Avatar

гл.ас. д-р Владимир Бабанов

Email: v.babanov law.swu.bg


Публикации

ВОЕННИЯТ КОНФЛИКТ В УКРАЙНА – КЪМ НОВ СВЕТОВЕН РЕД ИЛИ БОРБА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА РУСИЯ , Сп. Сигурност и отбрана 2023: 212-222.
Ефекти от пандемията от COVID-19 върху националната и международна сигурност , сп. "Право политика администрация" 2022: 1-8. (Съавтор/и: Йоана Насева)
Криптовалутите- основни характеристики и възможни рискове пред финансовата сигурност на държавите , Издание на УниБИТ 2021: .
Изграждане на цялостна система за киберсигурност- приоритет на България през настоящото десетилетие , сп. "Право политика администрация" 2021: 46-52.
Центрове на сила в международните отношения и проблемът за поляритета през XXI век. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014 (Съавтор/и: Пламен Пантев, Янко Йорданов, Деница Велчева, Мира Кънева, Емил Миланов)
Ще запази ли Америка статута си на глобална суперсила , Сп. "Международна политика" 2014: 61-71.

Конференции

Изкуствен интелект, сигурност и дезинформация - съвременни тенденции и предизвикателства

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изкуствен интелект и автоматизирането на войната
Период
22.05.2024 - 22.05.2024 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Съвременни измерения на сигурността в Югоизточна Европа

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дезинформацията в киберпространството- заплаха за демократичните процеси в Югоизточна Европа
Период
06.06.2023 - 06.06.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", УниБИТ

Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еволюцията на интернет и бъдещето на хибридните войни
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Защита на личните данни в ЕС и трети държави

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Видове престъпления, извършвани чрез кражба на лични данни
Период
27.04.2023 - 27.04.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Новите предизвикателства пред националната сигурност и публичната администрация

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изграждане на цялостна система за киберсигурност- приоритет за България през настоящото десетилетие
Период
22.10.2021 - 22.10.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(BG05M2OP001-2.16-0005) Модернизация на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Период на провеждане
19.07.2019 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
Експерт, провеждане на обучение за "Дигитална креативност"
Финансиран от
Европейско и национално финансиране по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР)
Бюджет
4992951,48 лв.

Ръководени дипломанти

Корупция и противодействие на корупцията в системата за национална сигурност на Република България

Студент
Анита Щерева
Година
2023
ОКС
бакалавър

Рискове и заплахи за националната сигурност на Р. България

Студент
Константин Митев
Година
2022
ОКС
бакалавър

Причини за засилване интересите на САЩ към Балканския полуостров

Студент
Симеон Сугарев
Година
2022
ОКС
бакалавър