Avatar

доц. д-р Снежина Андонова

Email: andonova_sn swu.bg


доц. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова Завършила съм ТУ - София, специалност "Техника и технология на текстила и облеклото", Машинен инженер-магистър. 1993 год. - спечелен конкурс за асистент по "Технология на облеклото" към Техническия колеж. 1996 г. завършена специализация "Текстилен и моден дизайн" в ТУ - София. Защитила съм дисертационен труд на тема: "Изследване процеса на формоване при влаготоплинна обработка на пресово оборудване" през май 2003 г. През 2006 г. придобих научно звание доцент по научна специалност Технология на шевното производство. Основните научни приноси на работата ми са свързани с математическото моделиране и оптимизиране на технологични процеси в шевното производство.

Публикации

Политика на подбор и програма за обучение на докторанти в европейските страни , Сборник научни трудове от XXVI Международна научна конференция за млади учени -2017, 22-23 юни 2017 г., организирана от Съюза на специалистите по качество в България, ISBN 978-619-160-680-1 2017: 7-14. (Съавтор/и: Георги Тасев, Красимира Георгиева)
Технологични особености при влаготоплинна обработка на ленени текстилни материали , Сборник научни трудове от XXVI Международна научна конференция за млади учени -2017, 22-23 юни 2017 г., организирана от Съюза на специалистите по качество в България, ISBN 978-619-160-680-1 2017: 102-107. (Съавтор/и: Гинка Якетова)
Технологични особености при влаготоплинна обработка на памучен тип текстилни материали , Сборник доклади от Втора студентска и докторантска научна сесия на Технически факултет при ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 18. Май, ISSN 2367-9441 2017: 205-210. (Съавтор/и: Георги Панов, Юлия Димирова)
A study of correlation dependence between the criteria optimization of the Humidity and Thermal Process , Journal „Tekstil i Obleklo”, ISSN 1310-912Х 2017: pp. 144-148.
The FESTA handbook of organizational change Implementing gender equality in higher education and research institutions. : Graphic Services, Uppsala University Printed in Sweden by KPH Trycksaksbolaget AB, Project no: 287526, Project title: Female Empowerment in Science and Technology Academia, ISBN 978-91-506-2610-0, 2016 (Co-author/s: Salminen-Karlsson, и др.)
Double – factor disperse analysis and its application in examining the thread`s tension force , Journal „Tekstil i Obleklo”, ISSN 1310-912Х 2016: 2-8. (Co-author/s: Юлия Димирова)
Application of mathematical methods in the study of the technological parameters in the sewing industry , Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN 1310-8271 2015: 103-109. (Co-author/s: Елена Благова)
Designing a measurement system for ensuring healthy working conditions in the sewing industry , Прва мегународна научно-стручна конференциjа – 2013 „Безбедносно инженерство при работа и пожар“, 04-05. Октомври, Мегународен славjански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Зборник на научни трудови 2013: 184-192.
Изследване на процеса влаго-топлинна обработка на тъкани с еластомерни нишки , Материалы II Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологического образования», 21 ноября, ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» 2012: 207-214.
Ranged factors related the parameters of the working bodies for transportation affecting on gathered of seams , Journal „Tekstil i Obleklo”, ISSN 1310-912Х 2012: 254-259. (Co-author/s: Благойка Пълева)
Изследване влиянието на температурата върху процеса влаготоплинна обработка на плетива с еластомерни нишки , Сборник доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2011”, Технически колеж при ЮЗУ “Н. Рилски” 2011: 74-80.
Изследване на измервателна система за определяне на технологични параметри при влаго-топлинна обработка на шевни изделия и методи за проверка/калибриране , Сборник научни трудове, Тенденции в развитието на индустриални системи и технологии-2011, ЮЗУ “Н. Рилски” – Технически колеж 2011: 80-87. (Съавтор/и: Уляна Паскалева)
Еxamining the moisture-heating process to knitwear elastic threads , Сборник с материали от International scientific conference “ Unitech ҆11 - Gabrovo”, ISSN 1313-230X 2011: 326-330.
Приложение на програмата Photoshop в рекламния дизайн на текстила и облеклото , Сборник научни трудове от Научна сесия, Тенденции в развитието на индустриални системи и технологии, ЮЗУ “Н. Рилски” – Технически колеж 2010: 48-53.
Comparative analysis of methods for designing ladies cone skirts , Trakia Journal of Sciences, Trakia University, ISSN 1313-7050 (print), ISSN 1313-3551 (online) 2009: pp. 33-36. (Co-author/s: Todrka Ficheva, Margarita Stoeva)
Рекламен дизайн на текстила и облеклото. България: Университетско издателство на ЮЗУ “Н. Рилски”, 2009
Конструиране и технология на поясни изделия. България: Университетско издателство на ЮЗУ “Н. Рилски”, 2009 (Съавтор/и: Т. Фичева, П. Милиева)
Multi-faktor disperse analysis and its application in examining the thread tension force , Journal „Tekstil i Obleklo”, ISSN 1310-912Х 2009: pp. 9-15.
Development of variants of models of fashionable trousers , International scientific conference “ Unitech 08 - Gabrovo”, ISSN 1313-230X, 2008: pp. 311-314. (Co-author/s: Т. Фичева, Ж. Иванова)
Ranging of constructional parts of sewing articles according to their effect on the quality and productivity , International scientific conference “ Unitech 08 - Gabrovo”, ISSN 1313-230X 2008: pp. 315-319. (Co-author/s: П. Милиева, Ф. Ходжова)
Double – factor disperse analysis and its application in examining the thread’s tension force , International scientific conference “ Unitech 07 - Gabrovo”, ISSN 1313-230X 2007: pp. 149-152. (Co-author/s: Бл. Пълева, В. Накова)
On examining the thread's tension force while working with technical devices , International scientific conference “Unitech 07 - Gabrovo”, ISSN 1313-230X 2007: pp. 144-148. (Co-author/s: П. Милиева, Ал. Димитров)
Applying a Statistical Method for Establishing some Substantial Factors of a Technological Processes , 10th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT ‘2006, 11-15 September, Barcelona-Lloret de Mar 2006: pp. 321-326.
Приложение на математически методи в шевните технологии. България: Университетско издателство на ЮЗУ “Н. Рилски”, 2006

