Avatar

доц. д-р Теодор Гергов

Email: teodor swu.bg


Публикации

Монография: Жизнеустойчивост и самооценка през зрелостта. България, ISBN 978-954-00-0301-6.: УИ "Неофит Рилски" Благоевград, 2022
Възрастова и полова специфика на самооценката през зрелостта. , Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие, на тема: „Образование, наука, общество“ 2022: 590-599.
Възрастови и полови особености на ревността през периодите на зрялост. Psychological Thought, Vol. 14(1), рр. 211-225, ISSN 2193-7281, DOI: https://doi.org/10.37708/psyct.v14i1.590 , 2021: .
Self-Esteem and Motivation for Affiliations with Students from the Humanities. , Center for Open Access in Science 2021: 137-148. (Co-author/s: Стоил Мавродиев)
The role of the family for the psychological status of a person in old age. , Anthropological Researches and Studies, No.10, 2020, pp.74-83, ISSN 2360-3445, DOI: http://doi.org/10.26758/10.1.8 2020: .
Self-esteem, activity and mood of employed and unemployed young people. , Yearbook of Psychology, Vol. 11 (2), pp. 126-130, Благоевград, Online ISSN 2683-0426. 2020: .
Gerontopsychology - from studies to science. , Journal of Research in Humanities and Social Science, Volume 8 ~ Issue 12, pp: 69-72, ISSN(Online):2321-9467. 2020: .
Nature and dimensions of the age crisis in old age. Годишник на СУБ-Благоевград, Благоевград, стр. 64-79. ISSN 1313 – 5236, HTTP://WWW.USB-BLAGOEVGRAD.SWU.BG , 2020: .
The role of the positive psychological climate in the school class. , Стратегии на образователната и научната политика 2019: стр. 544-551.
Occupational activity as a resource of psychological balance in old age. , Psychology and behavioral science international journal 11(5), Juniper Publishers, ISSN 2474-7688, DOI: 10.19080/PBSIJ.2019.11.555821 2019: .
Идейни основания за възрастовото периодизиране. Периоди в психичното развитие на възрастните. , Годишник по психология. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, стр. 70-77, ISSN 2683-0426. 2019: .
Геронтопсихологията – актуално състояние, визия и перспективи. , Сборник доклади от Национална научна конференция „75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – В ПОЛЗА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО“ стр. 218 – 221, ISBN 978-954-397-045-2. 2019: .
Sentimentality and nostalgia in elderly people in Bulgaria and Greece - cross-validity of the questionnaire SNEP and cross-cultural comparison. , Europe's Journal of Psychology 2017: pp. 109-128. (Co-author/s: Stoyanova, S.,, Giannouli, V., )
Спортният психолог в полето на шахмата. , Годишник по психология. 2017: стр. 213-219.
Психика и климат. , Сборник доклади от 10-та конференция по психология: Психология – теория и практика, Варна 2016: стр. 155-163. (Съавтор/и: Надежда Коемджиева)
Наръчник на студентите от специалност „Психология” – магистърска програма „Училищна психология“ дистанционно обучение.. България: УИ на ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград, 2016 (Съавтор/и: Стоянова, С., Миленкова, В., Чанкова, Д., Асенова, И., Манчева, Р., Николов, Б., Везенков, С., Мутафова, М., Иванова, Д., Станева, Л.)
Личностни аспекти на старостта. България, ISBN 978-954-00-0301-6.: УИ "Неофит Рилски" Благоевград, 2015
Спортният психолог – неизменна част от съвременната спртна действителност , Сборник на СУБ-Благоевград 2015: 122-127.
Личността като глобална психодинамична система , Е-списание за психология "Посока" Vol. 50, София, стр. 12-13, 2015. 2015: .
Sentimentality and nostalgia in elderly people in Bulgaria and Greece , под печат 2015: . (Co-author/s: Stoyanova, S., Giannouli, V., Gergov., T.)
Учениците със СОП – предизвикателство пред съвременната образователна система , Сборник Приложна психология и социална практика. УИ "Черноризец Храбър", Варна, стр. 510-523, 2015. 2015: . (Съавтор/и: Гергов, Т., Павлова, Е.)
Cross-cultural study of nostalgia and sentimentality among minority elderly people (Bulgarian Roma people and Hungarians living in Romania) , Psychological Thought, Vol. 8(1), p. 82-93, 2015. 2015: . (Co-author/s: Stoyanova, S., Doseva, N., Gergov, T., Virginás-Tar, E.)
Тревожността в ранната старост като функция от семейната среда и трудовата заетост , Сб. Психология в медицината. УИ на Тракийски Университет, Стара Загора, стр. 56-61, 2014. 2014: .
Телесните модификации като краен израз на личността , Сб. Психология в медицината. УИ на Тракийски Университет, Стара Загора, стр. 135-141, 2014. 2014: .
Психолого-педагогическата ерудиция като предиктор за ефективност на учебно-възпитателния процес , Сб. Приложна психология и социална практика. УИ "Черноризец Храбър", Варна, стр. 445-454, 2014. 2014: . (Съавтор/и: Гергов, Т., Христова, Х.)
Ригидността в третата възраст като функция от семейната среда и трудовата заетост , Българско списание по психология, София, стр. 177-183, 2014. 2014: .
Детерминанти на личностни различия в ранната старост , Годишник по психология. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, стр. 62-85, 2013. 2013: .
Агресията в третата възраст като функция от семейната среда и трудовата заетост , Сб. Приложна психология и социална практика. УИ "Черноризец Храбър", Варна, стр. 109 – 120, 2013. 2013: .
Sentimentality and Nostalgia in Elderly People: Psychometric Properties of a New Questionnaire , Psychological Thought, Vol. 6(2), 358-375, 2013. 2013: . (Co-author/s: Gergov, T., Stoyanova, S.)
Фрустрацията в ранната старост като функция от семейната среда и трудовата заетост , Сб. Психологията - традиции и перспективи. Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова, УИ "Неофит Рилски" Благоевград, стр. 122 – 127, 2013. 2013: .
Самотата в старческа възраст , Сб. Психологията - традиции и перспективи. Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова, УИ "Неофит Рилски" Благоевград, стр. 127 – 132, 2013. 2013: . (Съавтор/и: Гергов, Т., Мавродиев, С.)
Нагласите относно смъртта в третата възраст , Сб. Приложна психология и социална практика. УИ "Черноризец Храбър", Варна, стр. 607-618, 2012. 2012: .
Ageism and Negative Mental Tendencies in the Third Age , Psychological Thought, Vol. 5(1), 69-74, 2012. 2012: . (Co-author/s: Gergov, T., Asenova, I.)
Физиогномично декодиране на личностни характеристики , Годишник по психология. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, стр. 268-278, 2012. 2012: .
Отшелничеството – психологични аспекти , Годишник Наука-образование-изкуство. Сборник доклади от Балканска научна конференця. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, VI том, част 2, стр. 180-189, 2012. 2012: .
Условната възрастова рамка на ранната старост - психологичен ракурс , Сб. Доклади от докторантска кръгла маса – Съвременният поглед на докторанта към науката. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, стр. 225-229, 2011. 2011: .
Геронтогенезата като предмет на психологичното познание , Годишник по психология, УИ "Неофит Рилски" Благоевград, бр. 2, стр. 296-329, 2011. 2011: .
Локус на контрола и самоприемане при дълголетници , Сб. От VI Национален конгрес по психология. УИ "Климент Охридски", София, стр. 85-89, 2011. 2011: .
Тревожността в юношеска възраст като функция от здравния статус , Сб. Приложна психология и социална практика. УИ "Черноризец Храбър", Варна, стр. 326-335, 2011. 2011: .
Мотивация за афилиация в третата възраст , Сб. Психологията - традиции и перспективи. Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова, УИ "Неофит Рилски" Благоевград, II том, стр. 321-328, 2010. 2010: .

Конференции

„Образование, наука, общество”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възрастова и полова специфика на самооценката през зрелостта.
Период
03.11.2022 - 04.11.2022 г.
Организатор
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, филиал - Смолян

„Постглобалност: криза и бъдеще“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Жизнеустойчивостта като интегративен личностен ресурс
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

7th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Self-Esteem and Motivation for Affiliations with Students from the Humanities.
Период
24.06.2021 - 28.06.2021 г.
Организатор
Center for Open Access in Science
Съавтор(и)
Стоил Мавродиев

Международна юбилейна конференция "Трансформации и предизвикателства в глобалния свят"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възрастови и полови измерения на ревността през периодите на зрелост
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Individual, family, society - contemporary challenges

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The role of the family for the psychological status of a person in old age
Период
09.10.2019 - 10.10.2019 г.
Организатор
Anthropology Institute of the Romanian Academy

75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – В ПОЛЗА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Геронтопсихологията – актуално състояние, визия и перспективи
Период
26.09.2019 - 28.09.2019 г.
Организатор
Съюз на учените в България

XVI European congress of psychology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Gerontopsychology - from studies to science
Период
02.07.2019 - 05.07.2019 г.
Организатор
EFPA
Съавтор(и)
Стоил Мавродиев

Психология – теория и практика.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психика и климат
Период
06.05.2016 - 08.05.2016 г.
Организатор
Българска школа по психоанализа
Съавтор(и)
Надежда Коемджиева

Приложна психология и социална практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Учениците със СОП – предизвикателство пред съвременната образователна система
Период
26.06.2015 - 28.06.2015 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Емилия Павлова

