Avatar

гл.ас. д-р Ани Стойкова

Email: ani_qankova_st swu.bg


Публикации

Black Swan Event: An Evidence From China’s Economics Efects , Proceedings of CBU in Economics and Business 2021: 133-140. (Co-author/s: Stavrova, E., Paskaleva, M.)
Globalization Effects on Contagion Risks in Financial Markets , SHS Web of Conferences 2021: 1-11. (Co-author/s: Paskaleva, M.)
Счетоводни стандарти – сборник с тестове (учебно помагало). България: „Авангард Прима" - София, 2020 (Съавтор/и: Миглена тренчева)
Финансови пазари и финансови инструменти. България: „Неофит Рилски“ - Благоевград, 2020
Smart Analysis of Tourism Policy Efficiency in Bulgaria for the Period 1980-2017. Германия: De Gruyter:Sciendo, 2020 (Co-author/s: Vasenska, I.,, Paskaleva, M. )
From Communism to Capitalism: The Transition of Bulgarian Tourism Sector and Contemporary Discourses - Chapter 3. : Verlag: Palgrave Macmillan, , 2020 (Co-author/s: Stankova, M., Vasenska, I., Kaleychev, S., Paskaleva, M. )
Risk management and accounting with FINTECH , Entrepreneurship 2020: 59-73. (Co-author/s: Paskaleva, M., Stoykov, D. )
Empirical Analysis of “Black Swan Effect”: Evidence of China , Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference “ECONOMIC SCIENCE, EDUCATION AND THE REAL ECONOMY: DEVELOPMENT AND INTERACTIONS IN THE DIGITAL AGE" 2020: 129-146. (Co-author/s: Stavrova, E., Paskaleva, M.)
Relationship between Bulgarian sovereign credit risk and accounting information , WSEAS Transactions on Business and Economics 2019: 86-96. (Co-author/s: Paskaleva, M., )
Interpretation Specifics of Santorini's Intangible Cultural Heritage , Conference Proceedings Book 2018: 109-125. (Co-author/s: Vasenska, I., Koyundzhiyska-Davidkova, B. )
Сборник със задачи и тестове по Счетоводство на предприятието. България: Издателство "БОН", 2018
Сборник със задачи и тестове по Банково счетоводство. България: Издателство "БОН", 2018
Correlation dynamics between Southeast European Capital Markets , Economic Studies 2018: 49-82. (Co-author/s: Paskaleva, М. )
Southeast European Capital markets: Dynamics, Relationship and Sovereign Credit risk. Германия: De Gruyter:Sciendo, 2018 (Co-author/s: Paskaleva, М. )
Security and Sustainability in Tourism through Adaptive Schemes , Proceedings Book 2018: 94-100. (Co-author/s: Stankova, M., Vasenska, I., Dimitrov, M., Aleksandrova, E. )
Impact Of Sentiment Indicators On The Capital Market Dynamics And Default Probability , International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences 2018: 129-153. (Co-author/s: Paskaleva, М. , Stoykov, D.)
Въздействие на глобалната финансова криза върху пазарната ефективност на капиталовите пазари от Югоизточна Европа , Сборник с доклади от научна конференция "Финансовата наука – между догмите и реалността" 2017: 95-112. (Съавтор/и: гл. ас. д-р Владимир Ценков)
Взаимодействие между обществените нагласи и борсовата динамика на страните от Югоизточна Европа , Икономическа мисъл,3 2017: 93-111. (Съавтор/и: гл. ас. д-р Владимир Ценков)
The impact of the global financial crisis on the market efficiency of capital markets of South East Europe , International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 7 (1-2) 2017: 31-57. (Co-author/s: гл. ас. д-р Владимир Ценков)
Linkages and Efficiency Between iTraxx Europe and Financial Market Dynamics in South-East Europe Capital Markets in Post-crisis Period , International Journal of Economics and Financial Issues,7(3), 2017: 172-179. (Co-author/s: докт. Мария Паскалева)
Влиянието на обществените очаквания върху пазарната динамика: По примера на капиталовите пазари от Югоизточна Европа. , Сборник научни трудове - XХVІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 2017: 29-37.
Linkages and efficiency between derivative and European capital market. Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017 (Co-author/s: Мария Паскалева)

Конференции

“Globalization and its SocioEconomic Consequences”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Globalization effects on contagion risks in financial markets
Период
21.10.2020 - 22.10.2020 г.
Организатор
ZU – UNIVERSITY OF ZILINA
Съавтор(и)
Paskaleva, M.

