Avatar

проф. д-р Янка Тоцева

Email: y.totseva swu.bg


Публикации

Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда. България: Фабер, 2019 (Съавтор/и: Йосиф Нунев)
Дискурсивен и реторичен анализ на онлайн медиен дебат за качеството на висшето образование в България , Проблеми на обществената комуникация 2019: 92-103.
Управление на бизнес комуникацията. България: Дилок, 2016 (Съавтор/и: Ванче Бойков)
Управление на комуникациите в образованието. България: Фабер, 2015
Интерактивно обучение на възрастни. България: Фабер, 2009 (Съавтор/и: Стефка Динчийска)
Разработване и управление на образователни проекти. България: Сиела софт енд паблишинг, 2008 (Съавтор/и: Пенка Кожухарова)
Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III – IV клас).. България: УИ „Епископ Константин Преславски, 2007 (Съавтор/и: К. Йочева, А. Моллов, Н. Витанова, Сн. Лазарова, М. Мехмед, Ил. Ризов)
Педагогическа технология за формиране на графична култура у учениците (I –VIII клас). България: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2007 (Съавтор/и: Й. Пейчева, К. Велчева)
Реторика. България: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”,, 2006
Мониторинг на етноцентризма в началното образование (I – II клас). България: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”,, 2005 (Съавтор/и: Ив. Иванов, Ил. Ризов, М. Минчева, К. Йочева, Н. Витанова, Сн. Лазарова)
Учебна тетрадка по дидактика. България: Аксиос, 2001 (Съавтор/и: Наталия Витанова)
Проблеми на образованието на възрастните. България: Даниела Убенова, 2001
Преподаването – исторически и теоретични проблеми. България: Аскони издат, 2001
Педагогическа реторика. България: Даниела Убенова, 2000 (Съавтор/и: Димитър Павлов)

Конференции

ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Формиране на езикови и социално-емоционални умения чрез приказки – педагогическа иновация и възможности за мултипликация
Период
10.12.2020 - 10.12.2020 г.
Организатор
Университет по библиотекознание и информационни технологии и Български форум за междурелигиозен диалог и сътрудничество

ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ДИРЕКТОРЪТ – ЛИДЕР, МЕНИДЖЪР И/ИЛИ АДМИНИСТРАТОР
Период
06.11.2020 - 06.11.2020 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

"Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
УЧИЛИЩНИЯТ ДИРЕКТОР И КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД
Период
09.10.2020 - 09.10.2020 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически колеж - Плевен

ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интегриране на възможностите на платформите Blackboard и ZOOM при обучението на студенти в магистърска програма „Образователен мениджмънт“
Период
25.09.2020 - 27.09.2020 г.
Организатор
Националният център за дистанционно обучение в партньорство с Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Центъра за дистанционно обучение на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий"

Педагогическата комуникация: вербална и визуална

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Период
18.09.2020 - 19.09.2020 г.
Организатор
Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти ООД, Синдикат на българските учители, Институт по реторика и комуникации
Съавтор(и)
Маргарита Бакрачева

Хармония в различията

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Културни различия и културни влияния в интеркултурния диалог в българското училище
Период
10.12.2019 - 10.12.2019 г.
Организатор
Университет по библиотекознание и информационни технологии и Български форум за междурелигиозен диалог и сътрудничество

Насърчаване и повишаване на грамотността

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Национални политики за повишаване на грамотността сред уязвимите групи от населението
Период
02.10.2019 - 03.10.2019 г.
Организатор
Министерство на образованието и науката и Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Hybrid Dialogues: Transcending Binary Thinking and Moving Away from Societal Polarizations

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Discursive and Retorical Analysis of the Online Media Debate on the Quality of Higher Education In Bulgaria
Период
19.09.2019 - 21.09.2019 г.
Организатор
ESTIDIA, University of Naples ‘L’Orientale’ (Italy)

Rhetoric as equipment for living

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Pedagogical Rhetoric - Between the Tradition and the Challenges of Digital Communications
Период
11.09.2019 - 13.09.2019 г.
Организатор
Rhetoric Society of Europe in collaboration with the Department of Educational Studies at Ghent University

