Avatar

ас. д-р Мария Стойкова

Email: m_stoikova swu.bg


Публикации

Социална подкрепа за хората с увреждания, ползващи услуги в общността , сборник „Приложна психология и социална практика” 2018: 185-199 . (Съавтор/и: Мая Чолакова)
Бариери пред социалното включване на хора с тежка психична болест , списания „Клинична и консултативна психология” 2017: .
Качествени услуги в общността за хората с увреждания - условие за успешна деинституционализация , Актуални проблеми на социалната работа 2016: 94-112.
Social Support, Quality of Life, and Self-evaluation in People with Disabilities , Актуални проблеми на социалната работа 2016: 126-153. (Co-author/s: Maya Tcholakova)

Конференции

Психология с лице към социалните проблеми

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Качество на живот на възрастните хора с увреждания, ползващи услуги в общността.
Период
22.11.2018 - 23.11.2018 г.
Организатор
Департамент Психология, ИИНЧ, БАН

ХVІІ Международна научна конференция "Приложна психология и социална практика"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социална подкрепа за хората с увреждания, ползващи услуги в общността
Период
29.06.2018 - 01.07.2018 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Мая Чолакова

Научен форум „10 години иновации – обучение,опит, практика”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ефективност на социалната подкрепа за възрасти хора с увреждания.
Период
22.03.2018 - 23.03.2018 г.
Организатор
Медицински колеж към МУ – Плевен