Avatar

ас. д-р Ани Стойкова

Email: ani_qankova_st swu.bg


Публикации

Interpretation Specifics of Santorini's Intangible Cultural Heritage , Conference Proceedings Book 2018: 109-125. (Co-author/s: Vasenska, I., Koyundzhiyska-Davidkova, B. )
Сборник със задачи и тестове по Счетоводство на предприятието. България: Издателство "БОН", 2018
Сборник със задачи и тестове по Банково счетоводство. България: Издателство "БОН", 2018
Correlation dynamics between Southeast European Capital Markets , Economic Studies 2018: 49-82. (Co-author/s: Paskaleva, М. )
Southeast European Capital markets: Dynamics, Relationship and Sovereign Credit risk. Германия: De Gruyter:Sciendo, 2018 (Co-author/s: Paskaleva, М. )
Security and Sustainability in Tourism through Adaptive Schemes , Proceedings Book 2018: 94-100. (Co-author/s: Stankova, M., Vasenska, I., Dimitrov, M., Aleksandrova, E. )
Impact Of Sentiment Indicators On The Capital Market Dynamics And Default Probability , International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences 2018: 129-153. (Co-author/s: Paskaleva, М. , Stoykov, D.)
Въздействие на глобалната финансова криза върху пазарната ефективност на капиталовите пазари от Югоизточна Европа , Сборник с доклади от научна конференция "Финансовата наука – между догмите и реалността" 2017: 95-112. (Съавтор/и: гл. ас. д-р Владимир Ценков)
Взаимодействие между обществените нагласи и борсовата динамика на страните от Югоизточна Европа , Икономическа мисъл,3 2017: 93-111. (Съавтор/и: гл. ас. д-р Владимир Ценков)
The impact of the global financial crisis on the market efficiency of capital markets of South East Europe , International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 7 (1-2) 2017: 31-57. (Co-author/s: гл. ас. д-р Владимир Ценков)
Linkages and Efficiency Between iTraxx Europe and Financial Market Dynamics in South-East Europe Capital Markets in Post-crisis Period , International Journal of Economics and Financial Issues,7(3), 2017: 172-179. (Co-author/s: докт. Мария Паскалева)
Влиянието на обществените очаквания върху пазарната динамика: По примера на капиталовите пазари от Югоизточна Европа. , Сборник научни трудове - XХVІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 2017: 29-37.
Linkages and efficiency between derivative and European capital market. Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017 (Co-author/s: Мария Паскалева)

Конференции

International Scientific Conference „The Cultural Corridors of South-Eastern Europe: Cultural Tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Interpretation Specifics of Santorini's Intangible Cultural Heritage
Период
02.10.2018 - 07.10.2018 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad
Съавтор(и)
Vasenska, I.,, Koyundzhiyska-Davidkova, B.

XХVІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ВЛИЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОЧАКВАНИЯ ВЪРХУ ПАЗАРНАТА ДИНАМИКА: ПО ПРИМЕРА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

THE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE MARKET EFFICIENCY OF CAPITAL MARKETS OF SOUTH EAST EUROPE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE MARKET EFFICIENCY OF CAPITAL MARKETS OF SOUTH EAST EUROPE
Период
16.11.2016 - 19.11.2016 г.
Организатор
The School of Management, Hospitality and Tourism of the University of the Algarve, together with the Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics and the Tourism & Management Studies journal
Съавтор(и)
гл. ас. д-р Владимир Ценков

Финансовата наука – между догмите и реалността

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въздействие на глобалната финансова криза върху пазарната ефективност на капиталовите пазари от Югоизточна Европа
Период
14.10.2016 - 14.10.2016 г.
Организатор
Икономически университет Варна, Научна конференция "Финансовата наука – между догмите и реалността"
Съавтор(и)
гл. ас. д-р Владимир Ценков

Ръководени дипломанти

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на материалните запаси в предприятията от нефинансовия сектор по примера на „Дисни-8“ ЕООД

Студент
Найле Чолак
Година
2019
ОКС
бакалавър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на дълготрайните материални активи в предприятията от нефинансовия сектор по примера на „Бултекс-99“ ЕООД

Студент
Марио Коцелов
Година
2019
ОКС
бакалавър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на дълготрайните материални активи в предприятията от нефинансовия сектор (По примера на „Автосервиз Иброшеви“ ООД)

Студент
Амидушка Абдикова Иброшева
Година
2019
ОКС
бакалавър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на приходите от дейността на предприятията от нефинансовия сектор (По примера на предприятие ИБТ ЕООД)

Студент
Юлия Кирилова Тачева
Година
2019
ОКС
бакалавър

Разчети с персонала и осигурители по примера на фирма „О.В.И КАР” ЕООД

Студент
Иванела Панайотова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на материалните запаси в предприятия от нефинансовия сектор (по примера на „ АМС – 2000“ ЕООД)

