Avatar

доц. д-р София Дерменджиева

Email: sofger swu.bg


Публикации

Психосоциални задачи на развитието в предучилищна възраст и специфика на игровия механизъм в детската градина. , Библ. ДИОГЕН, Психология. Теоретични и приложни изследвания. Т. 30, бр. 1 2022: 53-73. (Съавтор/и: Гергана Дянкова, Даниела Тасевска)
Предучилищно образование за мултимодална грамотност. , Юбилеен сборник „140 години предучилищно образование“ 2022: 301-309 .
Personal growth and dynamics of identity in a multicultural educational environment , 75 anniversary of the Institute of Pedagogi - Educational Challendges and Future Prospekcts, Book of abstracts.Institute of Pedagogi 2022: 87. (Co-author/s: Гергана Дянкова, Даниела Тасевска)
Развитие на мотивирани способности за ранно чуждоезиково обучение на 6-7- годишни деца , Образование без граници - реалности и перспективи" 2022: 336-341 . (Съавтор/и: Мария Бакалуди)
Еволюция на мултимодалността в различните контексти на разбиране , „Актуални политики и практики в образованието“, Педагогически колеж – Плевен 2021: 210-214.
Развитие на детската интерсубективност в мултимодална образователна среда , „Актуални политики и практики в образованието“, Педагогически колеж – Плевен 2021: . (Съавтор/и: Гергана Дянкова)
Information and communication technologies as source of education , World Journal on Educational Technology: Current Issues, 12(2) 2020: 128-135. (Co-author/s: Лазар Стошич, Лукаш Томчик)
Meaning-centered management of the virtual educational environment in the academic training of pedagogical specialists , Годишњак за педагогију 1 2020: 73-80. (Co-author/s: Гергана Дянкова, Лазар Стошич)
"Качествено време" или за индивидуалните педагогически подходи при работа с деца и ученици с проблемно поведение , Актуални политики и практики в образованието - сборник с доклади от научно-практическа конференция, ISBN 978-619-91255-1-9- 2019: 71-76.
STUDYING THE WELFARE OF CHILDREN AT AN EARLY AGE IN THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL CARE , International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), Vol 7 No 1 (2019), ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online) 2019: 95-119.
APPLICATIONS TO THE SOUTH-WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI" IN ECONOMICALLY INACTIVE YOUTH IN THE BLAGOEVGRAD COUNTY , International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE - TF - 2019, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X 2019: . (Co-author/s: Гергана Дянкова, Илия Ласин)
Social and Emotional Learning (SEL) in the proactive educational environment. , Journal of Language Research and Teaching Practice.Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages, Almaty, Vol.5, 2019 2019: 96-101. (Co-author/s: Веска Вардарева, Ицка Дерижан, Гергана Дянкова)
I am citizen of... theoretecal aspekts of the approach education for european citizenship in kindergarden , International journal Knowledge UDK 37, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, Social sciences, vol.22.3, pp 639-962, GIF 1.322 2018: pp 639-962. (Co-author/s: Gergana Dyankova, Veska Vardareva)
Educational-rhetorical aspekts of the use of parables for the child's active inclusion in pedagogical interaction, ISBN 978-608-244-525-0 , CONTEMRPORARY EDUCATION - CONDITION, CHALLENGES AND PERSPEKTIVES, УДК 373.2.011.3-051:37.015 2018: 222-234. (Co-author/s: Gergana Dyankova, Ivan Efremovski)
Защо предучилищното образование е пред(и) училищното - ДГ в контекста на ЗПУО, ISSN 2367-5284 , „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” 2018: 5-20. (Съавтор/и: Гергана Дянкова)
Proactive environment in the university pedagogic education (theoretical quality framework for higher education services, ISNN 2545-4439, UDK 37, GIF 1.322, EBSCO , International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE" 2018: pp 38-45. (Co-author/s: Gergana Dyankova)
Migration process and reflektive approach to social integration and non diskrimination of children-refugees in Bulgaria. , Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5 2018: 1-6. (Co-author/s: Tasevska Daniela, Dyankova Gergana)
Migration process and reflektive aproach to social integration and non-discrimination of chldren-prefugees in Bulgaria , ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODECEG NACIONALNOG ZNACAJA "JOGOISTOCNA EVROPA I POSTMODERNI IZAZOVI" , CIP - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, СЪРБИЯ, BЕОGRAD, COBISS.SR-ID 260924428 2018: . (Co-author/s: Gergana Dyankova, Tasevska Daniela)