Конференции

XXVI Международна научна конференция за млади учени -2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политика на подбор и програма за обучение на докторанти в европейските страни
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
Съюза на специалистите по качество в България
Съавтор(и)
Георги Тосев, Красимира Георгиева

XVIII Textile Conference NTC 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A study of correlation dependence between the criteria optimization of the Humidity and Thermal Process
Период
26.10.2016 - 28.10.2016 г.
Организатор
Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи, Федерация на НТС в България, "Е. Миролио"-ЕАД, Сливен, Лаборатория биологично активни полимери при Института по полимери - БАН

14-та Общотекстилна конференция "Иновации в текстила и облеклото"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на математически методи при изследване силата на опън на игления конец в шевните технологии
Период
29.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи, Федерация на НТС в България, "Е. Миролио"-ЕАД, Сливен, Лаборатория биологично активни полимери при Института по полимери - БАН
Съавтор(и)
Юлия Николова

International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of mathematical methods in the study of the technological parameters in the sewing industry
Период
28.05.2015 - 29.05.2015 г.
Организатор
Technical University – Sofia Plovdiv branch
Съавтор(и)
Ел. Благова

Прва мегународна научно-стручна конференциjа – 2013 „Безбедносно инженерство при работа и пожар“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Designing a measurement system for ensuring healthy working conditions in the sewing industry
Период
04.10.2013 - 05.10.2013 г.
Организатор
Мегународен славjански универзитет „Гаврило Романович Державин“

II Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологического образования»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване на процеса влаго-топлинна обработка на тъкани с еластомерни нишки
Период
21.11.2012 - 22.11.2012 г.
Организатор
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»

International scientific conference “ Unitech ҆11 - Gabrovo”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еxamining the moisture-heating process to knitwear elastic threads
Период
18.11.2011 - 19.11.2011 г.
Организатор
ТУ Габрово

Проекти

(BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики-Фаза1") Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
26.09.2016 - 01.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма НОИР
Бюджет
1000000,00 лв.

(SRP-В14/15) Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия

Период на провеждане
12.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
4500,00 лв.

(SRP-В15/14) Приложение на математически методи за анализ и оценка на шевни техники

Период на провеждане
13.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
3000,00 лв.

(SRP-C10 /14) Насърчаване на жените-учени в областта на природните науки и технологиите

Период на провеждане
13.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба № 9
Бюджет
7000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0036) Повишаване ефективността на обучението на студентите от Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на пазара на труда

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
консултант
Финансиран от
Европейски социален фонд, процедура BG051PO001-3.1.07 - АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА, Приоритетна ос - 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Бюджет
235565,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
10.06.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
функционален експерт
Финансиран от
Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси“
Бюджет
50000000,00 лв.

(SRP-В14/13) Изследване на фактори за термомеханично подлепване на нови текстилни материали

Период на провеждане
01.02.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
2000,00 лв.

(287526) Female Empowerment in Science and Technology Academia

Период на провеждане
06.06.2012 - 31.01.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
7 – ма рамкова програма (EU FP7)
Бюджет
200000,00 лв.

(SRP-В14/12) Изследване на механизми и процеси в шевното производство

Период на провеждане
01.02.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
5858,00 лв.

(SRP-В14/11) Изследване и анализ на шевни технологични процеси за повишаване на ефективността им

Период на провеждане
01.02.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
6500,00 лв.

Рецензии/Становища

Заповед на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора №2058/30.09.2015 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Тракийски университет – Стара Загора, Факултет Техника и технологии - Ямбол
Държава
България
Дата
10.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р инж. Диана Балабанова

Заповед на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград - № 1630 от 03.06.2015 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Държава
България
Дата
03.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р инж. Райка Чингова

Заповед на Ректора на ТУ - София - № ОЖ-124 от 24.02.2015 г. за научна специалност „Технология на шевното производство”, професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ТУ - София, колеж - Сливен
Държава
България
Дата
24.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Маргарет Василева Сивова

Заповед на Ректора на ТУ - София - № ОЖ-122 от 23.02.2015 г. за научна специалност „Ергономия и промишлен дизайн”, професионално направление 5.13. Общо инженерство

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ТУ - София
Държава
България
Дата
23.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Михаела Ганчева Гаджева-Неделчева

Заповед на Ректора на ТУ – Габрово № 765/19.12.2014г. за научна специалност „Машини и съоръжения за леката промишленост”, професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ТУ – Габрово
Държава
България
Дата
19.12.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Благойка Илиева Пълева-Кадийска

Конкурс, обявен в ДВ бр. 94/ 30.11.2012 г. по научна специалност „Технология на шевното производство”, професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ТУ - София
Държава
България
Дата
18.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р инж. Радка Петрова Атанасова

Конкурс, обявен в Д. В. брой 41 от 01.06.2012 г. за професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шевни изделия, облекло и обувки”

Вид
Конкурс за професор
Университет
ТУ - София
Държава
България
Дата
03.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пенка Ангелинова Димитрова, доктор, доцент

Конкурс, обявен в ДВ брой 57 от 26. 07. 2011 г. по професионално направление 5.1 Машинно инженерство и научна специалност "Технология на шевното производство"

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ТУ - София, колеж - Сливен
Държава
България
Дата
17.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова