Avatar

доц. д-р Валентина Голева

Email: aleksandrovavalentina law.swu.bg


Публикации

Отговорност за нарушения на финансовото законодателство , сб. Правото в ХХI век, том 2 Предизвикателства и перспективи 2023: 165-177.
Бюджетен контрол. Финансовоправен анализ на съвременната нормативна уредба.. Република България: Парадигма, 2021
Събиране на публични вземания. Република България: Университетско издателство „Н. Рилски“, 2021
Municipalities’ own revenue as an instrument for financial independence , Globalization and its Socio-Economic Consequences SHS Web of Conf. 2021: . (Co-author/s: 26. Aleksandrova V., N. Krasteva, G. Kresnaliyska, Y. Petrova, P. Baldzhiev)
Публичният дълг и актуалната му нормативна уредба , Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция 13 ноември 2020 г. "Правото и бизнесът в съвременното общество". 2020: стр. 224-228.
CONSTITUTIONAL AND FINANCIAL LEGAL ASPECTS OF THE STATE BUDGET IN THE REPUBLIC OF BULGARIA , Economics&Law 2020: pp16-42. (Co-author/s: Valentina Goleva Vesela Mircheva)
Електронната комуникация в данъчния процес , е-списание Право, политика, администрация 2020: стр. 30-40;.
Бюджетен контрол. Република България: Пропелер, 2019
Казуси по публичноправни науки. Република България: Нова звезда, 2019 (Съавтор/и: Анастасия Дюлгерова, Маргарита Чешмеджиева, Весела Мирчева)
Legal Aspects of Electronic Communication and Its Proof According to the Tax and Social Insurance Procedure Code Regulations , International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION “NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY OF SIBIU; ISSN 1843-682X 2018: 140-144.
Общинско право. Република България: Нова звезда, 2016 (Съавтор/и: Анастасия Дюлгерова, Маргарита Чешмеджиева)
Казуси по публичноправни науки. Република България: Нова звезда, 2014 (Съавтор/и: Анастасия Дюлгерова, Маргарита Чешмеджиева)
Общинско право. Република България: Нова звезда, 2013 (Съавтор/и: Антония Методиева, Маргарита Чешмеджиева)
Приходна администрация. Събиране на публичните държавни вземания. Република България: Пропелер, 2011
Терминологичен речник по публичноправни науки и управление на публичната дейност. Република България: Фенея, 2011 (Съавтор/и: Валентин Василев, Гергана Кресналийска, Маргарита Чешмеджиева)

Конференции

Право и общество в постпандемичния свят

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пандемията и нейното влияние върху изпълнителното производство
Период
09.05.2022 - 10.06.2022 г.
Организатор
ЮЗУ Н€ Рилски, ПИФ

Globalization and its Socio-Economic Consequences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Municipalities’ own revenue as an instrument for financial independence
Период
21.11.2020 - 22.11.2020 г.
Организатор
University of Zilina, Slovakia
Съавтор(и)
Valentina Aleksandrova, Nadezhda Krasteva, Gergana Kresnaliyska, Yoana Petrova and Petar Baldzhiev

Проекти

( BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – Фаза 2”

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
финансиран от ОП НОИР
Бюджет
1200000,00 лв.

(BG05SM20PO01-2-002-0001) Студентски практики- Фаза І

Период на провеждане
29.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма НОИР 2014-2020 г.
Бюджет
2000000,00 лв.

(SRP-B2/15) Модели за интегрирани форми на участие на студентите и докторантите в научно-изследователската дейност

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ Неофит Рилски
Бюджет
2700,00 лв.

( BG 051Р0001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
12.06.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
функционален експерт
Финансиран от
Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година“
Бюджет
4000000,00 лв.

(SRP-132/13 ) „Повишаване на ефективността на практическото обучение и провеждането на учебни практики на студентите от специалностите „право” и „публична администрация”.

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ Неофит Рилски
Бюджет
7500,00 лв.

Ръководени докторанти

Административна отговорност за нарушения на бюджетното законодателство

Докторант
Петър Балджиев
Период
16.01.2018 - 16.01.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Оспорване на индивидуални финансови актове

Докторант
Анастасия Дюлгерова
Период
17.05.2014 - 17.05.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-рВалентина Александрова на монография „Отговорност за чужд данъчен дълг“

Вид
Книга
Издател
https://www.lpajournal.com/
Държава
Република България
Година
2020
Автор(и)
Красимир Мутафов