Avatar

доц. д-р Росен Калпачки

Email: RKalpachki swu.bg


Публикации

Анти-NMDA-рецепторен енцефалит - диагностични затруднения. Представяне на клиничен случай , Българско списание за психиатрия 2020: . (Съавтор/и: К. Гевара, Е. Гулев, Р. Русева, Е. Мишева, Д. Калпачка)
Профилактика и лечение на исхемичните инсулти - утвърдени препоръки и нови предизвикателства , PRO MEDIC 2020: . (Съавтор/и: Т. Сакеларова, Д. Калпачка)
Афазия след инсулт - невролингвистична оценка и прогноза , Българска неврология 2020: . (Съавтор/и: Калпачка Д., Георгиева Д.)
Кога ще дойде пациент за тромболиза? , Българска неврология 2020: . (Съавтор/и: Калпачка Д., Сакеларова Т.)
Контрол на артериалното налягане преди и по време на интравенозна тромболиза - представяне на собствен клиничен опит , Българска неврология 2020: . (Съавтор/и: Калпачка Д., Сакеларова Т.)
Роля на локалните и международните регистри за подобряване на резултатите от специфичното лечение на исхемичните инсулти , Българска неврология 2020: . (Съавтор/и: Калпачка Д., Сакеларова Т.)
Angioedema as a complication of IV-TPA in stroke - clinical cases , International Journal of Stroke 2020: . (Co-author/s: Vencheva S., Shakir M., Ivanova I., Ivanova K.)
The current stage of acute stroke treatment in Bulgaria , International Journal of Stroke 2020: . (Co-author/s: Kalpachka D., Sakelarova T.)
Post-stroke aphasia treatment outcomes: the Bulgarian experience , International Journal of Stroke 2020: . (Co-author/s: Kalpachka D., Georgieva D.)
Обществени нагласи към епилепсията в България. : Издателство на БАН “проф. М. Дринов”, 2019
Изолирана фонемна агнозия и рецептивна амузия в резултат на мозъчен инсулт , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Р. Русева, Ц. Праматарова)
Динамика на исхемично-модифицирания албумин във фазата на остра мозъчна исхемия , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Василева Е., Гецов П., Христова Ж., Насева Е., Мурадян Н., Кръстева М.)
Приложение на антидот на дабигатран при венозна тромболиза – собствен опит , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Т. Сакеларова, Д. Калпачка)
Интравенозна тромболиза при пациент с остър инсулт и мозъчна аневризма - описание на клиничен случай , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Т. Сакеларова, Д. Калпачка)
Болест на Алцхаймер , GP MEDIC 2019: . (Съавтор/и: М. Божкова, И. Иванова)
Интравенозна тромболиза - предизвикателства и опит в последните две години , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Иванова И., Граматикова В., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К., Алиоски Н., Шакир М., Кънчева К., Поповска Т., Иванова К.)
Анализ на клиничния ни опит с интравенозна тромболиза при пациенти с предсърдно мъжденв на фона на лечение с НОАК и Синтром , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Иванова И., Граматикова В., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К., Иванова К., Шакир М., Кънчева К., Поповска Т.)
Клиничен случай на пациент с исхемичен инсулт при събуждане, лекуван с интравенозна тромболиза , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Иванова И., Граматикова В., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К., Иванова К., Шакир М., Кънчева К., Поповска Т.)
Клиничен случай на проведена интравенозна тромболиза при пациент на лечение с Прадакса, на който е приложен антидот Праксбайнд , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Иванова И., Граматикова В., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К., Иванова К., Шакир М., Кънчева К., Поповска Т.)
Изолирана фонемна агнозия и рецептивна амузия - представяне на клиничен случай , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Иванова И., Граматикова В., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К., Иванова К., Шакир М., Кънчева К., Поповска Т., Николаева М., Георгиева Д., Симонска М.)
Инсулт в млада възраст при есенциална тромбоцитемия - описание на клиничен случай , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Иванова И., Поповска Т., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К., Иванова К., Шакир М., Кънчева К.)