Proactive environment in pre-school and school institutions (Monitoring and evaluation of the activities under the project "Municipality of Blagoevgrad - a place for ethno-innovation - OBMEN") , International journal KNOWLEDGE "EDUCATION"ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X 2018: 439-445. (Co-author/s: Веска Вардарева, Виолин Василев)
ATRIBUTIVE FUNCTIONS OF SPEECH ACTIVITY THE CHILDHOOD TEACHER FOR STIMULATING THE SOCIAL COMPETENCE IN THE CHILD AT PRE-SCHOOL AGE , International journal KNOWLEDGE "EDUCATION"ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X 2018: 521-527. (Co-author/s: Gergana Dyankova)
Проблеми на професионалната подготовка на учителя в детската градина при работа с деца мигранти , ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ УДК 159.9:331(082) ББК Ю98я431+Ю956я431 П86 2018: 327-333. (Съавтор/и: Gergana Dyankova)
Проактивная образовательная среда развития креативной личности (подготовка педагогических специалистов в выших школах) , Развитие креативности личности в современном мультикультурном пространстве. Сборник материалов Международной научнопрактической конференции. 2018: 112-117. (Съавтор/и: Гергана Дянкова)
Зашто предшколско васпитање и образовање је пре/д/ школско васпитање и образовање (дечији вртић и културна очекивања модерног доба) , Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања 2018: 28-37.
GLOBAL EDUCATION AND IDENTITY DINAMICS AT SCHOOL AGE , 1st Anglo-American International Conference on Multidisciplinary Studies, CONFERENCE FULL-PAPER PROCEEDINGS E-BOOK 2017: 135-146. (Co-author/s: Gergana Dyankova, Daniela Tasevska)
ETHNIC IDENTITY AND EDUCATIONAL IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS , INTERNATONAL JOURNAL with scientific papers "KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS" 2017: 1401-1407. (Co-author/s: Daniela Tasevska, Gergana Dyankova)
Национална сигурност и образователна политика при работа с деца -бежанци , Tematski zbornik radova. Drustveni fenomeni i korporativna bezbednost. Beograd, 2017, Centar za Strаteska Istrazivanja Nacionalne Beezbednisti-Cesna bq Beograd, COBISS.SR-ID252022540 2017: 5-12. (Съавтор/и: Даниела Тасевска)
Педагогическая рефлексия и модернистические измерения взаимодействия с родителями (специфика работы с неполными семьями) , Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири 2016: 13-28 . (Съавтор/и: Гергана Дянкова)
A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity , International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE" 2016: 59-63.. (Co-author/s: Gergana Dyankova, Daniela Tasevska)
Как да работим с родителите - малка книжка в помощ на учителите. : РААБЕ България ЕООД, ISBN 978-954-9619-57-7, 2015
Проактивното родителство в непълното семейство , Електронен журнал: Academia.edu 2015: 2-12.
Афективна адаптiвнисть сприиняття соцiальних норм у пiдлiтковому вiцi. , Людиновимiрнсть гармонiзацii культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi досягнення I перспективи, (Gen. editor: by V. V. Molodychenko), ISBN 978-617-7055-97-5 (tom 2), УДК 37.013.77, ББК 74.58я5 2015: 38-44.
О необходимости преобразования в отношениях «учебного заведения-семьи» , „Наука и савремени универзитет 4“ISBN 978-86-7379-392-4, (gen. editor: Проф. др Бојана Димитријевић) 2015: 45-50.
Cultural expectations to the family as a system (educational projections) , "Education Science innovation – ECI” (Editor: Maya Konova), ISSN 1314-5711 2014: 189-193.
Комунiкативна компетентнiсть i рольова дiяльнiсть у сiм‘i , Гармонiзацiя культурно-освiтнього простору вищоi школи – соцiально-педагогiчнi аспекти, ISBN 978-617-7055-46-3, УДК 372.32:316.772 2014: 100-103.
Родителски нагласи, познавателна активност и изпреварващо развитие , Регiональнi культурнi, мистецькi освiтнi практики, (редколегия: Т. В. Мартинюк, О. М. Ткаченко), ISBN 978-617-7055-36-4 2014: 21-28.
Компютърни игри в детската градина и ранна социализация на детето , Годишник на СУБ - ВТУ «Дни на науката 2012», (отговорен редактор проф. д-р Петко Петков), ISSN 1314-2283 2013: 138-147.
Семейно-ориентираният подход и развитие на резилианса в отношенията между образователните институции и семейството , „Детската градина – отговорност за бъдещето“, (научен редактор Гергана Дянкова), ISBN 978-619-7102-07-9 2013: 153-157.
Культурнi проблеми i аспекти сучасного освiтнього середовища i технологii , "Художня культура i освiта: традицii сучастнiсть, перспективи“, ISBN 978-966-8428-67-9 2013: 145-150.
Изграждане на адекватно мотивационно поведение за превенция на отказа от училище у деца от подготвителна група , Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка 2013: 203-206.