Психология – теория и практика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психичният климат в клас - условие за ефективност на учебно-възпитателния процес
Период
08.05.2015 - 10.05.2015 г.
Организатор
Българска школа по психоанализа
Съавтор(и)
Георги Велинов

Приложна психология и социална практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психолого-педагогическата ерудиция като предиктор за ефективност на учебно-възпитателния процес
Период
20.06.2014 - 22.06.2014 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Христина Христова

Психология в медицината

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Телесните модификации като краен израз на личността
Период
21.02.2014 - 23.02.2014 г.
Организатор
Тракийски университет

Психология в медицината

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тревожността в ранната старост като функция от семейната среда и трудовата заетост
Период
21.02.2014 - 23.02.2014 г.
Организатор
Тракийски университет

Психологията - традиции и перспективи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фрустрацията в ранната старост като функция от семейната среда и трудовата заетост
Период
25.10.2013 - 27.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Самотата в старческа възраст
Период
25.10.2013 - 27.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Стоил Мавродиев

Семинар на тема “Избор на партньор и развитие на двойката”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
18.09.2013 - 18.09.2013 г.
Организатор
Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия Бернхарт Ахтерберг

Приложна психология и социална практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Агресията в третата възраст като функция от семейната среда и трудовата заетост
Период
28.06.2013 - 30.06.2013 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

IV Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през XXI век”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отшелничеството – психологични аспекти
Период
21.09.2012 - 23.09.2012 г.
Организатор
Съюз на учените в България и ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национална конференция с международно участие „Съвременни тенденции в превенцията, интервенциите и научните изследвания при насилие и пренебрегване на деца”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
14.09.2012 - 16.09.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Приложна психология и социална практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нагласите относно смъртта в третата възраст
Период
22.06.2012 - 24.06.2012 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

VI Национален конгрес по психология

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Локус на контрола и самоприемане при дълголетници
Период
18.11.2011 - 20.11.2011 г.
Организатор
ДПБ и СУ "Климент Охридски"

Докторантска кръгла маса – Съвременният поглед на докторанта към науката

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Условната възрастова рамка на ранната старост - психологичен ракурс
Период
07.10.2011 - 08.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Приложна психология и социална практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тревожността в юношеска възраст като функция от здравния статус
Период
24.06.2011 - 26.06.2011 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мотивация за афилиация в третата възраст
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(RP-A2/21) Виртуалната реалност (VR) в помощ на диагностиката, обучението и тренирането на умения

Период на провеждане
01.04.2021 - 20.11.2021 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средства от държавния бюджет

(BG05M2OP001-2.013-0001 на МО ) „Студентски практики – Фаза 2”

Период на провеждане
02.11.2020 - 19.02.2021 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
финансиран от ОП НОИР

(№ ДО 1 /244.21/11/2020) „Национална програма „Мотивирани учители““

Период на провеждане
03.02.2020 - 12.07.2021 г.
Форма на участие
Обучител
Финансиран от
МОН

(BG05М2ОР001-2.002-0001) Студентски практики - фаза 1

Период на провеждане
01.09.2018 - 21.12.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG05М2ОР001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
02.09.2016 - 03.04.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
28.09.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
29.09.2014 - 20.11.2014 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
Европейски социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP - C12/12 ) Стилове на взаимодействие между преподаватели и студенти

Период на провеждане
18.10.2012 - 19.10.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
-
Бюджет
1,00 лв.

Ръководени дипломанти

Жизнени цели, скромност и академична успеваемост при ученици в държавни и частни училища.

Студент
Мирослава Узунова
Година
2023
ОКС
магистър

Професионална мотивация и Бърнаут синдром при служители от системата на МВР с различен професионален стаж.

Студент
Мариана Котова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Изследване на внушаемост и локус на контрол при лица, ползващи окултни практики и лица, отричащи ги.

Студент
Ралица Петрова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Фрустрация и самота при лица от ранна и от късна зрялост.

Студент
Любомира Бачева
Година
2021
ОКС
бакалавър

Възрастови и социално-икономически детерминанти на мотивацията за успех и склонността към риск.

Студент
Кирил Велков
Година
2020
ОКС
магистър

Тревожността при ученици в горна училищна възраст, като функция от семейния статус.

Студент
Ралица Младенова
Година
2019
ОКС
магистър

Динамика на самочувствието, активността и настроението при спортуващи фитнес.

Студент
Снежина Божкова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Емоционалната интелигентност при наркозависимите

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Димитров Вълев

Психологически особености на осъдените за умишлени убийства

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
25.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартин Трионджиев

Непълнолетните правонарушители – контингент на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в град Дупница

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
24.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Латинка Георгиева Арнаудска

Специфика на самооценката, психодинамичните характеристики и психичните състояния при лицата осъдени за организирана престъпна дейност

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
06.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиана Иванова