Avatar

гл.ас. д-р Ангел Цветков

Email: angeltsvetkov swu.bg


Областите в които работя и към които проявявам интерес са: Социология на знанието, история на социологията, епистемология, социология на религията, медии, border studies

Публикации

Epistemology in the context of social construction of reality , BULGARIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL EDUCATION 2019: .
Sociology and epistemology , електронно издание, Белград 2018: .
Социология на знанието. България: Университетско издателство на ЮЗУ, 2017
Религиозният избор под влиянието на новите социални мрежи , Хармония в различията 2017: .
Протосоциология. България: Университетско издателство на ЮЗУ, 2015
Социологическото въображение и есенцията на социологическата теория , Социологически пространства 2015: .
Sociological research on the Balkans. Border and borderlands. Португалия: University of Lisbon, 2014
Отношения между ЮЗУ “Неофит Рилски и благоевградската общественост: обмяна на социален и икономически капитал , сп. Социология и Икономика 2014: .
„Социологическите изследвания отвъд границите“ , Двуезичен българоанглийски сборник УИ Благоевград 2013: .
Moral conformism: Its modern social-epistemological dimensions , Sociology and law. The 150th anniversary of Emile Durkheim (1858-1917) 2009: .
Граници на социология на религията , сб. Социологически траектории 2005: .
Постмодерните измерения на религията , сп. Социологически проблеми 2005: .
Политика и политики , сп. Социологически проблеми 2004: .
След модерността , сб. „Либералното мислене пред дилемите на 21 в.” 2002: .

Конференции

2nd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Sociology and epistemology
Период
21.12.2018 - 23.12.2018 г.
Организатор
The Center for Open Access in Science (COAS) is a non-profit organization based in Belgrade, Serbia

EXPERIMENT, POWER, SOCIETY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"The authorized language” or the power of words
Период
23.03.2018 - 24.03.2018 г.
Организатор
International University Seminar for Balkan Studies and Specialization South-West University “Neofit Rilski

ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Религиозният избор под влиянието на новите социални мрежи
Период
10.12.2017 - 11.05.2018 г.
Организатор
УНИБИТ

Международная научная конференция «Искусствоведение в контексте других наук в России и за рубежом: Параллели и взаимодействия»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Sociology and Anthropology in epistemological perspective
Период
09.04.2013 - 13.04.2013 г.
Организатор
Государственная классическая академия имени Маймонида

Border and borderlands

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Sociological research on the Balkans
Период
12.09.2012 - 15.09.2012 г.
Организатор
Лисабонския университет

Religion and Economy in a Global World / Religion et economie dans un monde global Social Compass

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religious Choices of Young Bulgarians: positive and negative manifestations in Bulgarian society
Период
30.06.2011 - 03.07.2011 г.
Организатор
International Society for the Sociology of Religion

Проекти

(BG051PO001-3.3.03 ) Студентски практики

Период на провеждане
18.01.2013 - 30.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
2744499,00 лв.

(ДДВУ 02/1) Изграждане и създаване на изследователски център Балканите – Европа”, 2011-2014

Период на провеждане
07.10.2011 - 07.10.2014 г.
Форма на участие
координатор на проект
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания" към МОНМ
Бюджет
240000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.03 ) Създаване на програма и провеждане на студентска практика в реална работна среда

Период на провеждане
30.09.2009 - 30.09.2010 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
98966,00 лв.

(08-12-63/ 25.04.2008) . “Прозрачна и ефективна политика за по-добро взаимодействие между администрацията и гражданското общество”

Период на провеждане
01.09.2008 - 01.09.2009 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ОПАК
Бюджет
36427405,00 лв.

Ръководени докторанти

Съвременни аспекти за защита на трудовите и социални права на работниците в рамките на синдикалното движение в България.

Докторант
Тодор Николаев Капитанов
Период
15.01.2015 - 14.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да