Студент
Фатме Джугдан
Година
2019
ОКС
бакалавър

СЧЕТОВОДНА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИ С ПЕРСОНАЛ И ОСИГУРИТЕЛИ В „МЕДИКОМ“ООД

Студент
Глория Гълъбова Методиева
Година
2018
ОКС
бакалавър

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ОТЧИТАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ПО ПРИМЕРА НА ПРЕДПРИЯТИЕ „МЕДИКОМ“ ООД

Студент
Виделина Стоянова
Година
2018
ОКС
бакалавър

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС В ОБЩИНА КРЕСНА

Студент
Катрин Тасева
Година
2018
ОКС
бакалавър

ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (по примера на предприятие „Кайф” ЕООД)

Студент
Надя Боринарова
Година
2018
ОКС
магистър

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ОТЧИТАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР (ПО ПРИМЕРА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ,, ПЕПСИ 67" ООД)

Студент
Йорданка Бойчева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВИЯ КАПИТАЛ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ, АНАЛИЗИРАНЕ И НАДЗОР

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Памела Драганчева

Анализ на финансовото състояние на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радосвета Кирилова Димитрова

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията от нефинансовия сектор - теоритични и приложни аспекти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галина Димитрова Ананиева

Анализ на финансовото състояние на „Еталон 66“ ЕООД по данни от годишните финансови отчети

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Стоименова Митова

International accounting standards and their application in Greece

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Panagiotis Nasiakos

Безналични разплащания – платежни услуги и платежни системи. България като част от общото платежно пространство

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Младен Олегов Николов

Счетоводна политика на предприятието

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антонио Аначков

Счeтoвoдни aспeкти нa oтчитaнe и прeдстaвянe нa рaзхoдитe в прeдприятия oт нeфинaнсoвия сeктoр

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Величка Ангелова

Счетоводни аспекти за отчитане и представяне на дълготрайните материални активи в предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Михайлова

СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И НАДЗОР НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елисавета Маеркова

СЧЕТОВОДНО – ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА СВЪРЗАН С ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Липева

Златото – другата валута

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валерия Красимирова Любенова

ОБЛАГАНЕ С ДДС В БЪЛГАРИЯ (2008 – 2017)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Виталиев Мутафчиев

Реформата на подоходното облагане в България- емпиричен анализ на прогресивен и пропорционален данък и връзката със заетостта за периода 1997-2016г.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Драгомира Димчева

Измами на застрахователния пазар в България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зейнепа Рушанова Топова

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2010-30.06.2017 г.)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Моника Николова

ФИНАНСОВО СТОПАНСКИЯТ АНАЛИЗ - ОСНОВЕН МЕХАНИЗЪМ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
19.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Иванова Даковска

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2006-2016 Г.)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
19.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефка Локова

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
19.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимир Каменов Котев

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ И РОЛЯТА ИМ ЗА НАТРУПВАНЕ НА СВОБОДНИ РЕСУРСИ. ДЕПОЗИТНИ УСЛУГИ - СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ, ПАЗАР И СЪСТОЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
19.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Диана Иванова Никлева

ФИРМЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ: ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА (НА ПРИМЕРА НА „ДИМАНА“ АД)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
19.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефка Иванова Гъркова

Управление на кредитен риск и кредитоспособност на банковите клиенти (по примера на „УниКредит Булбанк“ АД)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
26.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радостина Дерменджийска

Вътрешен контрол в търговските банки в България. Организиране на вътрешен ИТ одит по примера на банка ДСК

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
26.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Манол Жогов

КРЕДИТИРАНЕ И КРЕДИТЕН РИСК /ПО ПРИМЕРА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
08.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Асенова Сумева

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗА ПЕРИОДА 2011-2015Г.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
08.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любка Спаневикова

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТОСПОСОБНОСТ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ /ПО ПРИМЕРА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД И „МИРЕЛИ“ АД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
07.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вяра Димитрова Елезова

Кредитен риск и кредитоспособност на банковите клиенти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
07.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Бальова

ПАЗАРЪТ НА КАРТОВИ БАНКОВИ УСЛУГИ–СЪСТОЯНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
07.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Костадинка Георгиева Димовска

ТЕОРИТИЧНИ АСПЕКТИ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС И АНАЛИЗ СТРУКТУРАТА НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА / ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
07.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Дюлгерова

Състояние и тенденции на конкурентоспособността и ефективността на българския внос и износ за периода 1990- 2015 година

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
14.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Огнянова Точева

Защита на физически и юридическите лица чрез фонда за гарантиране на влоговете в банките

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
06.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Васил Росенов Пандурски

Дериватни финансови инструменти и управление на финансовия риск

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
06.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Людмила Ангелова

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТОСПОСОБНОСТ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мартина Лазарова

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТОСПОСОБНОСТ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Викторова Яновска

Методи за управление на операционния риск в банките в България за периода 2007-2015г.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Христина Димитрова Транджиева

БАНКИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ПРАНЕ НА МРЪСНИ ПАРИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
ВЕРГИНИЯ ЕМИЛОВА ДЕЯНОВА