Avatar

доц. д-р Анжелина Пенчева

Email: an_pen swu.bg


Публикации

Rozervanec или roztrhanec? Романтизъм или бидермайер? , Език и литература 2015: 93–101.
Чешкият превод на „Балада за Георг Хених“, или пак за границите на преводимостта , Сборник Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология“ (Благоевград, 16–18 октомври 2014 г.). 2015: 350–355.
Белезниците на паметта. Нежеланата памет в живота и прозата на Милан Кундера , Сборник Езици на паметта в литературния текст. Сборник с доклади от годишната конференция на факултет „Славянски филологии“, СУ „Св. Климент Охридски“, 2013. Амелия Личева, Кристина Йорданова, Милена Кирова, Надежда Стоянова, Петя Осенова – съставители. 2014: 340–347.
Мотивът „деца убийци“ у Милан Кундера и Теодора Димова , Сборник Юбилеен сборник „20 години „Бохемия клуб“. Владимир Пенчев – съставител 2014: 198–207.
Паметта като ужас (травматичната паметова проза на Иржи Кратохвил) , Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012 г. 2013: 440–445.
Изтокът и Западът на славянството и днешната съдба на сравнителното славянско литературознание , Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Панайот Карагьозов 2012: 44–51.
Маха, Ботев и парадоксите на Славянския романтизъм , IСборник Българската бохемистика днес. Доклади от Националната научна конференция „Българската бохемистика днес”, проведена на 21 октомври 2011 г. в София 2012: 180–188.
Играеща История, играна История, игра на История в постмодерната чешка проза , Научни трудове на Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филологически факултет. Филология. 2012: 132–146.
Rej masek, ples příšer, veliký pochod bláznů (Několik motivických nástrojů pro kontrafaktualizaci a relativizaci dějin v postmoderní české próze) , Bohemica Olomucensia Symposiana 1 Litteraria. Доклади от симпозиума Mýtus – mystifikace – kontrafaktuální historie, от цикъла Česká kultura a umění ve 20. století 2011: 115–122.
Opovrhovaní spisovatelé, zavraždění kritikové, nenávidění nakladatelé, zbyteční čtenáři (Reflexe českého literárního života v české próze po roce 1989) , Bohemica Olomucensia Symposiana Literraria 4. Доклади от конференция Dvě dekády demokracie (Česká literatura 1989 – 2009). Оломоуц, 17–18 ноември 2009 2011: 41-48.
Znásilněný archetyp: Ženy v románech Milana Kundery. , Česká literatura v perspektivách genderu. Jan Matonoha (ed.). IV. Kongres světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura (?) 2011: 181–192.
Езикът на телесното и „лекарската” тема в прозата на Милан Кундера , Език, литература, многоезичие. Съставители: Св. Димитрова, Ст. Мичев, Р. Велчев. 2011: 21–29.
Читателят като враг. Експлицитният читател в новата и най-нова чешка проза , Научни трудове на Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филологически факултет. Филология. 2011: 186–195.
Erben – problematický baladik a problematický romantik , Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15.–16. dubna 2011 na Malé Skále. Sv. 2. 2011: 25–33.
ТРИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕВОДА НА „МАЙ” ОТ КАРЕЛ ХИНЕК МАХА – В ПРЕСЛЕДВАНЕ НА АБСОЛЮТА , сп. Езиков свят 2011: 162-168.
Чешкото Възраждане – генератор и обект на мистификации, митизации и антимитизации , Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури Подзаглавие: Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев 2011: 382–387.
Оплюй автора, убий критика! (Литературните скандали около и в чешката литература след 1989 г.) , Литературният скандал / Скандалът като литература. Съставители и редактори: Любка Липчева-Пранджева, Инна Пелева. ПУ „Паисий Хилендарски”, Филологически факултет, Катедра „Българска литература и теория на литературата” 2010: 115-124.
Литературата в Интернет и Интернет в литературата (чешкият опит) , В: Руската литература в мрежата: текстове и четене. Съставители и редактори: Радостин Русев, Магдалена Костова-Панайотова, Йордан Люцканов. БАН – Институт за литература, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Филологически факултет. 2010: 63–67.
Славянско или централноевропейско: деславянизирането на западните славяни , Сборник Славяните и техните контексти. Доклади от IX национални славистични четения, посветени на 120-годишнината на славистиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски”., София, 2008 г. Съставители Маргарита Младенова, Елена Дараданова 2010: 325–331.
Тялото, оковаване. Жените в романите на Милан Кундера. , Сборник Съвременната жена – роли и образи. Съставители: Петя Пачкова, Антоанета Николова, Гергана Попова; NotaBene Брой № 13 (2010) 2010: 208–214.
Институцията „Бог” и институцията „Църква” – образи в новата и най-новата чешка проза , Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски, Филология, т. 47, кн. 1, сб. А, 2009. Доклади от конференцията „Език – Литература – Обществени институции”, Паисиеви четения, Пловдив, 26–27 ноември 2009 г 2010: 335–344.
Мистификацията – (вече само?) литературна игра (възрожденската и постмодерната мистификация в чешката литература – генезис и мотивации) , Littera et Lingua 2010: 45-53.
Окастрени и кастрирани канони , сп. Езиков свят 2010: 37-84.
Двата дома на жанра (Типология на жанровите преходи между фолклора и литературата). България: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2002. , 2002
Мост между вселени. Баладите на Карел Яромир Ербен. България: Херон Прес, 2002

Конференции

• Бохемистична научна конференция „Творецът в езика, литературата, изкуството“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Чапек и Парал: ще свършат ли някога войните със саламандрите?
Период
05.11.2015 - 05.11.2015 г.
Организатор
Бохемия клуб

• V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Válka imaginační, mystifikační, halucinační (v novější a nejnovější české proze)
Период
29.06.2015 - 04.07.2015 г.
Организатор
ÚCL - Praha

Хуманитарните науки днес.