Актуални политики и практики в образованието

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Управлението на качеството в образователните институции – необходимост и предизвикателство
Период
17.04.2019 - 18.04.2019 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически колеж - Плевен

Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българските учители и електронните ресурси за образователни цели
Период
05.04.2019 - 06.04.2019 г.
Организатор
Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти ООД, Синдикат на българските учители, Институт по реторика и комуникации

Хармония в различията

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иновациите като превенция на отпадането в мултикултурни училища
Период
10.12.2018 - 10.12.2018 г.
Организатор
Университет по библиотекознание и информационни технологии и Национален съвет на религиозните общности в България

Съвременната наука, бизнесът и образованието

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Образователни политики и иновации в българското училище
Период
03.07.2018 - 05.07.2018 г.
Организатор
Висше училище по мениджмънт - Варна и Регионален академичен център на БАН-Добрич

Педагогическата комуникация – настояще и бъдеще

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комуникацията в образованието – вербални, визуални и виртуални технологии
Период
02.02.2018 - 03.02.2018 г.
Организатор
Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти ООД, Институт по реторика и комуникации

Хармония в различията

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Степен на толерантност и определяне на категориите аз – другия
Период
11.12.2017 - 11.12.2017 г.
Организатор
Университет по библиотекознание и информационни технологии и Национален съвет на религиозните общности в България
Съавтор(и)
Маргарита Бакрачева

3rd International Conference on Education, Culture and Identity ICECI 2017, The Future of Humanities, Education and Creative Industries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Contextual and Individual Factors Determining the Belief in Conspiracy Theories in Bulgaria
Период
12.10.2017 - 13.10.2017 г.
Организатор
International University of Sarajevo
Съавтор(и)
Маргарита Бакрачева

Seventh International Scientific Conference “Education, Science, Innovations"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – иновация с много въпросителни
Период
09.06.2017 - 10.06.2017 г.
Организатор
Европейски политехнически университет

Хармония в различията

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Културни различия и интеркултурен диалог в българското училище
Период
09.12.2016 - 09.12.2016 г.
Организатор
Университет по библиотекознание и информационни технологии и Национален съвет на религиозните общности в България

Юбилейна международна научна конференция „Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателствата на дигиталния свят към подготовката на учителите през ХХI век
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

55th Annual Science Conference of Ruse University „Smart specialization-innovative strategy for regional economic transformation“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проектно-базирано обучение – технология и възможности за използване в българското училище
Период
28.10.2016 - 29.10.2016 г.
Организатор
Русенски университет "Ангел Кънчев", Съюз на учените - Русе

Sixth International Scientific Conference “Education, Science, Innovations”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иновациите в новия закон за предучилищното и училищното образование
Период
10.06.2016 - 11.06.2016 г.
Организатор
Европейски политехнически университет

Fifth International Scientific Conference “Education, Science, Innovations”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Bachelor's program "Management and Administration" – innovation in higher professional education
Период
10.06.2015 - 10.06.2015 г.
Организатор
Европейски политехнически университет

International Conference on Research in Education & Science

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Communications management in school
Период
23.04.2015 - 26.04.2015 г.
Организатор
Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Education Konya / TURKEY

Fourth International Conference “Education, Science, Innovations”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Idea about Funding Private Schools and Kindergartens in New Bulgarian Education Legislation
Период
09.06.2014 - 10.06.2014 г.
Организатор
Европейски политехнически университет

Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблеми на квалификацията на учителите в информационното общество
Период
15.05.2014 - 17.05.2014 г.
Организатор
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Пета юбилейна пролетна национална конференция "Професионалната компетентност на учителя"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Професионалната компетентност на учителя – развитие, проблеми и предизвикателства
Период
21.03.2014 - 24.03.2014 г.
Организатор
Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ и Дружество на психолозите в България

РУ&СУ'12

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Информационната грамотност на младите хора в България и Сърбия като продукт на училищното обучение
Период
25.10.2013 - 26.10.2013 г.
Организатор
Русенски университет "Ангел Кънчев", Съюз на учените - Русе
Съавтор(и)
Ванче Бойков

