Avatar

доц. д-р Антон Генов

Email: agenov swu.bg


Антон Иванов Генов – роден на 29.07.1980г. Възпитаник на ЮЗУ „Неофит Рилски” - катедра „Културология”. Председател на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Борей 2009”, от 2009 - до Сега. Научни и професионални интереси в областта на: Мегалитни и скално-изсечени паметници, тракийски скални светилища, религия и култура на древните общества, фолклор, културно наследство в народната вяра, съхраняване и опазване на културното наследство. Участник в научна експедиция "Тракийски светилища от Западните Родопи, Рила и Пирин", организирана от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, АИМ при БАН - София, Регионален етнографски музей - Пловдив, Народна обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора. Член на Студентския научно-изследователски клуб за древни култури при катедра Културология на ЮЗУ "Неофит Рилски". Член на "Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури" при ЮЗУ "Неофит Рилски" (htpp:// satrae.swu.bg).

Публикации

Архетипни символи и образи от тракийската култура и изкуство. България: Университетско издателство ЮЗУ „Неофит Рилски”Благоевград, 2023
Създаване на сакрално пространство (по материали от магически лечебни практики и топоси от село Жижево) , Магията или вярата в свръхестественото. Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив 2023: 97-107. (Съавтор/и: Димитрия Спасова) , Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив 2023: . (Съавтор/и: Димитрия Спасова)
Мегалитни светилища от Югозападна България. България: Университетско издателство ЮЗУ „Неофит Рилски”Благоевград, 2022
Енциклопедия „Свещените места на България“. БАН. Под печат. : под печат БАН май 2022, 2022
Tрадиции и културни маршрути в Югозападна България. Благоевград. 2021.. България: Университетско издателство ЮЗУ „Неофит Рилски”Благоевград, 2021
Мегалитни светилища от Югозападна България.. България: Университетско издателство ЮЗУ „Неофит Рилски”Благоевград, 2021 (Съавтор/и: Васил Марков, Димитрия Спасова, Анастас Ифандиев, Алексей Гоцев)
Мегалитна скална арка край с. Елешница в контекста на други мегалитни съоръжения от подобен тип. , Сборник "Границите на културологията” 2009 2015: .
Genesis of the sacred space of the megaliths and rock sanctuaries in Europe and the Mediterranean , „Интердисциплинарно изследване на мегалити” гр. Шумен. Организатор: ШУ „Епископ Константин Преславски” 2015: .
Cultural Heritage of Sacred Territory Along Struma and Mesta Rivers , Международна научна конференция „Спа и Вино” 2014: .
Мегалитните храмове от островите Малта и Гозо , Култура, медии, културен туризъм 2014: .
Тракийски мегалитни светилища от Западните Родопи. Антропологически аспекти , Международен научен семинар "Дионис в Тракия. Мегалитната култура в Древна Тракия" 2014: .
Megalithic structures through the eyes of folklore , Първи международен симпозиум. Древни култури в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. „Мегалитни паметници и култови практики” 2012: .
From Nature to Culture. Megalithic and Rock-cut Monuments as a Resource for Cultural Tourism , Международна научна конференция „Културен коридор ВИА ДИАГОНАЛИС – Културен туризъм без граници” - ЮЗУ „Неофит Рилски” 2012: .
от древността – скални светилища до гр. Стрелча , „Седмица на тракийската култура” в Културен център Тракарт - гр. Пловдив 2011: . (Съавтор/и: доц. д-р Алексей Гоцев, Николета Петкова)
Приемственост в сакралното пространство на тракйиските мегалити и християнските черковища от Западните Родопи , Юбилейната научна сесия „Семантика, естетика, култура” 2010 2010: .