Avatar

проф. д-р Снежина Андонова

Email: andonova_sn swu.bg


проф. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова 1993 г. - завършена магистърска степен в ТУ - София, специалност "Техника и технология на текстила и облеклото", Машинен инженер-магистър. 1993 год. - спечелен конкурс за асистент по "Технология на облеклото" към Технически колеж при ТУ - София. 1996 г. - завършена специализация "Текстилен и моден дизайн" в ТУ - София. 2003 г. - защитен дисертационен труд на тема: "Изследване процеса на формоване при влаготоплинна обработка на пресово оборудване" 2006 г. - придобито научно звание "доцент" по научна специалност "Технология на шевното производство". Основните научни приноси на работата ми са свързани с математическото моделиране и оптимизиране на технологични процеси в шевното производство. 2020 г. - спечелен конкурс за Академична длъжност "професор" в ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград, Технически факултет.

Публикации

Технология за конфекциониране на раменни изделия. : Университетско издателство на ЮЗУ “Н. Рилски”, 2020
Технологични варианти за изработване на дамски рокли. : Издателство на НТС по ТОК, 2020
Analysis and practical criteria for assessing the uniformity of fabric mass per unit area , Vlakna a Textil Journal 2020: 13-17. (Co-author/s: Gaetano Rimini)
Mathematical modeling of the thermo-mechanical fusing process , Vlakna a Textil Journal 2020: 3-7.
An influence of fusing conditions on the change of color shade in the production of clothing , Tekstilec 2020: 233-238.
Mathematical approach to sifting significant technological factors into the sewing industry , Bulgarian Chemical Communications 2019: 173-176.
Investigation of the stretching force of the needle`s thread in the work with multilayer weave , Journal „Tekstil i Obleklo”, ISSN 1310-912Х 2019: 147-151. (Co-author/s: Djurakova, Elka)
Comparison of Computed Specific Absorption Rate Induced in a Homogeneous Human Body Phantom Using a Wearable Textile Antenna for Biomedical Applications , 2019 27th National Conference with International Participation (TELECOM) 2019: . (Co-author/s: Atanasova, G., Atanasov, N., Stefanov, Al., Avramov, M., Kateva, M.)
Политика на подбор и програма за обучение на докторанти в европейските страни , Сборник научни трудове от XXVI Международна научна конференция за млади учени -2017, 22-23 юни 2017 г., организирана от Съюза на специалистите по качество в България, ISBN 978-619-160-680-1 2017: 7-14. (Съавтор/и: Георги Тасев, Красимира Георгиева)
Технологични особености при влаготоплинна обработка на ленени текстилни материали , Сборник научни трудове от XXVI Международна научна конференция за млади учени -2017, 22-23 юни 2017 г., организирана от Съюза на специалистите по качество в България, ISBN 978-619-160-680-1 2017: 102-107. (Съавтор/и: Гинка Якетова)
Технологични особености при влаготоплинна обработка на памучен тип текстилни материали , Сборник доклади от Втора студентска и докторантска научна сесия на Технически факултет при ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 18. Май, ISSN 2367-9441 2017: 205-210. (Съавтор/и: Георги Панов, Юлия Димирова)
A study of correlation dependence between the criteria optimization of the Humidity and Thermal Process , Journal „Tekstil i Obleklo”, ISSN 1310-912Х 2017: pp. 144-148.
The FESTA handbook of organizational change Implementing gender equality in higher education and research institutions. : Graphic Services, Uppsala University Printed in Sweden by KPH Trycksaksbolaget AB, Project no: 287526, Project title: Female Empowerment in Science and Technology Academia, ISBN 978-91-506-2610-0, 2016 (Co-author/s: Salminen-Karlsson, и др.)
Double – factor disperse analysis and its application in examining the thread`s tension force , Journal „Tekstil i Obleklo”, ISSN 1310-912Х 2016: 2-8. (Co-author/s: Юлия Димирова)
Application of mathematical methods in the study of the technological parameters in the sewing industry , Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN 1310-8271 2015: 103-109. (Co-author/s: Елена Благова)
Designing a measurement system for ensuring healthy working conditions in the sewing industry , Прва мегународна научно-стручна конференциjа – 2013 „Безбедносно инженерство при работа и пожар“, 04-05. Октомври, Мегународен славjански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Зборник на научни трудови 2013: 184-192.
Изследване на процеса влаго-топлинна обработка на тъкани с еластомерни нишки , Материалы II Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологического образования», 21 ноября, ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» 2012: 207-214.
Ranged factors related the parameters of the working bodies for transportation affecting on gathered of seams , Journal „Tekstil i Obleklo”, ISSN 1310-912Х 2012: 254-259. (Co-author/s: Благойка Пълева)
Изследване влиянието на температурата върху процеса влаготоплинна обработка на плетива с еластомерни нишки , Сборник доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2011”, Технически колеж при ЮЗУ “Н. Рилски” 2011: 74-80.
Изследване на измервателна система за определяне на технологични параметри при влаго-топлинна обработка на шевни изделия и методи за проверка/калибриране , Сборник научни трудове, Тенденции в развитието на индустриални системи и технологии-2011, ЮЗУ “Н. Рилски” – Технически колеж 2011: 80-87. (Съавтор/и: Уляна Паскалева)
Еxamining the moisture-heating process to knitwear elastic threads , Сборник с материали от International scientific conference “ Unitech ҆11 - Gabrovo”, ISSN 1313-230X 2011: 326-330.
Приложение на програмата Photoshop в рекламния дизайн на текстила и облеклото , Сборник научни трудове от Научна сесия, Тенденции в развитието на индустриални системи и технологии, ЮЗУ “Н. Рилски” – Технически колеж 2010: 48-53.
Comparative analysis of methods for designing ladies cone skirts , Trakia Journal of Sciences, Trakia University, ISSN 1313-7050 (print), ISSN 1313-3551 (online) 2009: pp. 33-36. (Co-author/s: Todrka Ficheva, Margarita Stoeva)
Рекламен дизайн на текстила и облеклото. България: Университетско издателство на ЮЗУ “Н. Рилски”, 2009
Конструиране и технология на поясни изделия. : Университетско издателство на ЮЗУ “Н. Рилски”, 2009 (Съавтор/и: Т. Фичева, П. Милиева)
Multi-faktor disperse analysis and its application in examining the thread tension force , Journal „Tekstil i Obleklo”, ISSN 1310-912Х 2009: pp. 9-15.
Development of variants of models of fashionable trousers , International scientific conference “ Unitech 08 - Gabrovo”, ISSN 1313-230X, 2008: pp. 311-314. (Co-author/s: Т. Фичева, Ж. Иванова)
Ranging of constructional parts of sewing articles according to their effect on the quality and productivity , International scientific conference “ Unitech 08 - Gabrovo”, ISSN 1313-230X 2008: pp. 315-319. (Co-author/s: П. Милиева, Ф. Ходжова)
Double – factor disperse analysis and its application in examining the thread’s tension force , International scientific conference “ Unitech 07 - Gabrovo”, ISSN 1313-230X 2007: pp. 149-152. (Co-author/s: Бл. Пълева, В. Накова)
On examining the thread's tension force while working with technical devices , International scientific conference “Unitech 07 - Gabrovo”, ISSN 1313-230X 2007: pp. 144-148. (Co-author/s: П. Милиева, Ал. Димитров)
Applying a Statistical Method for Establishing some Substantial Factors of a Technological Processes , 10th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT ‘2006, 11-15 September, Barcelona-Lloret de Mar 2006: pp. 321-326.
Приложение на математически методи в шевните технологии. : Университетско издателство на ЮЗУ “Н. Рилски”, 2006