7th International Conference “Culture and Tourism in a Smart, Globalized and Sustainable World”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Smart analysis of volatility visualization as a tool of financial and tourism risk management
Период
02.09.2020 - 04.09.2020 г.
Организатор
International Association of Cultural and Digital Tourism - IACuDiT

“ECONOMIC SCIENCE, EDUCATION AND THE REAL ECONOMY: DEVELOPMENT AND INTERACTIONS IN THE DIGITAL AGE”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Empirical Analysis of “Black Swan Effect”: Evidence of China
Период
11.05.2020 - 12.05.2020 г.
Организатор
University of Economics – Varna
Съавтор(и)
Stavrova, E., Paskaleva, M.

CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2020 (Economics and Business)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Black Swan Event: An Evidence from China’s Economics Effects
Период
18.03.2020 - 20.03.2020 г.
Организатор
CBUIC
Съавтор(и)
Stavrova, E., Paskaleva, M.

International Scientific Conference „The Cultural Corridors of South-Eastern Europe: Cultural Tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Interpretation Specifics of Santorini's Intangible Cultural Heritage
Период
02.10.2018 - 07.10.2018 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad
Съавтор(и)
Vasenska, I.,, Koyundzhiyska-Davidkova, B.

10th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Security and Sustainability in Tourism through Adaptive Schemes
Период
02.10.2018 - 07.10.2018 г.
Организатор
Anatolia: An International Journal of Tourism & Hospitality Research
Съавтор(и)
Stankova, M, Vasenska, I., Dimitrov, M., Aleksandrova, E.

XХVІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ВЛИЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОЧАКВАНИЯ ВЪРХУ ПАЗАРНАТА ДИНАМИКА: ПО ПРИМЕРА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

Финансовата наука – между догмите и реалността

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въздействие на глобалната финансова криза върху пазарната ефективност на капиталовите пазари от Югоизточна Европа
Период
14.10.2016 - 14.10.2016 г.
Организатор
Икономически университет Варна, Научна конференция "Финансовата наука – между догмите и реалността"
Съавтор(и)
гл. ас. д-р Владимир Ценков

Проекти

(B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the cross border area / AGRI-ABILITY

Период на провеждане
06.10.2017 - 02.02.2020 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020
Бюджет
559830,35 лв.

(573897-EPP-1-2016-BG-EPPKA2-CBHE-JP) Licence, Master professionnels en formation ouverte et a distance le development- LMPT (Проект „Бакалаври и магистри – професионалисти в разработването, администрирането, управлението и защитата на информационните системи в предприятията на Молдова, Казахстан и Виетнам)

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Еразъм+" на Европейската комисия
Бюджет
1937219,00 лв.

Ръководени дипломанти

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на разходите в предприятия от нефинансовия сектор (по примера на „Елка Геновска – Надя Христова“ ЕООД)

Студент
Анна-Мария Вучкова
Година
2020
ОКС
бакалавър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на краткотрайните активи в предприятия от нефинансовия сектор (по примера на „ АМС – 2000“ ЕООД)

Студент
Фатме Джугдан
Година
2020
ОКС
магистър

Счетоводно отчитане на разчетите в предприятие „ВПУ” ООД

Студент
Иванела Панайотова
Година
2020
ОКС
магистър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на приходите от дейността на предприятията от нефинансовия сектор (По примера на предприятие ИБТ ЕООД)

Студент
Юлия Кирилова Тачева
Година
2020
ОКС
магистър

ДЪЛГOТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – СЪЩНOСТ, МЕТOДOЛOГИЯ И АНАЛИЗ НА ИЗПOЛЗВАНЕТO ИМ, И ПРЕДСТАВЯНЕ В ГOДИШНИТЕ ФИНАНСOВИ OТЧЕТИ В ПРЕДПРИЯТИЕ „ВИЛИ КОНСУЛТ” ЕООД

Студент
Даниела Кирилoва
Година
2020
ОКС
магистър

Данък добавена стойност-история, същност и счетоводно отчитане в предприятията

Студент
Стела Йовчева
Година
2020
ОКС
бакалавър

Форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане

Студент
Кристина Бончева
Година
2020
ОКС
бакалавър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на материалните запаси в предприятията от нефинансовия сектор по примера на „Дисни-8“ ЕООД

Студент
Найле Чолак
Година
2019
ОКС
бакалавър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на дълготрайните материални активи в предприятията от нефинансовия сектор по примера на „Бултекс-99“ ЕООД

Студент
Марио Коцелов
Година
2019
ОКС
бакалавър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на дълготрайните материални активи в предприятията от нефинансовия сектор (По примера на „Автосервиз Иброшеви“ ООД)

Студент
Амидушка Абдикова Иброшева
Година
2019
ОКС
бакалавър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на приходите от дейността на предприятията от нефинансовия сектор (По примера на предприятие ИБТ ЕООД)

Студент
Юлия Кирилова Тачева
Година
2019
ОКС
бакалавър

Разчети с персонала и осигурители по примера на фирма „О.В.И КАР” ЕООД

Студент
Иванела Панайотова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на материалните запаси в предприятия от нефинансовия сектор (по примера на „ АМС – 2000“ ЕООД)

Студент
Фатме Джугдан
Година
2019
ОКС
бакалавър

Годишно счетоводно приключване и финансови отчети на предприятията от нефинансовия сектор (по примера на предприятие „Аве Комерс” ЕООД)

Студент
Валентина Хаджиева
Година
2019
ОКС
магистър

СЧЕТОВОДНА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИ С ПЕРСОНАЛ И ОСИГУРИТЕЛИ В „МЕДИКОМ“ООД

Студент
Глория Гълъбова Методиева
Година
2018
ОКС
бакалавър

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ОТЧИТАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ПО ПРИМЕРА НА ПРЕДПРИЯТИЕ „МЕДИКОМ“ ООД

Студент
Виделина Стоянова
Година
2018
ОКС
бакалавър

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС В ОБЩИНА КРЕСНА

Студент
Катрин Тасева
Година
2018
ОКС
бакалавър

ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (по примера на предприятие „Кайф” ЕООД)

Студент
Надя Боринарова
Година
2018
ОКС
магистър

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ОТЧИТАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР (ПО ПРИМЕРА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ,, ПЕПСИ 67" ООД)

Студент
Йорданка Бойчева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Годишно счетоводно приключване и Годишни финансови отчети в предприятията от публичния сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
01.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виргиния Джупанова

Анализ на финансовото състояние на „Илматекс“ ЕАД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
09.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Емилова Халачева

Криптовалута – нов хоризонт за електронна търговия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
09.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Рипсиме Хачатрян

Кризата в Еврозоната от 2008 г.- генезис и последици за ЕС

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
09.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боряна Георгиева Янкова

Кризата в Еврозоната от 2008 г.- генезис и последици за ЕС

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
09.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марио Василев Чонков

Управление на пазарните рискове

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
09.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александрина Хаджиева

Митнически контрол и процедури при внос на стоки

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
09.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Весела Милчова Зарева

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на приходите и финансовия резултат от дейността в предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
09.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Калоян Николаев Фудулов

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на дълготрайните материални активи в предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
09.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Оля Владимирова Манчевска

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на разходите на фирма “НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД за периода 2017,2018,2019

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
09.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любомира Петрова Петрова

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на приходите от дейността в предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
01.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Василена Христова Георгиева

Характеристика на финансовите отчети, изготвени на база Международните стандарти за финансово отчитане

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
01.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елза Младенова

Счетоводно отчитане на разходите в стопанските предприятия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
01.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Райна Йорданова Ковачева

Анализ на финансовото състояние на фирма „Корона” ООД по данни на годишните финансови отчети

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
01.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Хатидже Сюлейман

Организация и методология на счетоводното отчитане на приходите и разходите в предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
28.08.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зорница Беньова

Електронни пари - същност, видове, характеристики и въздействие върху икономиката от гледна точка на крайните цели на паричната политика

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
28.08.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ли Джъхон

Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен финансов отчет в предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
28.08.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефка Делла

Блокчейн технологиите във финансовата екосистема

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
28.08.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Велков Данов

Kриптовалути – значимост, счетоводно отчитане и взаимовръзка с борсови индекси

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
28.08.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Алексиев

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията от нефинансовия сектор - теоретични и приложни аспекти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
28.08.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Георгиева Чапкънова

Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен финансов отчет на предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
18.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венета Кацарска

Счетоводно отчитане и прогнозиране динамиката на криптовалути

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
18.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Алексиев

Дългoтрайни материални активи - същнoст, oрганизация, метoдoлoгия на oтчитане, анализ на изпoлзванетo им и представяне в гoдишните финансoви oтчети

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
18.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Кирилoва

Пазар на ценни книжа: същност, значение и нормативна уредба

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
18.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елизабета Заекова

Годишно счетоводно приключване и финансов отчет на предприятие от нефинансов сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
18.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Мандарова

Счетоводни аспекти на oтчитанетo и представянетo на разходи в предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
18.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Иванова Васева

Годишно счетоводно приключване и принципи за признаване и оценяване елементите на финансовите отчети

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
18.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Богомилова Василева

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на приходите и финансовия резултат от дейността в предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
18.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Балтова

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията от нефинансовия сектор - теоретични и приложни аспекти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
18.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станислав Дамянов Дамянов

Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на материалните запаси в предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
18.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветана Стоилова Цветанова

Анализ на финансовото състояние на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радосвета Кирилова Димитрова

Пазарът на кредити за населението – състояние и потребителски предпочитания

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
22.01.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Петрова Модева

Анализ на финансовото състояние на фирма „Инкофудс” ООД по данни от годишните финансови отчети

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
22.01.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елка Миркова

ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВИЯ КАПИТАЛ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ, АНАЛИЗИРАНЕ И НАДЗОР

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Памела Драганчева

Анализ на финансовото състояние на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радосвета Кирилова Димитрова

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията от нефинансовия сектор - теоритични и приложни аспекти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галина Димитрова Ананиева

Анализ на финансовото състояние на „Еталон 66“ ЕООД по данни от годишните финансови отчети

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Стоименова Митова

International accounting standards and their application in Greece

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Panagiotis Nasiakos

Безналични разплащания – платежни услуги и платежни системи. България като част от общото платежно пространство

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Младен Олегов Николов

Счетоводна политика на предприятието

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антонио Аначков

Счeтoвoдни aспeкти нa oтчитaнe и прeдстaвянe нa рaзхoдитe в прeдприятия oт нeфинaнсoвия сeктoр

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Величка Ангелова

Счетоводни аспекти за отчитане и представяне на дълготрайните материални активи в предприятията от нефинансовия сектор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Михайлова

СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И НАДЗОР НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елисавета Маеркова

СЧЕТОВОДНО – ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА СВЪРЗАН С ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Липева

Стандартизация в счетоводството. Концептуална рамка

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
22.01.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николина Веселинкова

Златото – другата валута

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валерия Красимирова Любенова

ОБЛАГАНЕ С ДДС В БЪЛГАРИЯ (2008 – 2017)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Виталиев Мутафчиев

Реформата на подоходното облагане в България- емпиричен анализ на прогресивен и пропорционален данък и връзката със заетостта за периода 1997-2016г.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Драгомира Димчева

Измами на застрахователния пазар в България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зейнепа Рушанова Топова

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2010-30.06.2017 г.)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
11.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Моника Николова

ФИНАНСОВО СТОПАНСКИЯТ АНАЛИЗ - ОСНОВЕН МЕХАНИЗЪМ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
19.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Иванова Даковска

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2006-2016 Г.)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
19.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефка Локова

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
19.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимир Каменов Котев

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ И РОЛЯТА ИМ ЗА НАТРУПВАНЕ НА СВОБОДНИ РЕСУРСИ. ДЕПОЗИТНИ УСЛУГИ - СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ, ПАЗАР И СЪСТОЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
19.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Диана Иванова Никлева

ФИРМЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ: ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА (НА ПРИМЕРА НА „ДИМАНА“ АД)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
19.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефка Иванова Гъркова

Управление на кредитен риск и кредитоспособност на банковите клиенти (по примера на „УниКредит Булбанк“ АД)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
26.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радостина Дерменджийска

Вътрешен контрол в търговските банки в България. Организиране на вътрешен ИТ одит по примера на банка ДСК

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
26.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Манол Жогов

КРЕДИТИРАНЕ И КРЕДИТЕН РИСК /ПО ПРИМЕРА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
08.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Асенова Сумева

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗА ПЕРИОДА 2011-2015Г.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
08.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любка Спаневикова

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТОСПОСОБНОСТ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ /ПО ПРИМЕРА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД И „МИРЕЛИ“ АД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
07.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вяра Димитрова Елезова

Кредитен риск и кредитоспособност на банковите клиенти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
07.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Бальова

ПАЗАРЪТ НА КАРТОВИ БАНКОВИ УСЛУГИ–СЪСТОЯНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
07.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Костадинка Георгиева Димовска

ТЕОРИТИЧНИ АСПЕКТИ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС И АНАЛИЗ СТРУКТУРАТА НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА / ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
07.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Дюлгерова

Състояние и тенденции на конкурентоспособността и ефективността на българския внос и износ за периода 1990- 2015 година

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
14.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Огнянова Точева

Защита на физически и юридическите лица чрез фонда за гарантиране на влоговете в банките

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
06.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Васил Росенов Пандурски

Дериватни финансови инструменти и управление на финансовия риск

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
06.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Людмила Ангелова

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТОСПОСОБНОСТ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мартина Лазарова

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТОСПОСОБНОСТ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Викторова Яновска

Методи за управление на операционния риск в банките в България за периода 2007-2015г.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Христина Димитрова Транджиева

БАНКИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ПРАНЕ НА МРЪСНИ ПАРИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
ВЕРГИНИЯ ЕМИЛОВА ДЕЯНОВА