Avatar

ас. д-р Радостина Юлева-Чучулайна

Email: radostina_yuleva swu.bg


ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0755-5776

Публикации

Формиране на модел за иновативни стратегии на университетите в България , Стратегии на образователната политика 2022: .
Проблеми при обучението в дигитална среда за преподавателите във висшето образование , Стратегии на образователната политика 2022: , с. 9-31. (Съавтор/и: Милена Филипова)
Innovative development of small and medium-sized enterprises in Bulgaria , Revista Inclusiones 2022: pp. 76-194. (Co-author/s: Милена Филипова)
Индивидуални компетенции на преподавателите в процеса на дигитализация във висшето образование , Стратегии на образователната политика 2021: с. 250-263. (Съавтор/и: Милена Филипова)
Competence of teachers in the process of digitalization in higher education , Revista Inclusiones 2021: pp. 437-446. (Co-author/s: Милена Филипова)
Digitization of small and medium-sized enterprises in Bulgaria , Revista Inclusiones 2021: pp. 216-228.
Chuchulayna, Impact of digitalization on the innovation and competitiveness of sme’s in Bulgaria , Revista Inclusiones 2021: pp. 13-21. (Co-author/s: Милена Филипова)
Innovation projects as a factor for strategic development of small and medium - sized enterprises , Revista Inclusiones 2021: pp. 461-476. (Co-author/s: Милена Филипова)
Digitalization and innovation as a factor in increasing the competitiveness of small and medium-sized enterprises , Knowledge – International Journal 2021: pp. 83-87 .
Innovative development and factors affecting the innovative activity of small and medium – sized enterprises , Knowledge – International Journal 2019: pp.283 – 287.
Legal framework for development of small and medium enterprises in Bulgaria , Economics and Law 2019: pp. 26-33.
The role of human capital for the development of small business , Economics and Management 2019: pp.78-88.
Economics and Management , Economics and Management 2019: pp.157-16.
Basic theoretical statements for the competitiveness of small and medium-sized enterprises , Entrepreneurship 2019: pp. 25-35.
Competitive advantages and competitive strategies of small and medium-sized enterprises , Economics and Management 2019: pp. 71-81.

Конференции

Гласът на младите за силна икономика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на частния сектор за развитието на „зелената икономика“ в България
Период
10.03.2022 - 11.06.2022 г.
Организатор
Съюза на Икономистите България

Юбилейна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономическа наука - устойчивост и дигитализация"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигитална трансформация на бизнеса
Период
01.11.2021 - 10.12.2021 г.
Организатор
Стопански факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

XХХ Юбилейна Международна Научна Конференция За Студенти И Млади Учени

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разрушителни иновации по време на пандемия
Период
22.09.2021 - 22.09.2021 г.
Организатор
ССКБ

XIX Международна научна конференция “Мениджмънт и Инженеринг’ 21”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въздействие на пандемията COVID – 19 върху иновационната активност и конкурентоспособността на малките и средни предприятия от Югозападен Регион на България
Период
10.08.2021 - 11.08.2021 г.
Организатор
Технически университет София

Международна научна конференция „Дигитализацията на науката, образованието, бизнеса и туризма”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Формиране на конкурентно предимство на малките и средни предприятия чрез дигитализация
Период
11.07.2021 - 12.07.2021 г.
Организатор
Висше Училище по Мениджмънт

Гласът на младите за силна икономика-Поуките за икономиката и образованието от пандемията Ковид-19

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въздействие на пандемията Ковид-19 върху МСП в България
Период
11.06.2021 - 11.06.2021 г.
Организатор
Съюза на Икономистите България

Млад икономист - Гласът на младите за силна икономика Моята идея за дигитализация в образованието и бизнеса

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние на дигитализацията върху иновациите на малките и средни предприятия в България
Период
11.06.2020 - 11.06.2021 г.
Организатор
Съюза на Икономистите България

Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Innovation - a source of competitive advantage in small and medium-sized enterprises
Период
11.10.2019 - 14.10.2019 г.
Организатор
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

Млад икономист - Гласът на младите за силна икономика „Човешкият капитал и благоденствието на България

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на човешкия ресурс за развитието на малкия бизнес
Период
09.06.2019 - 09.06.2019 г.
Организатор
Съюза на Икономистите България

nternational May Conference on Strategic Management – IMCSM18 May 25 – 27

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MANAGING DECISION-MAKING PROCESS IN "RADEMO-TRANS" LTD
Период
13.11.2018 - 13.11.2018 г.
Организатор
Technical Univercity, Bor

Международна научна конференция “Културните коридори на Югоизточна Европа – културен туризъм без граници”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Вземане на управленски решения в Туризма
Период
11.09.2018 - 11.09.2018 г.
Организатор
България - Гърция

Гласът на младите за силна икономика, Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Регионалните диспропорции в съвременна България
Период
11.06.2018 - 11.06.2019 г.
Организатор
Съюза на Икономистите България

Девети международен симпозиум, Предприемачество, Туризъм, администрация – Приоритети в глобалния свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Формиране на механизъм за управление на устойчивото развитие на регионалната социално-екологична и икономическа система
Период
20.11.2017 - 20.11.2017 г.
Организатор
ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ БЛАГОЕВГРАД
Съавтор(и)
Милена Филипова