Avatar

гл.ас. д-р Милена Янкова

Email: yankova_milena swu.bg


Публикации

MEDIA TRANSPARENCY AND ITS IMPACT ON PR ACTIVITY , 5 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD", PROCEEDINGS, Shtip, 2018: 999-1015.
Култивиране на връзки с медиите – стратегическа задача в корпоративната PR практика , Право, управление и медии през XXI век, Юбилеен сборник 2012: с. 271-278.

Конференции

ХХV Лятна школа по Пъблик Рилейшънс „25 години Лятна школа по ПР – а сега на къде?“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Artificial Intelligence in Public Relations – Benefits, Opportunities and Ethical Considerations
Период
22.06.2023 - 24.06.2023 г.
Организатор
Департамент "Масови комуникации", НБУ

Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прозрачността в дейностите по връзки с обществеността – основен принцип за ефективна комуникация и изграждане на обществено доверие
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофи Рилски"

5 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MEDIA TRANSPARENCY AND ITS IMPACT ON PR ACTIVITY
Период
06.09.2018 - 07.09.2018 г.
Организатор
Faculty of Law, "Goce Delchev" University, Shtip, Republic of Macedonia

Кръгла маса "Перспективи и проблеми пред идеята за гражданска образованост"

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Медии и гражданска образованост – перспективи и актуални проблеми
Период
23.04.2018 - 23.04.2018 г.
Организатор
Катедра "Философски и политически науки" при Философски факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Докторантска конференция по проект „Докторантски филологически център“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Медиите като инструмент за постигане на стратегическа публичност в корпоративната PR практика
Период
27.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Есенна научна конференция „Етика и пари в журналистиката и ПР-а”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалната полза от етиката в ПР-а
Период
20.11.2014 - 21.11.2014 г.
Организатор
Департамент "Масови комуникации", НБУ

„Право, управление и медии през XXI век”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Култивиране на връзки с медиите – стратегическа задача в корпоративната PR практика
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(2020-1-TR01-KA201-094174) “Professional Development of Teachers to promote Design Thinking Skills and Academic Success of Students” (DTS)

Период на провеждане
04.04.2023 - 08.04.2023 г.
Форма на участие
Участник в обучителен курс "Умения за дизайнерско мислене"
Финансиран от
Erasmus+

(BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – Фаза 2“

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски съюз,Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Бюджет
46000000,00 лв.

(2019-1-BG01-KA107-062225) Мобилности на студенти и персонал между Програмни и Партниращи страни, Ключова дейност 107, Еразъм+

Период на провеждане
01.08.2019 - 31.07.2021 г.
Форма на участие
Автор на проект за преподавателска и адм. мобилност между ЮЗУ и Държавен Университет на Молдова
Финансиран от
Европейската комисия
Бюджет
127518,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001 ) Проект "Студентски практики - фаза I"

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Oперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.” (ОП НОИР)
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Проект "Студентски практики - Фаза I"

Период на провеждане
13.06.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Oперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051Р0001-3.3.07-0002) Проект "Студентски практики"

Период на провеждане
12.06.2013 - 05.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година
Бюджет
60000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Ролята на PR в представянето на организационната култура (на примера на „Девин“ ЕАД)

Студент
Александар Момчилов
Година
2023
ОКС
магистър

Ролята на медиите при формиране на културата на българското общество

Студент
Евелина Митрева
Година
2023
ОКС
магистър

Влияние на медиите върху социализацията на децата и тийнейджърите

Студент
Илиана Илиева
Година
2022
ОКС
бакалавър

Поддържане и повишаване имиджа на фолклорен ансамбъл „Пирин“ – Благоевград чрез PR

Студент
Любослава Георгиева
Година
2021
ОКС
бакалавър

Трафик на хора - микро-изследване на проблема. PR техники за превенция сред младите.

Студент
Александар Момчилов
Година
2020
ОКС
бакалавър

Ролята на информационните кампании за повишаване имиджа на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Студент
Александра Сиракова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Промотиране на здравето чрез PR (на примера на Регионална здравна инспекция – Пазарджик)

Студент
Кирилка Петкова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Ролята на спортния PR при взаимодействието между бизнеса и спорта

Студент
Георги Бързаков
Година
2018
ОКС
магистър

Лидерите в професионалния спорт и ролята на PR в изграждането на техния имидж

Студент
Георги Бързаков
Година
2017
ОКС
бакалавър

Образът на лидера. Умението на великите личности да управляват и влияят

Студент
Мария Москова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Изграждане на положителен имидж чрез реализиране на корпоративна социална отговорност

Студент
Виолина Янкова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Проблемът за свободата на медиите в посттоталитарна България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
23.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Фатиме Бекир

Подобряване на медийния образ на НЗОК

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
29.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Панова

Образът на специалиста по връзки с обществеността през годините

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
29.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Спасиана Филипова

Значение на марковите атрибути за налагане на запомняща се търговска марка

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
23.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веска Каменова

„Въздействие на цвета в рекламата – усещане и възприятие”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
23.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мариана Никифорова

Противоречивото единство на PR-а и журналистиката

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
30.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илияна Артъкова

Ролята на логото в изграждане на фирмената идентичност /на примера на ФК „Арсенал”/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
30.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниел Горанов

„Рекламна стратегия за въвеждане на нов продукт на пазара” (на примера на фирма „Стратос” ООД)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
05.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Миглена Николова

Кризата в печатните медии и регионалния вестник „Струма”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
05.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Тодорова

Утвърждаване на корпоративна социална отговорност в практиката на големите български компании (на примера на Глобул)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
05.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аксения Малечканова

Взаимоотношенията PR-медии

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
05.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ралица Христофорова