Нови методи за възпитаване на отговорност и личностен избор и модели за прилагане в педагогическото взаимодействие , "Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка", Министерство на образованието и науката с партньорство НИОКСО, София 2013: 141-146.
Педагогическо взаимодействие при деца с поведенчески трудности , "Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка" 2013: 157-162.
Как да работим с родителите, Малка книжка в помощ на учителите.. България: РААБЕ България ООД, ISBN 978-954-961-957-7, 2012
Изследване на самооценката в предучилищна възраст по метода „Case study” , „Диалог на педагогическите компетенции“, ISBN 978-954-524-839-9 2012: 67-83.
Непълно семейство и проактивно родителство , „Педагогически алманах“, ISSN 1310-358X 2012: 2-12.
Емоционалните кризи в предучилищна възраст и изследователски подход за тяхното преодоляване , „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” 2011: 45-53.
Етноидентичност и алтернативни форми на работа за интеграция на деца от малцинствени групи в детската градина , «Обединени в различието» 2009: 41-49.
НЕ ТЕ ОБИЧАМ ВЕЧЕ! Негативни преживявания в предучилищна възраст и ефективност на познавателното взаимодействие. България: "Санра Бук Тръст", София, 2009
Психологопедaгогическа подкрепа на деца от предучилищна възраст, отглеждани в системата на държавна грижа , Годишник “Наука – Образование – Изкуство” - Съюз на учените - клон Благоевград 2009: 58-67.
Медийна среда и проекции на насилието в играта на децата от предучилищна възраст (социално-педагогически аспекти) , „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” 2009: .
Прагматиka на познавателното взаимодействие в предучилищната възраст , "25-години ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на Великотърновски университет" 2009: .
Часът на класа – пространство за оптимизиране на интеркултурната интеграция в начална училищна възраст, в „Образователна и културна интеграция на ромските деца”. България: УИ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2008
Етноидентичността като алтернатива на „Кризата на личността” през училищната възраст , „Интеркултурен диалог и интеграция”, Годишник на Факултет по изкуствата 2008: 37-43.
Kuadri t’eknologjik për formimin e kompetencës sociale tek të rinjtë që nuk frekuentojnëinstitucionet sociale , «Buletin Shkencor /seria e shkencave shoqerore/» – Viti XIII I botimit 2008: .
Изграждане на подкрепяща педагогическа среда за интеграция на деца от малцинствени групи , “Поликультурность, диалог и согласие: украинские реалии” 2008: .
Образователен модел за преодоляване на мултиетнически конфликти в училищна среда, в Учебно-методическо пособие „Образователна и културна интеграция на ромските деца”ПК. България: Педагогически колеж - Дупница, 2008
Cоциална работа с юноши в прехода към зрелостта (теоретико-практически аспекти) . България: "Санра Бук Тръст", София, 2007
Познавателно взаимодействие в мултимедийна среда и трансформация на детската игра . България: "Санра Бук Тръст", София, 2006
Практически аспекти на социалната работа с безнадзорни деца в България , „ФИЦЕ-Бюлетин, Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца” 2006: .
Përballja me barrierat e komunikimit tek fëmijët me prejardhje rome nëpërmjet modelimit të besimit në dalje publikeq , „Buletin Shkencor” 2006: .
Функции на информатизацията като практическa социална реалност , „Нові виміри сучасного світу”, Мелiтополь,2005, УДК 001.891:004.773.5 2005: 75-78.
Постмодерност и интернализация – опитът и контролът, от които се нуждаят децата , Детето, неговото семейство и неговата детска градина” 2005: .
Информационна среда и детска игра , „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” 2005: .
Концептуален модел на взаимодействието “дете – мултимедийна среда , „Теоретичнi та практичнi питання културологii”, УДК 78.01:008; ББК 85.310.004 2005: 157-161.
Социална работа с младежи със затруднения в професионалната реализация . България: "Санра Бук Тръст", София, 2005
Педагошка стратегиа за конструктивно регулиране на заемниот однос дете – мултимединска средина , “Педагошка практика” 2004: .
Социална промяна, маргинален статус и интеграция на ромите в българското общество , “Образователната ситуация в ромската общност” 2003: .
Официалният език и акултурацията на деца с ромски произход , „Pомското дете и неговата социализация”, ISBN 954-680-237-7 2003: 108-115.
От къде започва детската агресивност , Ромското дете и неговата социализация,УИ "Неофит Рилиски", ISBN 954-680-238-7 2003: 137-151.
Social chandges and social integration of the gypsies , Electronik ISSUE, South-West Universite Journal 2001: .

Конференции

„140 години предучилищно образование постижения и хоризонти“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предучилищно образование за мултимодална грамотност
Период
23.06.2022 - 24.06.2022 г.
Организатор
СУ "Климент Охридски"

"75 anniversary of the Institute of Pedagogi - Educational Challendges and Future Prospekcts"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Personal growth and dynamics of identity in a multicultural educational environment
Период
16.05.2022 - 18.05.2022 г.
Организатор
nstitute of Pedagogi, Faculty of Philosophy, Ss. Ciryl and Methodius University in Scopje
Съавтор(и)
Гергана Дянкова, Даниела Тасевска

"Актуални политики и практики в образованието“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еволюция на мултимодалността в различните контексти на разбиране
Период
15.10.2021 - 16.10.2021 г.
Организатор
Педагогически колеж – Плевен

"Образование без граници - реалности и перспективи"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развитие на мотивирани способности за ранно чуждоезиково обучение на 6-7-годишни деца
Период
04.10.2021 - 06.10.2021 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

XXI Международна научна конференция THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нагласи за кандидатстване в Югозападен университет "Неофит Рилски" у икономически неактивни младежи в Благоевградска област
Период
06.06.2019 - 09.06.2019 г.
Организатор
Институт за мениджмънт на знанието (IKM) гр. Скопие, Р Македония
Съавтор(и)
Гергана Дянкова, Илия Ласин

Актуални политики и практики в образованието

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Качествено време" или за индивидуалните педагогически подходи за работа с деца и ученици с проблемно поведение
Период
17.04.2019 - 18.04.2019 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически колеж - Плевен

2 INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MULTIDISCIPLINARY AKADEMIC STUDIES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MODEL FOR CONSTRUCTIVE COMMUNICATION IN THE PARENTAL SUBSYSTEM FOR EMOTIONAL ADAPTATION OF CHILDREN AT HIGHER PRE-SCHOOL AG
Период
16.11.2018 - 17.11.2018 г.
Организатор
SSAD
Съавтор(и)
Gergana Dyankova, Daniela Tasevska

NISUN 8

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРОУЧВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА „РАМКА ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ В РАННОТО ДЕТСТВО
Период
09.11.2018 - 10.11.2018 г.
Организатор
Filozofski fakultet / Faculty of Philosophy Univerzitet u Nišu /
Съавтор(и)
Daniela Tasevska

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Вид
С международно участие
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Роли и взаимодействие в приобщаващото образование
Период
03.11.2018 - 03.11.2018 г.
Организатор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию факультета психологии Тверского государственного университета.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРОБЛЕМИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА МИГРАНТИ.
Период
08.10.2018 - 09.10.2018 г.
Организатор
Факультет психологии, Тверского государственного университета
Съавтор(и)
Gergana Dyankova

International journal KNOWLEDGE "EDUCATION"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Proactive environment in pre-school and school institutions (Monitoring and evaluation of the activities under the project "Municipality of Blagoevgrad - a place for ethno-innovation - OBMEN")
Период
27.09.2018 - 29.09.2018 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, SKOPJE, MACEDONIA

Unapredjivanje kvaliteta obrazovnog procesa o starosti i starijima

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
АНТИДИСКРИМИНАЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОАКТИВНИЯ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ
Период
26.09.2018 - 26.09.2018 г.
Организатор
Pedagoškom fakultetu u Vranju, SRBIYA
Съавтор(и)
Gergana Dyankova

XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "THE TEACHER OF THE FUTURE"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Proactive environment in the university pedagogic education (theoretical quality framework for higher education services
Период
24.05.2018 - 27.05.2018 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, SKOPJE, MACEDONIA
Съавтор(и)
Gergana Dyankova