Конференции

XXVI Международна научна конференция за млади учени -2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политика на подбор и програма за обучение на докторанти в европейските страни
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
Съюза на специалистите по качество в България
Съавтор(и)
Георги Тосев, Красимира Георгиева

XVIII Textile Conference NTC 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A study of correlation dependence between the criteria optimization of the Humidity and Thermal Process
Период
26.10.2016 - 28.10.2016 г.
Организатор
Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи, Федерация на НТС в България, "Е. Миролио"-ЕАД, Сливен, Лаборатория биологично активни полимери при Института по полимери - БАН

14-та Общотекстилна конференция "Иновации в текстила и облеклото"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на математически методи при изследване силата на опън на игления конец в шевните технологии
Период
29.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи, Федерация на НТС в България, "Е. Миролио"-ЕАД, Сливен, Лаборатория биологично активни полимери при Института по полимери - БАН
Съавтор(и)
Юлия Николова

International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of mathematical methods in the study of the technological parameters in the sewing industry
Период
28.05.2015 - 29.05.2015 г.
Организатор
Technical University – Sofia Plovdiv branch
Съавтор(и)
Ел. Благова

Прва мегународна научно-стручна конференциjа – 2013 „Безбедносно инженерство при работа и пожар“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Designing a measurement system for ensuring healthy working conditions in the sewing industry
Период
04.10.2013 - 05.10.2013 г.
Организатор
Мегународен славjански универзитет „Гаврило Романович Державин“

II Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологического образования»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване на процеса влаго-топлинна обработка на тъкани с еластомерни нишки
Период
21.11.2012 - 22.11.2012 г.
Организатор
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»

International scientific conference “ Unitech ҆11 - Gabrovo”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еxamining the moisture-heating process to knitwear elastic threads
Период
18.11.2011 - 19.11.2011 г.
Организатор
ТУ Габрово

Проекти

(№ H27/36) Антенни технологии за носими върху тялото на човек устройства в бъдещите комуникационни мрежи

Период на провеждане
30.11.2018 - 20.12.2021 г.
Форма на участие
член на научния колектив
Финансиран от
Фонд научни изследвания, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Бюджет
120000,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики-Фаза1") Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
26.09.2016 - 01.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма НОИР
Бюджет
1000000,00 лв.

(SRP-В14/15) Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия

Период на провеждане
12.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
4500,00 лв.

(SRP-В15/14) Приложение на математически методи за анализ и оценка на шевни техники

Период на провеждане
13.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
3000,00 лв.

(SRP-C10 /14) Насърчаване на жените-учени в областта на природните науки и технологиите

Период на провеждане
13.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба № 9
Бюджет
7000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0036) Повишаване ефективността на обучението на студентите от Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на пазара на труда

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
консултант
Финансиран от
Европейски социален фонд, процедура BG051PO001-3.1.07 - АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА, Приоритетна ос - 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Бюджет
235565,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
10.06.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
функционален експерт
Финансиран от
Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси“
Бюджет
50000000,00 лв.

(SRP-В14/13) Изследване на фактори за термомеханично подлепване на нови текстилни материали

Период на провеждане
01.02.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
2000,00 лв.

(287526) Female Empowerment in Science and Technology Academia

Период на провеждане
06.06.2012 - 31.01.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
7 – ма рамкова програма (EU FP7)
Бюджет
200000,00 лв.

(SRP-В14/12) Изследване на механизми и процеси в шевното производство

Период на провеждане
01.02.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
5858,00 лв.

(SRP-В14/11) Изследване и анализ на шевни технологични процеси за повишаване на ефективността им

Период на провеждане
01.02.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
6500,00 лв.

Ръководени докторанти

Повишаване ефективността на методите за входящ контрол на тъканите в шевното производство

Докторант
ТАШКА ИВАНОВА КОЛЕВА
Период
10.09.2020 - 09.09.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Организационно-производствени и технологични проблеми в шевното производство

Докторант
Елена Атанасова Благова
Период
21.09.2015 - 28.09.2020 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 93/26.11.2019 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ТУ - софия
Държава
България
Дата
16.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. дн Радост Ангелова

Обявен в Държавен вестник брой 94/25.11.2016 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ТУ - софия
Държава
България
Дата
05.11.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. Диана Кръстева-Германова, доц. Радост Ангелова

Заповед на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора №2058/30.09.2015 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Тракийски университет – Стара Загора, Факултет Техника и технологии - Ямбол
Държава
България
Дата
10.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р инж. Диана Балабанова

Заповед на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград - № 1630 от 03.06.2015 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Държава
България
Дата
03.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р инж. Райка Чингова

Заповед на Ректора на ТУ - София - № ОЖ-124 от 24.02.2015 г. за научна специалност „Технология на шевното производство”, професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ТУ - София, колеж - Сливен
Държава
България
Дата
24.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Маргарет Василева Сивова

Заповед на Ректора на ТУ - София - № ОЖ-122 от 23.02.2015 г. за научна специалност „Ергономия и промишлен дизайн”, професионално направление 5.13. Общо инженерство

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ТУ - София
Държава
България
Дата
23.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Михаела Ганчева Гаджева-Неделчева

Заповед на Ректора на ТУ – Габрово № 765/19.12.2014г. за научна специалност „Машини и съоръжения за леката промишленост”, професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ТУ – Габрово
Държава
България
Дата
19.12.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Благойка Илиева Пълева-Кадийска

Конкурс, обявен в ДВ бр. 94/ 30.11.2012 г. по научна специалност „Технология на шевното производство”, професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ТУ - София
Държава
България
Дата
18.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р инж. Радка Петрова Атанасова

Конкурс, обявен в Д. В. брой 41 от 01.06.2012 г. за професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шевни изделия, облекло и обувки”

Вид
Конкурс за професор
Университет
ТУ - София
Държава
България
Дата
03.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пенка Ангелинова Димитрова, доктор, доцент

Конкурс, обявен в ДВ брой 57 от 26. 07. 2011 г. по професионално направление 5.1 Машинно инженерство и научна специалност "Технология на шевното производство"

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ТУ - София, колеж - Сливен
Държава
България
Дата
17.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова