Avatar

гл.ас. д-р Ани Атанасова

Email: aniatanasova swu.bg


https://orcid.org/0000-0003-2926-5654

Публикации

IMPLEMENTATION ANALYSIS OF THE BUSINESS PLANNING IN ENTREPRENEURIAL SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS IN BULGARIA , Entrepreneurship journal 2021: 96-118. (Co-author/s: Рая Мадгерова)
CHARACTERISTICS OF BUSINESS NETWORKS AND THEIR ROLE FOR STRATEGIC COMPANY DEVELOPMENT , Entrepreneurship ISSN (online): 2738-7402 2021: 58-67. (Co-author/s: Dilyana Yaneva)
INFLUENCE OF STRATEGIC PLANNING ON ENTREPRENEURIAL SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS , Economics and management ISSN (online): 2683-1325 2021: 35-49.
Статистически величини. Теория, решени и нерешени задачи. България: Пропелер, 2020 (Съавтор/и: Рая Мадгерова, Вяра Кюрова)
КЛЪСТЕРНАТА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. България: унив. изд. „Н. Рилски“, Благоевград, 2020
Study of the business environment for the development of youth entrepreneurship in Bulgaria. Theoretical and practical aspects , Revista Inclusiones 2019: 90-104. (Co-author/s: Рая Мадгерова, Вяра Кюрова, Благовеста Коюнджийска-Давидкова)
ANALYSIS OF THE STATE OF FAMILY BUSINESS IN BULGARIA , Entrepreneurship journal 2019: 133-143. (Co-author/s: Blagovesta Koyundzhiyska-Davidkova)
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF YOUTH AND WOMEN ENTREPRENEURSHIP. България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2017 (Co-author/s: Vyara Kyurova, Ilinka Terzyiska, Maria Stankova, &Co)
Problems With Gathering Information About Cultural Environment In International Business , MIND journal 2017: 1-12. (Co-author/s: Рая Мадгерова, Вяра Кюрова)
Research on the entrepreneurial competencies and education needs for creating and managing a private business , Economic Processes Management: International Scientific E-Journal 2017: . (Co-author/s: Рая Мадгерова, Вяра Кюрова)
Analysis and Evaluation of the Economic State of the Family Business in Bulgaria , International Conference on Marketing and Business Development Journal 2016: 98-106. (Co-author/s: Благовеста Коюнджийска-Давидкова)
ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND ONLINE MARKETING AS FACTORS TO INCREASE THE COMPANIES’ COMPETITIVENESS , SIXTH INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE 2016: 124-134. (Co-author/s: Victorya KalaidJieva, Dinka Zlateva)
PROBLEMS OF THE MANAGEMENT AND MARKETING OF FAMILY BUSINESS IN TOURISM , XIII International Scientific Conference on Service secto 2016: . (Co-author/s: RAYA MADGEROVA, VYARA KYUROVA)
APPLICATION OF THE LEAN CONCEPT AS A PREREQUISITE FOR A TOURIST BUSINESS DEVELOPMEN , Economic Processes Management (International Scientific E-journal) 2016: . (Co-author/s: RAYA MADGEROVA, VYARA KYUROVA)
INTERCOMPANY CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF FAMILY BUSINESS , Entrepreneurship journal 2016: 186-202. (Co-author/s: RAYA MADGEROVA, VYARA KYUROVA, BLAGOVESTA KOYUNDZHIYSKA-DAVIDKOVA)
Маркетинг - учебно помагало. България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2015 (Съавтор/и: Благовеста Коюнджийска-Давидкова)
Integrative approaches for internationalization of small and medium-sized enterprises , 15th International Conference “Perspectives of Business and Entrepreneurship Development” 2015: 217-228. (Co-author/s: проф. д-р Рая Мадгерова, доц. д-р Вяра Кюрова)
FOREIGN EXPIRIENCE IN CLUSTERS FORMATION , Икономика и управление 2014: 44-57.
Съвместно създаване на стойност чрез обмен на кадри в рамките на клъстерно фирмено обединение от ИТ сектора , Единадесета международна научна конференция „Интелигентна специализация на България“ 2014: 155-168. (Съавтор/и: Радослав Владов)
Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии , Сборник доклади от студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие 2013: . (Съавтор/и: Радослав Владов)
DEFINITION, PRINCIPS AND PRECONDITION FOR IMPLEMENTATION OF THE BENCHMARKING TO IMPROVE THE ENTERPRISES’ ACTIVITY , сп. Предприемачество 2013: 5-20. (Co-author/s: RAYA MADGEROVA)
Политиката на Европейския съюз за създаване и развитие на клъстери и отражението и в България , Предприемачество и икономика 2012: .
Бизнес клъстерите – ефективна форма за интеграция на индустриалните предприятия , КОРПОРАТИВЕН МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ “Г.Р.Державин“ - Свети Николе - Р.Македонија 2011: .
Systematization and Characteristic of Business Clusters , Second International Conference for PhD Candidates „Economics, management and tourism” 2011: .
Основни проблеми на клъстерното развитие в България , Предприемачество и клъстерно развитие 2010: .
Clusters: the Strategic Approach to Boost Competitiveness of the Small and Medium-Sized Enterprises , South-West University of Neofit Rilski, Faculty of Economics, Tourism Department 2010: .