Да мислим нашите деца

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мениджмънт на приобщаващото образование, чрез системата за управление на обучението MOODLE в проекта „Да мислим нашите деца“
Период
27.09.2013 - 30.09.2013 г.
Организатор
Фондация "Програма "Стъпка по стъпка"

Националната научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Летните лагери „Заедно напред“ – успешна практика за намаляване на отпадането на ромските деца от училище и стимулиране на образователната им мотивация
Период
25.06.2013 - 26.06.2013 г.
Организатор
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Дигиталното настояще и бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За и против дигиталната класна стая
Период
09.04.2013 - 10.04.2013 г.
Организатор
Университет по библиотекознание и информационни технологии
Съавтор(и)
Ванче Бойков

Четвърта пролетна национална конференция "Мотивацията в работата на учителя"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Мотивацията на учителите за работа в мултикултурна среда
Период
22.03.2013 - 24.03.2013 г.
Организатор
Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ и Дружество на психолозите в България, ЦДГ № 17 "Валентина Терешкова" - Варна и ОДЗ № 4 "Чайка" - Варна

Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прва читанка – први сусрет са литературом за децу (читанке у бугарској школи и читанке бугарске мањине у Србији)
Период
23.11.2012 - 23.11.2012 г.
Организатор
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
Съавтор(и)
Ванче Бойков

Х Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мултимедийните технологии в българското училище
Период
01.11.2012 - 02.11.2012 г.
Организатор
Университет по библиотекознание и информационни технологии

Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Училищният ПР – настояще и бъдеще
Период
19.10.2012 - 21.10.2012 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филиал Смолян
Съавтор(и)
Ванче Бойков

Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Информационната грамотност на студентите-бъдещи учители в България и Сърбия
Период
18.10.2012 - 19.10.2012 г.
Организатор
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Асоциация на университетските библиотеки, Университетска библиотека на Икономически университет - Варна, Библиотека при Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Съавтор(и)
Ванче Бойков

1st International Balkan Congress

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Teachers and Interactive Technologies
Период
24.09.2012 - 26.09.2012 г.
Организатор
Suleyman Sah University
Съавтор(и)
Ванче Бойков

Иновации и интерактивни технологии в образованието

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Образователните иновации и съвременното българско образование
Период
20.04.2012 - 21.04.2012 г.
Организатор
СНЦ "Етнотолеранс"

Трета пролетна национална конференция "Стресът в професията на учителя"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Стрес при учителя, работещ в мултикултурна среда
Период
24.03.2012 - 25.03.2012 г.
Организатор
Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ и Дружество на психолозите в България, ЦДГ № 7 "Изворче" - Варна и ОДЗ № 38 "Ян Бибиян" - Варна

Учителят – призвание, компетентност, признание

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Подготовката на учителите в България за работа в мултикултурна среда – минало, настояще и нови предизвикателства
Период
18.11.2011 - 20.11.2011 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски", ДИУУ

Втора пролетна национална конференция "Общуването в професията на учителя"

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Педагогическа комуникация и мултимедийни технологии в класната стая
Период
26.03.2011 - 27.03.2011 г.
Организатор
Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, Дружество на психолозите в България, Дворец на културата и спорта - Варна, ОУ "Капитан Петко войвода" - Варна

2-nd International Scientific Conference "Intercultural Education"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Intercultural Education and Educational Integration in Bulgaria – Past and Present
Период
01.10.2010 - 03.10.2010 г.
Организатор
UNIVERSITY OF JOSIP JURAJ STROSSMAYER IN OSIJEK, FACULTY OF TEACHER EDUCATION IN OSIJEK, NANSEN DIALOGUE CENTRE OSIJEK

Съвременното обучение между теорията и практиката

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Йена-план – едно алтернативно педагогическо решение в мултикултурната класна стая
Период
20.11.2009 - 21.11.2009 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

25 години Педагогически факултет

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българското училище между традицията и иновацията
Период
06.11.2009 - 07.11.2009 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Език, култура, идентичност

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Учениците с небългарска етническа идентичност и началното училище
Период
06.11.2009 - 07.11.2009 г.
Организатор
ШУ "Епископ Константин Преславски"

The 5th International Balkan Education and Science Congress “Education in the Balkans Today”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgarian teachers and the socio-cultural diversity at school
Период
01.10.2009 - 03.10.2009 г.
Организатор
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Технологични аспекти на интеркултурното образование

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Професионално-педагогическа и интеркултурна комуникативна компетентност
Период
18.06.2009 - 20.06.2009 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(09008602) Игра на приказки

Период на провеждане
01.05.2022 - 31.07.2023 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ТСА
Бюджет
76802,00 лв.

