Avatar

гл.ас. д-р Теодор Гергов

Email: teodor swu.bg


Публикации

Личностни аспекти на старостта. България: УИ "Неофит Рилски" Благоевград, 2015
Спортният психолог – неизменна част от съвременната спртна действителност , Сборник на СУБ-Благоевград 2015: 122-127.
Психичният климат в клас - условие за ефективност на учебно-възпитателния процес , Сборник доклади от 9-та конференция по психология: Психология – теория и практика, Варна, стр. 299-310, 2015. 2015: .
Личността като глобална психодинамична система , Е-списание за психология "Посока" Vol. 50, София, стр. 12-13, 2015. 2015: .
Sentimentality and nostalgia in elderly people in Bulgaria and Greece , под печат 2015: . (Co-author/s: Stoyanova, S., Giannouli, V., Gergov., T.)
Учениците със СОП – предизвикателство пред съвременната образователна система , Сборник Приложна психология и социална практика. УИ "Черноризец Храбър", Варна, стр. 510-523, 2015. 2015: . (Съавтор/и: Гергов, Т., Павлова, Е.)
Cross-cultural study of nostalgia and sentimentality among minority elderly people (Bulgarian Roma people and Hungarians living in Romania) , Psychological Thought, Vol. 8(1), p. 82-93, 2015. 2015: . (Co-author/s: Stoyanova, S., Doseva, N., Gergov, T., Virginás-Tar, E.)
Тревожността в ранната старост като функция от семейната среда и трудовата заетост , Сб. Психология в медицината. УИ на Тракийски Университет, Стара Загора, стр. 56-61, 2014. 2014: .
Телесните модификации като краен израз на личността , Сб. Психология в медицината. УИ на Тракийски Университет, Стара Загора, стр. 135-141, 2014. 2014: .
Психолого-педагогическата ерудиция като предиктор за ефективност на учебно-възпитателния процес , Сб. Приложна психология и социална практика. УИ "Черноризец Храбър", Варна, стр. 445-454, 2014. 2014: . (Съавтор/и: Гергов, Т., Христова, Х.)
Ригидността в третата възраст като функция от семейната среда и трудовата заетост , Българско списание по психология, София, стр. 177-183, 2014. 2014: .
Детерминанти на личностни различия в ранната старост , Годишник по психология. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, стр. 62-85, 2013. 2013: .
Агресията в третата възраст като функция от семейната среда и трудовата заетост , Сб. Приложна психология и социална практика. УИ "Черноризец Храбър", Варна, стр. 109 – 120, 2013. 2013: .
Sentimentality and Nostalgia in Elderly People: Psychometric Properties of a New Questionnaire , Psychological Thought, Vol. 6(2), 358-375, 2013. 2013: . (Co-author/s: Gergov, T., Stoyanova, S.)
Фрустрацията в ранната старост като функция от семейната среда и трудовата заетост , Сб. Психологията - традиции и перспективи. Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова, УИ "Неофит Рилски" Благоевград, стр. 122 – 127, 2013. 2013: .
Самотата в старческа възраст , Сб. Психологията - традиции и перспективи. Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова, УИ "Неофит Рилски" Благоевград, стр. 127 – 132, 2013. 2013: . (Съавтор/и: Гергов, Т., Мавродиев, С.)
Нагласите относно смъртта в третата възраст , Сб. Приложна психология и социална практика. УИ "Черноризец Храбър", Варна, стр. 607-618, 2012. 2012: .
Ageism and Negative Mental Tendencies in the Third Age , Psychological Thought, Vol. 5(1), 69-74, 2012. 2012: . (Co-author/s: Gergov, T., Asenova, I.)
Физиогномично декодиране на личностни характеристики , Годишник по психология. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, стр. 268-278, 2012. 2012: .
Отшелничеството – психологични аспекти , Годишник Наука-образование-изкуство. Сборник доклади от Балканска научна конференця. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, VI том, част 2, стр. 180-189, 2012. 2012: .
Условната възрастова рамка на ранната старост - психологичен ракурс , Сб. Доклади от докторантска кръгла маса – Съвременният поглед на докторанта към науката. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, стр. 225-229, 2011. 2011: .
Геронтогенезата като предмет на психологичното познание , Годишник по психология, УИ "Неофит Рилски" Благоевград, бр. 2, стр. 296-329, 2011. 2011: .
Локус на контрола и самоприемане при дълголетници , Сб. От VI Национален конгрес по психология. УИ "Климент Охридски", София, стр. 85-89, 2011. 2011: .
Тревожността в юношеска възраст като функция от здравния статус , Сб. Приложна психология и социална практика. УИ "Черноризец Храбър", Варна, стр. 326-335, 2011. 2011: .
Мотивация за афилиация в третата възраст , Сб. Психологията - традиции и перспективи. Под ред. на И. Асенова, Ст. Стоянова, УИ "Неофит Рилски" Благоевград, II том, стр. 321-328, 2010. 2010: .

