Avatar

гл.ас. д-р Ралица Войнова

Email: rmv77 law.swu.bg


Публикации

MODERN INSTRUMENTS FOR EVIDENCE-GATHERING IN CRIMINAL MATTERS ACROSS EU , scientific collection „Еconomic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge - based Organization. Conference Proceedings 2“ (ISBN 978-973-153-327-8) 2018: pp. 248-254.
TOWARDS NEW EUROPEAN REGULATION FOR HANDLING ELECTRONIC EVIDENCE , US-China Law Review 2018: рр. 121-129. (Co-author/s: Добринка Чанкова)
СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ТРАНСГРАНИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ , електронно списание „Право, политика, администрация“ 2018: 2-16. (Съавтор/и: Александра Ильова - студент)
ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ - НАЙ-НОВИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА В ЕС , електронно списание „Право, политика, администрация“ 2018: 17-26. (Съавтор/и: Стефани Манчева - студент)
"Conflicts of Jurisdiction in Criminal Proceedings – Preconditions and Possible Solutions" , scientific collection „Еconomic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge - based Organization. Conference Proceedings 2“ (ISBN 978-973-153-274-5) 2017: pp. 227-232..
Българско-Английски наръчник за межуднародно правно сътрудничество по наказателни дела. : Нова звезда, 2017 (Съавтор/и: Антон Гиргинов)
„Comparison of the Transfer of Criminal Proceeding with Other Forms of International Legal Cooperation in Criminal Matters“ , scientific collection “The complex physiognomy of the International security environment“ 2015: 178-186.
"Transfer of Criminal Proceedings in European legislation” , Вестник Карагандинского Университета „Акад. Е.А.Букетова“, Казахстан, Серия-Право 2014: 68-75.
“Art and Youth at risk - Bulgarian experience" , in a book: “Youth at risk - Art, Creativity and Integration”, Spain 2014: p.206-233. (Co-author/s: Георги Бакалов)
„Трансферът на наказателни производства в европейското законодателство“ , сборник от Международно лятно училище за докторанти „Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи“ 2014: 339-355.