Avatar

гл.ас. д-р Ангел Ангелов

Email: angelov_60 swu.bg


Публикации

О некоторых частных вопросов школьного праздника , «Наука. Мысль: электронный периодический журнал», Научный журнал № 2 2015: 8-72.
Училищният празник като институция на училището , Образование и технологии 2015: с. 37-42.
О необходимости в новой модели детского праздника , Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири 2014: с. 126-132..
Дванайсетте месеца , Дом, дете, детска градина 2014: с. 109-118..
Даряването в училищния празник , Образованието в малките населени места. София. 2014: с.147-154.
Към проблемата за училищния празник , Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа. София 2014: с. 118-128.
Символы и знаки, обозначающие переход из детского сада в школу , Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. Москва-Черногорск 2013: с. 7-20.
Националната памет като атракцион в училищния празник , Годишник на Факултета по педагогика. Благоевград 2013: с. 178-188.
Училищен празник – качествено образование – успяващо училище. , Качество на образованието: проблеми и технологии на управление. Благоевград 2013: с. 140-147.
Гражданска клетва и училищен празник , Образование и технологии, Бургас 2013: с. 36-41.
Науката като атракцион в училищния празник , Дни на науката’ 2012. Велико Търново 2013: с. 271-277.
Педагогически предизвикателства пред учителя при подготовката и провеждането на училищния празник „Ние вече сме грамотни!” , Образование и технологии, Бургас 2012: с. 128-134.
Българският ученик между училищния делник и религиозния празник , Иновационни образователни практики. Благоевград 2011: с. 357-362.
Нормализиране на фазовата пулсация в празничното поведение на училищната общност при училищния празник: „Откриване на нова учебна година” , Образование и технологии, Бургас 2011: с. 195-198.

Конференции

VI MНПК „Иновации в обучението и познавателното развитие”.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
02.09.2015 - 04.09.2015 г.
Организатор
Сдружение "Образование и технологии"

НПК „Образованието в малките населени места”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

IV НПК "Иновации в обучението и познавателното развитие"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
28.08.2013 - 30.08.2013 г.
Организатор
Сдружение "Образование и технологии", Бургас

III НПК "Иновации в обучението и познавателното развитие"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
29.08.2012 - 31.08.2012 г.
Организатор
Сдружение "Образование и технологии"

Майски четения “Дни на науката 2012”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
31.05.2012 - 31.05.2012 г.
Организатор
СУБ - клон Велико Търново

НПК „Иновационни практики в образованието”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
09.12.2011 - 10.12.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

II НПК "Иновации в обучението и познавателното развитие"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
29.08.2011 - 31.08.2011 г.
Организатор
Сдружение "Образование и технологии" Бургас

Проекти

(BG051PO001-4.1.05-0189 ) Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца

Период на провеждане
09.02.2013 - 09.06.2014 г.
Форма на участие
сценарист и режисьор на заключителен концерт
Финансиран от
ОП РЧР и ЕСФ на ЕС
Бюджет
248799,86 лв.

(LLP-2013-COM-MP-120) Мир у дома, мир по света

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.07.2015 г.
Форма на участие
Консултант при създаване на театрален спектакъл
Финансиран от
Секторна програма “Коменски” по линия на програмата “Учене през целия живот” на Европейския съюз
Бюджет
40000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академически наставник
Финансиран от
МОН, ОП „Развитие на човешките ресурси”
Бюджет
50000000,00 лв.