(KA220-NI-21-36-34412) REACT: Recognising Extremism and Conspiracy Theory

Период на провеждане
28.02.2022 - 27.02.2025 г.
Форма на участие
член на екипа за управление
Финансиран от
Еразъм+ Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства
Бюджет
675357,00 лв.

(2020-1-BG01-KA201-079295) ReOPEN

Период на провеждане
01.04.2021 - 31.08.2023 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Еразъм+ Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства
Бюджет
675357,00 лв.

(№ BG05M2OP001-3.017-0007) Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда

Период на провеждане
24.03.2021 - 30.09.2023 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ОП “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”
Бюджет
354684,96 лв.

Тенденции и перспективи в развитието на статусно-ролевите модели и ключовите компетентности на български учители

Период на провеждане
20.04.2020 - 20.04.2022 г.
Форма на участие
член на научния екип
Финансиран от
УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС
Бюджет
8426,00 лв.

Формиране на езикови и социално-емоционални умения, чрез приказки

Период на провеждане
01.12.2019 - 31.12.2020 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Фондация „Тръст за социална алтернатива“
Бюджет
59504,23 лв.

( 2019-1-DE02-KA204-006167 ) Teach – Targeting extremism and conspiracy theories

Период на провеждане
01.09.2019 - 28.02.2022 г.
Форма на участие
член на екипа за управление като ръководител на един от партньорите и изследовател
Финансиран от
Европейската комисия
Бюджет
533170,96 лв.

(BG05M2OP001‐2.011‐0001) Проект „Подкрепа за успех“

Период на провеждане
28.02.2019 - 28.08.2021 г.
Форма на участие
обучител на директори, образователни медиатори и социални работници в еднодневни семинари
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бюджет
127759359,94 лв.

(2018-1-DE03-KA201-047400) DETECT – Enhancing Digital Citizenship – Students and Teachers Become Aware of Manipulation and Indoctrination in Social Networks

Период на провеждане
01.10.2018 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
член на екипа за управление като ръководител на един от партньорите и изследовател
Финансиран от
Европейската комисия
Бюджет
415204,44 лв.

(BG05M9OP001-4.001-0185-C0) Европейско партньорство за заетост и растеж

Период на провеждане
01.11.2017 - 01.11.2018 г.
Форма на участие
изследовател, автор на наръчник за обучение и обучител
Финансиран от
ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Бюджет
190300,00 лв.

(БШ-11-001) Подкрепа за изграждане на капацитет за подобряване качеството на ранното детско развитие и образованието в началното училище

Период на провеждане
01.07.2017 - 01.07.2018 г.
Форма на участие
обучител на директори по тема: Управление на мултикултурна училищна общност
Финансиран от
Швейцарския федерален съвет, представляван от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество
Бюджет
104021,00 лв.

(2015-1-LT01-KA2014-013460) Andragogy: virtual learning environment for librarians

Период на провеждане
04.01.2016 - 30.09.2017 г.
Форма на участие
ключов експерт по андрагогика и електронно обучение на партньора Асоциация „Съвременни читалища“
Финансиран от
Европейската комисия
Бюджет
400345,00 лв.

(2015-1-BG01-KA204-014316) Empower Active Ageing (EmpAct)

Период на провеждане
01.01.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
експерт по образование на възрастни и електронно обучение на Фондация „Програма стъпка по стъпка“
Финансиран от
Европейската комисия
Бюджет
235842,88 лв.

