Avatar

гл.ас. д-р Мария Стойкова

Email: m_stoikova swu.bg


Публикации

Същност и роля на социалната работа в многопрофилни болници за активно лечение. , Български списание за обществено здраве 2021: 37-48. (Съавтор/и: Д. Величкова-Хаджиева)
Ефективност на социалните услуги за възрастни хора с увреждания. , Актуални проблеми на социалната работа 2021: 55-71.
Бариери пред реализацията на ефективна социална работа в многопрофилна болница за активно лечение. , Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности 2021: 100-107. (Съавтор/и: В. Иванова)
Социална подкрепа за семействата в социални услуги за хора с увреждания в общността. , Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности 2021: 143-151. (Съавтор/и: М. Чолакова)
Empowerment and Social Functioning of People with Mental Disabilities , Journal for ReAttach Therapy and Developmental Deversities 2021: 39-49.
Перспективи пред социалната работа в здравните грижи , Юбилейна научна конференция с международно участие "Предизвикателства пред общественото здраве" 2021: 61-68.
Роля на социалната работа в условия на пандемия от COVID-19 , Юбилейна научна конференция с международно участие "Предизвикателства пред общественото здраве" 2021: 229-235.
Перспективи пред социалната работа в здравната грижа. , Сборник „Предизвикателства пред общественото здраве“ 2021: 61-68.
Ролята на социалната работа в условия на пандемия от COVID-19. , Сборник „Предизвикателства пред общественото здраве“ 2021: 229-236.
Социална подкрепа за хората с увреждания. : УИ "Неофит Рилски", 2020
Social Work in hospitals – Needs and Opportunities , Proceedings of University of Ruse 2020: 17-22. (Co-author/s: D. Encheva)
Овластяването в социалната работа с хора с увреждания , Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art 2019: 202-211.
Социална подкрепа за хората с увреждания, ползващи услуги в общността , сборник „Приложна психология и социална практика” 2018: 185-199 . (Съавтор/и: Мая Чолакова)
Бариери пред социалното включване на хора с тежка психична болест , списания „Клинична и консултативна психология” 2017: .
Качествени услуги в общността за хората с увреждания - условие за успешна деинституционализация , Актуални проблеми на социалната работа 2016: 94-112.
Social Support, Quality of Life, and Self-evaluation in People with Disabilities , Актуални проблеми на социалната работа 2016: 126-153. (Co-author/s: Maya Tcholakova)

Конференции

„Овластяването на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Бариери пред реализацията на ефективна социална работа в болници за активно лечение
Период
04.12.2020 - 05.12.2020 г.
Организатор
ВТУ „Св. СВ. Кирил и Методий”
Съавтор(и)
В. Иванова

„Овластяването на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социална подкрепа за семействата в социални услуги за хора с увреждания в общносттаподкрепа за семействата в социални услуги за хора с увреждания в общността
Период
04.12.2020 - 05.12.2020 г.
Организатор
ВТУ „Св. СВ. Кирил и Методий”
Съавтор(и)
М. Чолакова

59-та Научна конференция "Нови индустрии, дигитална икономика – проекции на бъдещето ІІІ"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социална работа в болници – необходимост и възможности
Период
12.11.2020 - 13.11.2020 г.
Организатор
Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе
Съавтор(и)
D. Encheva

Пета балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Овластяването в социалната работа с хора с увреждания
Период
26.09.2019 - 27.09.2019 г.
Организатор
СУБ, клон Благоевград

Психология с лице към социалните проблеми

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Качество на живот на възрастните хора с увреждания, ползващи услуги в общността.
Период
22.11.2018 - 23.11.2018 г.
Организатор
Департамент Психология, ИИНЧ, БАН

ХVІІ Международна научна конференция "Приложна психология и социална практика"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социална подкрепа за хората с увреждания, ползващи услуги в общността
Период
29.06.2018 - 01.07.2018 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"
Съавтор(и)
Мая Чолакова

Научен форум „10 години иновации – обучение,опит, практика”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ефективност на социалната подкрепа за възрасти хора с увреждания.
Период
22.03.2018 - 23.03.2018 г.
Организатор
Медицински колеж към МУ – Плевен

Проекти

(RP-B6/20) Ефективност на социалната работа в лечебни заведения

Период на провеждане
09.03.2020 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
ръководител на проекта и научния екип
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5500,00 лв.

(RP-B7/17) Проучване на предизвикателствата пред ефективността на интегрираните социално-здравни услуги

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на научния екип
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
4895,00 лв.