Конференции

XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SERVICE SECTOR INSCOSES 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
PROBLEMS OF THE MANAGEMENT AND MARKETING OF FAMILY BUSINESS IN TOURISM
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid
Съавтор(и)
проф. д-р Рая Мадгерова, доц. д-р Вяра Кюрова

SIXTH INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND ONLINE MARKETING AS FACTORS TO INCREASE THE COMPANIES’ COMPETITIVENESS
Период
14.09.2016 - 15.09.2016 г.
Организатор
Europian university – Republika Makedonija
Съавтор(и)
Dinka Zlateva, Victorya KalaidJieva

International Conference on Marketing and Business Development

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Analysis and Evaluation of the Economic State of the Family Business in Bulgaria
Период
30.06.2016 - 02.07.2016 г.
Организатор
Bucharest University of Economic Studies
Съавтор(и)
Благовеста Коюнджийска-Давидкова

Perspectives of Business and Entrepreneurship Development

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Integrative Approaches for Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises
Период
28.05.2015 - 29.05.2015 г.
Организатор
Brno University of Technology
Съавтор(и)
Рая Мадгерова, Вяра Кюрова

Единадесета международна научна конференция „Интелигентна специализация на България“ 2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвместно създаване на стойност чрез обмен на кадри в рамките на клъстерно фирмено обединение от ИТ сектора
Период
13.06.2014 - 14.06.2014 г.
Организатор
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Съавтор(и)
Радослав Владов

Second International Conference for PhD Candidates "Economics, Management and Tourism"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Systematization and characteristic of business clusters
Период
05.05.2011 - 08.05.2011 г.
Организатор
South-West University of Neofit Rilski, Faculty of Economics, Tourism Department

ВТОРА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ – ЕФЕКТИВНА ФОРМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Период
17.03.2011 - 18.03.2011 г.
Организатор
КОРПОРАТИВЕН МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ “Г.Р.Державин“ - Свети Николе - Р.Македонија

First International Conference for PhD Candidates "Economics, Management and Tourism"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
CLUSTERS: THE STRATECIG APPROACH TO BOOST THE COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Период
17.06.2010 - 20.06.2010 г.
Организатор
South-West University of Neofit Rilski, Faculty of Economics, Tourism Department

Проекти

(2015-1-BG01-KA202-014247) „Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение”, SUCCESS…ION - Making family business transfers successful through education and training

Период на провеждане
01.09.2015 - 31.08.2017 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ERASMUS+ Programme
Бюджет
31357,34 лв.

(900119) Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area

Период на провеждане
01.11.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ETCP Greece Bulgaria 2007-2013
Бюджет
3748134,42 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

(7998) Cross-Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women, Project acronym: EGNATIA-VAE

Период на провеждане
14.03.2011 - 13.07.2013 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ETCP Greece Bulgaria 2007-2013
Бюджет
2537582,00 лв.

(B1.12.08) Common Religiuous Cultural Pathways in the Cross-Border Regions of Greece-Bulgaria, project “Common Religious Cultural Pathways” (Project CORECT)

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
member of the team
Финансиран от
Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”
Бюджет
1357786,00 лв.