Ръководени докторанти

Management of continuous teachers training in multicultural and multilingual educational institutions

Докторант
Роза Миха
Период
29.03.2022 - 28.03.2025 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

The Role of Strategic Leadership in Structural Risk Management in Public School in Lebanon

Докторант
Хилда Хасан Нарч
Период
20.11.2021 - 10.12.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Докторант
РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА СПАСОВА
Период
10.02.2021 - 09.02.2025 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Управление на образователния процес в дигитална среда

Докторант
ИРЕНА АНГЕЛОВА СТАМБОЛИЕВА
Период
10.02.2021 - 09.02.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Гражданско образование чрез обучението по роден край, околен свят, човекът и обществото

Докторант
Снежана Лазарова Стоянова
Период
06.01.2010 - 21.03.2013 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Формиране на графични знания и умения у учениците V-VІІІ клас

Докторант
Керанка Георгиева Велчева
Период
01.07.2003 - 11.10.2007 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Management and administration at state and private kindergarten in Greece (comparative analysis)

Студент
Amalia Balanika
Година
2021
ОКС
магистър

THE ELEMENTARY SCHOOL TEACHER – MANAGER OF THE SPACE IN THE CLASSROOM IN THE GREEK SCHOOL

Студент
Efthalia Stavrou
Година
2021
ОКС
магистър

DIVERSITY MANAGEMENT WHEN WORKING WITH STUDENTS WITH CULTURAL DIFFERENCES AND SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Студент
Georgia Kontopoulou
Година
2021
ОКС
магистър

THE ELEMENTARY SCHOOL TEACHER – MANAGER OF THE INTERCULTURAL RELATION IN THE CLASSROOM IN THE GREEK SCHOOL

Студент
Stavroula Magoglou
Година
2021
ОКС
магистър

Училищният директор като лидер

Студент
Анелия И. Новакова
Година
2021
ОКС
магистър

Classroom Management and Learners’ Achievement in a high school in Thessaloniki

Студент
Ntioudis Theodoros
Година
2020
ОКС
магистър

Management on multicultural classroom in a primary school in Zakynthos island

Студент
Aikaterini Athanasiadou
Година
2020
ОКС
магистър

Мениджмънт в подбора на педагогическите кадри

Студент
Изабел Бориславова Дойчинова
Година
2020
ОКС
магистър

Лидерски стилове на директори на училища

Студент
Гюлфие Ибрахим Даракчи
Година
2020
ОКС
магистър

Връзка между стила на управление на директора на детската градина и социокултурната среда

Студент
Ибрахим Юсеин Алим
Година
2020
ОКС
магистър

Предизвикателствата пред директора като мениджър в малките детски градини

Студент
Анахид Джамалова Джамбазова
Година
2020
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В III-IV КЛАС

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ „Св. Климент Охридски“.
Държава
България
Дата
18.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Людмила Веселинова Зафирова

Обявен в Държавен вестник бр. 21/13.03.2020

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
29.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Динко Величков Господинов

РЕТОРИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННАТА АКАДЕМИЧНА КОМУНИКАЦИЯ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
23.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анита Петрова Николова

Обявен в Държавен вестник брой 35/16.03.2018

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
24.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Андриан Владимиров Александров

КРИТЕРИИ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.05.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Таня Петрова Христова

РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА КИПЪР В УСЛОВИЯТА НА НЕЗАВИСИМОСТ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.07.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирини Софокли

ФУНКЦИИ И МОНИТОРИНГ В ПРОЦЕСА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.05.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Тодорова Гьорева

Обявен в Държавен вестник брой ...2014

Вид
Конкурс за професор
Университет
Европейски политехнически университет
Държава
България
Дата
07.11.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росен Енчев Тодоров

Политическа реторика в България: от митингите до онлайн социалните мрежи (1989–2011)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
23.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Тодорова Мавродиева-Георгиева

Гражданско образование чрез обучението по роден край, околен свят, човекът и обществото

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ШУ "Епископ Константин Преславски"
Държава
България
Дата
23.03.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Снежана Лазарова Стоянова

Митрополит Максим Пловдивски като църковен оратор

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
10.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Андриан Владимиров Александров

РЕТОРИЧЕСКАТА АРГУМЕНТАЦИЯ В КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ПР ОТДЕЛИ И МЕДИИ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
22.03.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кремена Георгиева Георгиева

Присъствието и функцията на кипърския диалект и възникващите теми от употребата му в рамките на началното образование в Република Кипър

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
17.01.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Хараламбос Фусиас