"Национализирането" на религията: съвременни дебати и практики

Вид
Книга
Издател
Академично издателство
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
проф. дфн Нонка Богомилова

На друг език

Вид
Книга
Издател
Liternet
Държава
Година
2009
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Зафирова

За образите и световете

Вид
Книга
Издател
Институт за философски изследвания, БАН
Държава
България
Година
2006
Уеб страница
Автор(и)
Иван Методиев