Конференции

Приложна психология и социална практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Учениците със СОП – предизвикателство пред съвременната образователна система
Период
26.06.2015 - 28.06.2015 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Емилия Павлова

Психология – теория и практика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психичният климат в клас - условие за ефективност на учебно-възпитателния процес
Период
08.05.2015 - 10.05.2015 г.
Организатор
Българска школа по психоанализа
Съавтор(и)
Георги Велинов

Приложна психология и социална практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психолого-педагогическата ерудиция като предиктор за ефективност на учебно-възпитателния процес
Период
20.06.2014 - 22.06.2014 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Христина Христова

Психология в медицината

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Телесните модификации като краен израз на личността
Период
21.02.2014 - 23.02.2014 г.
Организатор
Тракийски университет

Психология в медицината

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тревожността в ранната старост като функция от семейната среда и трудовата заетост
Период
21.02.2014 - 23.02.2014 г.
Организатор
Тракийски университет

Психологията - традиции и перспективи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фрустрацията в ранната старост като функция от семейната среда и трудовата заетост
Период
25.10.2013 - 27.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Самотата в старческа възраст
Период
25.10.2013 - 27.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Стоил Мавродиев

Семинар на тема “Избор на партньор и развитие на двойката”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
18.09.2013 - 18.09.2013 г.
Организатор
Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия Бернхарт Ахтерберг

Приложна психология и социална практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Агресията в третата възраст като функция от семейната среда и трудовата заетост
Период
28.06.2013 - 30.06.2013 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

IV Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през XXI век”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отшелничеството – психологични аспекти
Период
21.09.2012 - 23.09.2012 г.
Организатор
Съюз на учените в България и ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национална конференция с международно участие „Съвременни тенденции в превенцията, интервенциите и научните изследвания при насилие и пренебрегване на деца”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
14.09.2012 - 16.09.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Приложна психология и социална практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нагласите относно смъртта в третата възраст
Период
22.06.2012 - 24.06.2012 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

VI Национален конгрес по психология

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Локус на контрола и самоприемане при дълголетници
Период
18.11.2011 - 20.11.2011 г.
Организатор
ДПБ и СУ "Климент Охридски"

Докторантска кръгла маса – Съвременният поглед на докторанта към науката

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Условната възрастова рамка на ранната старост - психологичен ракурс
Период
07.10.2011 - 08.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Приложна психология и социална практика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тревожността в юношеска възраст като функция от здравния статус
Период
24.06.2011 - 26.06.2011 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мотивация за афилиация в третата възраст
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
28.09.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
29.09.2014 - 20.11.2014 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
Европейски социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP - C12/12 ) Стилове на взаимодействие между преподаватели и студенти

Период на провеждане
18.10.2012 - 19.10.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
-
Бюджет
1,00 лв.

Рецензии/Становища

Психологически особености на осъдените за умишлени убийства

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
25.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартин Трионджиев

Непълнолетните правонарушители – контингент на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в град Дупница

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
24.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Латинка Георгиева Арнаудска

Специфика на самооценката, психодинамичните характеристики и психичните състояния при лицата осъдени за организирана престъпна дейност

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
06.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиана Иванова