Дуро- венозна малформация, захранваща се от външната каротидна артерия като причина за пулсативен тинитус , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Алиоски Н., Поповска Т., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К., Иванова К., Шакир М., Кънчева К., Иванова И., Иванов Л.)
Венозна тромболиза - златен стандарт в съвременното лечение на исхемичен инсулт , Българска неврология 2019: .
Механична тромбектомия при лечението на остър исхемичен мозъчен инсулт - сравнителни резултати от последните две години , Българска неврология 2019: . (Съавтор/и: Алиоски Н., Иванов Л., Георгиев В., Праматарова Ц.)
Mechanical thrombectomy in treatment of acute ischemic stroke - initial experience in Bulgaria , European Stroke Journal 2019: . (Co-author/s: Alioski N., Ivanov L., Nikolakov D., Georgiev V., Pramatarova T.)
Intravenous thrombolysis at the largest stroke center in Bulgaria - two-years follow-up , European Stroke Journal 2019: . (Co-author/s: Ruseva R., Misheva E., Kalpachka D., Vencheva S., Rafailova K., Pramatarova T., Bozhkova M., Mladenova D., Popovska T., Georgiev V., Kancheva K., Ivanova K., Sakelarova T., Ivanova I., Shakir M., Gramatikova V., Borisova V., Alioski N.)
Съвременно лечение на мозъчни инсулти - предизвикателства и решения , Българска неврология 2018: .
Обща медицинска информация и оценка на симптомите , Българска неврология 2018: .
Ангиоедем като усложнение при провеждане на интравенозна тромболиза при исхемичен мозъчен инсулт на фона на лечение с АСЕ-инхибитор , Българска неврология 2018: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Иванова И., Граматикова В., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К.)
Мозъчен инфаркт при венозна тромбоза на десния трансверзален синус при бременна пациентка с тромбофилия , Българска неврология 2018: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Иванова И., Граматикова В., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К.)
Емболичен мозъчен инсулт при инфекциозен ендокардит - описание на клиничен случай , Българска неврология 2018: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Иванова И., Граматикова В., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К.)
Aнализ на клиничните резултати от проведеното специфично и неспецифично лечение при исхемични мозъчни инсулти в КНБ на УМБАЛ „Св. Анна” София , Българска неврология 2018: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Иванова И., Граматикова В., Сакеларова Т., Русева Р., Борисова В., Рафаилова К.)
Качество на живот при мозъчен инсулт – клинико-социална оценка , Medicart 2017: . (Съавтор/и: К. Иванова, С. Венчева, А. Благоев, В. Георгиев, К. Рафаилова, Д. Младенова, М. Божкова, Ц. Праматарова, Е. Мишева, Д. Калпачка)
Обструктивна сънна апнея – рисков фактор за мозъчен инфаркт , Medical Magazine 2017: . (Съавтор/и: К. Иванова, С. Венчева, А. Благоев, В. Георгиев, К. Рафаилова, Д. Младенова, М. Божкова, Ц. Праматарова, Е. Мишева, Д. Калпачка)
Тиреотоксикозата като рисков фактор за тромбоза на венозен синус – описание на клиничен случай , Medical Magazine 2017: . (Съавтор/и: К. Иванова, С. Венчева, А. Благоев, В. Георгиев, К. Рафаилова, Д. Младенова, М. Божкова, Ц. Праматарова, Е. Мишева, Д. Калпачка)
Мозъчен инсулт след неадекватна антикоагулантна терапия при пациенти с неклапно предсърдно мъждене , Medicart 2017: . (Съавтор/и: К. Иванова, С. Венчева, А. Благоев, В. Георгиев, К. Рафаилова, Д. Младенова, М. Божкова, Ц. Праматарова, Е. Мишева, Д. Калпачка)
Недостиг на витамин Д като рисков фактор за мозъчен инсулт , Topmedica 2017: . (Съавтор/и: К. Иванова, С. Венчева, А. Благоев, В. Георгиев, К. Рафаилова, Д. Младенова, М. Божкова, Ц. Праматарова, Е. Мишева, Д. Калпачка)
Клинични резултати и анализ на тромболитичното лечение на мозъчни инсулти , Българска неврология 2017: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В.)
Долна параплегия като дебют на дисекация на аортата , Българска неврология 2017: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В.)