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CONTEMRPORARY EDUCATION - CONDITION, CHALLENGES AND PERSPEKTIVES"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Educational-rhetorical aspekts of the use of parables for the child's active inclusion in pedagogical interaction
Период
11.05.2018 - 12.05.2018 г.
Организатор
Goce Delchev University - Stip, Faculty of educational sciences
Съавтор(и)
Gergana Dyankova, Ivan Efremovski

19 КОНФЕРЕНЦИЯ "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Защо предучилищното образование е пред(и) училищното образование - детската градина в контекста на Закона за предучилищно и училищно образование
Период
10.05.2018 - 11.05.2018 г.
Организатор
Община Сандански, Детска градина "Пролет"
Съавтор(и)
Гергана Дянкова

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "KNOWLEDGE - CAPITAL OF THE FUTURE"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
I am citizen of... theoretecal aspekts of the approach education for european citizenship in kindergarden
Период
16.03.2018 - 18.03.2018 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, SKOPJE, MACEDONIA
Съавтор(и)
Gergana Dyankova, Веска Вардарева

"Сравнителни аспекти на професионално-педагогическата подготовка на студенти - бъдещи детски учители /върху примера на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Висше педагогическо училище - Алексинац, Република Сърбия/"

Вид
С международно участие
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
"Сравнителни аспекти на професионално-педагогическата подготовка на студенти - бъдещи детски учители /върху примера на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Висше педагогическо училище - Алексинац, Република Сърбия/"
Период
23.11.2017 - 23.11.2017 г.
Организатор
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Филиал Враца

Кръгла маса: Социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Участник в дискусионна сесия
Период
17.11.2017 - 17.11.2017 г.
Организатор
Център за продължаващо обучение към Факултета по педагогика при ЮЗУ "Неофит Рилски"

1st Anglo-American International Conference on Multidisciplinary Studies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
GLOBAL EDUCATION AND IDENTITY DINAMICS AT SCHOOL AGE
Период
19.06.2017 - 20.06.2017 г.
Организатор
Organized by the Anglo-American Publication
Съавтор(и)
Daniela Tasevska, Gergana Dyankova

12-th International conference: "KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ETHNIC IDENTTITY AND EDUCATIONA IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS
Период
31.03.2017 - 02.04.2017 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, SKOPJE, MACEDONIA
Съавтор(и)
Daniela Tasevska, Gergana Dyankova

КОНФЕРЕНЦИЈУ „Васпитач у 21. веку“ САВРЕМЕНИ СВЕТ И ТОЛЕРАНЦИЈА КРОЗ ПРИЗМУ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА)

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
ЗАШТО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ПРЕ/Д/ ШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ (дечији вртић и културна очекивања модерног доба)
Период
24.03.2017 - 25.03.2017 г.
Организатор
ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, гр. АЛЕКСИНАЦ, Сърбия

THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A MODEL OF EDUCATIONAL POLICY DESIGNED TO STIMULATE THE PROCESS OF MULTI-INTEGRATION BY PROMOTING POLYCULTURAL IDENTITY
Период
17.06.2016 - 19.06.2016 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, SKOPJE, MACEDONIA
Съавтор(и)
Gergana Dyankova, Daniela Tasevska

ПРИЛОЖНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "Възможности за социално включване"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мрежи от социални партньори - сътрудничеството между ВУ и НПО
Период
13.07.2015 - 13.07.2015 г.
Организатор
СНЦ "Жарава"

"По-добри учители, по-качествено образование"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Участник в панелна дискусия
Период
27.06.2015 - 27.06.2015 г.
Организатор
Педагогически факултет ПУ "Паисий Хилендарски"

Мiжнародна Науково-практiчна конференцiя "Людиновимiрнсть гармонiзацii культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi досягнення I перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Афективна адаптiвнисть сприиняття соцiальних норм у пiдлiтковому вiцi,
Период
11.06.2015 - 12.06.2015 г.
Организатор
МДПУ, м. Мелiтополь, Украiна

„Община Благоевград – място за етноноваторство ОБМЕН“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Заключителен доклад за мониторинг и оценка на дейностите по проект „Община Благоевград – място за етноноваторство ОБМЕН“
Период
10.06.2015 - 10.06.2015 г.
Организатор
Община Благоевград и Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“