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Славянският романтизъм – стари мнения и нови съмнения
Период
15.11.2014 - 15.11.2014 г.
Организатор
Читалище „Възраждане 1928“, НБУ

• Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Чешкият превод на „Балада за Георг Хених“, или пак за границите на преводимостта
Период
16.10.2014 - 18.10.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Дванадесети международни славистични четения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пространства на личното, поетичното и митичното в романите на Яхим Топол
Период
09.05.2014 - 10.05.2014 г.
Организатор
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Факултет по славянски филологии

"Obrazy, ze kterých žiji": Dílo Bohumila Hrabala v proměnách

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Čtenář terorista. Postava explicitního čtenáře v Morytátech a legendách
Период
08.04.2014 - 09.04.2014 г.
Организатор
Ústav pro českou literaturu AV ČR

IV. Mezinárodní česko-jihoslovanská konference Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Българската „История на чешката литература“ – (пре)оценка след три десетилетия
Период
30.05.2013 - 01.06.2013 г.
Организатор
Ústav slavistiky FF MU, seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky

Езици на паметта в литературния текст

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Белезниците на паметта. Нежеланата памет в живота и творчеството на Милан Кундера
Период
26.04.2013 - 27.04.2013 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски",

Международна юбилейна научна конференция „250 години „История славянобългарска“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Играеща история, играна история, игра на история в постмодерната чешка проза
Период
02.11.2012 - 03.11.2012 г.
Организатор
ПУ „Паисий Хилендарски

Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Ербен между култа и пародията: деструкция на романтизма
Период
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

Време и история в славянските езици, литератури и култури. Единадесети национални славистични четения

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Паметта като ужас. Травматичната „паметова“ проза на Иржи Кратохвил
Период
19.04.2012 - 21.04.2012 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски", ФСлФ

Национална научна конференция „Българската бохемистика днес“

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Маха, Ботев и парадоксите на Славянския романтизъм
Период
21.11.2011 - 21.11.2011 г.
Организатор
Академично сдружение "Бохемия клуб"

Славянският превод и неговата рецепция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трите български превода на „Май“ от Карел Хинек Маха – в преследване на абсолюта
Период
22.10.2011 - 22.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

• Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Erben – problematický baladik a problematický romantik
Период
15.04.2011 - 16.04.2011 г.
Организатор
Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Archiv hlavního města Prahy, Národní muzeum, Památník národního písemnictví, Muzeum Českého ráje v Turnově a Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Проекти

(BG051PO001-3.3.06-0020) Докторантски филологически център

Период на провеждане
05.05.2015 - 22.12.2015 г.
Форма на участие
експерт с 60 часа лекции
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Бюджет
133000,71 лв.

(SRP-C5/13) Близки непознати. Славяни, Балкани, Европа

Период на провеждане
01.12.2012 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
35000,00 лв.

Ръководени докторанти

Градът и селото като топоси в българската и в полската литература

Докторант
Димитър Димитров
Период
11.02.2013 - 10.02.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Историческа действителност и художествена фикция в романите "Война със саламандрите" от Карел Чапек и "Банкет в Блитва" от Мирослав Кърлежа

Докторант
Мария Чорбаджиева
Период
17.02.2012 - 16.02.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Чешкият литературен феминизъм

Докторант
Диана Пенчева
Период
06.04.2011 - 30.05.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 64/ 05.08.2014

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
18.12.2014 г.
Автор(и)
Ани Бурова

(НЕ)ВИДИМОСТ НА ПРЕВОДАЧА ПРИ ПРЕВОДА НА ПОЕЗИЯТА НА ГАБРИЕЛА МИСТРАЛ (ТЕМАТА ЗА МАЙЧИНСТВОТО)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Нов български университет
Държава
България
Дата
30.10.2013 г.
Автор(и)
Венета Сиракова

СЪВРЕМЕННИЯТ БЪЛГАРСКИ МОРФОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТИВ И НЕГОВИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В СЪВРЕМЕННИЯ ЧЕШКИ ЕЗИК

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
21.08.2013 г.
Автор(и)
Стилиян Стойчев

„ЗНАЧЕНИЕ НА ПАДЕЖНИТЕ ГРАМЕМИ В СТАРОЧЕШКИ В СЪПОСТАВКА СЪС СРЕДНОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК” (БЕЗПРЕДЛОЖНА УПОТРЕБА НА РОДИТЕЛЕН И ТВОРИТЕЛЕН ПАДЕЖ)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
21.08.2013 г.
Автор(и)
Мая Николаева Радичева

„ИЗГНАНИЕТО – ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН ИЗБОР И СЪДБА В РОМАНИТЕ НА ЕГОН ХОСТОВСКИ”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
19.05.2013 г.
Автор(и)
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ЛЮБОМИРОВ