Епилепсия, бременност и развитие на детето. : Арт Трейсър, 2016
Conversion to eslicarbazepine acetate monotherapy: A pooled analysis of 2 phase III studies , Neurology 2016: . (Co-author/s: Blum D., Grinnell T., Cheng H., Gough M., Pazdera L., Jacobson MP., French J., Sperling MR.)
Extended Thromboprophylaxis with Betrixaban in Acutely Ill Medical Patients , NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2016: . (Co-author/s: Hull R. D., Gibson C. M., Hernandez A. F., Wiens B. L., Gold A., Goldhaber S. Z., Harrington R. A., Cohen A. T.)
Болнично лечение при епилепсия - кога и защо , Българска неврология 2016: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В.)
Мозъчен инфаркт - оценка на преживяемостта и инвалидизирането след болнично лечение , Българска неврология 2016: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В.)
Исхемичен мозъчен инсулт, лекуван с тромболиза - анализ и клинични резултати , Българска неврология 2016: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В.)
Каротидно стентиране в подострата фаза на мозъчен инфаркт - докладване на клинични случаи , Българска неврология 2016: . (Съавтор/и: Венчева С., Калпачка Д., Благоев А., Праматарова Ц., Божкова М., Младенова Д., Мишева Е., Георгиев В., Алиоски Н., Велчев В.)
Социални аспекти на епилепсията, Актуални аспекти на социалната работа , Благоевград 2016: . (Съавтор/и: В. Станчева-Попкостадинова)
Епилепсия – проблеми и решения. : ДАНИЕЛ-CI, 2015
Спешни състояния при вътрешните болести. : НСА Васил Левски, 2015 (Съавтор/и: Младен Григиров, Иван Мазнев)
Обществени нагласи към епилепсията в България. : Бетапринт, 2015
Пациент със синдром на Гилен-Баре и ексцесивна хипонатриемия - диференциалнодиагностични и терапевтични проблеми , Българска неврология 2015: . (Съавтор/и: Младенова Д., Благоев А., Праматарова Ц., Кънчева К., Мишева Е., Божкова М., Георгиев В., Рафаилова К., Маркова А., Раев Д.)
Остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия като дебют на неходжкинов лимфом - описание на случай , Българска неврология 2015: . (Съавтор/и: Кънчева К., Божкова М., Младенова Д., Благоев А., Праматарова Ц., Мишева Е., Георгиев Г., Рафаилова К., Алайков Ц., Раев Д.)
Мозъчно-съдова болест и подагра - описание на два случая , Българска неврология 2015: . (Съавтор/и: Бочева А., Конова Л.)
Има ли повишен риск от спинален инсулт при болните с болест на Гоше – описание на случай , Българска неврология 2015: . (Съавтор/и: Рафаилова К., Благоев А., Георгиев Г., Младенова Д., Божкова М., Мишева Е., Кънчева К., Праматарова Ц.)
Клиничен опит и ЕМГ характеристика на пациенти със заболявания на ПНС, лекувани с Keltican forte , Българска неврология 2015: . (Съавтор/и: Конова Л., Бочева А.)
Efficacy and safety of lacosamide as first add-on or later adjunctive treatment for uncontrolled partial-onset seizures: A multicentre open-label trial , SEIZURE-EUR J EPILEPSY 2015: . (Co-author/s: Zadeh W., Escartin A., Byrnes W., Tennigkeit F., Borghs S., Li T., Dedeken P., De Backer M.)
Efficacy and safety of extended-release oxcarbazepine (oxtellar XR™) as adjunctive therapy in patients with refractory partial-onset seizures: A randomized controlled trial. , Acta Neurologica Scandinavica 2014: . (Co-author/s: Zaslavskiy, L., Johnson, J. K., Brittain, S. T., Baroldi, P., French, J. A.)

Конференции

19-та студентска научна конференция на Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разпознаване на мозъчен инсулт - как да си помогнем
Период
15.05.2018 - 15.05.2018 г.
Организатор
Югозападен университет
Съавтор(и)
В. Йорданова

Рецензии/Становища

Организация и управление на социалната работа при социално-значими заболявания

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ София
Държава
България
Дата
07.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Славчо Близнаков

Кратък наръчник за провеждане на обучение по клинична електроенцефалография

Вид
Книга
Издател
Арт Трейсър
Държава
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Стефан Цеков, Пламен Божинов