КОНФЕРЕНЦИЯ „Психотерапията през думите и играта“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Участник в уъркшоп
Период
13.05.2015 - 14.05.2015 г.
Организатор
ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ“, „ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА“ и Философски факултет при ВТУ

КОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Мрежа на Европейски младежки антени „Европа 2020“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Една ябълка - две идеи
Период
22.03.2015 - 22.12.2015 г.
Организатор
Европейски информационен център - Велико Търново

Научне конференције „Наука и савремени универзитет“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
О необходимости преобразования в отношениях «учебного заведения-семьи»
Период
14.11.2014 - 15.11.2014 г.
Организатор
Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Мiжнародна Науково-практiчна конференцiя "Гармонiзацiя культурно-освiтнього простору вищоi школи – соцiально-педагогiчнi аспекти"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комунiкативна компетентнiсть i рольова дiяльнiсть у сiм‘i
Период
12.06.2014 - 13.06.2014 г.
Организатор
МДПУ, м. Мелiтополь, Украiна

Международна научна конференция "Education Science innovation – ECI”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cultural expectations to the family as a system (educational projections).
Период
09.06.2014 - 10.06.2014 г.
Организатор
European university politechnikal– Перник

Мiжнародна Науково-практiчна конференцiя "Регiональнi культурнi, мистецькi освiтнi практики",

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Родителски нагласи, познавателна активност и изпреварващо развитие
Период
12.03.2014 - 14.03.2014 г.
Организатор
Miнisterstвo освiти i науки Украiни, МДПУ iменi Богдана Хмельницького (м. Мелiтополь, Украiна)

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Възпитатели и родители в детската ясла (иновативен модел за създаване на загрижена, учеща се общност)

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Заключителен доклад за мониторинг и оценка на дейностите по проект "Възпитатели и родители заедно в детската ясла"“
Период
25.10.2013 - 25.10.2013 г.
Организатор
Община Враца и Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" - София

Мiжнародна Науково-практiчна конференцiя „Художественная культура и образование: традиции, современность, перспективьi

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Культурнi проблеми i аспекти сучасного освiтнього середовища i технологii
Период
24.10.2013 - 25.10.2013 г.
Организатор
Украина, Мелитополски университет „Богдан Хмелницкий“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на проект № BG 051РО 001-4.1.05-0036 - ДА МИСЛИМ НАШИТЕ ДЕЦА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Участник в панелна дискусия
Период
28.09.2013 - 28.09.2013 г.
Организатор
Община Враца и Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" - София

Международна научна конференция „Психология переходов: Слово. Образ. Действие“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Партнерство „учитель – один (единственный) родитель” (Подходы к эффективному взаимодействию между образовательным учреждением и неполной семьей)
Период
17.06.2013 - 23.06.2013 г.
Организатор
Международная Высшая Школа Практической Психологии – город Рига

Юбилейна международна конференция „50 години ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проактивно родителство в непълното семейство
Период
10.05.2013 - 12.05.2013 г.
Организатор
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Областна конференция „Детската градина – отговорност за бъдещето“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Семейно-ориентираният подход и развитие на резилианса в отношенията между образователните институции и семейството
Период
22.03.2013 - 22.03.2013 г.
Организатор
РУО Враца

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР на тема «Да предадем идеите на Европа в училище”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Участник в панелна дискусия
Период
12.12.2012 - 12.12.2012 г.
Организатор
Европа Директно - Враца

"Дни на науката 2012"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Компютърни игри в детската градина и ранна социализация на детето
Период
24.05.2012 - 25.06.2012 г.
Организатор
СУБ - ВТУ «Св. св Кирил и Методий"

Международна практическа конференция „Съвременни тенденции на предучилищното възпитание“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Емоционалните кризи в предучилищна възраст и изследователски подход за тяхното преодоляване
Период
13.04.2011 - 14.04.2011 г.
Организатор
Община Сандански

Мiжнародна Науково-практiчна конференцiя „Новi iзмеренiя совренного мира“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Негативните преживявания в предучилищна възраст като фундаменти на социалното знание
Период
08.08.2009 - 10.08.2009 г.
Организатор
Miнisterstвo освiти i науки Украiни, МДПУ iменi Богдана Хмельницького (м. Мелiтополь, Украiна)

Юбилейна конференция "25-години ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на Великотърновски университет"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прагматиka на познавателното взаимодействие в предучилищната възраст
Период
14.05.2009 - 15.05.2009 г.
Организатор
Педагогически факултет при ВТУ

„Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Медийна среда и проекции на насилието в играта на децата от предучилищна възраст (социално-педагогически аспекти)
Период
24.04.2009 - 25.04.2009 г.
Организатор
Община Сандански

НАУКА - ОБРАЗОВАНИЕ - ИЗКУСТВО

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психологопедaгогическа подкрепа на деца от предучилищна възраст, отглеждани в системата на държавна грижа
Период
10.03.2009 - 11.03.2009 г.
Организатор
СУБ - КЛОН БЛАГОЕВГРАД

„Интеркултурен диалог и интеграция”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етноидентичността като алтернатива на „Кризата на личността” през училищната възраст
Период
06.05.2008 - 07.05.2008 г.
Организатор
ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА - ЮЗУ

“Поликультурность, диалог и согласие: украинские реалии”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изграждане на подкрепяща педагогическа среда за интеграция на деца от малцинствени групи
Период
28.03.2008 - 29.03.2008 г.
Организатор
Министерство освiти та науки Украjнi, Мелiтопольсъкий державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „Нові виміри сучасного світу”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Функции на информатизацията като практическa социална реалност
Период
28.11.2007 - 30.11.2007 г.
Организатор
Miнisterstвo освiти i науки Украiни, МДПУ iменi Богдана Хмельницького (м. Мелiтополь, Украiна)

Проекти

(BG05M2OP001-3.017-0034) ОБМЕН- ОБщината Място за Етно Новаторство”

Период на провеждане
05.01.2022 - 05.01.2023 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на възложител
Бюджет
478000,00 лв.

(BG05M2OP001-3.017-0019-C01 ) „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“

Период на провеждане
16.12.2021 - 06.12.2022 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бюджет
67000,00 лв.

(BG05M2OP001-3.017-0009-C01) Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване

Период на провеждане
14.12.2020 - 14.06.2023 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
415084,00 лв.

(RP-A7/19) ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ СРЕД ЗАВЪРШВАЩИТЕ УЧИЛИЩЕ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

Период на провеждане
31.01.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
РЪКОВОДИТЕЛ
Финансиран от
ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
Бюджет
6768,00 лв.

(33-01/123) „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Период на провеждане
30.11.2018 - 31.08.2019 г.
Форма на участие
ОБУЧИТЕЛ
Финансиран от
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"
Бюджет
30000,00 лв.

(Проект BG05M2OP001-2.010-0001 ) „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Период на провеждане
31.10.2018 - 01.11.2019 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Бюджет
13000,00 лв.

( BG05M2OP001-2.010-0001 ) „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Период на провеждане
04.10.2018 - 03.10.2021 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бюджет
19911123,00 лв.

(RP-A6/18) Изследване на възможностите за модернизиране на висшето педагогическо образование чрез разработване и апробиране на модел за проактивна образователна среда

Период на провеждане
01.11.2017 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
член на изследователския екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
10000,00 лв.

(МОН 2017 ) Национална програма "Квалификация" 2017

Период на провеждане
01.09.2017 - 31.05.2018 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
МОН - Дирекция Квалификация и кариерно развитие
Бюджет
400000,00 лв.

(№ ФСД-31-653-01) "Сравнителни аспекти на професионално-педагогическата подготовка на студенти - бъдещи детски учители /върху примера на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Висше педагогическо училище - Алексинац, Република Сърбия/"

Период на провеждане
19.06.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Министерство на образованието и науката
Бюджет
2000,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001 на МОН) Студентски практики

Период на провеждане
01.11.2016 - 01.09.2017 г.
Форма на участие
АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
5046000000,00 лв.

(BG05M2OP001-3.001-0116) „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”

Период на провеждане
24.10.2016 - 20.03.2018 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бюджет
319580,00 лв.

(18-23-2016) „ДУНАВ – МОГА ДА ТЕ ЧУЯ И НЯМА ДА ТЕ ЗАБРАВЯ, МОГА ДА ТЕ ВИДЯ И ЩЕ ТЕ ЗАПОМНЯ, МОГА ДА ТЕ ПРЕСЪЗДАМ И ДА ТЕ РАЗБЕРА“

Период на провеждане
20.09.2016 - 01.02.2018 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Бюджет
804000,00 лв.

(33.15-2016) "Не съм различен"

Период на провеждане
01.09.2016 - 01.07.2017 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
ЦОИДУЕМ
Бюджет
15000,00 лв.

(2009-2014) "Социално включване на хора с увреждания“

Период на провеждане
20.10.2015 - 31.07.2016 г.
Форма на участие
Член на консултативен съвет за социална подкрепа
Финансиран от
Програма за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Бюджет
318000,00 лв.

(277/21.02.2015) „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите“

Период на провеждане
10.10.2015 - 10.06.2015 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
„Тръст за социална алтернатива“
Бюджет
32000,00 лв.

(277/21.02.2015) "МЕНТОРИ - Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция"

Период на провеждане
04.03.2015 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
Фондация "Америка за България"
Бюджет
25000,00 лв.

(Програма за подкрепа на НПО в България ) "Растеж и Устойчивост чрез Платформа за Обучение и Развитие - РУПОР"

Период на провеждане
13.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
участник в създаване на платформа за Е-обучение
Финансиран от
финансовия механизъм на ЕИП
Бюджет
45235,00 лв.

(123-19-20-15) „Рамка за качество на услугите в ранното детство“

Период на провеждане
07.01.2015 - 27.11.2015 г.
Форма на участие
член на изследователския екип и експерт-мониторинг
Финансиран от
Международната Асоциация Стъпка по Стъпка (ISSA)
Бюджет
256000,00 лв.

(NPM – 158/2014) „Мрежа на Европейски младежки антени „Европа 2020“

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
пленарен доклад в заключителна конференция и водещ обучение
Финансиран от
Ministry of Youth and Sports, Bulgaria – National Youth Program “Youth Leaders”
Бюджет
25000,00 лв.

(33.13-2014 ) „Община Благоевград – място за етноноваторство (ОБМЕН)“

Период на провеждане
01.09.2014 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
експерт-мониторинг
Финансиран от
ЦОИДУЕМ
Бюджет
216000,00 лв.

(8601-2014) „TALE - Подходът на област Тускания за развитие на ранното детство и грижа“

Период на провеждане
05.03.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
участник международна научна мрежа
Финансиран от
Институт „Отворено общество“, Лондон
Бюджет
382000,00 лв.

(BG051PO001-4.1.05 – 0273) „Силата на приятелството“

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
треньор
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
289000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.03-0001 ) „Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка”

Период на провеждане
10.11.2013 - 25.05.2014 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
806128,00 лв.

(33-213-2013) „ЦвЕтно колело“

Период на провеждане
10.10.2013 - 17.05.2014 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
ЦОИДУЕМ
Бюджет
18900,00 лв.

(000-000) „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите“

Период на провеждане
01.09.2013 - 30.06.2014 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
Програма „Образователен и информационен център“
Бюджет
129000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.06 ) „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Период на провеждане
30.05.2013 - 31.08.2014 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
458950,00 лв.

(02-2013-136 ) „Организиране и провеждане на обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация"

Период на провеждане
10.03.2013 - 25.06.2013 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”
Бюджет
304000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.-0001 ) „Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие"

Период на провеждане
01.03.2013 - 31.08.2013 г.
Форма на участие
експерт-обучител
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
453000,00 лв.

(Проект BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
01.03.2013 - 31.08.2013 г.
Форма на участие
АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Бюджет
823456,00 лв.

(189-23-12) «Ролеви модели на утрешния ден»

Период на провеждане
09.09.2012 - 30.06.2013 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
Фондация „Америка за България"
Бюджет
37956,00 лв.

(14-02-2012) "Още един шанс за успех"

Период на провеждане
28.02.2012 - 30.06.2012 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Финансиран от Фондация "Работилница за граждански инициативи"
Бюджет
14500,00 лв.

(45-130-12) „Възпитатели и родители заедно в детската ясла - иновативен модел за изграждане на загрижена и учеща се общност“

Период на провеждане
01.01.2012 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
експерт-мониторинг
Финансиран от
Институт „Отворено общество“ - Лондон
Бюджет
756000,00 лв.

(MIS code 2007CB16IPO008-2009-1) "Еднакви възможности за заетост"

Период на провеждане
07.07.2011 - 30.06.2012 г.
Форма на участие
член на изследователския екип
Финансиран от
Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция
Бюджет
164194,00 лв.

(МАНТРА/КАР) ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ - изграждане на дневен център за деца с увреждания

Период на провеждане
01.08.2007 - 01.02.2008 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Програма "Мантра/Кар" на Холандското посолство
Бюджет
95356,00 лв.